ansilove.js

A script to display ANSi and artscene related file formats on web pages
Log | Files | Refs | README | LICENSE

commit 84d7f08c68c738f49a176e7ad5206948a5df5aea
parent 0eba194d602dc6caf798cbed45fdad6e2c32528c
Author: Andy Herbert <andy.herbert@gmail.com>
Date:   Sat,  2 Nov 2013 08:55:06 +0000

Changed the font data to reflect the width and height of each character outside the base64-encoded string.

Diffstat:
Mansilove.js | 131++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
1 file changed, 90 insertions(+), 41 deletions(-)

diff --git a/ansilove.js b/ansilove.js @@ -127,119 +127,177 @@ var AnsiLove = (function () { FONT_PRESETS = { "b-strict": { - "data": "CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYGBgYABgAbGwAAAAAAABsbP5s/mxsABg+YDwGfBgAAHaceDxqzAA8ZmQ/bMZ/ABgYMAAAAAAADBgwMDAYDAAwGAwMDBgwAADHfjx+/xgQABgY/xgYAAAAAAAAABgYMAAAAP4AAAAAAAAAAAAYGAADBgwYMGDAgAJ8ztbW5nyAAHwMDAwMDAB8xsYGfMD+APwGfAbGxnwAwMDGxsZ/BgD+wHwGxsZ8AHzA/MbGxnwA/sYMGDAwMAB8xsbGfMZ8AHzGxsZ+BnwAABgYAAAYGAAAGBgAABgYMAAGGGAYBgAAAAB+AH4AAAAAYBgGGGAAAHzGxgZ8MAAwfsPf89/AfQB8xsbG/sbGAPzGxsb8xvwAfMbGwMDGfAD4zMbGxsb8AD5mxsD4wP4APmbGwPjAwAB8xsbA3sZ+AMbGxsb+xsYAGBgYGBgYGAD+xgYGxsz4AMbGxsz4xsYAwMDAwMDA/gDG7v7WxsbGAMbm9t7OxsYAfMbGxsbGfAD8xsbG/MDAAHzGxsbGzn4D/MbGzPjGxgB8xsbAfAZ8AH4YGBgYGBgAxsbGxsbGfADGxsbGbGw4AMbGxtb+7sYAxsbGxnzGxgDGxmxsODBgAP7GxgZ8wPwAPDAwMDAwPADAYDAYDAYDATwMDAwMDDwAGDxmwwAAAAAAAAAAAAAA/xgYDgAAAAAAAHwGfsbGfgDA/MbGxsb8AAB8xsDAxnwABn7GxsbGfgAAfMbG/sB8AAA8ZmZmYPxgAH7GxsZ+BnzA/MbGxsbGABgAGBgYGBgABgAGBsbGxnzAxsbGzP7GAMDAwMDGxnwAAPzW1tbGxgAA/MbGxsbGAAB8xsbGxnwAAPzGxsb8wAAAfsbGxn4GAAB8xsbGwMAAAHzGwHwGfABg/mBmZmY8AADGxsbGxn4AAMbGxmx8OAAAxsbW1tZ8AADGxsZ8xsYAAMDGxsZ+BnwA/sYGfMD+AA4YGHAYGA4AGBgYGBgYGBhwGBgOGBhwAHbcAAAAAAAADz744w8++AAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAAAAAAAAAAAYABgYGBgYAP//////////HDAwfDAwfgBjPnc+YwAAAMNmPBg+GBgAGBgYABgYGAA+cD53Pgc+AGZmAAAAAAAAfoGdsZ2BfgAeNmY+AH8AAAA7d+53OwAA/w4AAAAAAAAAAAD+AAAAAH/B/ff998F//wAAAAAAAAA8ZjwAAAAAABwcfxwcAH8AfA4cOH4AAAB8DhwOfAAAABw4cAAAAAAAAAB3d3d3f3A/f38/Dw8PAAAAHBwAAAAAAAAAAAAAHDg4eDg4OAAAADxmZjwAfgAAAO53O3fuAABg5258O3fvA2Dnbnw/c+YP4DN3Pv07d+EcABw4cHc+ADgcPnd/d3cADhw+d393dwAcdz53f3d3AHnPPnd/d3cAdwA+d393dwAcNj53f3d3AB8+Pn9+7u8AHzhwcDgfDhw4HH9wfHB/AA4cf3B8cH8AHHd/cHxwfwD/fz8PH3///zgcPhwcHD4ADhw+HBwcPgAcdz4cHBw+AP/+/PD4/v//fH53/3d+fAB57/f//+/nADgcPnd3dz4ADhw+d3d3PgAcdz53d3c+AHnPPnd3dz4A4z53d3d3PgAA5348fucAAD93f39/d/4AOBx3d3d3PgAOHHd3d3c+ABw2d3d3dz4AdwB3d3d3PgAHDON3PhwcAODg/uf+4OAAPnd3fnd3fnA4HD4HP3c/AA4cPgc/dz8AHHc+Bz93PwB5zz4HP3c/AHcAPgc/dz8AHDY+Bz93PwAAAH8ff/x/AAAAPnBwcD4cOBw+d39wPgAOHD53f3A+ABx3Pnd/cD4ADz9/f/////84HAAcHBwOAA4cABwcHA4AHHcAHBwcDgDw/P7+/////3D+HD53dz4Aec8Afnd3dwA4HAA+d3c+AA4cAD53dz4AHHcAPnd3PgB5zwA+d3c+AAB3AD53dz4AABwAfwAcAAAAA37v//d+wDgcAHd3dz8ADhwAd3d3PwAcdwB3d3c/AP////9/fz8PDhwAd3c+HDhwcH53d35wcP/////+/vzw", + "width": 8, + "height": 8, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGBgAGABsbAAAAAAAAGxs/mz+bGwAGD5gPAZ8GAAAdpx4PGrMADxmZD9sxn8AGBgwAAAAAAAMGDAwMBgMADAYDAwMGDAAAMd+PH7/GBAAGBj/GBgAAAAAAAAAGBgwAAAA/gAAAAAAAAAAABgYAAMGDBgwYMCAAnzO1tbmfIAAfAwMDAwMAHzGxgZ8wP4A/AZ8BsbGfADAwMbGxn8GAP7AfAbGxnwAfMD8xsbGfAD+xgwYMDAwAHzGxsZ8xnwAfMbGxn4GfAAAGBgAABgYAAAYGAAAGBgwAAYYYBgGAAAAAH4AfgAAAABgGAYYYAAAfMbGBnwwADB+w9/z38B9AHzGxsb+xsYA/MbGxvzG/AB8xsbAwMZ8APjMxsbGxvwAPmbGwPjA/gA+ZsbA+MDAAHzGxsDexn4AxsbGxv7GxgAYGBgYGBgYAP7GBgbGzPgAxsbGzPjGxgDAwMDAwMD+AMbu/tbGxsYAxub23s7GxgB8xsbGxsZ8APzGxsb8wMAAfMbGxsbOfgP8xsbM+MbGAHzGxsB8BnwAfhgYGBgYGADGxsbGxsZ8AMbGxsZsbDgAxsbG1v7uxgDGxsbGfMbGAMbGbGw4MGAA/sbGBnzA/AA8MDAwMDA8AMBgMBgMBgMBPAwMDAwMPAAYPGbDAAAAAAAAAAAAAAD/GBgOAAAAAAAAfAZ+xsZ+AMD8xsbGxvwAAHzGwMDGfAAGfsbGxsZ+AAB8xsb+wHwAADxmZmZg/GAAfsbGxn4GfMD8xsbGxsYAGAAYGBgYGAAGAAYGxsbGfMDGxsbM/sYAwMDAwMbGfAAA/NbW1sbGAAD8xsbGxsYAAHzGxsbGfAAA/MbGxvzAAAB+xsbGfgYAAHzGxsbAwAAAfMbAfAZ8AGD+YGZmZjwAAMbGxsbGfgAAxsbGbHw4AADGxtbW1nwAAMbGxnzGxgAAwMbGxn4GfAD+xgZ8wP4ADhgYcBgYDgAYGBgYGBgYGHAYGA4YGHAAdtwAAAAAAAAPPvjjDz74AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAAAAAAAAAABgAGBgYGBgA//////////8cMDB8MDB+AGM+dz5jAAAAw2Y8GD4YGAAYGBgAGBgYAD5wPnc+Bz4AZmYAAAAAAAB+gZ2xnYF+AB42Zj4AfwAAADt37nc7AAD/DgAAAAAAAAAAAP4AAAAAf8H99/33wX//AAAAAAAAADxmPAAAAAAAHBx/HBwAfwB8Dhw4fgAAAHwOHA58AAAAHDhwAAAAAAAAAHd3d3d/cD9/fz8PDw8AAAAcHAAAAAAAAAAAAAAcODh4ODg4AAAAPGZmPAB+AAAA7nc7d+4AAGDnbnw7d+8DYOdufD9z5g/gM3c+/Tt34RwAHDhwdz4AOBw+d393dwAOHD53f3d3ABx3Pnd/d3cAec8+d393dwB3AD53f3d3ABw2Pnd/d3cAHz4+f37u7wAfOHBwOB8OHDgcf3B8cH8ADhx/cHxwfwAcd39wfHB/AP9/Pw8ff///OBw+HBwcPgAOHD4cHBw+ABx3PhwcHD4A//788Pj+//98fnf/d358AHnv9///7+cAOBw+d3d3PgAOHD53d3c+ABx3Pnd3dz4Aec8+d3d3PgDjPnd3d3c+AADnfjx+5wAAP3d/f393/gA4HHd3d3c+AA4cd3d3dz4AHDZ3d3d3PgB3AHd3d3c+AAcM43c+HBwA4OD+5/7g4AA+d3d+d3d+cDgcPgc/dz8ADhw+Bz93PwAcdz4HP3c/AHnPPgc/dz8AdwA+Bz93PwAcNj4HP3c/AAAAfx9//H8AAAA+cHBwPhw4HD53f3A+AA4cPnd/cD4AHHc+d39wPgAPP39//////zgcABwcHA4ADhwAHBwcDgAcdwAcHBwOAPD8/v7/////cP4cPnd3PgB5zwB+d3d3ADgcAD53dz4ADhwAPnd3PgAcdwA+d3c+AHnPAD53dz4AAHcAPnd3PgAAHAB/ABwAAAADfu//937AOBwAd3d3PwAOHAB3d3c/ABx3AHd3dz8A/////39/Pw8OHAB3dz4cOHBwfnd3fnBw//////7+/PA=", "amigaFont": true }, "b-struct": { - "data": "CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYGBgYABgAbGwAAAAAAABsbP5s/mxsABg+YDwGfBgAAHaceDxqzAA8ZmQ/bMZ/ABgYMAAAAAAADBgwMDAYDAAwGAwMDBgwAADHfjx+/xgQABgY/xgYAAAAAAAAABgYMAAAAP4AAAAAAAAAAAAYGAADBgwYMGDAgAJ8ztbW5nyAAHwMDAwMDAB8xsYGfMD+APwGfAbGxnwAwMDGxsZ/BgD+wHwGxsZ8AHzA/MbGxnwA/sYMGDAwMAB8xsbGfMZ8AHzGxsZ+BnwAABgYAAAYGAAAGBgAABgYMAAGGGAYBgAAAAB+AH4AAAAAYBgGGGAAAHzGxgZ8MAAwfsPf89/AfQB8Bn7GxsZ+APzGxsb8xvwAfMbGwMDGfAD4zMbGxsb8AHzGxsb+wHwAPGZmZmD+YAB2zsbGfgZ8AMbGxsb+xsYAGBgYGBgYGAB+BgbGxsZ8AMbGxsz4xsYAwMDAwMbGfADG7v7WxsbGAPzGxsbGxsYAfMbGxsbGfAD8xsbGxvzAAHzGxsbGzH4D/MbGzPjGxgB8xsbAfAZ8AGD8YGZmZjwAxsbGxsbGfADGxsbGbGw4AMbGxtb+7sYAxsbGxnzGxgDGxsbGfgZ8AP7GxgZ8wP4APDAwMDAwPADAYDAYDAYDATwMDAwMDDwAGDxmwwAAAAAAAAAAAAAA/xgYDgAAAAAAfAZ2zsbGfgD8xsz4xsb8AHzGwMbGxnwABn7GxsbGfgB8xv7AxsZ8ADxmZmZg/GAAfsbGznYGfADGxv7GxsbGABgAGBgYGBgABgAexsbGfADGxsbM/MbGAGBgYGBmZjwA/NbW1sbGxgDG5vbezsbGAHzGxsbGxnwA/MbGxvzAwAB8xsbGznYGAPzGxvjMxsYAfMbGwHwGfAD+YGZmZmY8AAbGxsbGznYABsbGxmx8OAAGxsbW1tZ8AAbGxsZ8xsYABsbGxn4GfAD+BnzAxsb+AA4YGHAYGA4AGBgYGBgYGBhwGBgOGBhwAHbcAAAAAAAABjzghg44wAAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAAAAAAAAAAAYABgYGBgYAP//////////HDAwfDAwfgBjPnc+YwAAAMNmPBg+GBgAGBgYABgYGAAAM2bMZjMAAGZmAAAAAAAAfoGdsZ2BfgAeNmY+AH8AAAAzZsxmMwAA/w4AAAAAAAAAAAD+AAAAAOlPSQAAAAAA/wAAAAAAAAA8ZjwAAAAAAAAAGH4YAH4AeAwYMHwAAAB4DBgMeAAAABgwYAAAAAAAAABmZmZmf2A+eno6CgoKAAAAABgYAAAAAAAAAAAAHDh4GBgYAAAAADxmZjwAfgAAAMxmM2bMAABAxkxYMmbOAkDDRkweMmQO4DNmPPkzZwEMAAw+YGNjPmAwfMbG/sYADBh8xsb+xgA4xnzGxv7GAHbcfMbG/sYAbAB8xsb+xgAYZnzGxv7GAAB/zMz/zM8AfMbAwMDGfBhwPmbA+MD+AAw+ZsD4wP4AMMz+wPjA/gD/fz8PH3///zAYABgYGBgADBgAGBgYGAAYZhgYGBgYAP/+/PD4/v//eGxm9mZmfAA7bgDm9t7OAGAwfMbGxnwADBh8xsbGfAAwzHzGxsZ8AGzYfMbGxnwAxgB8xsbGfAAAw2YYZsMAAHzOztbm5nwAMBjGxsbGfAAYMMbGxsZ8ABBsgsbGxnwAbADGxsbGfAAYMMbGxn4GfGBgfGZ8YGAAfMbGxtzG3MBgMDwGfsZ+AAwYPAZ+xn4AGGY8Bn7GfgB23DwGfsZ+AGwAPAZ+xn4AGGY8Bn7GfgAAAD4bf9huAAB8xsDAxnwYYDB8xv7AfAAMGHzG/sB8ADDMfMb+wHwAAx8/f3////8wGAAYGBgMAAwYABgYGAwAGGYAGBgYDADA+Pz+/v///w8/f///fz8PZtj8xsbGxgAwGHzGxsZ8ABgwfMbGxnwA8Pz+///+/PB23HzGxsZ8AGwAfMbGxnwAABgAfgAYAAAAfM7W1uZ8AGAwxsbGxn4AGDDGxsbGfgAYZgDGxsZ+AP///39/Px8DGDDGxsZ+BnxgYHxmZnxgYP////7+/PjA", + "width": 8, + "height": 8, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGBgAGABsbAAAAAAAAGxs/mz+bGwAGD5gPAZ8GAAAdpx4PGrMADxmZD9sxn8AGBgwAAAAAAAMGDAwMBgMADAYDAwMGDAAAMd+PH7/GBAAGBj/GBgAAAAAAAAAGBgwAAAA/gAAAAAAAAAAABgYAAMGDBgwYMCAAnzO1tbmfIAAfAwMDAwMAHzGxgZ8wP4A/AZ8BsbGfADAwMbGxn8GAP7AfAbGxnwAfMD8xsbGfAD+xgwYMDAwAHzGxsZ8xnwAfMbGxn4GfAAAGBgAABgYAAAYGAAAGBgwAAYYYBgGAAAAAH4AfgAAAABgGAYYYAAAfMbGBnwwADB+w9/z38B9AHwGfsbGxn4A/MbGxvzG/AB8xsbAwMZ8APjMxsbGxvwAfMbGxv7AfAA8ZmZmYP5gAHbOxsZ+BnwAxsbGxv7GxgAYGBgYGBgYAH4GBsbGxnwAxsbGzPjGxgDAwMDAxsZ8AMbu/tbGxsYA/MbGxsbGxgB8xsbGxsZ8APzGxsbG/MAAfMbGxsbMfgP8xsbM+MbGAHzGxsB8BnwAYPxgZmZmPADGxsbGxsZ8AMbGxsZsbDgAxsbG1v7uxgDGxsbGfMbGAMbGxsZ+BnwA/sbGBnzA/gA8MDAwMDA8AMBgMBgMBgMBPAwMDAwMPAAYPGbDAAAAAAAAAAAAAAD/GBgOAAAAAAB8BnbOxsZ+APzGzPjGxvwAfMbAxsbGfAAGfsbGxsZ+AHzG/sDGxnwAPGZmZmD8YAB+xsbOdgZ8AMbG/sbGxsYAGAAYGBgYGAAGAB7GxsZ8AMbGxsz8xsYAYGBgYGZmPAD81tbWxsbGAMbm9t7OxsYAfMbGxsbGfAD8xsbG/MDAAHzGxsbOdgYA/MbG+MzGxgB8xsbAfAZ8AP5gZmZmZjwABsbGxsbOdgAGxsbGbHw4AAbGxtbW1nwABsbGxnzGxgAGxsbGfgZ8AP4GfMDGxv4ADhgYcBgYDgAYGBgYGBgYGHAYGA4YGHAAdtwAAAAAAAAGPOCGDjjAAAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAf3d3d3d/AAB/d3d3d38AAH93d3d3fwAAAAAAAAAAABgAGBgYGBgA//////////8cMDB8MDB+AGM+dz5jAAAAw2Y8GD4YGAAYGBgAGBgYAAAzZsxmMwAAZmYAAAAAAAB+gZ2xnYF+AB42Zj4AfwAAADNmzGYzAAD/DgAAAAAAAAAAAP4AAAAA6U9JAAAAAAD/AAAAAAAAADxmPAAAAAAAAAAYfhgAfgB4DBgwfAAAAHgMGAx4AAAAGDBgAAAAAAAAAGZmZmZ/YD56ejoKCgoAAAAAGBgAAAAAAAAAAAAcOHgYGBgAAAAAPGZmPAB+AAAAzGYzZswAAEDGTFgyZs4CQMNGTB4yZA7gM2Y8+TNnAQwADD5gY2M+YDB8xsb+xgAMGHzGxv7GADjGfMbG/sYAdtx8xsb+xgBsAHzGxv7GABhmfMbG/sYAAH/MzP/MzwB8xsDAwMZ8GHA+ZsD4wP4ADD5mwPjA/gAwzP7A+MD+AP9/Pw8ff///MBgAGBgYGAAMGAAYGBgYABhmGBgYGBgA//788Pj+//94bGb2ZmZ8ADtuAOb23s4AYDB8xsbGfAAMGHzGxsZ8ADDMfMbGxnwAbNh8xsbGfADGAHzGxsZ8AADDZhhmwwAAfM7O1ubmfAAwGMbGxsZ8ABgwxsbGxnwAEGyCxsbGfABsAMbGxsZ8ABgwxsbGfgZ8YGB8ZnxgYAB8xsbG3MbcwGAwPAZ+xn4ADBg8Bn7GfgAYZjwGfsZ+AHbcPAZ+xn4AbAA8Bn7GfgAYZjwGfsZ+AAAAPht/2G4AAHzGwMDGfBhgMHzG/sB8AAwYfMb+wHwAMMx8xv7AfAADHz9/f////zAYABgYGAwADBgAGBgYDAAYZgAYGBgMAMD4/P7+////Dz9///9/Pw9m2PzGxsbGADAYfMbGxnwAGDB8xsbGfADw/P7///788HbcfMbGxnwAbAB8xsbGfAAAGAB+ABgAAAB8ztbW5nwAYDDGxsbGfgAYMMbGxsZ+ABhmAMbGxn4A////f38/HwMYMMbGxn4GfGBgfGZmfGBg/////v78+MA=", "amigaFont": true }, "microknight": { - "data": "CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYGBgYGBgYGBgAABgYAABsbGxsJCQAAAAAAAAAAAAAbGxsbP7+bGz+/mxsbGwAABAQfHzQ0Hx8FhYWFnx8EBBgYJaWfHwYGDAwbGzS0gwMcHDY2HBw9vbc3NjYfHwGBhgYGBgwMAAAAAAAAAAAAAAYGDAwYGBgYGBgMDAYGAAAMDAYGAwMDAwMDBgYMDAAAAAAbGw4OP7+ODhsbAAAAAAAABgYGBh+fhgYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYGBgwMAAAAAAAAH9/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGAAAAwMGBgwMGBgwMGBgwMCAgAAAeHjMzN7e9vbm5nx8AAAYGBgYODgYGBgYGBh+fgAAfHwGBjw8YGDAwMDA/v4AADw8BgYcHAYGRkbGxnx8AAAYGBgYMDBsbMzM/v4MDAAA+PjAwPz8BgZGRszMeHgAAHBwwMD8/MbGxsbMzHh4AAD+/gYGDAwYGBgYGBgYGAAAeHjMzHx8xsbGxszMeHgAAHh4zMzGxsbGfn4GBhwcAAAAAAAAGBgYGAAAGBgYGAAAAAAAABgYGBgAABgYGBgwMAAAGBgwMGBgMDAYGAAAAAAAAAAAfn4AAAAAfn4AAAAAAAAwMBgYDAwYGDAwAAAAAHx8xsYGBjw8MDAAADAwAAB8fMbG3t7W1t7ewMB+fgAAeHjMzMbG/v7GxsbGxsYAAPj4zMz8/MbGxsbMzPj4AAB4eMzMwMDAwMDAxsZ8fAAA+PjMzMbGxsbGxsbG/PwAAP7+wMD8/MDAwMDAwP7+AAD+/sDA/PzAwMDAwMDAwAAAODhgYMDAzs7GxsbGfn4GBsbGxsbGxv7+xsbGxsbGAAB+fhgYGBgYGBgYGBh+fgAADg4GBgYGBgbGxsbGfHwAAMbGzMzY2PDw2NjMzMbGAADAwMDAwMDAwMDAwMD+/gAAxsbu7v7+1tbGxsbGxsYAAMbG5ub29t7ezs7GxsbGAAB4eMzMxsbGxsbGxsZ8fAAA+PjMzMbGxsb8/MDAwMAAAHh4zMzGxsbGxsbW1nx8DAz4+MzMxsbGxvz82NjMzAYGeHjAwHx8BgZGRsbGfHwAAH5+GBgYGBgYGBgYGBgYAADGxsbGxsbGxsbGxsZ8fAAAxsbGxsbGbGxsbDg4ODgAAMbGxsbGxtbW/v7u7sbGAADGxmxsODg4OGxsxsbGxgAAxsbGxsbGfHwMDAwMDAwAAP7+DAwYGDAwYGDAwP7+AAA4ODAwMDAwMDAwMDA4OAAAwMBgYDAwGBgMDAYGAwMBATg4GBgYGBgYGBgYGDg4AAAQEDg4bGwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//xgYGBgMDAAAAAAAAAAAAAAAADw8BgZ+fsbGxsZ+fgAAwMD4+MzMxsbGxsbG/PwAAAAAeHjMzMDAwMDGxnx8AAAGBj4+ZmbGxsbGxsZ+fgAAAAB4eMzM/PzAwMbGfHwAADg4bGxgYHh4YGBgYGBgYGAAAH5+xsbGxsbGfn4GBnx8wMD4+MzMxsbGxsbGxsYAABgYAAA4OBgYGBgYGH5+AAAMDAAAHBwMDAwMDAxMTDg4wMDMzNjY8PDY2MzMxsYAADg4GBgYGBgYGBgYGH5+AAAAAMTE7u7+/tbWxsbGxgAAAAD4+MzMxsbGxsbGxsYAAAAAeHjMzMbGxsbGxnx8AAAAAPj4zMzGxsbGxsb8/MDAAAA+PmZmxsbGxsbGfn4GBgAA/PzGxsDAwMDAwMDAAAAAAHh4wMB8fAYGxsZ8fAAAMDB8fDAwMDAwMDIyHBwAAAAAxsbGxsbGxsbGxn5+AAAAAMbGxsZsbGxsODg4OAAAAADGxtbW/v58fGxsREQAAAAAxsZsbDg4ODhsbMbGAAAAAMbGxsbGxsbGfn4GBnx8AAD+/gwMGBgwMGBg/v4AAAwMGBgYGDAwGBgYGAwMAAAYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYMDAYGBgYDAwYGBgYMDAAAHJynJwAAAAAAAAAAAAAAAA4OHBw4ODBwYODBwcODhwcz8/394eHMzMBATk5OTn//+fn39+HhzMzAQE5OTk5///PzzMzh4czMwEBOTk5Of//jY1jY4eHMzMBATk5OTn//5OT//+HhzMzAQE5OTk5//+HhzMzh4czMwEBOTk5Of//wMCTkzAwAwMzMzMzMDD//4eHMzM/Pz8/Pz8zM4eHz8/Pz/f3AQE/PwMDPz8BAf//5+ff3wEBPz8DAz8/AQH//+fnmZkBAT8/AwM/PwEB//+Tk///AQE/PwMDPz8BAf//z8/394GB5+fn5+fngYH//+fn39+Bgefn5+fn54GB///n55mZgYHn5+fn5+eBgf//k5P//4GB5+fn5+fngYH//wcHMzM5ORkZOTk5OQMD//+NjWNjGRkJCSEhMTE5Of//z8/394eHMzM5OTk5g4P//+fn39+HhzMzOTk5OYOD///PzzMzh4czMzk5OTmDg///jY1jY4eHMzM5OTk5g4P//5OT//+HhzMzOTk5OYOD/////4ODKSkAACQkODiBgf//h4czMyEhCQkZGTk5g4P//8/P9/c5OTk5OTk5OYOD///n59/fOTk5OTk5OTmDg///5+eZmTk5OTk5OTk5g4P//5OT//85OTk5OTk5OYOD///n59/fOTk5OYOD8/Pz8///Pz8HBzMzOTkDAz8/Pz8/P///h4czMyMjOTk5OSMjPz8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgAABgYGBgYGBgYGBgAADAweHjMzMDAwMDGxnx8MDA4OGxsYGD4+GBgYGD+/gAAAADGxnx8xsbGxnx8xsYAAMbGxsbGxnx8DAw+PgwMAAAYGBgYGBgAABgYGBgYGAAAeHjAwHx8xsbGxnx8BgY8PGxsAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8PEJCmZmhoaGhmZlCQjw8AAB+fsbGxsZ+fgAAfHwAAAAANjZsbNjYbGw2NgAAAAB8fAwMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfn4AAAAAAAAAADw8QkK5uaWlubmlpUJCPDx8fAAAAAAAAAAAAAAAAAAAODhsbGxsODgAAAAAAAAAAAAAEBB8fBAQAAB8fAAAAABwcBgYMDBgYHh4AAAAAAAAcHAYGDAwGBhwcAAAAAAAABgYMDBgYAAAAAAAAAAAAAAAAMbGxsbGxsbGxsb8/MDAAAB+fvT0dHQUFBQUFBQAAAAAAAAAABgYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGDAwMDBwcDAwMDB4eAAAAAAAAAAAfHzGxsbGfHwAAHx8AAAAANjYbGw2Nmxs2NgAAAAAYGDm5mxseno2Nm9vz88DA2Bg5uZsbHh4Pj5jY87OHx/g4DY2bGw6Ovb2b2/PzwMDMDAAADAwPDwGBsbGfHwAADAwCAh4eMzM/v7GxsbGAAAYGCAgeHjMzP7+xsbGxgAAMDDMzHh4zMz+/sbGxsYAAHJynJx4eMzM/v7GxsbGAABsbAAAeHjMzP7+xsbGxgAAeHjMzHh4zMz+/sbGxsYAAD8/bGzPz/z8zMzMzM/PAAB4eMzMwMDAwMDAxsZ8fDAwMDAICP7+wMD8/MDA/v4AABgYICD+/sDA/PzAwP7+AAAYGGZm/v7AwPz8wMD+/gAAbGwAAP7+wMD8/MDA/v4AADAwCAh+fhgYGBgYGH5+AAAYGCAgfn4YGBgYGBh+fgAAGBhmZn5+GBgYGBgYfn4AAGxsAAB+fhgYGBgYGH5+AAD4+MzMxsbm5sbGxsb8/AAAcnKcnObm9vbe3s7OxsYAADAwCAh4eMzMxsbGxnx8AAAYGCAgeHjMzMbGxsZ8fAAAMDDMzHh4zMzGxsbGfHwAAHJynJx4eMzMxsbGxnx8AABsbAAAeHjMzMbGxsZ8fAAAAAB8fNbW///b28fHfn4AAHh4zMze3vb25ubGxnx8AAAwMAgIxsbGxsbGxsZ8fAAAGBggIMbGxsbGxsbGfHwAABgYZmbGxsbGxsbGxnx8AABsbAAAxsbGxsbGxsZ8fAAAGBggIMbGxsZ8fAwMDAwAAMDA+PjMzMbG/PzAwMDAwMAAAHh4zMzc3MbGxsbc3MDAMDAICDw8BgZ+fsbGfn4AABgYICA8PAYGfn7Gxn5+AAAYGGZmPDwGBn5+xsZ+fgAAcnKcnDw8BgZ+fsbGfn4AAGxsAAA8PAYGfn7Gxn5+AAA8PGZmPDwGBn5+xsZ+fgAAAAB+fhsbf3/Y2NjYf38AAAAAeHjMzMDAwMDGxnx8MDAwMAgIeHj8/MDAxsZ8fAAAGBggIHh4/PzAwMbGfHwAADAwzMx4ePz8wMDGxnx8AABsbAAAeHj8/MDAxsZ8fAAAMDAICDg4GBgYGBgYfn4AABgYICA4OBgYGBgYGH5+AAAYGGZmODgYGBgYGBh+fgAAbGwAADg4GBgYGBgYfn4AAAwMFhY+PmZmxsbGxn5+AABycpyc+PjMzMbGxsbGxgAAMDAICHh4zMzGxsbGfHwAABgYICB4eMzMxsbGxnx8AAAYGGZmeHjMzMbGxsZ8fAAAcnKcnHh4zMzGxsbGfHwAAGxsAAB4eMzMxsbGxnx8AAAAABgYAAB+fgAAGBgAAAAAAAB4eMzM3t729ubmfHwAADAwCAjGxsbGxsbGxn5+AAAYGCAgxsbGxsbGxsZ+fgAAGBhmZsbGxsbGxsbGfn4AAGxsAADGxsbGxsbGxn5+AAAYGCAgxsbGxsbGfn4GBnx8wMDAwPj4zMzGxvz8wMDAwGxsAADGxsbGxsZ+fgYGfHw=", + "width": 8, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGBgYGBgYGAAAGBgAAGxsbGwkJAAAAAAAAAAAAABsbGxs/v5sbP7+bGxsbAAAEBB8fNDQfHwWFhYWfHwQEGBglpZ8fBgYMDBsbNLSDAxwcNjYcHD29tzc2Nh8fAYGGBgYGDAwAAAAAAAAAAAAABgYMDBgYGBgYGAwMBgYAAAwMBgYDAwMDAwMGBgwMAAAAABsbDg4/v44OGxsAAAAAAAAGBgYGH5+GBgYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGDAwAAAAAAAAf38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGBgYAAADAwYGDAwYGDAwYGDAwICAAAB4eMzM3t729ubmfHwAABgYGBg4OBgYGBgYGH5+AAB8fAYGPDxgYMDAwMD+/gAAPDwGBhwcBgZGRsbGfHwAABgYGBgwMGxszMz+/gwMAAD4+MDA/PwGBkZGzMx4eAAAcHDAwPz8xsbGxszMeHgAAP7+BgYMDBgYGBgYGBgYAAB4eMzMfHzGxsbGzMx4eAAAeHjMzMbGxsZ+fgYGHBwAAAAAAAAYGBgYAAAYGBgYAAAAAAAAGBgYGAAAGBgYGDAwAAAYGDAwYGAwMBgYAAAAAAAAAAB+fgAAAAB+fgAAAAAAADAwGBgMDBgYMDAAAAAAfHzGxgYGPDwwMAAAMDAAAHx8xsbe3tbW3t7AwH5+AAB4eMzMxsb+/sbGxsbGxgAA+PjMzPz8xsbGxszM+PgAAHh4zMzAwMDAwMDGxnx8AAD4+MzMxsbGxsbGxsb8/AAA/v7AwPz8wMDAwMDA/v4AAP7+wMD8/MDAwMDAwMDAAAA4OGBgwMDOzsbGxsZ+fgYGxsbGxsbG/v7GxsbGxsYAAH5+GBgYGBgYGBgYGH5+AAAODgYGBgYGBsbGxsZ8fAAAxsbMzNjY8PDY2MzMxsYAAMDAwMDAwMDAwMDAwP7+AADGxu7u/v7W1sbGxsbGxgAAxsbm5vb23t7OzsbGxsYAAHh4zMzGxsbGxsbGxnx8AAD4+MzMxsbGxvz8wMDAwAAAeHjMzMbGxsbGxtbWfHwMDPj4zMzGxsbG/PzY2MzMBgZ4eMDAfHwGBkZGxsZ8fAAAfn4YGBgYGBgYGBgYGBgAAMbGxsbGxsbGxsbGxnx8AADGxsbGxsZsbGxsODg4OAAAxsbGxsbG1tb+/u7uxsYAAMbGbGw4ODg4bGzGxsbGAADGxsbGxsZ8fAwMDAwMDAAA/v4MDBgYMDBgYMDA/v4AADg4MDAwMDAwMDAwMDg4AADAwGBgMDAYGAwMBgYDAwEBODgYGBgYGBgYGBgYODgAABAQODhsbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//GBgYGAwMAAAAAAAAAAAAAAAAPDwGBn5+xsbGxn5+AADAwPj4zMzGxsbGxsb8/AAAAAB4eMzMwMDAwMbGfHwAAAYGPj5mZsbGxsbGxn5+AAAAAHh4zMz8/MDAxsZ8fAAAODhsbGBgeHhgYGBgYGBgYAAAfn7GxsbGxsZ+fgYGfHzAwPj4zMzGxsbGxsbGxgAAGBgAADg4GBgYGBgYfn4AAAwMAAAcHAwMDAwMDExMODjAwMzM2Njw8NjYzMzGxgAAODgYGBgYGBgYGBgYfn4AAAAAxMTu7v7+1tbGxsbGAAAAAPj4zMzGxsbGxsbGxgAAAAB4eMzMxsbGxsbGfHwAAAAA+PjMzMbGxsbGxvz8wMAAAD4+ZmbGxsbGxsZ+fgYGAAD8/MbGwMDAwMDAwMAAAAAAeHjAwHx8BgbGxnx8AAAwMHx8MDAwMDAwMjIcHAAAAADGxsbGxsbGxsbGfn4AAAAAxsbGxmxsbGw4ODg4AAAAAMbG1tb+/nx8bGxERAAAAADGxmxsODg4OGxsxsYAAAAAxsbGxsbGxsZ+fgYGfHwAAP7+DAwYGDAwYGD+/gAADAwYGBgYMDAYGBgYDAwAABgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgwMBgYGBgMDBgYGBgwMAAAcnKcnAAAAAAAAAAAAAAAADg4cHDg4MHBg4MHBw4OHBzPz/f3h4czMwEBOTk5Of//5+ff34eHMzMBATk5OTn//8/PMzOHhzMzAQE5OTk5//+NjWNjh4czMwEBOTk5Of//k5P//4eHMzMBATk5OTn//4eHMzOHhzMzAQE5OTk5///AwJOTMDADAzMzMzMwMP//h4czMz8/Pz8/PzMzh4fPz8/P9/cBAT8/AwM/PwEB///n59/fAQE/PwMDPz8BAf//5+eZmQEBPz8DAz8/AQH//5OT//8BAT8/AwM/PwEB///Pz/f3gYHn5+fn5+eBgf//5+ff34GB5+fn5+fngYH//+fnmZmBgefn5+fn54GB//+Tk///gYHn5+fn5+eBgf//BwczMzk5GRk5OTk5AwP//42NY2MZGQkJISExMTk5///Pz/f3h4czMzk5OTmDg///5+ff34eHMzM5OTk5g4P//8/PMzOHhzMzOTk5OYOD//+NjWNjh4czMzk5OTmDg///k5P//4eHMzM5OTk5g4P/////g4MpKQAAJCQ4OIGB//+HhzMzISEJCRkZOTmDg///z8/39zk5OTk5OTk5g4P//+fn3985OTk5OTk5OYOD///n55mZOTk5OTk5OTmDg///k5P//zk5OTk5OTk5g4P//+fn3985OTk5g4Pz8/Pz//8/PwcHMzM5OQMDPz8/Pz8///+HhzMzIyM5OTk5IyM/PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGAAAGBgYGBgYGBgYGAAAMDB4eMzMwMDAwMbGfHwwMDg4bGxgYPj4YGBgYP7+AAAAAMbGfHzGxsbGfHzGxgAAxsbGxsbGfHwMDD4+DAwAABgYGBgYGAAAGBgYGBgYAAB4eMDAfHzGxsbGfHwGBjw8bGwAAAAAAAAAAAAAAAAAADw8QkKZmaGhoaGZmUJCPDwAAH5+xsbGxn5+AAB8fAAAAAA2Nmxs2NhsbDY2AAAAAHx8DAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB+fgAAAAAAAAAAPDxCQrm5paW5uaWlQkI8PHx8AAAAAAAAAAAAAAAAAAA4OGxsbGw4OAAAAAAAAAAAAAAQEHx8EBAAAHx8AAAAAHBwGBgwMGBgeHgAAAAAAABwcBgYMDAYGHBwAAAAAAAAGBgwMGBgAAAAAAAAAAAAAAAAxsbGxsbGxsbGxvz8wMAAAH5+9PR0dBQUFBQUFAAAAAAAAAAAGBgYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYMDAwMHBwMDAwMHh4AAAAAAAAAAB8fMbGxsZ8fAAAfHwAAAAA2NhsbDY2bGzY2AAAAABgYObmbGx6ejY2b2/PzwMDYGDm5mxseHg+PmNjzs4fH+DgNjZsbDo69vZvb8/PAwMwMAAAMDA8PAYGxsZ8fAAAMDAICHh4zMz+/sbGxsYAABgYICB4eMzM/v7GxsbGAAAwMMzMeHjMzP7+xsbGxgAAcnKcnHh4zMz+/sbGxsYAAGxsAAB4eMzM/v7GxsbGAAB4eMzMeHjMzP7+xsbGxgAAPz9sbM/P/PzMzMzMz88AAHh4zMzAwMDAwMDGxnx8MDAwMAgI/v7AwPz8wMD+/gAAGBggIP7+wMD8/MDA/v4AABgYZmb+/sDA/PzAwP7+AABsbAAA/v7AwPz8wMD+/gAAMDAICH5+GBgYGBgYfn4AABgYICB+fhgYGBgYGH5+AAAYGGZmfn4YGBgYGBh+fgAAbGwAAH5+GBgYGBgYfn4AAPj4zMzGxubmxsbGxvz8AABycpyc5ub29t7ezs7GxgAAMDAICHh4zMzGxsbGfHwAABgYICB4eMzMxsbGxnx8AAAwMMzMeHjMzMbGxsZ8fAAAcnKcnHh4zMzGxsbGfHwAAGxsAAB4eMzMxsbGxnx8AAAAAHx81tb//9vbx8d+fgAAeHjMzN7e9vbm5sbGfHwAADAwCAjGxsbGxsbGxnx8AAAYGCAgxsbGxsbGxsZ8fAAAGBhmZsbGxsbGxsbGfHwAAGxsAADGxsbGxsbGxnx8AAAYGCAgxsbGxnx8DAwMDAAAwMD4+MzMxsb8/MDAwMDAwAAAeHjMzNzcxsbGxtzcwMAwMAgIPDwGBn5+xsZ+fgAAGBggIDw8BgZ+fsbGfn4AABgYZmY8PAYGfn7Gxn5+AABycpycPDwGBn5+xsZ+fgAAbGwAADw8BgZ+fsbGfn4AADw8ZmY8PAYGfn7Gxn5+AAAAAH5+Gxt/f9jY2Nh/fwAAAAB4eMzMwMDAwMbGfHwwMDAwCAh4ePz8wMDGxnx8AAAYGCAgeHj8/MDAxsZ8fAAAMDDMzHh4/PzAwMbGfHwAAGxsAAB4ePz8wMDGxnx8AAAwMAgIODgYGBgYGBh+fgAAGBggIDg4GBgYGBgYfn4AABgYZmY4OBgYGBgYGH5+AABsbAAAODgYGBgYGBh+fgAADAwWFj4+ZmbGxsbGfn4AAHJynJz4+MzMxsbGxsbGAAAwMAgIeHjMzMbGxsZ8fAAAGBggIHh4zMzGxsbGfHwAABgYZmZ4eMzMxsbGxnx8AABycpyceHjMzMbGxsZ8fAAAbGwAAHh4zMzGxsbGfHwAAAAAGBgAAH5+AAAYGAAAAAAAAHh4zMze3vb25uZ8fAAAMDAICMbGxsbGxsbGfn4AABgYICDGxsbGxsbGxn5+AAAYGGZmxsbGxsbGxsZ+fgAAbGwAAMbGxsbGxsbGfn4AABgYICDGxsbGxsZ+fgYGfHzAwMDA+PjMzMbG/PzAwMDAbGwAAMbGxsbGxn5+BgZ8fA==", "amigaFont": true }, "microknight+": { - "data": "CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYGBgYGBgYGBgAABgYAABsbGxsJCQAAAAAAAAAAAAAbGxsbP7+bGz+/mxsbGwAABAQfHzQ0Hx8FhYWFnx8EBBgYJaWbGwYGDAwbGzS0gwMcHDY2HBw9vbc3NjYfHwGBhgYGBgwMAAAAAAAAAAAAAADBw4MGBgYGBgYDA4HAwAAwOBwMBgYGBgYGDBw4MAAAAAAbGw4OP7+ODhsbAAAAAAAABgYGBh+fhgYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYGBgwMAAAAAAAAP//AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGAAAAwMGBgwMGBgwMGBgwMCAgAAAeHjMzN7e9vbm5nx8AAAYGBgYODgYGBgYGBh+fgAAfHwGBjw8YGDAwMDA/v4AADw8BgYcHAYGRkbGxnx8AAAYGBgYMDBsbMzM/v4MDAAA+PjAwPz8BgZGRszMeHgAAHBwwMD8/MbGxsbMzHh4AAD+/gYGDAwYGBgYGBgYGAAAeHjMzHx8xsbGxszMeHgAAHh4zMzGxsbGfn4GBhwcAAAAAAAAGBgYGAAAGBgYGAAAAAAAABgYGBgAABgYGBgwMAMDBgYMDBgYDAwGBgMDAAAAAAAAfn4AAAAAfn4AAAAAwMBgYDAwGBgwMGBgwMAAAHx8xsYGBjw8MDAAADAwAAB8fMbG3t7W1t7ewMB+fgAAeHjMzMbG/v7GxsbGxsYAAPj4zMz8/MbGxsbMzPj4AAB4eMzMwMDAwMDAxsZ8fAAA+PjMzMbGxsbGxsbG/PwAAP7+wMD8/MDAwMDAwP7+AAD+/sDA/PzAwMDAwMDAwAAAODhgYMDAzs7GxsbGfn4GBsbGxsbGxv7+xsbGxsbGAAB+fhgYGBgYGBgYGBh+fgAADg4GBgYGBgbGxsbGfHwAAMbGzMzY2PDw2NjMzMbGAADAwMDAwMDAwMDAwMD+/gAAxsbu7v7+1tbGxsbGxsYAAMbG5ub29t7ezs7GxsbGAAB4eMzMxsbGxsbGxsZ8fAAA+PjMzMbGxsb8/MDAwMAAAHh4zMzGxsbGxsbW1nx8DAz4+MzMxsbGxvz82NjMzAYGeHjAwHx8BgZGRsbGfHwAAH5+GBgYGBgYGBgYGBgYAADGxsbGxsbGxsbGxsZ8fAAAxsbGxsbGbGxsbDg4ODgAAMbGxsbGxtbW/v7u7sbGAADGxmxsODg4OGxsxsbGxgAAxsbGxsbGfHwMDAwMDAwAAP7+DAwYGDAwYGDAwP7+AAA8PzAwMDAwMDAwMDA/PAAAwMBgYDAwGBgMDAYGAwMBATz8DAwMDAwMDAwMDPw8AAAQEDg4bGwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//xgYGBgMDAAAAAAAAAAAAAAAADw8BgZ+fsbGxsZ+fgAAwMD4+MzMxsbGxsbG/PwAAAAAeHjMzMDAwMDGxnx8AAAGBj4+ZmbGxsbGxsZ+fgAAAAB4eMzM/PzAwMbGfHwAADg4bGxgYHh4YGBgYGBgYGAAAH5+xsbGxsbGfn4GBnx8wMD4+MzMxsbGxsbGxsYAABgYAAA4OBgYGBgYGH5+AAAMDAAAHBwMDAwMDAxMTDg4wMDMzNjY8PDY2MzMxsYAADg4GBgYGBgYGBgYGH5+AAAAAMTE7u7+/tbWxsbGxgAAAAD4+MzMxsbGxsbGxsYAAAAAeHjMzMbGxsbGxnx8AAAAAPj4zMzGxsbGxsb8/MDAAAA+PmZmxsbGxsbGfn4GBgAA/PzGxsDAwMDAwMDAAAAAAHh4wMB8fAYGxsZ8fAAAMDB8fDAwMDAwMDIyHBwAAAAAxsbGxsbGxsbGxn5+AAAAAMbGxsZsbGxsODg4OAAAAADGxtbW/v58fGxsREQAAAAAxsZsbDg4ODhsbMbGAAAAAMbGxsbGxsbGfn4GBnx8AAD+/gwMGBgwMGBg/v4AAA4PGRgYGHBwGBgYGQ8OAAAYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYcPCYGBgYDg4YGBiY8HAAAHJynJwAAAAAAAAAAAAAAAA4OHBw4ODBwYODBwcODhwcz8/394eHMzMBATk5OTn//+fn39+HhzMzAQE5OTk5///PzzMzh4czMwEBOTk5Of//jY1jY4eHMzMBATk5OTn//5OT//+HhzMzAQE5OTk5//+HhzMzh4czMwEBOTk5Of//wMCTkzAwAwMzMzMzMDD//4eHMzM/Pz8/Pz8zM4eHz8/Pz/f3AQE/PwMDPz8BAf//5+ff3wEBPz8DAz8/AQH//+fnmZkBAT8/AwM/PwEB//+Tk///AQE/PwMDPz8BAf//z8/394GB5+fn5+fngYH//+fn39+Bgefn5+fn54GB///n55mZgYHn5+fn5+eBgf//k5P//4GB5+fn5+fngYH//wcHMzM5ORkZOTk5OQMD//+NjWNjGRkJCSEhMTE5Of//z8/394eHMzM5OTk5g4P//+fn39+HhzMzOTk5OYOD///PzzMzh4czMzk5OTmDg///jY1jY4eHMzM5OTk5g4P//5OT//+HhzMzOTk5OYOD/////4ODKSkAACQkODiBgf//h4czMyEhCQkZGTk5g4P//8/P9/c5OTk5OTk5OYOD///n59/fOTk5OTk5OTmDg///5+eZmTk5OTk5OTk5g4P//5OT//85OTk5OTk5OYOD///n59/fOTk5OYOD8/Pz8///Pz8HBzMzOTkDAz8/Pz8/P///h4czMyMjOTk5OSMjPz8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgAABgYGBgYGBgYGBgAADAweHjMzMDAwMDGxnx8MDA4OGxsYGD4+GBgYGD+/gAAAADGxnx8xsbGxnx8xsYAAMbGxsbGxnx8DAw+PgwMAAAYGBgYGBgYAAAYGBgYGBgYeHjAwHx8xsbGxnx8BgY8PGxsAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8PEJCmZmhoaGhmZlCQjw8AAB+fsbGxsZ+fgAAfHwAAAAANjZsbNjYbGw2NgAAAAD+fwMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfn4AAAAAAAAAADw8QkK5uaWlubmlpUJCPDz//wAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDxmZmZmPDwAAAAAAAAAAAAAEBB8fBAQAAB8fAAAAABwcBgYMDBgYHh4AAAAAAAAcHAYGDAwGBhwcAAAAAAAABgYMDBgYAAAAAAAAAAAAAAAAMbGxsbGxsbGxsb8/MDAAAB+fvT0dHQUFBQUFBQAAAAAAAAYGBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGDAwMDBwcDAwMDB4eAAAAAAAAAAAfHzGxsbGfHwAAHx8AAAAANjYbGw2Nmxs2NgAAAAAY2Pm5mxse3s3NW1vw8OAgGNj5uZsbH5/MzZmb8/AgIDAwGbGbGzb2zc1bW/DwwAAMDAAADAwPDwGBsbGfHwAADAwCAh4eMzM/v7GxsbGAAAYGCAgeHjMzP7+xsbGxgAAMDDMzHh4zMz+/sbGxsYAAHJynJx4eMzM/v7GxsbGAABsbAAAeHjMzP7+xsbGxgAAeHjMzHh4zMz+/sbGxsYAAD8/bGzPz/z8zMzMzM/PAAB4eMzMwMDAwMDAxsZ8fDAwMDAICP7+wMD8/MDA/v4AABgYICD+/sDA/PzAwP7+AAAYGGZm/v7AwPz8wMD+/gAAbGwAAP7+wMD8/MDA/v4AADAwCAh+fhgYGBgYGH5+AAAYGCAgfn4YGBgYGBh+fgAAGBhmZn5+GBgYGBgYfn4AAGxsAAB+fhgYGBgYGH5+AAD4+MzMxsbm5sbGxsb8/AAAcnKcnObm9vbe3s7OxsYAADAwCAh4eMzMxsbGxnx8AAAYGCAgeHjMzMbGxsZ8fAAAMDDMzHh4zMzGxsbGfHwAAHJynJx4eMzMxsbGxnx8AABsbAAAeHjMzMbGxsZ8fAAAAAB8fNbW///b28fHfn4AAHh4zMze3vb25ubGxnx8AAAwMAgIxsbGxsbGxsZ8fAAAGBggIMbGxsbGxsbGfHwAABgYZmbGxsbGxsbGxnx8AABsbAAAxsbGxsbGxsZ8fAAAGBggIMbGxsZ8fAwMDAwAAMDA+PjMzMbG/PzAwMDAwMAAAHh4zMzc3MbGxsbc3MDAMDAICDw8BgZ+fsbGfn4AABgYICA8PAYGfn7Gxn5+AAAYGGZmPDwGBn5+xsZ+fgAAcnKcnDw8BgZ+fsbGfn4AAGxsAAA8PAYGfn7Gxn5+AAA8PGZmPDwGBn5+xsZ+fgAAAAB+fhsbf3/Y2NjYf38AAAAAeHjMzMDAwMDGxnx8MDAwMAgIeHj8/MDAxsZ8fAAAGBggIHh4/PzAwMbGfHwAADAwzMx4ePz8wMDGxnx8AABsbAAAeHj8/MDAxsZ8fAAAMDAICDg4GBgYGBgYfn4AABgYICA4OBgYGBgYGH5+AAAYGGZmODgYGBgYGBh+fgAAbGwAADg4GBgYGBgYfn4AAAwMFhY+PmZmxsbGxn5+AABycpyc+PjMzMbGxsbGxgAAMDAICHh4zMzGxsbGfHwAABgYICB4eMzMxsbGxnx8AAAYGGZmeHjMzMbGxsZ8fAAAcnKcnHh4zMzGxsbGfHwAAGxsAAB4eMzMxsbGxnx8AAAAABgYAAB//gAAGBgAAAAAAAB4eMzM3t729ubmfHwAADAwCAjGxsbGxsbGxn5+AAAYGCAgxsbGxsbGxsZ+fgAAGBhmZsbGxsbGxsbGfn4AAGxsAADGxsbGxsbGxn5+AAAYGCAgxsbGxsbGfn4GBnx8wMDAwPj4zMzGxvz8wMDAwGxsAADGxsbGxsZ+fgYGfHw=", + "width": 8, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGBgYGBgYGAAAGBgAAGxsbGwkJAAAAAAAAAAAAABsbGxs/v5sbP7+bGxsbAAAEBB8fNDQfHwWFhYWfHwQEGBglpZsbBgYMDBsbNLSDAxwcNjYcHD29tzc2Nh8fAYGGBgYGDAwAAAAAAAAAAAAAAMHDgwYGBgYGBgMDgcDAADA4HAwGBgYGBgYMHDgwAAAAABsbDg4/v44OGxsAAAAAAAAGBgYGH5+GBgYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGDAwAAAAAAAA//8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGBgYAAADAwYGDAwYGDAwYGDAwICAAAB4eMzM3t729ubmfHwAABgYGBg4OBgYGBgYGH5+AAB8fAYGPDxgYMDAwMD+/gAAPDwGBhwcBgZGRsbGfHwAABgYGBgwMGxszMz+/gwMAAD4+MDA/PwGBkZGzMx4eAAAcHDAwPz8xsbGxszMeHgAAP7+BgYMDBgYGBgYGBgYAAB4eMzMfHzGxsbGzMx4eAAAeHjMzMbGxsZ+fgYGHBwAAAAAAAAYGBgYAAAYGBgYAAAAAAAAGBgYGAAAGBgYGDAwAwMGBgwMGBgMDAYGAwMAAAAAAAB+fgAAAAB+fgAAAADAwGBgMDAYGDAwYGDAwAAAfHzGxgYGPDwwMAAAMDAAAHx8xsbe3tbW3t7AwH5+AAB4eMzMxsb+/sbGxsbGxgAA+PjMzPz8xsbGxszM+PgAAHh4zMzAwMDAwMDGxnx8AAD4+MzMxsbGxsbGxsb8/AAA/v7AwPz8wMDAwMDA/v4AAP7+wMD8/MDAwMDAwMDAAAA4OGBgwMDOzsbGxsZ+fgYGxsbGxsbG/v7GxsbGxsYAAH5+GBgYGBgYGBgYGH5+AAAODgYGBgYGBsbGxsZ8fAAAxsbMzNjY8PDY2MzMxsYAAMDAwMDAwMDAwMDAwP7+AADGxu7u/v7W1sbGxsbGxgAAxsbm5vb23t7OzsbGxsYAAHh4zMzGxsbGxsbGxnx8AAD4+MzMxsbGxvz8wMDAwAAAeHjMzMbGxsbGxtbWfHwMDPj4zMzGxsbG/PzY2MzMBgZ4eMDAfHwGBkZGxsZ8fAAAfn4YGBgYGBgYGBgYGBgAAMbGxsbGxsbGxsbGxnx8AADGxsbGxsZsbGxsODg4OAAAxsbGxsbG1tb+/u7uxsYAAMbGbGw4ODg4bGzGxsbGAADGxsbGxsZ8fAwMDAwMDAAA/v4MDBgYMDBgYMDA/v4AADw/MDAwMDAwMDAwMD88AADAwGBgMDAYGAwMBgYDAwEBPPwMDAwMDAwMDAwM/DwAABAQODhsbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//GBgYGAwMAAAAAAAAAAAAAAAAPDwGBn5+xsbGxn5+AADAwPj4zMzGxsbGxsb8/AAAAAB4eMzMwMDAwMbGfHwAAAYGPj5mZsbGxsbGxn5+AAAAAHh4zMz8/MDAxsZ8fAAAODhsbGBgeHhgYGBgYGBgYAAAfn7GxsbGxsZ+fgYGfHzAwPj4zMzGxsbGxsbGxgAAGBgAADg4GBgYGBgYfn4AAAwMAAAcHAwMDAwMDExMODjAwMzM2Njw8NjYzMzGxgAAODgYGBgYGBgYGBgYfn4AAAAAxMTu7v7+1tbGxsbGAAAAAPj4zMzGxsbGxsbGxgAAAAB4eMzMxsbGxsbGfHwAAAAA+PjMzMbGxsbGxvz8wMAAAD4+ZmbGxsbGxsZ+fgYGAAD8/MbGwMDAwMDAwMAAAAAAeHjAwHx8BgbGxnx8AAAwMHx8MDAwMDAwMjIcHAAAAADGxsbGxsbGxsbGfn4AAAAAxsbGxmxsbGw4ODg4AAAAAMbG1tb+/nx8bGxERAAAAADGxmxsODg4OGxsxsYAAAAAxsbGxsbGxsZ+fgYGfHwAAP7+DAwYGDAwYGD+/gAADg8ZGBgYcHAYGBgZDw4AABgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBhw8JgYGBgODhgYGJjwcAAAcnKcnAAAAAAAAAAAAAAAADg4cHDg4MHBg4MHBw4OHBzPz/f3h4czMwEBOTk5Of//5+ff34eHMzMBATk5OTn//8/PMzOHhzMzAQE5OTk5//+NjWNjh4czMwEBOTk5Of//k5P//4eHMzMBATk5OTn//4eHMzOHhzMzAQE5OTk5///AwJOTMDADAzMzMzMwMP//h4czMz8/Pz8/PzMzh4fPz8/P9/cBAT8/AwM/PwEB///n59/fAQE/PwMDPz8BAf//5+eZmQEBPz8DAz8/AQH//5OT//8BAT8/AwM/PwEB///Pz/f3gYHn5+fn5+eBgf//5+ff34GB5+fn5+fngYH//+fnmZmBgefn5+fn54GB//+Tk///gYHn5+fn5+eBgf//BwczMzk5GRk5OTk5AwP//42NY2MZGQkJISExMTk5///Pz/f3h4czMzk5OTmDg///5+ff34eHMzM5OTk5g4P//8/PMzOHhzMzOTk5OYOD//+NjWNjh4czMzk5OTmDg///k5P//4eHMzM5OTk5g4P/////g4MpKQAAJCQ4OIGB//+HhzMzISEJCRkZOTmDg///z8/39zk5OTk5OTk5g4P//+fn3985OTk5OTk5OYOD///n55mZOTk5OTk5OTmDg///k5P//zk5OTk5OTk5g4P//+fn3985OTk5g4Pz8/Pz//8/PwcHMzM5OQMDPz8/Pz8///+HhzMzIyM5OTk5IyM/PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGAAAGBgYGBgYGBgYGAAAMDB4eMzMwMDAwMbGfHwwMDg4bGxgYPj4YGBgYP7+AAAAAMbGfHzGxsbGfHzGxgAAxsbGxsbGfHwMDD4+DAwAABgYGBgYGBgAABgYGBgYGBh4eMDAfHzGxsbGfHwGBjw8bGwAAAAAAAAAAAAAAAAAADw8QkKZmaGhoaGZmUJCPDwAAH5+xsbGxn5+AAB8fAAAAAA2Nmxs2NhsbDY2AAAAAP5/AwMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB+fgAAAAAAAAAAPDxCQrm5paW5uaWlQkI8PP//AAAAAAAAAAAAAAAAAAA8PGZmZmY8PAAAAAAAAAAAAAAQEHx8EBAAAHx8AAAAAHBwGBgwMGBgeHgAAAAAAABwcBgYMDAYGHBwAAAAAAAAGBgwMGBgAAAAAAAAAAAAAAAAxsbGxsbGxsbGxvz8wMAAAH5+9PR0dBQUFBQUFAAAAAAAABgYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYMDAwMHBwMDAwMHh4AAAAAAAAAAB8fMbGxsZ8fAAAfHwAAAAA2NhsbDY2bGzY2AAAAABjY+bmbGx7ezc1bW/Dw4CAY2Pm5mxsfn8zNmZvz8CAgMDAZsZsbNvbNzVtb8PDAAAwMAAAMDA8PAYGxsZ8fAAAMDAICHh4zMz+/sbGxsYAABgYICB4eMzM/v7GxsbGAAAwMMzMeHjMzP7+xsbGxgAAcnKcnHh4zMz+/sbGxsYAAGxsAAB4eMzM/v7GxsbGAAB4eMzMeHjMzP7+xsbGxgAAPz9sbM/P/PzMzMzMz88AAHh4zMzAwMDAwMDGxnx8MDAwMAgI/v7AwPz8wMD+/gAAGBggIP7+wMD8/MDA/v4AABgYZmb+/sDA/PzAwP7+AABsbAAA/v7AwPz8wMD+/gAAMDAICH5+GBgYGBgYfn4AABgYICB+fhgYGBgYGH5+AAAYGGZmfn4YGBgYGBh+fgAAbGwAAH5+GBgYGBgYfn4AAPj4zMzGxubmxsbGxvz8AABycpyc5ub29t7ezs7GxgAAMDAICHh4zMzGxsbGfHwAABgYICB4eMzMxsbGxnx8AAAwMMzMeHjMzMbGxsZ8fAAAcnKcnHh4zMzGxsbGfHwAAGxsAAB4eMzMxsbGxnx8AAAAAHx81tb//9vbx8d+fgAAeHjMzN7e9vbm5sbGfHwAADAwCAjGxsbGxsbGxnx8AAAYGCAgxsbGxsbGxsZ8fAAAGBhmZsbGxsbGxsbGfHwAAGxsAADGxsbGxsbGxnx8AAAYGCAgxsbGxnx8DAwMDAAAwMD4+MzMxsb8/MDAwMDAwAAAeHjMzNzcxsbGxtzcwMAwMAgIPDwGBn5+xsZ+fgAAGBggIDw8BgZ+fsbGfn4AABgYZmY8PAYGfn7Gxn5+AABycpycPDwGBn5+xsZ+fgAAbGwAADw8BgZ+fsbGfn4AADw8ZmY8PAYGfn7Gxn5+AAAAAH5+Gxt/f9jY2Nh/fwAAAAB4eMzMwMDAwMbGfHwwMDAwCAh4ePz8wMDGxnx8AAAYGCAgeHj8/MDAxsZ8fAAAMDDMzHh4/PzAwMbGfHwAAGxsAAB4ePz8wMDGxnx8AAAwMAgIODgYGBgYGBh+fgAAGBggIDg4GBgYGBgYfn4AABgYZmY4OBgYGBgYGH5+AABsbAAAODgYGBgYGBh+fgAADAwWFj4+ZmbGxsbGfn4AAHJynJz4+MzMxsbGxsbGAAAwMAgIeHjMzMbGxsZ8fAAAGBggIHh4zMzGxsbGfHwAABgYZmZ4eMzMxsbGxnx8AABycpyceHjMzMbGxsZ8fAAAbGwAAHh4zMzGxsbGfHwAAAAAGBgAAH/+AAAYGAAAAAAAAHh4zMze3vb25uZ8fAAAMDAICMbGxsbGxsbGfn4AABgYICDGxsbGxsbGxn5+AAAYGGZmxsbGxsbGxsZ+fgAAbGwAAMbGxsbGxsbGfn4AABgYICDGxsbGxsZ+fgYGfHzAwMDA+PjMzMbG/PzAwMDAbGwAAMbGxsbGxn5+BgZ8fA==", "amigaFont": true }, "mosoul": { - "data": "CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYGBgYGBgYGBgAABgYAABsbGxsAAAAAAAAAAAAAAAAbGxsbP7+bGz+/mxsbGwAABgYPj5gYDw8BgZ8fBgYAAAAAGZmrKzY2DY2amrMzAAAODhsbGhodnbc3M7Oe3sAABgYGBgwMAAAAAAAAAAAAAAMDBgYMDAwMDAwGBgMDAAAMDAYGAwMDAwMDBgYMDAAAAAAZmY8PP//PDxmZgAAAAAAABgYGBh+fhgYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYGBgwMAAAAAAAAP//AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGAAAAwMGBgwMGBgwMGBgwMCAgDw8ZmZubn5+dnZmZjw8AAA4OBgYGBgYGBgYGBgYGAAAPDwGBjw8YGBgYGBgfn4AAHx8BgYcHAYGBgYGBnx8AAAMDMzMzMzMzP7+DAwMDAAAfHxgYHx8BgYGBgYGfHwAADw8YGB8fGZmZmZmZjw8AAB+fgYGBgYMDBgYGBgYGAAAPDxmZjw8ZmZmZmZmPDwAADw8ZmZmZmZmPj4GBjw8AAAAABgYGBgAAAAAGBgYGAAAAAAYGBgYAAAAABgYGBgwMAAABgYYGGBgGBgGBgAAAAAAAAAA//8AAP//AAAAAAAAAABgYBgYBgYYGGBgAAAAADw8ZmYGBhwcGBgAABgYAAB8fMbG3t7W1t7ewMB4eAAAPDxmZmZmZmZ+fmZmZmYAAHx8ZmZ8fGZmZmZmZnx8AAAeHjAwYGBgYGBgMDAeHgAAfHxmZmZmZmZmZmZmfHwAAH5+YGBgYGBgeHhgYH5+AAB+fmBgYGBgYHh4YGBgYAAAPDxgYG5uZmZmZmZmPj4AAGZmZmZmZmZmfn5mZmZmAAA8PBgYGBgYGBgYGBg8PAAADg4GBgYGBgYGBgYGPDwAAMbGzMzY2PDw2NjMzMbGAABgYGBgYGBgYGBgYGB+fgAAxsbu7v7+1tbGxsbGxsYAAMbG5ub29t7ezs7GxsbGAAA8PGZmZmZmZmZmZmY8PAAAfHxmZmZmZmZ8fGBgYGAAAHh4zMzMzMzMzMzc3H5+AAB8fGZmZmZmZnx8ZmZmZgAAPDxgYDw8BgYGBgYGfHwAAH5+GBgYGBgYGBgYGBgYAABmZmZmZmZmZmZmZmY8PAAAZmZmZmZmZmY8PDw8GBgAAMbGxsbGxtbW/v7u7sbGAADDw2ZmPDwYGDw8ZmbDwwAAw8NmZjw8GBgYGBgYGBgAAP7+DAwYGDAwYGDAwPz8AAA8PDAwMDAwMDAwMDA8PAAAwMBgYDAwGBgMDAYGAwMBATw8DAwMDAwMDAwMDDw8AAAQEDg4bGzGxgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//xgYGBgMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDwGBj4+ZmY+PgAAYGBgYHx8ZmZmZmZmfHwAAAAAAAA8PGBgYGBgYDw8AAAGBgYGPj5mZmZmZmY+PgAAAAAAADw8ZmZ+fmBgPDwAABwcMDAwMDAwfHwwMDAwAAAAAAAAPj5mZmZmPj4GBjw8YGBgYHx8ZmZmZmZmZmYAABgYAAAYGBgYGBgYGAwMAAAMDAAADAwMDAwMDAwMDHh4YGBgYGZmbGx4eGxsZmYAABgYGBgYGBgYGBgYGAwMAAAAAAAA7Oz+/tbWxsbGxgAAAAAAAHx8ZmZmZmZmZmYAAAAAAAA8PGZmZmZmZjw8AAAAAAAAfHxmZmZmfHxgYGBgAAAAAD4+ZmZmZj4+BgYGBgAAAAA+PmBgYGBgYGBgAAAAAAAAPDxgYDw8BgZ8fAAAMDAwMHx8MDAwMDAwHBwAAAAAAABmZmZmZmZmZjw8AAAAAAAAZmZmZmZmPDwYGAAAAAAAAMbGxsbW1v7+bGwAAAAAAADGxmxsODhsbMbGAAAAAAAAZmZmZmZmPj4GBjw8AAAAAH5+DAwYGDAwfn4AAA4OGBgYGHBwGBgYGA4OAAAYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYcHAYGBgYDg4YGBgYcHAAAHJynJwAAAAAAAAAAAAAAAAPDzw88PDDww8PPDzw8AAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAfn5mZmZmZmZmZn5+AAAAAH5+ZmZmZmZmZmZ+fgAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAfn5mZmZmZmZmZn5+AAAAAH5+ZmZmZmZmZmZ+fgAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAfn5mZmZmZmZmZn5+AAAAAH5+ZmZmZmZmZmZ+fgAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAfn5mZmZmZmZmZn5+AAAAAH5+ZmZmZmZmZmZ+fgAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAfn5mZmZmZmZmZn5+AAAAAH5+ZmZmZmZmZmZ+fgAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAfn5mZmZmZmZmZn5+AAAAAH5+ZmZmZmZmZmZ+fgAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAfn5mZmZmZmZmZn5+AAAAAH5+ZmZmZmZmZmZ+fgAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAfn5mZmZmZmZmZn5+AAAAAH5+ZmZmZmZmZmZ+fgAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAfn5mZmZmZmZmZn5+AAAAAH5+ZmZmZmZmZmZ+fgAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAfn5mZmZmZmZmZn5+AAAAAH5+ZmZmZmZmZmZ+fgAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAfn5mZmZmZmZmZn5+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgAABgYGBgYGBgYGBgAAAAADAw+PmxsPj4MDAAAAAAcHDY2MDB4eDAwMDB+fgAAQkI8PGZmPDxCQgAAAAAAAMPDZmY8PBgYPDwYGBgYAAAYGBgYGBgAABgYGBgYGAAAPDxgYDw8ZmY8PAYGPDwAAGZmZmYAAAAAAAAAAAAAAAA8PEJCnZ2hoaGhnZ1CQjw8HBwkJEREPDwAAH5+AAAAAAAAMzNmZszMZmYzMwAAAAA+PgYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//8AAAAAAAAAADw8QkK5uaWlubmlpUJCPDz//wAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDxmZjw8AAAAAAAAAAAAABgYGBh+fhgYGBgAAH5+AAB4eAwMGBgwMHx8AAAAAAAAeHgMDBgYDAx4eAAAAAAAABgYMDBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZmZmZmZmZmZ/f2BgPj56enp6OjoKCgoKCgoAAAAAAAAYGBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGDAwMDBwcDAwMDAwMAAAAAAAADg4RERERDg4AAB8fAAAAAAAAMzMZmYzM2ZmzMwAAAAAQEDGxkxMWFgyMmZmz88CAkBAxsZMTFhYPj5iYsTEDg7AwCMjZmYsLNnZMzNnZwEBGBgAABgYMDBgYGZmPDwAADAwGBg8PGZmfn5mZmZmAAAMDBgYPDxmZn5+ZmZmZgAAGBhmZjw8ZmZ+fmZmZmYAAHFxjo48PGZmfn5mZmZmAABmZgAAPDxmZn5+ZmZmZgAAGBgkJDw8ZmZ+fmZmZmYAAB8fPDw8PG9vfHzMzM/PAAAeHjAwYGBgYDAwHh4MDBgYMDAYGH5+YGB4eGBgfn4AAAwMGBh+fmBgeHhgYH5+AAAYGGZmfn5gYHh4YGB+fgAAZmYAAH5+YGB4eGBgfn4AADAwGBg8PBgYGBgYGDw8AAAMDBgYPDwYGBgYGBg8PAAAGBhmZjw8GBgYGBgYPDwAAGZmAAA8PBgYGBgYGDw8AAB4eGxsZmb29mZmbGx4eAAAcXHOzubm9vbe3s7OxsYAADAwGBg8PGZmZmZmZjw8AAAMDBgYPDxmZmZmZmY8PAAAGBhmZjw8ZmZmZmZmPDwAAHFxjo48PGZmZmZmZjw8AADDwzw8ZmZmZmZmZmY8PAAAAADGxmxsODhsbMbGAAAAAD8/ZmZubn5+dnZmZvz8AAAwMBgYZmZmZmZmZmY8PAAADAwYGGZmZmZmZmZmPDwAABgYJCRmZmZmZmZmZjw8AABmZgAAZmZmZmZmZmY8PAAABgYICMPDZmY8PBgYGBgAAMDAwMD8/MbG/PzAwMDAAAA8PGZmZmZsbGZmZmZsbGBgMDAYGDw8BgY+PmZmPj4AAAwMGBg8PAYGPj5mZj4+AAAYGGZmPDwGBj4+ZmY+PgAAcXGOjjw8BgY+PmZmPj4AAGZmAAA8PAYGPj5mZj4+AAAYGCQkPDwGBj4+ZmY+PgAAAAAAAH5+Gxt/f9jYd3cAAAAAAAA8PGBgYGBgYDw8GBgwMBgYPDxmZn5+YGA8PAAADAwYGDw8ZmZ+fmBgPDwAABgYZmY8PGZmfn5gYDw8AABmZgAAPDxmZn5+YGA8PAAAMDAYGAAAGBgYGBgYDAwAAAwMGBgAABgYGBgYGAwMAAAYGGZmAAAYGBgYGBgMDAAAAABmZgAAGBgYGBgYDAwAAGBg/PwYGDw8ZmZmZjw8AABxcY6OAAB8fGZmZmZmZgAAMDAYGAAAPDxmZmZmPDwAAAwMGBgAADw8ZmZmZjw8AAAYGGZmAAA8PGZmZmY8PAAAcXGOjgAAPDxmZmZmPDwAAAAAZmYAADw8ZmZmZjw8AAAAABgYAAD//wAAGBgAAAAAAAACAnx8zs7W1ubmfHyAgDAwGBgAAGZmZmZmZj4+AAAMDBgYAABmZmZmZmY+PgAAGBhmZgAAZmZmZmZmPj4AAAAAZmYAAGZmZmZmZj4+AAAMDBgYAABmZmZmPDwYGDAwYGBgYHx8ZmZmZnx8YGBgYAAAZmYAAGZmZmY8PBgYMDA=", + "width": 8, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGBgYGBgYGAAAGBgAAGxsbGwAAAAAAAAAAAAAAABsbGxs/v5sbP7+bGxsbAAAGBg+PmBgPDwGBnx8GBgAAAAAZmasrNjYNjZqaszMAAA4OGxsaGh2dtzczs57ewAAGBgYGDAwAAAAAAAAAAAAAAwMGBgwMDAwMDAYGAwMAAAwMBgYDAwMDAwMGBgwMAAAAABmZjw8//88PGZmAAAAAAAAGBgYGH5+GBgYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGDAwAAAAAAAA//8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGBgYAAADAwYGDAwYGDAwYGDAwICAPDxmZm5ufn52dmZmPDwAADg4GBgYGBgYGBgYGBgYAAA8PAYGPDxgYGBgYGB+fgAAfHwGBhwcBgYGBgYGfHwAAAwMzMzMzMzM/v4MDAwMAAB8fGBgfHwGBgYGBgZ8fAAAPDxgYHx8ZmZmZmZmPDwAAH5+BgYGBgwMGBgYGBgYAAA8PGZmPDxmZmZmZmY8PAAAPDxmZmZmZmY+PgYGPDwAAAAAGBgYGAAAAAAYGBgYAAAAABgYGBgAAAAAGBgYGDAwAAAGBhgYYGAYGAYGAAAAAAAAAAD//wAA//8AAAAAAAAAAGBgGBgGBhgYYGAAAAAAPDxmZgYGHBwYGAAAGBgAAHx8xsbe3tbW3t7AwHh4AAA8PGZmZmZmZn5+ZmZmZgAAfHxmZnx8ZmZmZmZmfHwAAB4eMDBgYGBgYGAwMB4eAAB8fGZmZmZmZmZmZmZ8fAAAfn5gYGBgYGB4eGBgfn4AAH5+YGBgYGBgeHhgYGBgAAA8PGBgbm5mZmZmZmY+PgAAZmZmZmZmZmZ+fmZmZmYAADw8GBgYGBgYGBgYGDw8AAAODgYGBgYGBgYGBgY8PAAAxsbMzNjY8PDY2MzMxsYAAGBgYGBgYGBgYGBgYH5+AADGxu7u/v7W1sbGxsbGxgAAxsbm5vb23t7OzsbGxsYAADw8ZmZmZmZmZmZmZjw8AAB8fGZmZmZmZnx8YGBgYAAAeHjMzMzMzMzMzNzcfn4AAHx8ZmZmZmZmfHxmZmZmAAA8PGBgPDwGBgYGBgZ8fAAAfn4YGBgYGBgYGBgYGBgAAGZmZmZmZmZmZmZmZjw8AABmZmZmZmZmZjw8PDwYGAAAxsbGxsbG1tb+/u7uxsYAAMPDZmY8PBgYPDxmZsPDAADDw2ZmPDwYGBgYGBgYGAAA/v4MDBgYMDBgYMDA/PwAADw8MDAwMDAwMDAwMDw8AADAwGBgMDAYGAwMBgYDAwEBPDwMDAwMDAwMDAwMPDwAABAQODhsbMbGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//GBgYGAwMAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8PAYGPj5mZj4+AABgYGBgfHxmZmZmZmZ8fAAAAAAAADw8YGBgYGBgPDwAAAYGBgY+PmZmZmZmZj4+AAAAAAAAPDxmZn5+YGA8PAAAHBwwMDAwMDB8fDAwMDAAAAAAAAA+PmZmZmY+PgYGPDxgYGBgfHxmZmZmZmZmZgAAGBgAABgYGBgYGBgYDAwAAAwMAAAMDAwMDAwMDAwMeHhgYGBgZmZsbHh4bGxmZgAAGBgYGBgYGBgYGBgYDAwAAAAAAADs7P7+1tbGxsbGAAAAAAAAfHxmZmZmZmZmZgAAAAAAADw8ZmZmZmZmPDwAAAAAAAB8fGZmZmZ8fGBgYGAAAAAAPj5mZmZmPj4GBgYGAAAAAD4+YGBgYGBgYGAAAAAAAAA8PGBgPDwGBnx8AAAwMDAwfHwwMDAwMDAcHAAAAAAAAGZmZmZmZmZmPDwAAAAAAABmZmZmZmY8PBgYAAAAAAAAxsbGxtbW/v5sbAAAAAAAAMbGbGw4OGxsxsYAAAAAAABmZmZmZmY+PgYGPDwAAAAAfn4MDBgYMDB+fgAADg4YGBgYcHAYGBgYDg4AABgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBhwcBgYGBgODhgYGBhwcAAAcnKcnAAAAAAAAAAAAAAAAA8PPDzw8MPDDw88PPDwAAAAAH5+ZmZmZmZmZmZ+fgAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAfn5mZmZmZmZmZn5+AAAAAH5+ZmZmZmZmZmZ+fgAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAfn5mZmZmZmZmZn5+AAAAAH5+ZmZmZmZmZmZ+fgAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAfn5mZmZmZmZmZn5+AAAAAH5+ZmZmZmZmZmZ+fgAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAfn5mZmZmZmZmZn5+AAAAAH5+ZmZmZmZmZmZ+fgAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAfn5mZmZmZmZmZn5+AAAAAH5+ZmZmZmZmZmZ+fgAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAfn5mZmZmZmZmZn5+AAAAAH5+ZmZmZmZmZmZ+fgAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAfn5mZmZmZmZmZn5+AAAAAH5+ZmZmZmZmZmZ+fgAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAfn5mZmZmZmZmZn5+AAAAAH5+ZmZmZmZmZmZ+fgAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAfn5mZmZmZmZmZn5+AAAAAH5+ZmZmZmZmZmZ+fgAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAfn5mZmZmZmZmZn5+AAAAAH5+ZmZmZmZmZmZ+fgAAAAB+fmZmZmZmZmZmfn4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGAAAGBgYGBgYGBgYGAAAAAAMDD4+bGw+PgwMAAAAABwcNjYwMHh4MDAwMH5+AABCQjw8ZmY8PEJCAAAAAAAAw8NmZjw8GBg8PBgYGBgAABgYGBgYGAAAGBgYGBgYAAA8PGBgPDxmZjw8BgY8PAAAZmZmZgAAAAAAAAAAAAAAADw8QkKdnaGhoaGdnUJCPDwcHCQkREQ8PAAAfn4AAAAAAAAzM2ZmzMxmZjMzAAAAAD4+BgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//wAAAAAAAAAAPDxCQrm5paW5uaWlQkI8PP//AAAAAAAAAAAAAAAAAAA8PGZmPDwAAAAAAAAAAAAAGBgYGH5+GBgYGAAAfn4AAHh4DAwYGDAwfHwAAAAAAAB4eAwMGBgMDHh4AAAAAAAAGBgwMGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAABmZmZmZmZmZn9/YGA+Pnp6eno6OgoKCgoKCgAAAAAAABgYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYMDAwMHBwMDAwMDAwAAAAAAAAODhEREREODgAAHx8AAAAAAAAzMxmZjMzZmbMzAAAAABAQMbGTExYWDIyZmbPzwICQEDGxkxMWFg+PmJixMQODsDAIyNmZiws2dkzM2dnAQEYGAAAGBgwMGBgZmY8PAAAMDAYGDw8ZmZ+fmZmZmYAAAwMGBg8PGZmfn5mZmZmAAAYGGZmPDxmZn5+ZmZmZgAAcXGOjjw8ZmZ+fmZmZmYAAGZmAAA8PGZmfn5mZmZmAAAYGCQkPDxmZn5+ZmZmZgAAHx88PDw8b298fMzMz88AAB4eMDBgYGBgMDAeHgwMGBgwMBgYfn5gYHh4YGB+fgAADAwYGH5+YGB4eGBgfn4AABgYZmZ+fmBgeHhgYH5+AABmZgAAfn5gYHh4YGB+fgAAMDAYGDw8GBgYGBgYPDwAAAwMGBg8PBgYGBgYGDw8AAAYGGZmPDwYGBgYGBg8PAAAZmYAADw8GBgYGBgYPDwAAHh4bGxmZvb2ZmZsbHh4AABxcc7O5ub29t7ezs7GxgAAMDAYGDw8ZmZmZmZmPDwAAAwMGBg8PGZmZmZmZjw8AAAYGGZmPDxmZmZmZmY8PAAAcXGOjjw8ZmZmZmZmPDwAAMPDPDxmZmZmZmZmZjw8AAAAAMbGbGw4OGxsxsYAAAAAPz9mZm5ufn52dmZm/PwAADAwGBhmZmZmZmZmZjw8AAAMDBgYZmZmZmZmZmY8PAAAGBgkJGZmZmZmZmZmPDwAAGZmAABmZmZmZmZmZjw8AAAGBggIw8NmZjw8GBgYGAAAwMDAwPz8xsb8/MDAwMAAADw8ZmZmZmxsZmZmZmxsYGAwMBgYPDwGBj4+ZmY+PgAADAwYGDw8BgY+PmZmPj4AABgYZmY8PAYGPj5mZj4+AABxcY6OPDwGBj4+ZmY+PgAAZmYAADw8BgY+PmZmPj4AABgYJCQ8PAYGPj5mZj4+AAAAAAAAfn4bG39/2Nh3dwAAAAAAADw8YGBgYGBgPDwYGDAwGBg8PGZmfn5gYDw8AAAMDBgYPDxmZn5+YGA8PAAAGBhmZjw8ZmZ+fmBgPDwAAGZmAAA8PGZmfn5gYDw8AAAwMBgYAAAYGBgYGBgMDAAADAwYGAAAGBgYGBgYDAwAABgYZmYAABgYGBgYGAwMAAAAAGZmAAAYGBgYGBgMDAAAYGD8/BgYPDxmZmZmPDwAAHFxjo4AAHx8ZmZmZmZmAAAwMBgYAAA8PGZmZmY8PAAADAwYGAAAPDxmZmZmPDwAABgYZmYAADw8ZmZmZjw8AABxcY6OAAA8PGZmZmY8PAAAAABmZgAAPDxmZmZmPDwAAAAAGBgAAP//AAAYGAAAAAAAAAICfHzOztbW5uZ8fICAMDAYGAAAZmZmZmZmPj4AAAwMGBgAAGZmZmZmZj4+AAAYGGZmAABmZmZmZmY+PgAAAABmZgAAZmZmZmZmPj4AAAwMGBgAAGZmZmY8PBgYMDBgYGBgfHxmZmZmfHxgYGBgAABmZgAAZmZmZjw8GBgwMA==", "amigaFont": true }, "pot-noodle": { - "data": "CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//4ODOTkpKSMjPz+Bgf////+Dgzk5ISE5OTk5OTl/f///AwOZmZOTmZmZmQMD/////4ODOTk/Pz8/OTmDg/f3//8PD4eHk5OZmZmZAwP/////AQGfn4ODn5+ZmQMD9/f7+wEBnJyHh5+fn58fH///9/eDgzk5Pz8xMTk5gYH9/f//OTk5OSEhOTk5OTk5f3///4GB5+fn5+fn5+eBgf///f35+fn5+fkZGTk5AwN/f///OTkzMycnMzM5OTk5f3///x8fn5+fn5+fmZkDA/f3//85ORERAQEpKTk5OTl/f///OTkpKSEhMTE5OTk5/////4ODOTk5OTk5OTmDg/////8DA5mZmZmTk5+fHx//////g4M5OTk5KSk1NYuL/f3//wMDmZmTk5mZmZkZGfv7//+Dgz8/g4P5+Tk5AwN/f/f3AwPJyc/Pz8/Pz8/P399/fzExMzMzMzMzMzOBgf//f385OTk5k5OTk8fH7+///39/OTk5OSkpAQERETk5//8/Pzk5OTmjozk5OTk5Of39/f05OTk5o6Pn5+fn5+f/////AQHz8+fnzc2ZmYGB/f3//4GBz8/Pz8/Pz8+Bgf//Pz+fn8/P5+fz8/n5/Pz+/v//gYHz8/Pz8/Pz84GB/////////////////////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHBwcHBgYGBgAABgYEBBmZmZmAAAAAAAAAAAAAAAAbGxsbP7+bGz+/mxsbGwAABgYfn7AwHx8Bgb8/DAwAABjY6amzMwYGDMzZWXGxoCAPDxmZmRke3vOzsbGe3sAABgYGBgwMAAAAAAAAAAAAAAMDBgYMDAwMDAwGBgMDAAAMDAYGAwMDAwMDBgYMDAAAAAAZmY8PP//PDxmZgAAAAAAABgYGBh+fhgYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYGBgwMAAAAAAAAP//AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGAAAAwMGBgwMGBgwMGBgwMCAgAAAfHzOztbW1tbm5nx8AAAAABgYODgYGBgYGBh+fgAAAAB8fMbGjIw4OGZm/v4AACAgfHzGxh4eBgbGxnx8AACAgMbGxsZ+fgYGBgYGBgICAAD+/sDA/PwGBsbG/PwAAAAAfHzAwPz8xsbGxnx8AACAgP7+zMyYmDAwYGDAwAAAAAB8fMbGfHzGxsbGfHwAAAAAfHzGxsbGfn4GBnx8AAAAABgYGBgAAAAAGBgYGAAAAAAYGBgYAAAAABgYGBgwMBgYMDBgYMDAYGAwMBgYAAAAAAAA//8AAAAA//8AAAAAMDAYGAwMBgYMDBgYMDAAAAAAPDxmZgwMGBgAABgYEBAAAHx8xsbW1tzcwMB+fgAAAAB8fMbG3t7GxsbGxsaAgAAA/PxmZmxsZmZmZvz8AAAAAHx8xsbAwMDAxsZ8fAgIAADw8Hh4bGxmZmZm/PwAAAAA/v5gYHx8YGBmZvz8CAgEBP7+Y2N4eGBgYGDg4AAACAh8fMbGwMDOzsbGfn8CAgAAxsbGxt7exsbGxsbGgIAAAH5+GBgYGBgYGBh+fgAAAgIGBgYGBgbm5sbG/PyAgAAAxsbMzNjYzMzGxsbGgIAAAODgYGBgYGBgZmb8/AgIAADGxu7u/v7W1sbGxsaAgAAAxsbW1t7ezs7GxsbGAAAAAHx8xsbGxsbGxsZ8fAAAAAD8/GZmZmZsbGBg4OAAAAAAfHzGxsbG1tbKynR0AgIAAPz8ZmZsbGZmZmbm5gQEAAB+fsDAfHwGBsbG/PyAgAgI/Pw2NjAwMDAwMDAwICCAgM7OzMzMzMzMzMx+fgAAgIDGxsbGbGxsbDg4EBAAAICAxsbGxtbW/v7u7sbGAACAgMbGxsZcXMbGxsbGxgICAgLGxsbGXFwYGBgYGBgICAAA/v4MDBgYMjJmZv7+AgIAAH5+MDAwMDAwMDB+fgAAwMBgYDAwGBgMDAYGAwMBAQAAfn4MDAwMDAwMDH5+AAAYGDw8ZmYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//xgYGBgMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfHwGBnZ2xsZ+fgAA4OBgYGxsZmZmZmZm/PwAAAAAAAB+fsLCwMDCwn5+AAAODgwMbGzMzMzMzMx+fgAAAAAAAHx8xsbc3MDAfn4AAB4eMDB8fDAwMDAwMDAwICAAAAAAfHzGxsbGdnYGBvz84OBgYGxsZmZmZmZm5uYAABgYAAAYGBgYGBgYGBgYEBACAgYGAAAGBgYGxsbGxnx84OBgYGZmbGx4eGxs5uYCAhgYGBgYGBgYGBgYGBgYEBAAAAAA/PzW1tbW1tbW1oCAAAAAAPz8ZmZmZmZm5uYEBAAAAAB8fMbGxsbGxnx8AAAAAAAA/PxmZmZmbGxgYODgAAAAAH5+zMzMzGxsDAwODgAACAj8/GZmYGBgYGBgQEAAAAAAfn7AwHx8Bgb8/AAAMDAwMHx8MDAwMDAwMDAgIAAAgIDOzszMzMzMzH5+AAAAAICAxsbGxmxsbGw4OAAAAAACAtbW1tbW1tbWfHwAAAAAAADGxsbGXFzGxsbGAgIAAICAxsbGxsbGXl4GBnx8AAAAAP7+jIwYGDIy/v4AABwcMDAwMGBgMDAwMBwcAAAYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYODgMDAwMBgYMDAwMODgAAHZ23NwAAAAAAAAAAAAAAADMzDMzzMwzM8zMMzPMzDMzn5/n54ODOTkhITk5OTl7e/Pzz8+Dgzk5ISE5OTk5e3uDgzk5g4M5OSEhOTk5OXt7iYkjI4ODOTkhITk5OTl7ezk5//+Dgzk5ISE5OTk5e3uDgzk5g4M5OSEhOTk5OXt7//+AgDMzICAzMzMzMDB3d///g4M5OT8/Pz85OYODz8+fn8/PAwOfn4ODn58BAf//5+fPzwMDn5+Dg5+fAQH//8/PMzMDA5+fg4OfnwEB//8zM///AwOfn4ODn58BAf//Pz/PzwMDz8/Pz8/PAwP///Pzz88DA8/Pz8/PzwMD///PzzMz//8DA8/Pz88DA///MzP//wMDz8/Pz8/PAwP/////Hx+Pj4eHExOZmQMD//+JiSMjGRkJCSEhMTE5Of//z8/n54ODOTk5OTk5g4P//+fnz8+Dgzk5OTk5OYOD///PzzMz//+HhzMzMzOHh///iYkjI///g4M5OTk5g4P//zk5//+Dgzk5OTk5OYOD////////PDyZmefnmZk8PP///v6FhTs7NTUpKVlZo6N/f8/P5+d/fzExMzMzM4GB///n58/Pf38xMTMzMzOBgf//z88zM39/MTEzMzMzgYH/////MzN/fzExMzMzM4GB///z8+fnPDyZmcPD5+fDw///Dw+fn4ODmZmDg5+fn58PD4ODOTk5OSMjOTk5OSMjPz/n58PDmZn/////////////EBAYGAAAGBgYGBwcHBwAAAAAGBh+fsDAwMDAwH5+GBgICDw8Zmb4+GBgZmb8/AgIxsZ8fMbGxsZ8fMbGAAAAAMbGxsZsbDg4EBD+/hAQEBAYGBgYGBgAABgYGBgYGAAAfHzAwDw8ZmZmZjw8AwM+PiQkAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8fIKCmpqioqKimpqCgnx8AAB4eMzMzMz29gAA/v4AAAAAEhJsbNjYbGwSEgAAAAD+/gYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH5+fn4AAAAAAAAAAHx8goKysqqqsrKqqoKCfHz//wAAAAAAAAAAAAAAAAAAeHjMzHh4AAAAAAAAAAAAADAwMDD8/DAwMDAAAPz8AABwcNjYMDBgYPj4AAAAAAAA8PAYGHBwGBjw8AAAAAAAADAwYGDAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgIDGxsbGxsb//8DAfn7s7OzsbGwsLCwsLi4AAAAAAAAYGBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGDAwYGDg4GBgYGDw8AAAAAAAAAAAeHjMzHh4AAD8/AAAAAAAAEhINjYbGzY2SEgAAAAAY2Pm5mxse3s3N29vw8MAAGNj5uZsbH5+MzNmZs/PAADDw+bmbGzb2zc3b2/DwwAACAgYGAAAGBgwMGZmPDwAAGBgGBh8fMbG3t7GxsbGhIQMDDAwfHzGxt7exsbGxoSEfHzGxnx8xsbe3sbGxsaEhHZ23Nx8fMbG3t7GxsbGhITGxgAAfHzGxt7exsbGxoSEfHzGxnx8xsbe3sbGxsaEhAAAf3/MzN/fzMzMzM/PiIgAAHx8xsbAwMDAxsZ8fDAwYGAwMPz8YGB8fGBg/v4AABgYMDD8/GBgfHxgYP7+AAAwMMzM/PxgYHx8YGD+/gAAzMwAAPz8YGB8fGBg/v4AAMDAMDD8/DAwMDAwMPz8AAAMDDAw/PwwMDAwMDD8/AAAMDDMzAAA/PwwMDAw/PwAAMzMAAD8/DAwMDAwMPz8AAAAAODgcHB4eOzsZmb8/AAAdnbc3Obm9vbe3s7OxsYAADAwGBh8fMbGxsbGxnx8AAAYGDAwfHzGxsbGxsZ8fAAAMDDMzAAAeHjMzMzMeHgAAHZ23NwAAHx8xsbGxnx8AADGxgAAfHzGxsbGxsZ8fAAAAAAAAMPDZmYYGGZmw8MAAAEBenrExMrK1tamplxcgIAwMBgYgIDOzszMzMx+fgAAGBgwMICAzs7MzMzMfn4AADAwzMyAgM7OzMzMzH5+AAAAAMzMgIDOzszMzMx+fgAADAwYGMPDZmY8PBgYPDwAAPDwYGB8fGZmfHxgYGBg8PB8fMbGxsbc3MbGxsbc3MDAMDAYGHx8BgZ2dsbGfn4AABgYMDB8fAYGdnbGxn5+AAAYGGZmfHwGBnZ2xsZ+fgAAdnbc3Hx8BgZ2dsbGfn4AAMbGAAB8fAYGdnbGxn5+AAB8fMbGfHwGBnZ2xsZ+fgAAAAAAAH5+Gxt+fsjIf38AAAAAAAB8fMbGwMDGxnx8MDAwMBgYfHzGxtzcwMB+fgAAGBgwMHx8xsbc3MDAfn4AABgYZmZ8fMbG3NzAwH5+AADGxgAAfHzGxtzcwMB+fgAAMDAYGAAAGBgYGBgYDAwAAAwMGBgAABgYGBgYGAwMAAAYGGZmAAAYGBgYGBgMDAAAAABmZgAAGBgYGBgYDAwAADAwfn4YGHx8xsbGxnx8AAB2dtzcAAD8/MbGxsbGxgICMDAYGAAAfHzGxsbGfHwAABgYMDAAAHx8xsbGxnx8AAAYGGZmAAB8fMbGxsZ8fAAAdnbc3AAAfHzGxsbGfHwAAAAAbGwAAHx8xsbGxnx8AAAAABgYAAB+fgAAGBgAAAAAAAADAz4+bm5+fnZ2fHzAwHZ23NyAgMbGxsbGxn5+AAAMDBgYgIDGxsbGxsZ+fgAAGBhmZoCAxsbGxsbGfn4AAAAAxsaAgMbGxsbGxn5+AAAMDBgYgIDGxsbGbGw4OPDw8PBgYHx8ZmZmZnx8YGDw8AAAxsaAgMbGxsZsbDg48PA=", + "width": 8, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//g4M5OSkpIyM/P4GB/////4ODOTkhITk5OTk5OX9///8DA5mZk5OZmZmZAwP/////g4M5OT8/Pz85OYOD9/f//w8Ph4eTk5mZmZkDA/////8BAZ+fg4Ofn5mZAwP39/v7AQGcnIeHn5+fnx8f///394ODOTk/PzExOTmBgf39//85OTk5ISE5OTk5OTl/f///gYHn5+fn5+fn54GB///9/fn5+fn5+RkZOTkDA39///85OTMzJyczMzk5OTl/f///Hx+fn5+fn5+ZmQMD9/f//zk5EREBASkpOTk5OX9///85OSkpISExMTk5OTn/////g4M5OTk5OTk5OYOD/////wMDmZmZmZOTn58fH/////+Dgzk5OTkpKTU1i4v9/f//AwOZmZOTmZmZmRkZ+/v//4ODPz+Dg/n5OTkDA39/9/cDA8nJz8/Pz8/Pz8/f339/MTEzMzMzMzMzM4GB//9/fzk5OTmTk5OTx8fv7///f385OTk5KSkBAREROTn//z8/OTk5OaOjOTk5OTk5/f39/Tk5OTmjo+fn5+fn5/////8BAfPz5+fNzZmZgYH9/f//gYHPz8/Pz8/Pz4GB//8/P5+fz8/n5/Pz+fn8/P7+//+BgfPz8/Pz8/PzgYH/////////////////////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcHBwcGBgYGAAAGBgQEGZmZmYAAAAAAAAAAAAAAABsbGxs/v5sbP7+bGxsbAAAGBh+fsDAfHwGBvz8MDAAAGNjpqbMzBgYMzNlZcbGgIA8PGZmZGR7e87OxsZ7ewAAGBgYGDAwAAAAAAAAAAAAAAwMGBgwMDAwMDAYGAwMAAAwMBgYDAwMDAwMGBgwMAAAAABmZjw8//88PGZmAAAAAAAAGBgYGH5+GBgYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGDAwAAAAAAAA//8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGBgYAAADAwYGDAwYGDAwYGDAwICAAAB8fM7O1tbW1ubmfHwAAAAAGBg4OBgYGBgYGH5+AAAAAHx8xsaMjDg4Zmb+/gAAICB8fMbGHh4GBsbGfHwAAICAxsbGxn5+BgYGBgYGAgIAAP7+wMD8/AYGxsb8/AAAAAB8fMDA/PzGxsbGfHwAAICA/v7MzJiYMDBgYMDAAAAAAHx8xsZ8fMbGxsZ8fAAAAAB8fMbGxsZ+fgYGfHwAAAAAGBgYGAAAAAAYGBgYAAAAABgYGBgAAAAAGBgYGDAwGBgwMGBgwMBgYDAwGBgAAAAAAAD//wAAAAD//wAAAAAwMBgYDAwGBgwMGBgwMAAAAAA8PGZmDAwYGAAAGBgQEAAAfHzGxtbW3NzAwH5+AAAAAHx8xsbe3sbGxsbGxoCAAAD8/GZmbGxmZmZm/PwAAAAAfHzGxsDAwMDGxnx8CAgAAPDweHhsbGZmZmb8/AAAAAD+/mBgfHxgYGZm/PwICAQE/v5jY3h4YGBgYODgAAAICHx8xsbAwM7OxsZ+fwICAADGxsbG3t7GxsbGxsaAgAAAfn4YGBgYGBgYGH5+AAACAgYGBgYGBubmxsb8/ICAAADGxszM2NjMzMbGxsaAgAAA4OBgYGBgYGBmZvz8CAgAAMbG7u7+/tbWxsbGxoCAAADGxtbW3t7OzsbGxsYAAAAAfHzGxsbGxsbGxnx8AAAAAPz8ZmZmZmxsYGDg4AAAAAB8fMbGxsbW1srKdHQCAgAA/PxmZmxsZmZmZubmBAQAAH5+wMB8fAYGxsb8/ICACAj8/DY2MDAwMDAwMDAgIICAzs7MzMzMzMzMzH5+AACAgMbGxsZsbGxsODgQEAAAgIDGxsbG1tb+/u7uxsYAAICAxsbGxlxcxsbGxsbGAgICAsbGxsZcXBgYGBgYGAgIAAD+/gwMGBgyMmZm/v4CAgAAfn4wMDAwMDAwMH5+AADAwGBgMDAYGAwMBgYDAwEBAAB+fgwMDAwMDAwMfn4AABgYPDxmZgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//GBgYGAwMAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8fAYGdnbGxn5+AADg4GBgbGxmZmZmZmb8/AAAAAAAAH5+wsLAwMLCfn4AAA4ODAxsbMzMzMzMzH5+AAAAAAAAfHzGxtzcwMB+fgAAHh4wMHx8MDAwMDAwMDAgIAAAAAB8fMbGxsZ2dgYG/Pzg4GBgbGxmZmZmZmbm5gAAGBgAABgYGBgYGBgYGBgQEAICBgYAAAYGBgbGxsbGfHzg4GBgZmZsbHh4bGzm5gICGBgYGBgYGBgYGBgYGBgQEAAAAAD8/NbW1tbW1tbWgIAAAAAA/PxmZmZmZmbm5gQEAAAAAHx8xsbGxsbGfHwAAAAAAAD8/GZmZmZsbGBg4OAAAAAAfn7MzMzMbGwMDA4OAAAICPz8ZmZgYGBgYGBAQAAAAAB+fsDAfHwGBvz8AAAwMDAwfHwwMDAwMDAwMCAgAACAgM7OzMzMzMzMfn4AAAAAgIDGxsbGbGxsbDg4AAAAAAIC1tbW1tbW1tZ8fAAAAAAAAMbGxsZcXMbGxsYCAgAAgIDGxsbGxsZeXgYGfHwAAAAA/v6MjBgYMjL+/gAAHBwwMDAwYGAwMDAwHBwAABgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBg4OAwMDAwGBgwMDAw4OAAAdnbc3AAAAAAAAAAAAAAAAMzMMzPMzDMzzMwzM8zMMzOfn+fng4M5OSEhOTk5OXt78/PPz4ODOTkhITk5OTl7e4ODOTmDgzk5ISE5OTk5e3uJiSMjg4M5OSEhOTk5OXt7OTn//4ODOTkhITk5OTl7e4ODOTmDgzk5ISE5OTk5e3v//4CAMzMgIDMzMzMwMHd3//+Dgzk5Pz8/Pzk5g4PPz5+fz88DA5+fg4OfnwEB///n58/PAwOfn4ODn58BAf//z88zMwMDn5+Dg5+fAQH//zMz//8DA5+fg4OfnwEB//8/P8/PAwPPz8/Pz88DA///8/PPzwMDz8/Pz8/PAwP//8/PMzP//wMDz8/PzwMD//8zM///AwPPz8/Pz88DA/////8fH4+Ph4cTE5mZAwP//4mJIyMZGQkJISExMTk5///Pz+fng4M5OTk5OTmDg///5+fPz4ODOTk5OTk5g4P//8/PMzP//4eHMzMzM4eH//+JiSMj//+Dgzk5OTmDg///OTn//4ODOTk5OTk5g4P///////88PJmZ5+eZmTw8///+/oWFOzs1NSkpWVmjo39/z8/n539/MTEzMzMzgYH//+fnz89/fzExMzMzM4GB///PzzMzf38xMTMzMzOBgf////8zM39/MTEzMzMzgYH///Pz5+c8PJmZw8Pn58PD//8PD5+fg4OZmYODn5+fnw8Pg4M5OTk5IyM5OTk5IyM/P+fnw8OZmf////////////8QEBgYAAAYGBgYHBwcHAAAAAAYGH5+wMDAwMDAfn4YGAgIPDxmZvj4YGBmZvz8CAjGxnx8xsbGxnx8xsYAAAAAxsbGxmxsODgQEP7+EBAQEBgYGBgYGAAAGBgYGBgYAAB8fMDAPDxmZmZmPDwDAz4+JCQAAAAAAAAAAAAAAAAAAHx8goKamqKioqKamoKCfHwAAHh4zMzMzPb2AAD+/gAAAAASEmxs2NhsbBISAAAAAP7+BgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfn5+fgAAAAAAAAAAfHyCgrKyqqqysqqqgoJ8fP//AAAAAAAAAAAAAAAAAAB4eMzMeHgAAAAAAAAAAAAAMDAwMPz8MDAwMAAA/PwAAHBw2NgwMGBg+PgAAAAAAADw8BgYcHAYGPDwAAAAAAAAMDBgYMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAgMbGxsbGxv//wMB+fuzs7OxsbCwsLCwuLgAAAAAAABgYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYMDBgYODgYGBgYPDwAAAAAAAAAAB4eMzMeHgAAPz8AAAAAAAASEg2NhsbNjZISAAAAABjY+bmbGx7ezc3b2/DwwAAY2Pm5mxsfn4zM2Zmz88AAMPD5uZsbNvbNzdvb8PDAAAICBgYAAAYGDAwZmY8PAAAYGAYGHx8xsbe3sbGxsaEhAwMMDB8fMbG3t7GxsbGhIR8fMbGfHzGxt7exsbGxoSEdnbc3Hx8xsbe3sbGxsaEhMbGAAB8fMbG3t7GxsbGhIR8fMbGfHzGxt7exsbGxoSEAAB/f8zM39/MzMzMz8+IiAAAfHzGxsDAwMDGxnx8MDBgYDAw/PxgYHx8YGD+/gAAGBgwMPz8YGB8fGBg/v4AADAwzMz8/GBgfHxgYP7+AADMzAAA/PxgYHx8YGD+/gAAwMAwMPz8MDAwMDAw/PwAAAwMMDD8/DAwMDAwMPz8AAAwMMzMAAD8/DAwMDD8/AAAzMwAAPz8MDAwMDAw/PwAAAAA4OBwcHh47OxmZvz8AAB2dtzc5ub29t7ezs7GxgAAMDAYGHx8xsbGxsbGfHwAABgYMDB8fMbGxsbGxnx8AAAwMMzMAAB4eMzMzMx4eAAAdnbc3AAAfHzGxsbGfHwAAMbGAAB8fMbGxsbGxnx8AAAAAAAAw8NmZhgYZmbDwwAAAQF6esTEysrW1qamXFyAgDAwGBiAgM7OzMzMzH5+AAAYGDAwgIDOzszMzMx+fgAAMDDMzICAzs7MzMzMfn4AAAAAzMyAgM7OzMzMzH5+AAAMDBgYw8NmZjw8GBg8PAAA8PBgYHx8ZmZ8fGBgYGDw8Hx8xsbGxtzcxsbGxtzcwMAwMBgYfHwGBnZ2xsZ+fgAAGBgwMHx8BgZ2dsbGfn4AABgYZmZ8fAYGdnbGxn5+AAB2dtzcfHwGBnZ2xsZ+fgAAxsYAAHx8BgZ2dsbGfn4AAHx8xsZ8fAYGdnbGxn5+AAAAAAAAfn4bG35+yMh/fwAAAAAAAHx8xsbAwMbGfHwwMDAwGBh8fMbG3NzAwH5+AAAYGDAwfHzGxtzcwMB+fgAAGBhmZnx8xsbc3MDAfn4AAMbGAAB8fMbG3NzAwH5+AAAwMBgYAAAYGBgYGBgMDAAADAwYGAAAGBgYGBgYDAwAABgYZmYAABgYGBgYGAwMAAAAAGZmAAAYGBgYGBgMDAAAMDB+fhgYfHzGxsbGfHwAAHZ23NwAAPz8xsbGxsbGAgIwMBgYAAB8fMbGxsZ8fAAAGBgwMAAAfHzGxsbGfHwAABgYZmYAAHx8xsbGxnx8AAB2dtzcAAB8fMbGxsZ8fAAAAABsbAAAfHzGxsbGfHwAAAAAGBgAAH5+AAAYGAAAAAAAAAMDPj5ubn5+dnZ8fMDAdnbc3ICAxsbGxsbGfn4AAAwMGBiAgMbGxsbGxn5+AAAYGGZmgIDGxsbGxsZ+fgAAAADGxoCAxsbGxsbGfn4AAAwMGBiAgMbGxsZsbDg48PDw8GBgfHxmZmZmfHxgYPDwAADGxoCAxsbGxmxsODjw8A==", "amigaFont": true }, "topaz": { - "data": "CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACDgzk5ISEpKSEhPz+Hh///w8OZmZmZgYGZmZmZmZn//4ODmZmZmYODmZmZmYOD///h4c/Pn5+fn5+fz8/h4f//h4eTk5mZmZmZmZOTh4f//4GBn5+fn4eHn5+fn4GB//+BgZ+fn5+Hh5+fn5+fn///w8OZmZ+fkZGZmZmZwcH//5mZmZmZmYGBmZmZmZmZ///Dw+fn5+fn5+fn5+fDw///+fn5+fn5+fn5+ZmZw8P//5ycmZmTk4eHk5OZmZyc//+fn5+fn5+fn5+fn5+Bgf//nJyIiICAlJScnJycnJz//5ycjIyEhJCQmJicnJyc///Dw5mZmZmZmZmZmZnDw///g4OZmZmZg4Ofn5+fn5///8PDmZmZmZmZmZmRkcDA//+Dg5mZmZmDg5OTmZmZmf//w8OZmY+Pw8Px8ZmZw8P//4GB5+fn5+fn5+fn5+fn//+ZmZmZmZmZmZmZmZnDw///mZmZmZmZmZmZgcPD5+f//5ycnJycnJSUgICIiJyc//88PJmZw8Pn58PDmZk8PP//PDyZmcPD5+fn5+fn5+f//4CA+fnz8+fnz8+fn4CA///Dw8/Pz8/Pz8/Pz8/Dw///Pz+fn8/P5+fz8/n5/Pz//8PD8/Pz8/Pz8/Pz88PD/////////////////////4CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYGBgYGBgYGBgAABgYAABsbGxsAAAAAAAAAAAAAAAAbGxsbP7+bGz+/mxsbGwAABgYPj5gYDw8BgZ8fBgYAAAAAGZmrKzY2DY2amrMzAAAODhsbGhodnbc3M7Oe3sAABgYGBgwMAAAAAAAAAAAAAAMDBgYMDAwMDAwGBgMDAAAMDAYGAwMDAwMDBgYMDAAAAAAZmY8PP//PDxmZgAAAAAAABgYGBh+fhgYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYGBgwMAAAAAAAAH5+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGAAAAwMGBgwMGBgwMGBgwMAAADw8ZmZubn5+dnZmZjw8AAAYGDg4eHgYGBgYGBgYGAAAPDxmZgYGDAwYGDAwfn4AADw8ZmYGBhwcBgZmZjw8AAAcHDw8bGzMzP7+DAwMDAAAfn5gYHx8BgYGBmZmPDwAABwcMDBgYHx8ZmZmZjw8AAB+fgYGBgYMDBgYGBgYGAAAPDxmZmZmPDxmZmZmPDwAADw8ZmZmZj4+BgYMDDg4AAAAABgYGBgAAAAAGBgYGAAAAAAYGBgYAAAAABgYGBgwMAAABgYYGGBgGBgGBgAAAAAAAAAAfn4AAH5+AAAAAAAAAABgYBgYBgYYGGBgAAAAADw8ZmYGBgwMGBgAABgYAAB8fMbG3t7W1t7ewMB4eAAAPDxmZmZmfn5mZmZmZmYAAHx8ZmZmZnx8ZmZmZnx8AAAeHjAwYGBgYGBgMDAeHgAAeHhsbGZmZmZmZmxseHgAAH5+YGBgYHh4YGBgYH5+AAB+fmBgYGB4eGBgYGBgYAAAPDxmZmBgbm5mZmZmPj4AAGZmZmZmZn5+ZmZmZmZmAAA8PBgYGBgYGBgYGBg8PAAABgYGBgYGBgYGBmZmPDwAAMbGzMzY2PDw2NjMzMbGAABgYGBgYGBgYGBgYGB+fgAAxsbu7v7+1tbGxsbGxsYAAMbG5ub29t7ezs7GxsbGAAA8PGZmZmZmZmZmZmY8PAAAfHxmZmZmfHxgYGBgYGAAAHh4zMzMzMzMzMzc3H5+AAB8fGZmZmZ8fGxsZmZmZgAAPDxmZnBwPDwODmZmPDwAAH5+GBgYGBgYGBgYGBgYAABmZmZmZmZmZmZmZmY8PAAAZmZmZmZmZmY8PDw8GBgAAMbGxsbGxtbW/v7u7sbGAADDw2ZmPDwYGDw8ZmbDwwAAw8NmZjw8GBgYGBgYGBgAAP7+DAwYGDAwYGDAwP7+AAA8PDAwMDAwMDAwMDA8PAAAwMBgYDAwGBgMDAYGAwMAADw8DAwMDAwMDAwMDDw8AAAQEDg4bGzGxgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD+/hgYGBgMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDwGBj4+ZmY+PgAAYGBgYHx8ZmZmZmZmfHwAAAAAAAA8PGBgYGBgYDw8AAAGBgYGPj5mZmZmZmY+PgAAAAAAADw8ZmZ+fmBgPDwAABwcMDB8fDAwMDAwMDAwAAAAAAAAPj5mZmZmPj4GBjw8YGBgYHx8ZmZmZmZmZmYAABgYAAAYGBgYGBgYGAwMAAAMDAAADAwMDAwMDAwMDHh4YGBgYGZmbGx4eGxsZmYAABgYGBgYGBgYGBgYGAwMAAAAAAAA7Oz+/tbWxsbGxgAAAAAAAHx8ZmZmZmZmZmYAAAAAAAA8PGZmZmZmZjw8AAAAAAAAfHxmZmZmfHxgYGBgAAAAAD4+ZmZmZj4+BgYGBgAAAAB8fGZmYGBgYGBgAAAAAAAAPDxgYDw8BgZ8fAAAMDAwMHx8MDAwMDAwHBwAAAAAAABmZmZmZmZmZj4+AAAAAAAAZmZmZmZmPDwYGAAAAAAAAMbGxsbW1v7+bGwAAAAAAADGxmxsODhsbMbGAAAAAAAAZmZmZmZmPDwYGDAwAAAAAH5+DAwYGDAwfn4AAA4OGBgYGHBwGBgYGA4OAAAYGBgYGBgYGBgYGBgYGAAAcHAYGBgYDg4YGBgYcHAAAHJynJwAAAAAAAAAAAAAAAAPDzw88PDDww8PPDzw8AAAz8/n58PDmZmBgZmZmZn///Pz5+fDw5mZgYGZmZmZ///n55mZw8OZmYGBmZmZmf//jo5xccPDmZmBgZmZmZn//5mZ///Dw5mZgYGZmZmZ///n59vbw8OZmYGBmZmZmf//4ODDw8PDkJCDgzMzMDD//+Hhz8+fn5+fz8/h4fPz5+fPz+fngYGfn4eHn5+Bgf//8/Pn54GBn5+Hh5+fgYH//+fnmZmBgZ+fh4efn4GB//+Zmf//gYGfn4eHn5+Bgf//z8/n58PD5+fn5+fnw8P///Pz5+fDw+fn5+fn58PD///n55mZw8Pn5+fn5+fDw///mZn//8PD5+fn5+fnw8P//4eHk5OZmQkJmZmTk4eH//+OjjExGRkJCSEhMTE5Of//z8/n58PDmZmZmZmZw8P///Pz5+fDw5mZmZmZmcPD///n55mZw8OZmZmZmZnDw///jo5xccPDmZmZmZmZw8P//zw8w8OZmZmZmZmZmcPD/////zk5k5PHx5OTOTn/////wMCZmZGRgYGJiZmZAwP//8/P5+eZmZmZmZmZmcPD///z8+fnmZmZmZmZmZnDw///5+fb25mZmZmZmZmZw8P//5mZ//+ZmZmZmZmZmcPD///5+ff3PDyZmcPD5+fn5///Pz8/PwMDOTkDAz8/Pz///8PDmZmZmZOTmZmZmZOTn5/39+PjycmcnP//////////GBgAABgYGBgYGBgYGBgAAAAADAw+PmxsPj4MDAAAAAAcHDY2MDB4eDAwMDB+fgAAQkI8PGZmPDxCQgAAAAAAAMPDZmY8PBgYPDwYGBgYAAAYGBgYGBgAABgYGBgYGAAAPDxgYDw8ZmY8PAYGPDwAAGZmZmYAAAAAAAAAAAAAAAB+foGBnZ2xsZ2dgYF+fgAAHBwkJEREPDwAAH5+AAAAAAAAMzNmZszMZmYzMwAAAAA+PgYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfn4AAAAAAAAAAH5+gYG5uaWlubmlpYGBfn5+fgAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDxmZjw8AAAAAAAAAAAAABgYGBh+fhgYGBgAAH5+AAB4eAwMGBgwMHx8AAAAAAAAeHgMDBgYDAx4eAAAAAAAABgYMDBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZmZmZmZmZmZ/f2BgPj56enp6OjoKCgoKCgoAAAAAAAAYGBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGDAwMDBwcDAwMDAwMAAAAAAAADg4RERERDg4AAB8fAAAAAAAAMzMZmYzM2ZmzMwAAAAAQEDGxkxMWFgyMmZmz88CAkBAxsZMTFhYPj5iYsTEDg7AwCMjZmYsLNnZMzNnZwEBGBgAABgYMDBgYGZmPDwAADAwGBg8PGZmfn5mZmZmAAAMDBgYPDxmZn5+ZmZmZgAAGBhmZjw8ZmZ+fmZmZmYAAHFxjo48PGZmfn5mZmZmAABmZgAAPDxmZn5+ZmZmZgAAGBgkJDw8ZmZ+fmZmZmYAAB8fPDw8PG9vfHzMzM/PAAAeHjAwYGBgYDAwHh4MDBgYMDAYGH5+YGB4eGBgfn4AAAwMGBh+fmBgeHhgYH5+AAAYGGZmfn5gYHh4YGB+fgAAZmYAAH5+YGB4eGBgfn4AADAwGBg8PBgYGBgYGDw8AAAMDBgYPDwYGBgYGBg8PAAAGBhmZjw8GBgYGBgYPDwAAGZmAAA8PBgYGBgYGDw8AAB4eGxsZmb29mZmbGx4eAAAcXHOzubm9vbe3s7OxsYAADAwGBg8PGZmZmZmZjw8AAAMDBgYPDxmZmZmZmY8PAAAGBhmZjw8ZmZmZmZmPDwAAHFxjo48PGZmZmZmZjw8AADDwzw8ZmZmZmZmZmY8PAAAAADGxmxsODhsbMbGAAAAAD8/ZmZubn5+dnZmZvz8AAAwMBgYZmZmZmZmZmY8PAAADAwYGGZmZmZmZmZmPDwAABgYJCRmZmZmZmZmZjw8AABmZgAAZmZmZmZmZmY8PAAABgYICMPDZmY8PBgYGBgAAMDAwMD8/MbG/PzAwMDAAAA8PGZmZmZsbGZmZmZsbGBgMDAYGDw8BgY+PmZmPj4AAAwMGBg8PAYGPj5mZj4+AAAYGGZmPDwGBj4+ZmY+PgAAcXGOjjw8BgY+PmZmPj4AAGZmAAA8PAYGPj5mZj4+AAAYGCQkPDwGBj4+ZmY+PgAAAAAAAH5+Gxt/f9jYd3cAAAAAAAA8PGBgYGBgYDw8GBgwMBgYPDxmZn5+YGA8PAAADAwYGDw8ZmZ+fmBgPDwAABgYZmY8PGZmfn5gYDw8AABmZgAAPDxmZn5+YGA8PAAAMDAYGAAAGBgYGBgYDAwAAAwMGBgAABgYGBgYGAwMAAAYGGZmAAAYGBgYGBgMDAAAAABmZgAAGBgYGBgYDAwAAGBg/PwYGDw8ZmZmZjw8AABxcY6OAAB8fGZmZmZmZgAAMDAYGAAAPDxmZmZmPDwAAAwMGBgAADw8ZmZmZjw8AAAYGGZmAAA8PGZmZmY8PAAAcXGOjgAAPDxmZmZmPDwAAAAAZmYAADw8ZmZmZjw8AAAAABgYAAB+fgAAGBgAAAAAAAACAnx8zs7W1ubmfHyAgDAwGBgAAGZmZmZmZj4+AAAMDBgYAABmZmZmZmY+PgAAGBhmZgAAZmZmZmZmPj4AAAAAZmYAAGZmZmZmZj4+AAAMDBgYAABmZmZmPDwYGDAwYGBgYHx8ZmZmZnx8YGBgYAAAZmYAAGZmZmY8PBgYMDA=", + "width": 8, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIODOTkhISkpISE/P4eH///Dw5mZmZmBgZmZmZmZmf//g4OZmZmZg4OZmZmZg4P//+Hhz8+fn5+fn5/Pz+Hh//+Hh5OTmZmZmZmZk5OHh///gYGfn5+fh4efn5+fgYH//4GBn5+fn4eHn5+fn5+f///Dw5mZn5+RkZmZmZnBwf//mZmZmZmZgYGZmZmZmZn//8PD5+fn5+fn5+fn58PD///5+fn5+fn5+fn5mZnDw///nJyZmZOTh4eTk5mZnJz//5+fn5+fn5+fn5+fn4GB//+cnIiIgICUlJycnJycnP//nJyMjISEkJCYmJycnJz//8PDmZmZmZmZmZmZmcPD//+Dg5mZmZmDg5+fn5+fn///w8OZmZmZmZmZmZGRwMD//4ODmZmZmYODk5OZmZmZ///Dw5mZj4/Dw/HxmZnDw///gYHn5+fn5+fn5+fn5+f//5mZmZmZmZmZmZmZmcPD//+ZmZmZmZmZmZmBw8Pn5///nJycnJyclJSAgIiInJz//zw8mZnDw+fnw8OZmTw8//88PJmZw8Pn5+fn5+fn5///gID5+fPz5+fPz5+fgID//8PDz8/Pz8/Pz8/Pz8PD//8/P5+fz8/n5/Pz+fn8/P//w8Pz8/Pz8/Pz8/Pzw8P/////////////////////gIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGBgYGBgYGAAAGBgAAGxsbGwAAAAAAAAAAAAAAABsbGxs/v5sbP7+bGxsbAAAGBg+PmBgPDwGBnx8GBgAAAAAZmasrNjYNjZqaszMAAA4OGxsaGh2dtzczs57ewAAGBgYGDAwAAAAAAAAAAAAAAwMGBgwMDAwMDAYGAwMAAAwMBgYDAwMDAwMGBgwMAAAAABmZjw8//88PGZmAAAAAAAAGBgYGH5+GBgYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGDAwAAAAAAAAfn4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGBgYAAADAwYGDAwYGDAwYGDAwAAAPDxmZm5ufn52dmZmPDwAABgYODh4eBgYGBgYGBgYAAA8PGZmBgYMDBgYMDB+fgAAPDxmZgYGHBwGBmZmPDwAABwcPDxsbMzM/v4MDAwMAAB+fmBgfHwGBgYGZmY8PAAAHBwwMGBgfHxmZmZmPDwAAH5+BgYGBgwMGBgYGBgYAAA8PGZmZmY8PGZmZmY8PAAAPDxmZmZmPj4GBgwMODgAAAAAGBgYGAAAAAAYGBgYAAAAABgYGBgAAAAAGBgYGDAwAAAGBhgYYGAYGAYGAAAAAAAAAAB+fgAAfn4AAAAAAAAAAGBgGBgGBhgYYGAAAAAAPDxmZgYGDAwYGAAAGBgAAHx8xsbe3tbW3t7AwHh4AAA8PGZmZmZ+fmZmZmZmZgAAfHxmZmZmfHxmZmZmfHwAAB4eMDBgYGBgYGAwMB4eAAB4eGxsZmZmZmZmbGx4eAAAfn5gYGBgeHhgYGBgfn4AAH5+YGBgYHh4YGBgYGBgAAA8PGZmYGBubmZmZmY+PgAAZmZmZmZmfn5mZmZmZmYAADw8GBgYGBgYGBgYGDw8AAAGBgYGBgYGBgYGZmY8PAAAxsbMzNjY8PDY2MzMxsYAAGBgYGBgYGBgYGBgYH5+AADGxu7u/v7W1sbGxsbGxgAAxsbm5vb23t7OzsbGxsYAADw8ZmZmZmZmZmZmZjw8AAB8fGZmZmZ8fGBgYGBgYAAAeHjMzMzMzMzMzNzcfn4AAHx8ZmZmZnx8bGxmZmZmAAA8PGZmcHA8PA4OZmY8PAAAfn4YGBgYGBgYGBgYGBgAAGZmZmZmZmZmZmZmZjw8AABmZmZmZmZmZjw8PDwYGAAAxsbGxsbG1tb+/u7uxsYAAMPDZmY8PBgYPDxmZsPDAADDw2ZmPDwYGBgYGBgYGAAA/v4MDBgYMDBgYMDA/v4AADw8MDAwMDAwMDAwMDw8AADAwGBgMDAYGAwMBgYDAwAAPDwMDAwMDAwMDAwMPDwAABAQODhsbMbGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP7+GBgYGAwMAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8PAYGPj5mZj4+AABgYGBgfHxmZmZmZmZ8fAAAAAAAADw8YGBgYGBgPDwAAAYGBgY+PmZmZmZmZj4+AAAAAAAAPDxmZn5+YGA8PAAAHBwwMHx8MDAwMDAwMDAAAAAAAAA+PmZmZmY+PgYGPDxgYGBgfHxmZmZmZmZmZgAAGBgAABgYGBgYGBgYDAwAAAwMAAAMDAwMDAwMDAwMeHhgYGBgZmZsbHh4bGxmZgAAGBgYGBgYGBgYGBgYDAwAAAAAAADs7P7+1tbGxsbGAAAAAAAAfHxmZmZmZmZmZgAAAAAAADw8ZmZmZmZmPDwAAAAAAAB8fGZmZmZ8fGBgYGAAAAAAPj5mZmZmPj4GBgYGAAAAAHx8ZmZgYGBgYGAAAAAAAAA8PGBgPDwGBnx8AAAwMDAwfHwwMDAwMDAcHAAAAAAAAGZmZmZmZmZmPj4AAAAAAABmZmZmZmY8PBgYAAAAAAAAxsbGxtbW/v5sbAAAAAAAAMbGbGw4OGxsxsYAAAAAAABmZmZmZmY8PBgYMDAAAAAAfn4MDBgYMDB+fgAADg4YGBgYcHAYGBgYDg4AABgYGBgYGBgYGBgYGBgYAABwcBgYGBgODhgYGBhwcAAAcnKcnAAAAAAAAAAAAAAAAA8PPDzw8MPDDw88PPDwAADPz+fnw8OZmYGBmZmZmf//8/Pn58PDmZmBgZmZmZn//+fnmZnDw5mZgYGZmZmZ//+OjnFxw8OZmYGBmZmZmf//mZn//8PDmZmBgZmZmZn//+fn29vDw5mZgYGZmZmZ///g4MPDw8OQkIODMzMwMP//4eHPz5+fn5/Pz+Hh8/Pn58/P5+eBgZ+fh4efn4GB///z8+fngYGfn4eHn5+Bgf//5+eZmYGBn5+Hh5+fgYH//5mZ//+BgZ+fh4efn4GB///Pz+fnw8Pn5+fn5+fDw///8/Pn58PD5+fn5+fnw8P//+fnmZnDw+fn5+fn58PD//+Zmf//w8Pn5+fn5+fDw///h4eTk5mZCQmZmZOTh4f//46OMTEZGQkJISExMTk5///Pz+fnw8OZmZmZmZnDw///8/Pn58PDmZmZmZmZw8P//+fnmZnDw5mZmZmZmcPD//+OjnFxw8OZmZmZmZnDw///PDzDw5mZmZmZmZmZw8P/////OTmTk8fHk5M5Of/////AwJmZkZGBgYmJmZkDA///z8/n55mZmZmZmZmZw8P///Pz5+eZmZmZmZmZmcPD///n59vbmZmZmZmZmZnDw///mZn//5mZmZmZmZmZw8P///n59/c8PJmZw8Pn5+fn//8/Pz8/AwM5OQMDPz8/P///w8OZmZmZk5OZmZmZk5Ofn/f34+PJyZyc//////////8YGAAAGBgYGBgYGBgYGAAAAAAMDD4+bGw+PgwMAAAAABwcNjYwMHh4MDAwMH5+AABCQjw8ZmY8PEJCAAAAAAAAw8NmZjw8GBg8PBgYGBgAABgYGBgYGAAAGBgYGBgYAAA8PGBgPDxmZjw8BgY8PAAAZmZmZgAAAAAAAAAAAAAAAH5+gYGdnbGxnZ2BgX5+AAAcHCQkREQ8PAAAfn4AAAAAAAAzM2ZmzMxmZjMzAAAAAD4+BgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB+fgAAAAAAAAAAfn6Bgbm5paW5uaWlgYF+fn5+AAAAAAAAAAAAAAAAAAA8PGZmPDwAAAAAAAAAAAAAGBgYGH5+GBgYGAAAfn4AAHh4DAwYGDAwfHwAAAAAAAB4eAwMGBgMDHh4AAAAAAAAGBgwMGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAABmZmZmZmZmZn9/YGA+Pnp6eno6OgoKCgoKCgAAAAAAABgYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYMDAwMHBwMDAwMDAwAAAAAAAAODhEREREODgAAHx8AAAAAAAAzMxmZjMzZmbMzAAAAABAQMbGTExYWDIyZmbPzwICQEDGxkxMWFg+PmJixMQODsDAIyNmZiws2dkzM2dnAQEYGAAAGBgwMGBgZmY8PAAAMDAYGDw8ZmZ+fmZmZmYAAAwMGBg8PGZmfn5mZmZmAAAYGGZmPDxmZn5+ZmZmZgAAcXGOjjw8ZmZ+fmZmZmYAAGZmAAA8PGZmfn5mZmZmAAAYGCQkPDxmZn5+ZmZmZgAAHx88PDw8b298fMzMz88AAB4eMDBgYGBgMDAeHgwMGBgwMBgYfn5gYHh4YGB+fgAADAwYGH5+YGB4eGBgfn4AABgYZmZ+fmBgeHhgYH5+AABmZgAAfn5gYHh4YGB+fgAAMDAYGDw8GBgYGBgYPDwAAAwMGBg8PBgYGBgYGDw8AAAYGGZmPDwYGBgYGBg8PAAAZmYAADw8GBgYGBgYPDwAAHh4bGxmZvb2ZmZsbHh4AABxcc7O5ub29t7ezs7GxgAAMDAYGDw8ZmZmZmZmPDwAAAwMGBg8PGZmZmZmZjw8AAAYGGZmPDxmZmZmZmY8PAAAcXGOjjw8ZmZmZmZmPDwAAMPDPDxmZmZmZmZmZjw8AAAAAMbGbGw4OGxsxsYAAAAAPz9mZm5ufn52dmZm/PwAADAwGBhmZmZmZmZmZjw8AAAMDBgYZmZmZmZmZmY8PAAAGBgkJGZmZmZmZmZmPDwAAGZmAABmZmZmZmZmZjw8AAAGBggIw8NmZjw8GBgYGAAAwMDAwPz8xsb8/MDAwMAAADw8ZmZmZmxsZmZmZmxsYGAwMBgYPDwGBj4+ZmY+PgAADAwYGDw8BgY+PmZmPj4AABgYZmY8PAYGPj5mZj4+AABxcY6OPDwGBj4+ZmY+PgAAZmYAADw8BgY+PmZmPj4AABgYJCQ8PAYGPj5mZj4+AAAAAAAAfn4bG39/2Nh3dwAAAAAAADw8YGBgYGBgPDwYGDAwGBg8PGZmfn5gYDw8AAAMDBgYPDxmZn5+YGA8PAAAGBhmZjw8ZmZ+fmBgPDwAAGZmAAA8PGZmfn5gYDw8AAAwMBgYAAAYGBgYGBgMDAAADAwYGAAAGBgYGBgYDAwAABgYZmYAABgYGBgYGAwMAAAAAGZmAAAYGBgYGBgMDAAAYGD8/BgYPDxmZmZmPDwAAHFxjo4AAHx8ZmZmZmZmAAAwMBgYAAA8PGZmZmY8PAAADAwYGAAAPDxmZmZmPDwAABgYZmYAADw8ZmZmZjw8AABxcY6OAAA8PGZmZmY8PAAAAABmZgAAPDxmZmZmPDwAAAAAGBgAAH5+AAAYGAAAAAAAAAICfHzOztbW5uZ8fICAMDAYGAAAZmZmZmZmPj4AAAwMGBgAAGZmZmZmZj4+AAAYGGZmAABmZmZmZmY+PgAAAABmZgAAZmZmZmZmPj4AAAwMGBgAAGZmZmY8PBgYMDBgYGBgfHxmZmZmfHxgYGBgAABmZgAAZmZmZjw8GBgwMA==", "amigaFont": true }, "topaz+": { - "data": "CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACDgzk5ISEpKSEhPz+Hh///w8OZmZmZgYGZmZmZmZn//4ODmZmZmYODmZmZmYOD///h4c/Pn5+fn5+fz8/h4f//h4eTk5mZmZmZmZOTh4f//4GBn5+fn4eHn5+fn4GB//+BgZ+fn5+Hh5+fn5+fn///w8OZmZ+fkZGZmZmZwcH//5mZmZmZmYGBmZmZmZmZ///Dw+fn5+fn5+fn5+fDw///+fn5+fn5+fn5+ZmZw8P//5ycmZmTk4eHk5OZmZyc//+fn5+fn5+fn5+fn5+Bgf//nJyIiICAlJScnJycnJz//5ycjIyEhJCQmJicnJyc///Dw5mZmZmZmZmZmZnDw///g4OZmZmZg4Ofn5+fn5///8PDmZmZmZmZmZmRkcDA//+Dg5mZmZmDg5OTmZmZmf//w8OZmY+Pw8Px8ZmZw8P//4GB5+fn5+fn5+fn5+fn//+ZmZmZmZmZmZmZmZnDw///mZmZmZmZmZmZgcPD5+f//5ycnJycnJSUgICIiJyc//88PJmZw8Pn58PDmZk8PP//PDyZmcPD5+fn5+fn5+f//4CA+fnz8+fnz8+fn4CA///DwM/Pz8/Pz8/Pz8/Aw///Pz+fn8/P5+fz8/n5/Pz+/sMD8/Pz8/Pz8/Pz8wPD/////////////////////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYGBgYGBgYGBgAABgYAABsbGxsAAAAAAAAAAAAAAAAbGxsbP7+bGz+/mxsbGwAABgYPj5gYDw8BgZ8fBgYAAADA2ZmrKzY2DY2amrMzAAAODhsbGhodnbc3M7Oe3sAABgYGBgwMAAAAAAAAAAAAAADBw4MGBgYGBgYDA4HAwAAwOBwMBgYGBgYGDBw4MAAAAAAZmY8PP//PDxmZgAAAAAAABgYGBh+fhgYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYGBgwMAAAAAAAAP//AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGAAAAwMGBgwMGBgwMGBgwMCAgDw8ZmZubn5+dnZmZjw8AAAYGDg4eHgYGBgYGBgYGAAAPDxmZgYGDAwYGDAwfn4AADw8ZmYGBhwcBgZmZjw8AAAcHDw8bGzMzP7+DAwMDAAAfn5gYHx8BgYGBmZmPDwAABwcMDBgYHx8ZmZmZjw8AAB+fgYGBgYMDBgYGBgYGAAAPDxmZmZmPDxmZmZmPDwAADw8ZmZmZj4+BgYMDDg4AAAAABgYGBgAAAAAGBgYGAAAAAAYGBgYAAAAABgYGBgwMAMDBgYMDBgYDAwGBgMDAAAAAAAA//8AAP//AAAAAAAAwMBgYDAwGBgwMGBgwMAAADw8ZmYGBgwMGBgAABgYAAB8fMbG3t7W1t7ewMB4eAAAPDxmZmZmfn5mZmZmZmYAAHx8ZmZmZnx8ZmZmZnx8AAAeHjAwYGBgYGBgMDAeHgAAeHhsbGZmZmZmZmxseHgAAH5+YGBgYHh4YGBgYH5+AAB+fmBgYGB4eGBgYGBgYAAAPDxmZmBgbm5mZmZmPj4AAGZmZmZmZn5+ZmZmZmZmAAA8PBgYGBgYGBgYGBg8PAAABgYGBgYGBgYGBmZmPDwAAMbGzMzY2PDw2NjMzMbGAABgYGBgYGBgYGBgYGB+fgAAxsbu7v7+1tbGxsbGxsYAAMbG5ub29t7ezs7GxsbGAAA8PGZmZmZmZmZmZmY8PAAAfHxmZmZmfHxgYGBgYGAAAHh4zMzMzMzMzMzc3H5+AAB8fGZmZmZ8fGxsZmZmZgAAPDxmZnBwPDwODmZmPDwAAH5+GBgYGBgYGBgYGBgYAABmZmZmZmZmZmZmZmY8PAAAZmZmZmZmZmY8PDw8GBgAAMbGxsbGxtbW/v7u7sbGAADDw2ZmPDwYGDw8ZmbDwwAAw8NmZjw8GBgYGBgYGBgAAP7+DAwYGDAwYGDAwP7+AAA8PzAwMDAwMDAwMDA/PAAAwMBgYDAwGBgMDAYGAwMBATz8DAwMDAwMDAwMDPw8AAAQEDg4bGzGxgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//xgYGBgMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDwGBj4+ZmY+PgAAYGBgYHx8ZmZmZmZmfHwAAAAAAAA8PGBgYGBgYDw8AAAGBgYGPj5mZmZmZmY+PgAAAAAAADw8ZmZ+fmBgPDwAABwcMDB8fDAwMDAwMDAwAAAAAAAAPj5mZmZmPj4GBjw8YGBgYHx8ZmZmZmZmZmYAABgYAAAYGBgYGBgYGAwMAAAMDAAADAwMDAwMDAwMDHh4YGBgYGZmbGx4eGxsZmYAABgYGBgYGBgYGBgYGAwMAAAAAAAA7Oz+/tbWxsbGxgAAAAAAAHx8ZmZmZmZmZmYAAAAAAAA8PGZmZmZmZjw8AAAAAAAAfHxmZmZmfHxgYGBgAAAAAD4+ZmZmZj4+BgYGBgAAAAB8fGZmYGBgYGBgAAAAAAAAPDxgYDw8BgZ8fAAAMDAwMHx8MDAwMDAwHBwAAAAAAABmZmZmZmZmZj4+AAAAAAAAZmZmZmZmPDwYGAAAAAAAAMbGxsbW1v7+bGwAAAAAAADGxmxsODhsbMbGAAAAAAAAZmZmZmZmPDwYGDAwAAAAAH5+DAwYGDAwfn4AAA4PGRgYGHBwGBgYGQ8OAAAYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYcPCYGBgYDg4YGBiY8HAAAHJynJwAAAAAAAAAAAAAAAAPDzw88PDDww8PPDzw8AAAz8/n58PDmZmBgZmZmZn///Pz5+fDw5mZgYGZmZmZ///n55mZw8OZmYGBmZmZmf//jo5xccPDmZmBgZmZmZn//5mZ///Dw5mZgYGZmZmZ///n59vbw8OZmYGBmZmZmf//4ODDw8PDkJCDgzMzMDD//+Hhz8+fn5+fz8/h4fPz5+fPz+fngYGfn4eHn5+Bgf//8/Pn54GBn5+Hh5+fgYH//+fnmZmBgZ+fh4efn4GB//+Zmf//gYGfn4eHn5+Bgf//z8/n58PD5+fn5+fnw8P///Pz5+fDw+fn5+fn58PD///n55mZw8Pn5+fn5+fDw///mZn//8PD5+fn5+fnw8P//4eHk5OZmQkJmZmTk4eH//+OjjExGRkJCSEhMTE5Of//z8/n58PDmZmZmZmZw8P///Pz5+fDw5mZmZmZmcPD///n55mZw8OZmZmZmZnDw///jo5xccPDmZmZmZmZw8P//zw8w8OZmZmZmZmZmcPD/////zk5k5PHx5OTOTn/////wMCZmZGRgYGJiZmZAwP//8/P5+eZmZmZmZmZmcPD///z8+fnmZmZmZmZmZnDw///5+fb25mZmZmZmZmZw8P//5mZ//+ZmZmZmZmZmcPD///5+ff3PDyZmcPD5+fn5///Pz8/PwMDOTkDAz8/Pz///8PDmZmZmZOTmZmZmZOTn5/39+PjycmcnP//////////GBgAABgYGBgYGBgYGBgAAAAADAw+PmxsPj4MDAAAAAAcHDY2MDB4eDAwMDB+fgAAQkI8PGZmPDxCQgAAAAAAAMPDZmY8PBgYPDwYGBgYAAAYGBgYGBgAABgYGBgYGAAAPDxgYDw8ZmY8PAYGPDwAAGZmZmYAAAAAAAAAAAAAAAB+foGBnZ2xsZ2dgYF+fgAAHBwkJEREPDwAAH5+AAAAAAAAMzNmZszMZmYzMwAAAAD+fwMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//8AAAAAAAAAAH5+gYG5uaWlubmlpYGBfn7//wAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDxmZjw8AAAAAAAAAAAAABgYGBh+fhgYGBgAAH5+AAB4eAwMGBgwMHx8AAAAAAAAeHgMDBgYDAx4eAAAAAAAABgYMDBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZmZmZmZmZmZ/f2BgPj56enp6OjoKCgoKCgoAAAAAGBgYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGDAwMDBwcDAwMDAwMAAAAAAAADg4RERERDg4AAB8fAAAAAAAAMzMZmYzM2ZmzMwAAAAAQEDGxkxMWFgwMmJmxs8CAkBAxsZMTFhYPj5iYsTEDg7AwCMjZmYsLNgaMjZmb8LCGBgAABgYMDBgYGZmPDwAADAwGBg8PGZmfn5mZmZmAAAMDBgYPDxmZn5+ZmZmZgAAGBhmZjw8ZmZ+fmZmZmYAAHFxjo48PGZmfn5mZmZmAABmZgAAPDxmZn5+ZmZmZgAAGBgkJDw8ZmZ+fmZmZmYAAB8fPDw8PG9vfHzMzM/PAAAeHjAwYGBgYDAwHh4MDBgYMDAYGH5+YGB4eGBgfn4AAAwMGBh+fmBgeHhgYH5+AAAYGGZmfn5gYHh4YGB+fgAAZmYAAH5+YGB4eGBgfn4AADAwGBg8PBgYGBgYGDw8AAAMDBgYPDwYGBgYGBg8PAAAGBhmZjw8GBgYGBgYPDwAAGZmAAA8PBgYGBgYGDw8AAB4eGxsZmb29mZmbGx4eAAAcXHOzubm9vbe3s7OxsYAADAwGBg8PGZmZmZmZjw8AAAMDBgYPDxmZmZmZmY8PAAAGBhmZjw8ZmZmZmZmPDwAAHFxjo48PGZmZmZmZjw8AADDwzw8ZmZmZmZmZmY8PAAAAADGxmxsODhsbMbGAAAAAD8/ZmZubn5+dnZmZvz8AAAwMBgYZmZmZmZmZmY8PAAADAwYGGZmZmZmZmZmPDwAABgYJCRmZmZmZmZmZjw8AABmZgAAZmZmZmZmZmY8PAAABgYICMPDZmY8PBgYGBgAAMDAwMD8/MbG/PzAwMDAAAA8PGZmZmZsbGZmZmZsbGBgMDAYGDw8BgY+PmZmPj4AAAwMGBg8PAYGPj5mZj4+AAAYGGZmPDwGBj4+ZmY+PgAAcXGOjjw8BgY+PmZmPj4AAGZmAAA8PAYGPj5mZj4+AAAYGCQkPDwGBj4+ZmY+PgAAAAAAAH5+Gxt/f9jYd3cAAAAAAAA8PGBgYGBgYDw8GBgwMBgYPDxmZn5+YGA8PAAADAwYGDw8ZmZ+fmBgPDwAABgYZmY8PGZmfn5gYDw8AABmZgAAPDxmZn5+YGA8PAAAMDAYGAAAGBgYGBgYDAwAAAwMGBgAABgYGBgYGAwMAAAYGGZmAAAYGBgYGBgMDAAAAABmZgAAGBgYGBgYDAwAAGBg/PwYGDw8ZmZmZjw8AABxcY6OAAB8fGZmZmZmZgAAMDAYGAAAPDxmZmZmPDwAAAwMGBgAADw8ZmZmZjw8AAAYGGZmAAA8PGZmZmY8PAAAcXGOjgAAPDxmZmZmPDwAAAAAZmYAADw8ZmZmZjw8AAAAABgYAAB+fgAAGBgAAAAAAAACAnx8zs7W1ubmfHyAgDAwGBgAAGZmZmZmZj4+AAAMDBgYAABmZmZmZmY+PgAAGBhmZgAAZmZmZmZmPj4AAAAAZmYAAGZmZmZmZj4+AAAMDBgYAABmZmZmPDwYGDAwYGBgYHx8ZmZmZnx8YGBgYAAAZmYAAGZmZmY8PBgYMDA=", + "width": 8, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIODOTkhISkpISE/P4eH///Dw5mZmZmBgZmZmZmZmf//g4OZmZmZg4OZmZmZg4P//+Hhz8+fn5+fn5/Pz+Hh//+Hh5OTmZmZmZmZk5OHh///gYGfn5+fh4efn5+fgYH//4GBn5+fn4eHn5+fn5+f///Dw5mZn5+RkZmZmZnBwf//mZmZmZmZgYGZmZmZmZn//8PD5+fn5+fn5+fn58PD///5+fn5+fn5+fn5mZnDw///nJyZmZOTh4eTk5mZnJz//5+fn5+fn5+fn5+fn4GB//+cnIiIgICUlJycnJycnP//nJyMjISEkJCYmJycnJz//8PDmZmZmZmZmZmZmcPD//+Dg5mZmZmDg5+fn5+fn///w8OZmZmZmZmZmZGRwMD//4ODmZmZmYODk5OZmZmZ///Dw5mZj4/Dw/HxmZnDw///gYHn5+fn5+fn5+fn5+f//5mZmZmZmZmZmZmZmcPD//+ZmZmZmZmZmZmBw8Pn5///nJycnJyclJSAgIiInJz//zw8mZnDw+fnw8OZmTw8//88PJmZw8Pn5+fn5+fn5///gID5+fPz5+fPz5+fgID//8PAz8/Pz8/Pz8/Pz8DD//8/P5+fz8/n5/Pz+fn8/P7+wwPz8/Pz8/Pz8/PzA8P/////////////////////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGBgYGBgYGAAAGBgAAGxsbGwAAAAAAAAAAAAAAABsbGxs/v5sbP7+bGxsbAAAGBg+PmBgPDwGBnx8GBgAAAMDZmasrNjYNjZqaszMAAA4OGxsaGh2dtzczs57ewAAGBgYGDAwAAAAAAAAAAAAAAMHDgwYGBgYGBgMDgcDAADA4HAwGBgYGBgYMHDgwAAAAABmZjw8//88PGZmAAAAAAAAGBgYGH5+GBgYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGDAwAAAAAAAA//8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGBgYAAADAwYGDAwYGDAwYGDAwICAPDxmZm5ufn52dmZmPDwAABgYODh4eBgYGBgYGBgYAAA8PGZmBgYMDBgYMDB+fgAAPDxmZgYGHBwGBmZmPDwAABwcPDxsbMzM/v4MDAwMAAB+fmBgfHwGBgYGZmY8PAAAHBwwMGBgfHxmZmZmPDwAAH5+BgYGBgwMGBgYGBgYAAA8PGZmZmY8PGZmZmY8PAAAPDxmZmZmPj4GBgwMODgAAAAAGBgYGAAAAAAYGBgYAAAAABgYGBgAAAAAGBgYGDAwAwMGBgwMGBgMDAYGAwMAAAAAAAD//wAA//8AAAAAAADAwGBgMDAYGDAwYGDAwAAAPDxmZgYGDAwYGAAAGBgAAHx8xsbe3tbW3t7AwHh4AAA8PGZmZmZ+fmZmZmZmZgAAfHxmZmZmfHxmZmZmfHwAAB4eMDBgYGBgYGAwMB4eAAB4eGxsZmZmZmZmbGx4eAAAfn5gYGBgeHhgYGBgfn4AAH5+YGBgYHh4YGBgYGBgAAA8PGZmYGBubmZmZmY+PgAAZmZmZmZmfn5mZmZmZmYAADw8GBgYGBgYGBgYGDw8AAAGBgYGBgYGBgYGZmY8PAAAxsbMzNjY8PDY2MzMxsYAAGBgYGBgYGBgYGBgYH5+AADGxu7u/v7W1sbGxsbGxgAAxsbm5vb23t7OzsbGxsYAADw8ZmZmZmZmZmZmZjw8AAB8fGZmZmZ8fGBgYGBgYAAAeHjMzMzMzMzMzNzcfn4AAHx8ZmZmZnx8bGxmZmZmAAA8PGZmcHA8PA4OZmY8PAAAfn4YGBgYGBgYGBgYGBgAAGZmZmZmZmZmZmZmZjw8AABmZmZmZmZmZjw8PDwYGAAAxsbGxsbG1tb+/u7uxsYAAMPDZmY8PBgYPDxmZsPDAADDw2ZmPDwYGBgYGBgYGAAA/v4MDBgYMDBgYMDA/v4AADw/MDAwMDAwMDAwMD88AADAwGBgMDAYGAwMBgYDAwEBPPwMDAwMDAwMDAwM/DwAABAQODhsbMbGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//GBgYGAwMAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8PAYGPj5mZj4+AABgYGBgfHxmZmZmZmZ8fAAAAAAAADw8YGBgYGBgPDwAAAYGBgY+PmZmZmZmZj4+AAAAAAAAPDxmZn5+YGA8PAAAHBwwMHx8MDAwMDAwMDAAAAAAAAA+PmZmZmY+PgYGPDxgYGBgfHxmZmZmZmZmZgAAGBgAABgYGBgYGBgYDAwAAAwMAAAMDAwMDAwMDAwMeHhgYGBgZmZsbHh4bGxmZgAAGBgYGBgYGBgYGBgYDAwAAAAAAADs7P7+1tbGxsbGAAAAAAAAfHxmZmZmZmZmZgAAAAAAADw8ZmZmZmZmPDwAAAAAAAB8fGZmZmZ8fGBgYGAAAAAAPj5mZmZmPj4GBgYGAAAAAHx8ZmZgYGBgYGAAAAAAAAA8PGBgPDwGBnx8AAAwMDAwfHwwMDAwMDAcHAAAAAAAAGZmZmZmZmZmPj4AAAAAAABmZmZmZmY8PBgYAAAAAAAAxsbGxtbW/v5sbAAAAAAAAMbGbGw4OGxsxsYAAAAAAABmZmZmZmY8PBgYMDAAAAAAfn4MDBgYMDB+fgAADg8ZGBgYcHAYGBgZDw4AABgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBhw8JgYGBgODhgYGJjwcAAAcnKcnAAAAAAAAAAAAAAAAA8PPDzw8MPDDw88PPDwAADPz+fnw8OZmYGBmZmZmf//8/Pn58PDmZmBgZmZmZn//+fnmZnDw5mZgYGZmZmZ//+OjnFxw8OZmYGBmZmZmf//mZn//8PDmZmBgZmZmZn//+fn29vDw5mZgYGZmZmZ///g4MPDw8OQkIODMzMwMP//4eHPz5+fn5/Pz+Hh8/Pn58/P5+eBgZ+fh4efn4GB///z8+fngYGfn4eHn5+Bgf//5+eZmYGBn5+Hh5+fgYH//5mZ//+BgZ+fh4efn4GB///Pz+fnw8Pn5+fn5+fDw///8/Pn58PD5+fn5+fnw8P//+fnmZnDw+fn5+fn58PD//+Zmf//w8Pn5+fn5+fDw///h4eTk5mZCQmZmZOTh4f//46OMTEZGQkJISExMTk5///Pz+fnw8OZmZmZmZnDw///8/Pn58PDmZmZmZmZw8P//+fnmZnDw5mZmZmZmcPD//+OjnFxw8OZmZmZmZnDw///PDzDw5mZmZmZmZmZw8P/////OTmTk8fHk5M5Of/////AwJmZkZGBgYmJmZkDA///z8/n55mZmZmZmZmZw8P///Pz5+eZmZmZmZmZmcPD///n59vbmZmZmZmZmZnDw///mZn//5mZmZmZmZmZw8P///n59/c8PJmZw8Pn5+fn//8/Pz8/AwM5OQMDPz8/P///w8OZmZmZk5OZmZmZk5Ofn/f34+PJyZyc//////////8YGAAAGBgYGBgYGBgYGAAAAAAMDD4+bGw+PgwMAAAAABwcNjYwMHh4MDAwMH5+AABCQjw8ZmY8PEJCAAAAAAAAw8NmZjw8GBg8PBgYGBgAABgYGBgYGAAAGBgYGBgYAAA8PGBgPDxmZjw8BgY8PAAAZmZmZgAAAAAAAAAAAAAAAH5+gYGdnbGxnZ2BgX5+AAAcHCQkREQ8PAAAfn4AAAAAAAAzM2ZmzMxmZjMzAAAAAP5/AwMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//wAAAAAAAAAAfn6Bgbm5paW5uaWlgYF+fv//AAAAAAAAAAAAAAAAAAA8PGZmPDwAAAAAAAAAAAAAGBgYGH5+GBgYGAAAfn4AAHh4DAwYGDAwfHwAAAAAAAB4eAwMGBgMDHh4AAAAAAAAGBgwMGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAABmZmZmZmZmZn9/YGA+Pnp6eno6OgoKCgoKCgAAAAAYGBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYMDAwMHBwMDAwMDAwAAAAAAAAODhEREREODgAAHx8AAAAAAAAzMxmZjMzZmbMzAAAAABAQMbGTExYWDAyYmbGzwICQEDGxkxMWFg+PmJixMQODsDAIyNmZiws2BoyNmZvwsIYGAAAGBgwMGBgZmY8PAAAMDAYGDw8ZmZ+fmZmZmYAAAwMGBg8PGZmfn5mZmZmAAAYGGZmPDxmZn5+ZmZmZgAAcXGOjjw8ZmZ+fmZmZmYAAGZmAAA8PGZmfn5mZmZmAAAYGCQkPDxmZn5+ZmZmZgAAHx88PDw8b298fMzMz88AAB4eMDBgYGBgMDAeHgwMGBgwMBgYfn5gYHh4YGB+fgAADAwYGH5+YGB4eGBgfn4AABgYZmZ+fmBgeHhgYH5+AABmZgAAfn5gYHh4YGB+fgAAMDAYGDw8GBgYGBgYPDwAAAwMGBg8PBgYGBgYGDw8AAAYGGZmPDwYGBgYGBg8PAAAZmYAADw8GBgYGBgYPDwAAHh4bGxmZvb2ZmZsbHh4AABxcc7O5ub29t7ezs7GxgAAMDAYGDw8ZmZmZmZmPDwAAAwMGBg8PGZmZmZmZjw8AAAYGGZmPDxmZmZmZmY8PAAAcXGOjjw8ZmZmZmZmPDwAAMPDPDxmZmZmZmZmZjw8AAAAAMbGbGw4OGxsxsYAAAAAPz9mZm5ufn52dmZm/PwAADAwGBhmZmZmZmZmZjw8AAAMDBgYZmZmZmZmZmY8PAAAGBgkJGZmZmZmZmZmPDwAAGZmAABmZmZmZmZmZjw8AAAGBggIw8NmZjw8GBgYGAAAwMDAwPz8xsb8/MDAwMAAADw8ZmZmZmxsZmZmZmxsYGAwMBgYPDwGBj4+ZmY+PgAADAwYGDw8BgY+PmZmPj4AABgYZmY8PAYGPj5mZj4+AABxcY6OPDwGBj4+ZmY+PgAAZmYAADw8BgY+PmZmPj4AABgYJCQ8PAYGPj5mZj4+AAAAAAAAfn4bG39/2Nh3dwAAAAAAADw8YGBgYGBgPDwYGDAwGBg8PGZmfn5gYDw8AAAMDBgYPDxmZn5+YGA8PAAAGBhmZjw8ZmZ+fmBgPDwAAGZmAAA8PGZmfn5gYDw8AAAwMBgYAAAYGBgYGBgMDAAADAwYGAAAGBgYGBgYDAwAABgYZmYAABgYGBgYGAwMAAAAAGZmAAAYGBgYGBgMDAAAYGD8/BgYPDxmZmZmPDwAAHFxjo4AAHx8ZmZmZmZmAAAwMBgYAAA8PGZmZmY8PAAADAwYGAAAPDxmZmZmPDwAABgYZmYAADw8ZmZmZjw8AABxcY6OAAA8PGZmZmY8PAAAAABmZgAAPDxmZmZmPDwAAAAAGBgAAH5+AAAYGAAAAAAAAAICfHzOztbW5uZ8fICAMDAYGAAAZmZmZmZmPj4AAAwMGBgAAGZmZmZmZj4+AAAYGGZmAABmZmZmZmY+PgAAAABmZgAAZmZmZmZmPj4AAAwMGBgAAGZmZmY8PBgYMDBgYGBgfHxmZmZmfHxgYGBgAABmZgAAZmZmZjw8GBgwMA==", "amigaFont": true }, "topaz500": { - "data": "CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYPDw8PBgYGBgAABgYAABsbGxsAAAAAAAAAAAAAAAAbGxsbP7+bGz+/mxsbGwAABgYPj5gYDw8BgZ8fBgYAAAAAMbGzMwYGDAwZmbGxgAAODhsbGhodnbc3MzMdnYAABgYGBgwMAAAAAAAAAAAAAAMDBgYMDAwMDAwGBgMDAAAMDAYGAwMDAwMDBgYMDAAAAAAZmY8PP//PDxmZgAAAAAAABgYGBh+fhgYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYGBgwMAAAAAAAAH5+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGAAAAwMGBgwMGBgwMGBgwMAAADw8ZmZubn5+dnZmZjw8AAAYGDg4GBgYGBgYGBh+fgAAPDxmZgYGHBwwMGZmfn4AADw8ZmYGBhwcBgZmZjw8AAAcHDw8bGzMzP7+DAweHgAAfn5gYHx8BgYGBmZmPDwAABwcMDBgYHx8ZmZmZjw8AAB+fmZmBgYMDBgYGBgYGAAAPDxmZmZmPDxmZmZmPDwAADw8ZmZmZj4+BgYMDDg4AAAAABgYGBgAAAAAGBgYGAAAAAAYGBgYAAAAABgYGBgwMAwMGBgwMGBgMDAYGAwMAAAAAAAAfn4AAAAAfn4AAAAAMDAYGAwMBgYMDBgYMDAAADw8ZmYGBgwMGBgAABgYAAB8fMbG3t7e3t7ewMB4eAAAGBg8PDw8ZmZ+fsPDw8MAAPz8ZmZmZnx8ZmZmZvz8AAA8PGZmwMDAwMDAZmY8PAAA+PhsbGZmZmZmZmxs+PgAAP7+ZmZgYHh4YGBmZv7+AAD+/mZmYGB4eGBgYGDw8AAAPDxmZsDAzs7GxmZmPj4AAGZmZmZmZn5+ZmZmZmZmAAB+fhgYGBgYGBgYGBh+fgAADg4GBgYGBgZmZmZmPDwAAObmZmZsbHh4bGxmZubmAADw8GBgYGBgYGJiZmb+/gAAgoLGxu7u/v7W1sbGxsYAAMbG5ub29t7ezs7GxsbGAAA4OGxsxsbGxsbGbGw4OAAA/PxmZmZmfHxgYGBg8PAAADg4bGzGxsbGxsZsbDw8Bgb8/GZmZmZ8fGxsZmbj4wAAPDxmZnBwODgODmZmPDwAAH5+WloYGBgYGBgYGDw8AABmZmZmZmZmZmZmZmY+PgAAw8PDw2ZmZmY8PDw8GBgAAMbGxsbGxtbW/v7u7sbGAADDw2ZmPDwYGDw8ZmbDwwAAw8PDw2ZmPDwYGBgYPDwAAP7+xsaMjBgYMjJmZv7+AAA8PDAwMDAwMDAwMDA8PAAAwMBgYDAwGBgMDAYGAwMAADw8DAwMDAwMDAwMDDw8AAAQEDg4bGzGxgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD+/hgYGBgMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDwGBh4eZmY7OwAA4OBgYGxsdnZmZmZmPDwAAAAAAAA8PGZmYGBmZjw8AAAODgYGNjZubmZmZmY7OwAAAAAAADw8ZmZ+fmBgPDwAABwcNjYwMHh4MDAwMHh4AAAAAAAAOztmZmZmPDzGxnx84OBgYGxsdnZmZmZm5uYAABgYAAA4OBgYGBgYGDw8AAAGBgAABgYGBgYGBgZmZjw84OBgYGZmbGx4eGxs5uYAADg4GBgYGBgYGBgYGDw8AAAAAAAAZmZ3d2trY2NjYwAAAAAAAHx8ZmZmZmZmZmYAAAAAAAA8PGZmZmZmZjw8AAAAAAAA3NxmZmZmfHxgYPDwAAAAAD09ZmZmZj4+BgYHBwAAAADs7HZ2ZmZgYPDwAAAAAAAAPj5gYDw8BgZ8fAAACAgYGD4+GBgYGBoaDAwAAAAAAABmZmZmZmZmZjs7AAAAAAAAZmZmZmZmPDwYGAAAAAAAAGNja2trazY2NjYAAAAAAABjYzY2HBw2NmNjAAAAAAAAZmZmZmZmPDwYGHBwAAAAAH5+TEwYGDIyfn4AAA4OGBgYGHBwGBgYGA4OAAAYGBgYGBgYGBgYGBgYGAAAcHAYGBgYDg4YGBgYcHAAAHJynJwAAAAAAAAAAAAAAAAPDzw88PDDww8PPDzw8AAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgAABgYGBg8PDw8GBgAAAwMPj5sbGxsPj4MDAAAAAAcHDY2MDB4eDAwMDB+fgAAQkI8PGZmPDxCQgAAAAAAAMPDZmY8PBgYPDwYGDw8AAAYGBgYGBgAABgYGBgYGAAAPDxAQDw8ZmY8PAICPDwAAGZmAAAAAAAAAAAAAAAAAAB+foGBnZ2xsbGxnZ2BgX5+MDBISIiI+PgAAPz8AAAAAAAAMzNmZszMZmYzMwAAAAA+PgYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH5+fn4AAAAAAAAAAH5+gYG5ubm5sbGpqYGBfn5+fgAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDxmZjw8AAAAAAAAAAAAABgYGBh+fhgYGBgAAH5+AADw8BgYMDBgYPj4AAAAAAAA8PAYGDAwGBjw8AAAAAAAABgYMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxsbGxsbG7u76+sDAfn709PT0dHQUFBQUFBQAAAAAAAAYGBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGDAwMDBwcDAwMDAwMAAAAAAAAHBwiIiIiHBwAAD4+AAAAAAAAMzMZmYzM2ZmzMwAAAAAICBjYyYmLCwZGTMzZ2cBASAgY2MmJiwsGxsxMWJiBwfAwCMjZmYsLNnZMzNnZwEBGBgAABgYMDBgYGZmPDwAADAwCAg8PGZmfn7Dw8PDAAAMDBAQPDxmZn5+w8PDwwAAGBgkJDw8ZmZ+fsPDw8MAAHFxjo48PGZmfn7Dw8PDAADDwxgYPDxmZn5+w8PDwwAAPDxmZjw8ZmZ+fsPDw8MAAB8fPDw8PG9vfHzMzM/PAAA8PGZmwMDAwGZmPDwICDAwYGAQEP7+YGB4eGBg/v4AABgYICD+/mBgeHhgYP7+AAAwMEhI/v5gYHh4YGD+/gAAZmYAAP7+YGB4eGBg/v4AADAwCAh+fhgYGBgYGH5+AAAMDBAQfn4YGBgYGBh+fgAAGBgkJH5+GBgYGBgYfn4AAGZmAAB+fhgYGBgYGH5+AAD4+GxsZmb29mZmbGz4+AAAcXGOjsbG5ubW1s7OxsYAADAwCAg8PGZmw8NmZjw8AAAMDBAQPDxmZsPDZmY8PAAAGBgkJDw8ZmbDw2ZmPDwAAHFxjo48PGZmw8NmZjw8AADDwzw8ZmbDw8PDZmY8PAAAAABjYzY2HBw2NmNjAAAAAD09ZmbPz9vb8/NmZry8AAAwMAgIZmZmZmZmZmY+PgAADAwQEGZmZmZmZmZmPj4AABgYJCRmZmZmZmZmZj4+AABmZgAAZmZmZmZmZmY+PgAABgYICMPDZmY8PBgYPDwAAPDwYGB+fmNjY2N+fmBg8PB8fGZmZmZsbGZmZmZsbGBgMDAICDw8BgYeHmZmOzsAAAwMEBA8PAYGHh5mZjs7AAAYGCQkPDwGBh4eZmY7OwAAcXGOjjw8BgYeHmZmOzsAADMzAAA8PAYGHh5mZjs7AAA8PGZmPDwGBh4eZmY7OwAAAAAAAH5+Gxt/f9jYd3cAAAAAAAA8PGZmYGBmZjw8EBAwMAgIPDxmZn5+YGA8PAAADAwQEDw8ZmZ+fmBgPDwAABgYJCQ8PGZmfn5gYDw8AABmZgAAPDxmZn5+YGA8PAAAMDAICDg4GBgYGBgYPDwAAAwMEBA4OBgYGBgYGDw8AAAYGCQkODgYGBgYGBg8PAAAZmYAADg4GBgYGBgYPDwAAGBg/PwYGHx8xsbGxnx8AABxcY6OfHxmZmZmZmZmZgAAMDAICDw8ZmZmZmZmPDwAAAwMEBA8PGZmZmZmZjw8AAAYGCQkPDxmZmZmZmY8PAAAcXGOjjw8ZmZmZmZmPDwAAGZmAAA8PGZmZmZmZjw8AAAAABgYAAB+fgAAGBgAAAAAAAABAT4+Z2dra3NzPj5AQDAwCAhmZmZmZmZmZjs7AAAMDBAQZmZmZmZmZmY7OwAAGBgkJGZmZmZmZmZmOzsAAGZmAABmZmZmZmZmZjs7AAAMDBAQZmZmZmZmPDwYGHBw8PBgYHx8ZmZmZnx8YGDw8GZmAABmZmZmZmY8PBgYcHA=", + "width": 8, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBg8PDw8GBgYGAAAGBgAAGxsbGwAAAAAAAAAAAAAAABsbGxs/v5sbP7+bGxsbAAAGBg+PmBgPDwGBnx8GBgAAAAAxsbMzBgYMDBmZsbGAAA4OGxsaGh2dtzczMx2dgAAGBgYGDAwAAAAAAAAAAAAAAwMGBgwMDAwMDAYGAwMAAAwMBgYDAwMDAwMGBgwMAAAAABmZjw8//88PGZmAAAAAAAAGBgYGH5+GBgYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGDAwAAAAAAAAfn4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGBgYAAADAwYGDAwYGDAwYGDAwAAAPDxmZm5ufn52dmZmPDwAABgYODgYGBgYGBgYGH5+AAA8PGZmBgYcHDAwZmZ+fgAAPDxmZgYGHBwGBmZmPDwAABwcPDxsbMzM/v4MDB4eAAB+fmBgfHwGBgYGZmY8PAAAHBwwMGBgfHxmZmZmPDwAAH5+ZmYGBgwMGBgYGBgYAAA8PGZmZmY8PGZmZmY8PAAAPDxmZmZmPj4GBgwMODgAAAAAGBgYGAAAAAAYGBgYAAAAABgYGBgAAAAAGBgYGDAwDAwYGDAwYGAwMBgYDAwAAAAAAAB+fgAAAAB+fgAAAAAwMBgYDAwGBgwMGBgwMAAAPDxmZgYGDAwYGAAAGBgAAHx8xsbe3t7e3t7AwHh4AAAYGDw8PDxmZn5+w8PDwwAA/PxmZmZmfHxmZmZm/PwAADw8ZmbAwMDAwMBmZjw8AAD4+GxsZmZmZmZmbGz4+AAA/v5mZmBgeHhgYGZm/v4AAP7+ZmZgYHh4YGBgYPDwAAA8PGZmwMDOzsbGZmY+PgAAZmZmZmZmfn5mZmZmZmYAAH5+GBgYGBgYGBgYGH5+AAAODgYGBgYGBmZmZmY8PAAA5uZmZmxseHhsbGZm5uYAAPDwYGBgYGBgYmJmZv7+AACCgsbG7u7+/tbWxsbGxgAAxsbm5vb23t7OzsbGxsYAADg4bGzGxsbGxsZsbDg4AAD8/GZmZmZ8fGBgYGDw8AAAODhsbMbGxsbGxmxsPDwGBvz8ZmZmZnx8bGxmZuPjAAA8PGZmcHA4OA4OZmY8PAAAfn5aWhgYGBgYGBgYPDwAAGZmZmZmZmZmZmZmZj4+AADDw8PDZmZmZjw8PDwYGAAAxsbGxsbG1tb+/u7uxsYAAMPDZmY8PBgYPDxmZsPDAADDw8PDZmY8PBgYGBg8PAAA/v7GxoyMGBgyMmZm/v4AADw8MDAwMDAwMDAwMDw8AADAwGBgMDAYGAwMBgYDAwAAPDwMDAwMDAwMDAwMPDwAABAQODhsbMbGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP7+GBgYGAwMAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8PAYGHh5mZjs7AADg4GBgbGx2dmZmZmY8PAAAAAAAADw8ZmZgYGZmPDwAAA4OBgY2Nm5uZmZmZjs7AAAAAAAAPDxmZn5+YGA8PAAAHBw2NjAweHgwMDAweHgAAAAAAAA7O2ZmZmY8PMbGfHzg4GBgbGx2dmZmZmbm5gAAGBgAADg4GBgYGBgYPDwAAAYGAAAGBgYGBgYGBmZmPDzg4GBgZmZsbHh4bGzm5gAAODgYGBgYGBgYGBgYPDwAAAAAAABmZnd3a2tjY2NjAAAAAAAAfHxmZmZmZmZmZgAAAAAAADw8ZmZmZmZmPDwAAAAAAADc3GZmZmZ8fGBg8PAAAAAAPT1mZmZmPj4GBgcHAAAAAOzsdnZmZmBg8PAAAAAAAAA+PmBgPDwGBnx8AAAICBgYPj4YGBgYGhoMDAAAAAAAAGZmZmZmZmZmOzsAAAAAAABmZmZmZmY8PBgYAAAAAAAAY2Nra2trNjY2NgAAAAAAAGNjNjYcHDY2Y2MAAAAAAABmZmZmZmY8PBgYcHAAAAAAfn5MTBgYMjJ+fgAADg4YGBgYcHAYGBgYDg4AABgYGBgYGBgYGBgYGBgYAABwcBgYGBgODhgYGBhwcAAAcnKcnAAAAAAAAAAAAAAAAA8PPDzw8MPDDw88PPDwAAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGAAAGBgYGDw8PDwYGAAADAw+PmxsbGw+PgwMAAAAABwcNjYwMHh4MDAwMH5+AABCQjw8ZmY8PEJCAAAAAAAAw8NmZjw8GBg8PBgYPDwAABgYGBgYGAAAGBgYGBgYAAA8PEBAPDxmZjw8AgI8PAAAZmYAAAAAAAAAAAAAAAAAAH5+gYGdnbGxsbGdnYGBfn4wMEhIiIj4+AAA/PwAAAAAAAAzM2ZmzMxmZjMzAAAAAD4+BgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfn5+fgAAAAAAAAAAfn6Bgbm5ubmxsampgYF+fn5+AAAAAAAAAAAAAAAAAAA8PGZmPDwAAAAAAAAAAAAAGBgYGH5+GBgYGAAAfn4AAPDwGBgwMGBg+PgAAAAAAADw8BgYMDAYGPDwAAAAAAAAGBgwMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADGxsbGxsbu7vr6wMB+fvT09PR0dBQUFBQUFAAAAAAAABgYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYMDAwMHBwMDAwMDAwAAAAAAAAcHCIiIiIcHAAAPj4AAAAAAAAzMxmZjMzZmbMzAAAAAAgIGNjJiYsLBkZMzNnZwEBICBjYyYmLCwbGzExYmIHB8DAIyNmZiws2dkzM2dnAQEYGAAAGBgwMGBgZmY8PAAAMDAICDw8ZmZ+fsPDw8MAAAwMEBA8PGZmfn7Dw8PDAAAYGCQkPDxmZn5+w8PDwwAAcXGOjjw8ZmZ+fsPDw8MAAMPDGBg8PGZmfn7Dw8PDAAA8PGZmPDxmZn5+w8PDwwAAHx88PDw8b298fMzMz88AADw8ZmbAwMDAZmY8PAgIMDBgYBAQ/v5gYHh4YGD+/gAAGBggIP7+YGB4eGBg/v4AADAwSEj+/mBgeHhgYP7+AABmZgAA/v5gYHh4YGD+/gAAMDAICH5+GBgYGBgYfn4AAAwMEBB+fhgYGBgYGH5+AAAYGCQkfn4YGBgYGBh+fgAAZmYAAH5+GBgYGBgYfn4AAPj4bGxmZvb2ZmZsbPj4AABxcY6Oxsbm5tbWzs7GxgAAMDAICDw8ZmbDw2ZmPDwAAAwMEBA8PGZmw8NmZjw8AAAYGCQkPDxmZsPDZmY8PAAAcXGOjjw8ZmbDw2ZmPDwAAMPDPDxmZsPDw8NmZjw8AAAAAGNjNjYcHDY2Y2MAAAAAPT1mZs/P29vz82ZmvLwAADAwCAhmZmZmZmZmZj4+AAAMDBAQZmZmZmZmZmY+PgAAGBgkJGZmZmZmZmZmPj4AAGZmAABmZmZmZmZmZj4+AAAGBggIw8NmZjw8GBg8PAAA8PBgYH5+Y2NjY35+YGDw8Hx8ZmZmZmxsZmZmZmxsYGAwMAgIPDwGBh4eZmY7OwAADAwQEDw8BgYeHmZmOzsAABgYJCQ8PAYGHh5mZjs7AABxcY6OPDwGBh4eZmY7OwAAMzMAADw8BgYeHmZmOzsAADw8ZmY8PAYGHh5mZjs7AAAAAAAAfn4bG39/2Nh3dwAAAAAAADw8ZmZgYGZmPDwQEDAwCAg8PGZmfn5gYDw8AAAMDBAQPDxmZn5+YGA8PAAAGBgkJDw8ZmZ+fmBgPDwAAGZmAAA8PGZmfn5gYDw8AAAwMAgIODgYGBgYGBg8PAAADAwQEDg4GBgYGBgYPDwAABgYJCQ4OBgYGBgYGDw8AABmZgAAODgYGBgYGBg8PAAAYGD8/BgYfHzGxsbGfHwAAHFxjo58fGZmZmZmZmZmAAAwMAgIPDxmZmZmZmY8PAAADAwQEDw8ZmZmZmZmPDwAABgYJCQ8PGZmZmZmZjw8AABxcY6OPDxmZmZmZmY8PAAAZmYAADw8ZmZmZmZmPDwAAAAAGBgAAH5+AAAYGAAAAAAAAAEBPj5nZ2trc3M+PkBAMDAICGZmZmZmZmZmOzsAAAwMEBBmZmZmZmZmZjs7AAAYGCQkZmZmZmZmZmY7OwAAZmYAAGZmZmZmZmZmOzsAAAwMEBBmZmZmZmY8PBgYcHDw8GBgfHxmZmZmfHxgYPDwZmYAAGZmZmZmZjw8GBhwcA==", "amigaFont": true }, "topaz500+": { - "data": "CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYPDw8PBgYGBgAABgYAABsbGxsAAAAAAAAAAAAAAAAbGxsbP7+bGz+/mxsbGwAABgYPj5gYDw8BgZ8fBgYAAADA8bGzMwYGDAwZmbGxoCAODhsbGhodnbc3MzMdnYAABgYGBgwMAAAAAAAAAAAAAADBw4MGBgYGBgYDA4HAwAAwOBwMBgYGBgYGDBw4MAAAAAAZmY8PP//PDxmZgAAAAAAABgYGBh+fhgYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYGBgwMAAAAAAAAP//AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGAAAAwMGBgwMGBgwMGBgwMCAgDw8ZmZubn5+dnZmZjw8AAAYGDg4GBgYGBgYGBh+fgAAPDxmZgYGHBwwMGZmfn4AADw8ZmYGBhwcBgZmZjw8AAAcHDw8bGzMzP7+DAweHgAAfn5gYHx8BgYGBmZmPDwAABwcMDBgYHx8ZmZmZjw8AAB+fmZmBgYMDBgYGBgYGAAAPDxmZmZmPDxmZmZmPDwAADw8ZmZmZj4+BgYMDDg4AAAAABgYGBgAAAAAGBgYGAAAAAAYGBgYAAAAABgYGBgwMAMDBgYMDBgYDAwGBgMDAAAAAAAA//8AAP//AAAAAAAAwMBgYDAwGBgwMGBgwMAAADw8ZmYGBgwMGBgAABgYAAB8fMbG3t7e3t7ewMB4eAAAGBg8PDw8ZmZ+fsPDw8MAAPz8ZmZmZnx8ZmZmZvz8AAA8PGZmwMDAwMDAZmY8PAAA+PhsbGZmZmZmZmxs+PgAAP7+ZmZgYHh4YGBmZv7+AAD+/mZmYGB4eGBgYGDw8AAAPDxmZsDAzs7GxmZmPj4AAGZmZmZmZn5+ZmZmZmZmAAB+fhgYGBgYGBgYGBh+fgAADg4GBgYGBgZmZmZmPDwAAObmZmZsbHh4bGxmZubmAADw8GBgYGBgYGJiZmb+/gAAgoLGxu7u/v7W1sbGxsYAAMbG5ub29t7ezs7GxsbGAAA4OGxsxsbGxsbGbGw4OAAA/PxmZmZmfHxgYGBg8PAAADg4bGzGxsbGxsZsbDw8Bgb8/GZmZmZ8fGxsZmbj4wAAPDxmZnBwODgODmZmPDwAAH5+WloYGBgYGBgYGDw8AABmZmZmZmZmZmZmZmY+PgAAw8PDw2ZmZmY8PDw8GBgAAMbGxsbGxtbW/v7u7sbGAADDw2ZmPDwYGDw8ZmbDwwAAw8PDw2ZmPDwYGBgYPDwAAP7+xsaMjBgYMjJmZv7+AAA8PzAwMDAwMDAwMDA/PAAAwMBgYDAwGBgMDAYGAwMBATz8DAwMDAwMDAwMDPw8AAAYGDw8ZmbDwwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//xgYGBgMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDwGBh4eZmY7OwAA4OBgYGxsdnZmZmZmPDwAAAAAAAA8PGZmYGBmZjw8AAAODgYGNjZubmZmZmY7OwAAAAAAADw8ZmZ+fmBgPDwAABwcNjYwMHh4MDAwMHh4AAAAAAAAOztmZmZmPDzGxnx84OBgYGxsdnZmZmZm5uYAABgYAAA4OBgYGBgYGDw8AAAGBgAABgYGBgYGBgZmZjw84OBgYGZmbGx4eGxs5uYAADg4GBgYGBgYGBgYGDw8AAAAAAAAZmZ3d2trY2NjYwAAAAAAAHx8ZmZmZmZmZmYAAAAAAAA8PGZmZmZmZjw8AAAAAAAA3NxmZmZmfHxgYPDwAAAAAD09ZmZmZj4+BgYHBwAAAADs7HZ2ZmZgYPDwAAAAAAAAPj5gYDw8BgZ8fAAACAgYGD4+GBgYGBoaDAwAAAAAAABmZmZmZmZmZjs7AAAAAAAAZmZmZmZmPDwYGAAAAAAAAGNja2trazY2NjYAAAAAAABjYzY2HBw2NmNjAAAAAAAAZmZmZmZmPDwYGHBwAAAAAH5+TEwYGDIyfn4AAA4PGRgYGHBwGBgYGQ8OAAAYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYcPCYGBgYDg4YGBiY8HAAAHJynJwAAAAAAAAAAAAAAAAPDzw88PDDww8PPDzw8AAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgAABgYGBg8PDw8GBgAAAwMPj5sbGxsPj4MDAAAAAAcHDY2MDB4eDAwMDB+fgAAQkI8PGZmPDxCQgAAAAAAAMPDZmY8PBgYPDwYGDw8AAAYGBgYGBgAABgYGBgYGAAAPDxAQDw8ZmY8PAICPDwAAGZmAAAAAAAAAAAAAAAAAAB+foGBnZ2xsbGxnZ2BgX5+MDBISIiI+PgAAPz8AAAAAAAAMzNmZszMZmYzMwAAAAD+fwMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH5+fn4AAAAAAAAAAH5+gYG5ubm5sbGpqYGBfn7//wAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDxmZjw8AAAAAAAAAAAAABgYGBh+fhgYGBgAAH5+AADw8BgYMDBgYPj4AAAAAAAA8PAYGDAwGBjw8AAAAAAAABgYMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxsbGxsbG7u76+sDAfn709PT0dHQUFBQUFBQAAAAAGBgYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGDAwMDBwcDAwMDAwMAAAAAAAAHBwiIiIiHBwAAD4+AAAAAAAAMzMZmYzM2ZmzMwAAAAAICBjYyYmLCwZGTMzZ2cBASAgY2MmJiwsGxsxMWJiBwfAwCMjZmYsLNnZMzNnZwEBGBgAABgYMDBgYGZmPDwAADAwCAg8PGZmfn7Dw8PDAAAMDBAQPDxmZn5+w8PDwwAAGBgkJDw8ZmZ+fsPDw8MAAHFxjo48PGZmfn7Dw8PDAADDwxgYPDxmZn5+w8PDwwAAPDxmZjw8ZmZ+fsPDw8MAAB8fPDw8PG9vfHzMzM/PAAA8PGZmwMDAwGZmPDwICDAwYGAQEP7+YGB4eGBg/v4AABgYICD+/mBgeHhgYP7+AAAwMEhI/v5gYHh4YGD+/gAAZmYAAP7+YGB4eGBg/v4AADAwCAh+fhgYGBgYGH5+AAAMDBAQfn4YGBgYGBh+fgAAGBgkJH5+GBgYGBgYfn4AAGZmAAB+fhgYGBgYGH5+AAD4+GxsZmb29mZmbGz4+AAAcXGOjsbG5ubW1s7OxsYAADAwCAg8PGZmw8NmZjw8AAAMDBAQPDxmZsPDZmY8PAAAGBgkJDw8ZmbDw2ZmPDwAAHFxjo48PGZmw8NmZjw8AADDwzw8ZmbDw8PDZmY8PAAAAABjYzY2HBw2NmNjAAAAAD09ZmbPz9vb8/NmZry8AAAwMAgIZmZmZmZmZmY+PgAADAwQEGZmZmZmZmZmPj4AABgYJCRmZmZmZmZmZj4+AABmZgAAZmZmZmZmZmY+PgAABgYICMPDZmY8PBgYPDwAAPDwYGB+fmNjY2N+fmBg8PB8fGZmZmZsbGZmZmZsbGBgMDAICDw8BgYeHmZmOzsAAAwMEBA8PAYGHh5mZjs7AAAYGCQkPDwGBh4eZmY7OwAAcXGOjjw8BgYeHmZmOzsAADMzAAA8PAYGHh5mZjs7AAA8PGZmPDwGBh4eZmY7OwAAAAAAAH5+Gxt/f9jYd3cAAAAAAAA8PGZmYGBmZjw8EBAwMAgIPDxmZn5+YGA8PAAADAwQEDw8ZmZ+fmBgPDwAABgYJCQ8PGZmfn5gYDw8AABmZgAAPDxmZn5+YGA8PAAAMDAICDg4GBgYGBgYPDwAAAwMEBA4OBgYGBgYGDw8AAAYGCQkODgYGBgYGBg8PAAAZmYAADg4GBgYGBgYPDwAAGBg/PwYGHx8xsbGxnx8AABxcY6OfHxmZmZmZmZmZgAAMDAICDw8ZmZmZmZmPDwAAAwMEBA8PGZmZmZmZjw8AAAYGCQkPDxmZmZmZmY8PAAAcXGOjjw8ZmZmZmZmPDwAAGZmAAA8PGZmZmZmZjw8AAAAABgYAAB+fgAAGBgAAAAAAAABAT4+Z2dra3NzPj5AQDAwCAhmZmZmZmZmZjs7AAAMDBAQZmZmZmZmZmY7OwAAGBgkJGZmZmZmZmZmOzsAAGZmAABmZmZmZmZmZjs7AAAMDBAQZmZmZmZmPDwYGHBw8PBgYH5+Y2NjY35+YGDw8GZmAABmZmZmZmY8PBgYcHA=", + "width": 8, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBg8PDw8GBgYGAAAGBgAAGxsbGwAAAAAAAAAAAAAAABsbGxs/v5sbP7+bGxsbAAAGBg+PmBgPDwGBnx8GBgAAAMDxsbMzBgYMDBmZsbGgIA4OGxsaGh2dtzczMx2dgAAGBgYGDAwAAAAAAAAAAAAAAMHDgwYGBgYGBgMDgcDAADA4HAwGBgYGBgYMHDgwAAAAABmZjw8//88PGZmAAAAAAAAGBgYGH5+GBgYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGDAwAAAAAAAA//8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGBgYAAADAwYGDAwYGDAwYGDAwICAPDxmZm5ufn52dmZmPDwAABgYODgYGBgYGBgYGH5+AAA8PGZmBgYcHDAwZmZ+fgAAPDxmZgYGHBwGBmZmPDwAABwcPDxsbMzM/v4MDB4eAAB+fmBgfHwGBgYGZmY8PAAAHBwwMGBgfHxmZmZmPDwAAH5+ZmYGBgwMGBgYGBgYAAA8PGZmZmY8PGZmZmY8PAAAPDxmZmZmPj4GBgwMODgAAAAAGBgYGAAAAAAYGBgYAAAAABgYGBgAAAAAGBgYGDAwAwMGBgwMGBgMDAYGAwMAAAAAAAD//wAA//8AAAAAAADAwGBgMDAYGDAwYGDAwAAAPDxmZgYGDAwYGAAAGBgAAHx8xsbe3t7e3t7AwHh4AAAYGDw8PDxmZn5+w8PDwwAA/PxmZmZmfHxmZmZm/PwAADw8ZmbAwMDAwMBmZjw8AAD4+GxsZmZmZmZmbGz4+AAA/v5mZmBgeHhgYGZm/v4AAP7+ZmZgYHh4YGBgYPDwAAA8PGZmwMDOzsbGZmY+PgAAZmZmZmZmfn5mZmZmZmYAAH5+GBgYGBgYGBgYGH5+AAAODgYGBgYGBmZmZmY8PAAA5uZmZmxseHhsbGZm5uYAAPDwYGBgYGBgYmJmZv7+AACCgsbG7u7+/tbWxsbGxgAAxsbm5vb23t7OzsbGxsYAADg4bGzGxsbGxsZsbDg4AAD8/GZmZmZ8fGBgYGDw8AAAODhsbMbGxsbGxmxsPDwGBvz8ZmZmZnx8bGxmZuPjAAA8PGZmcHA4OA4OZmY8PAAAfn5aWhgYGBgYGBgYPDwAAGZmZmZmZmZmZmZmZj4+AADDw8PDZmZmZjw8PDwYGAAAxsbGxsbG1tb+/u7uxsYAAMPDZmY8PBgYPDxmZsPDAADDw8PDZmY8PBgYGBg8PAAA/v7GxoyMGBgyMmZm/v4AADw/MDAwMDAwMDAwMD88AADAwGBgMDAYGAwMBgYDAwEBPPwMDAwMDAwMDAwM/DwAABgYPDxmZsPDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//GBgYGAwMAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8PAYGHh5mZjs7AADg4GBgbGx2dmZmZmY8PAAAAAAAADw8ZmZgYGZmPDwAAA4OBgY2Nm5uZmZmZjs7AAAAAAAAPDxmZn5+YGA8PAAAHBw2NjAweHgwMDAweHgAAAAAAAA7O2ZmZmY8PMbGfHzg4GBgbGx2dmZmZmbm5gAAGBgAADg4GBgYGBgYPDwAAAYGAAAGBgYGBgYGBmZmPDzg4GBgZmZsbHh4bGzm5gAAODgYGBgYGBgYGBgYPDwAAAAAAABmZnd3a2tjY2NjAAAAAAAAfHxmZmZmZmZmZgAAAAAAADw8ZmZmZmZmPDwAAAAAAADc3GZmZmZ8fGBg8PAAAAAAPT1mZmZmPj4GBgcHAAAAAOzsdnZmZmBg8PAAAAAAAAA+PmBgPDwGBnx8AAAICBgYPj4YGBgYGhoMDAAAAAAAAGZmZmZmZmZmOzsAAAAAAABmZmZmZmY8PBgYAAAAAAAAY2Nra2trNjY2NgAAAAAAAGNjNjYcHDY2Y2MAAAAAAABmZmZmZmY8PBgYcHAAAAAAfn5MTBgYMjJ+fgAADg8ZGBgYcHAYGBgZDw4AABgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBhw8JgYGBgODhgYGJjwcAAAcnKcnAAAAAAAAAAAAAAAAA8PPDzw8MPDDw88PPDwAAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAH5+ZmZmZmZmZmZmZn5+AAB+fmZmZmZmZmZmZmZ+fgAAfn5mZmZmZmZmZmZmfn4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGAAAGBgYGDw8PDwYGAAADAw+PmxsbGw+PgwMAAAAABwcNjYwMHh4MDAwMH5+AABCQjw8ZmY8PEJCAAAAAAAAw8NmZjw8GBg8PBgYPDwAABgYGBgYGAAAGBgYGBgYAAA8PEBAPDxmZjw8AgI8PAAAZmYAAAAAAAAAAAAAAAAAAH5+gYGdnbGxsbGdnYGBfn4wMEhIiIj4+AAA/PwAAAAAAAAzM2ZmzMxmZjMzAAAAAP5/AwMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfn5+fgAAAAAAAAAAfn6Bgbm5ubmxsampgYF+fv//AAAAAAAAAAAAAAAAAAA8PGZmPDwAAAAAAAAAAAAAGBgYGH5+GBgYGAAAfn4AAPDwGBgwMGBg+PgAAAAAAADw8BgYMDAYGPDwAAAAAAAAGBgwMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADGxsbGxsbu7vr6wMB+fvT09PR0dBQUFBQUFAAAAAAYGBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYMDAwMHBwMDAwMDAwAAAAAAAAcHCIiIiIcHAAAPj4AAAAAAAAzMxmZjMzZmbMzAAAAAAgIGNjJiYsLBkZMzNnZwEBICBjYyYmLCwbGzExYmIHB8DAIyNmZiws2dkzM2dnAQEYGAAAGBgwMGBgZmY8PAAAMDAICDw8ZmZ+fsPDw8MAAAwMEBA8PGZmfn7Dw8PDAAAYGCQkPDxmZn5+w8PDwwAAcXGOjjw8ZmZ+fsPDw8MAAMPDGBg8PGZmfn7Dw8PDAAA8PGZmPDxmZn5+w8PDwwAAHx88PDw8b298fMzMz88AADw8ZmbAwMDAZmY8PAgIMDBgYBAQ/v5gYHh4YGD+/gAAGBggIP7+YGB4eGBg/v4AADAwSEj+/mBgeHhgYP7+AABmZgAA/v5gYHh4YGD+/gAAMDAICH5+GBgYGBgYfn4AAAwMEBB+fhgYGBgYGH5+AAAYGCQkfn4YGBgYGBh+fgAAZmYAAH5+GBgYGBgYfn4AAPj4bGxmZvb2ZmZsbPj4AABxcY6Oxsbm5tbWzs7GxgAAMDAICDw8ZmbDw2ZmPDwAAAwMEBA8PGZmw8NmZjw8AAAYGCQkPDxmZsPDZmY8PAAAcXGOjjw8ZmbDw2ZmPDwAAMPDPDxmZsPDw8NmZjw8AAAAAGNjNjYcHDY2Y2MAAAAAPT1mZs/P29vz82ZmvLwAADAwCAhmZmZmZmZmZj4+AAAMDBAQZmZmZmZmZmY+PgAAGBgkJGZmZmZmZmZmPj4AAGZmAABmZmZmZmZmZj4+AAAGBggIw8NmZjw8GBg8PAAA8PBgYH5+Y2NjY35+YGDw8Hx8ZmZmZmxsZmZmZmxsYGAwMAgIPDwGBh4eZmY7OwAADAwQEDw8BgYeHmZmOzsAABgYJCQ8PAYGHh5mZjs7AABxcY6OPDwGBh4eZmY7OwAAMzMAADw8BgYeHmZmOzsAADw8ZmY8PAYGHh5mZjs7AAAAAAAAfn4bG39/2Nh3dwAAAAAAADw8ZmZgYGZmPDwQEDAwCAg8PGZmfn5gYDw8AAAMDBAQPDxmZn5+YGA8PAAAGBgkJDw8ZmZ+fmBgPDwAAGZmAAA8PGZmfn5gYDw8AAAwMAgIODgYGBgYGBg8PAAADAwQEDg4GBgYGBgYPDwAABgYJCQ4OBgYGBgYGDw8AABmZgAAODgYGBgYGBg8PAAAYGD8/BgYfHzGxsbGfHwAAHFxjo58fGZmZmZmZmZmAAAwMAgIPDxmZmZmZmY8PAAADAwQEDw8ZmZmZmZmPDwAABgYJCQ8PGZmZmZmZjw8AABxcY6OPDxmZmZmZmY8PAAAZmYAADw8ZmZmZmZmPDwAAAAAGBgAAH5+AAAYGAAAAAAAAAEBPj5nZ2trc3M+PkBAMDAICGZmZmZmZmZmOzsAAAwMEBBmZmZmZmZmZjs7AAAYGCQkZmZmZmZmZmY7OwAAZmYAAGZmZmZmZmZmOzsAAAwMEBBmZmZmZmY8PBgYcHDw8GBgfn5jY2Njfn5gYPDwZmYAAGZmZmZmZjw8GBhwcA==", "amigaFont": true }, "80x25": { - "data": "CQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH5AqVAoFeplAoE/AAAAAAAAAH5/tt/v9hud/v8/AAAAAAAAAAAAGx/P5/P4+DgIAAAAAAAAAAAABAcHx/HwcBAAAAAAAAAAAAAMDweOdzucMBgeAAAAAAAAAAAMDw/P9/n4MBgeAAAAAAAAAAAAAAABgeDwMAAAAAAAAAP9/v9/v9/udhsNzv9/v9/v9/gAAAAAAAeGYhEIzDwAAAAAAAP9/v9/v9hpler1MsN/v9/v9/gAAB4HBoZHhmMxmMw8AAAAAAAAADwzGYzGYeBg/BgMAAAAAAAAAD8Zj8YDAYDA4PBwAAAAAAAAAH8xn8xmMxmMzudzMAAAAAAAAAAMBhtjxzjxthgMAAAAAAABAMBwPB8P58PBwMBAAAAAAAAABAYHB4fP4fB4HAYBAAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBgAAAAAAAAAAGYzGYzGYzGYAGYzAAAAAAAAAH9ttttnsNhsNhsNgAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAAAAAAAAP5/P5/AAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBg/AAAAAAAAABgeH4MBgMBgMBgMAAAAAAAAABgMBgMBgMBg/DwMAAAAAAAAAAAAAAMAx/AwMAAAAAAAAAAAAAAAAAYGB/GAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAUGx/GwUAAAAAAAAAAAAAAABAcDg+Hx/P4AAAAAAAAAAAAAP5/Hw+DgcBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgeDweBgMBgABgMAAAAAAAAzGYzCQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2Gx/Gw2Gx/Gw2AAAAAABgMHxjMJgHwDAZDMY+BgMAAAAAAAAAMJjAwMDAwMZDAAAAAAAAADg2GwcHZuMxmMw7AAAAAAAAYDAYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDAYDAYDAYBgGAAAAAAAAADAMAwGAwGAwGBgYAAAAAAAAAAAAAAzDx/jwzAAAAAAAAAAAAAAAAAMBg/BgMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMDAAAAAAAAAAAAAAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAAAAAAAAAIDAwMDAwMBAAAAAAAAAADg2MZjNZrMZjGwcAAAAAAAAABgcHgMBgMBgMBg/AAAAAAAAAHxjAYGBgYGBgMZ/AAAAAAAAAHxjAYDDwDAYDMY+AAAAAAAAAAwODw2Mx/AwGAwPAAAAAAAAAP5gMBgPwDAYDMY+AAAAAAAAADgwMBgPxjMZjMY+AAAAAAAAAP5jAYDAwMDAYDAYAAAAAAAAAHxjMZjHxjMZjMY+AAAAAAAAAHxjMZjH4DAYDAw8AAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgYAAAAAAAAAAADAwMDAwDAMAwDAAAAAAAAAAAAAA/AAAH4AAAAAAAAAAAAAAAwDAMAwDAwMDAwAAAAAAAAAHxjMYGBgMBgABgMAAAAAAAAAAA+MZjN5vN5uMA+AAAAAAAAABAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAPwzGYzHwzGYzGZ+AAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeAAAAAAAAAPg2GYzGYzGYzGx8AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAwGB4AAAAAAAAADwzMJgMBvMZjGYdAAAAAAAAAMZjMZjP5jMZjMZjAAAAAAAAADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAB4GAwGAwGMxmMw8AAAAAAAAAOYzGY2Hg8GwzGZzAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAxGZ/AAAAAAAAAMZ3P5/NZjMZjMZjAAAAAAAAAMZzPZ/N5nMZjMZjAAAAAAAAAHxjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAPwzGYzHwwGAwGB4AAAAAAAAAHxjMZjMZjMZrN4+AwHAAAAAAPwzGYzHw2GYzGZzAAAAAAAAAHxjMYwDgGAZjMY+AAAAAAAAAH4/FoMBgMBgMBgeAAAAAAAAAMZjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAMZjMZjMZjMY2DgIAAAAAAAAAMZjMZjNZrNZ/O42AAAAAAAAAMZjGw+DgcHw2MZjAAAAAAAAAGYzGYzDwMBgMBgeAAAAAAAAAP5jIYGBgYGBhMZ/AAAAAAAAADwYDAYDAYDAYDAeAAAAAAAAAABAMBwHAcBwHAYBAAAAAAAAADwGAwGAwGAwGAweAAAAAABAcGxjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/gAAAAYBgGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAOAwGA8GwzGYzGY+AAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAABwGAweGxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAABwbDIYHgYDAYDA8AAAAAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AxmHgAAAAOAwGA2HYzGYzGZzAAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAAAYDAAHAYDAYDAYDGYzDwAAAAOAwGAzGw8Hg2GZzAAAAAAAAADgMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAAAAAB2P5rNZrNZjAAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGYzAAAAAAAAAAAAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGY+GAwPAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AwGB4AAAAAAAABuHYzGAwGB4AAAAAAAAAAAAAA+MYwDgGMY+AAAAAAAAABAYDB+DAYDAYDYOAAAAAAAAAAAAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAABjMZjMZjGwcAAAAAAAAAAAAABjMZrNZrP42AAAAAAAAAAAAABjGwcDgcGxjAAAAAAAAAAAAABjMZjMZjMY/AYGPgAAAAAAAAB/MwMDAwMZ/AAAAAAAAAA4MBgMHAMBgMBgHAAAAAAAAABgMBgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAHAMBgMA4MBgMBg4AAAAAAAA7NwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAcGxjMZjP4AAAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeBg4AAAAAAMwAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAGBgYAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAIDg2AA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAMwAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAwDAMAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAcGwcAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+Bg4AAAAAIDg2AA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAAMYAAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAwDAMAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAAGYAAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAMDwzAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAwDAMAAcBgMBgMBgeAAAAAAABjAAIDg2MZjP5jMZjAAAAAADg2DgIDg2MZ/MZjMZjAAAAAAAwMAB/GYxGg8GgxGZ/AAAAAAAAAAAAAB2DYbH5sNg3AAAAAAAAAD42MxmP5mMxmMxnAAAAAAAAIDg2AA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAMYAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAwDAMAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAYHhmABmMxmMxmMw7AAAAAAAAwDAMABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAMYAABjMZjMZjMY/AYGHgAABjAA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAABjABjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAMBg+MZgMBgMY+BgMAAAAAAAAcGwyGB4GAwGAwOZ+AAAAAAAAAGYzDwMH4MH4MBgMAAAAAAAB8MxmPhiMxvMxmMxjAAAAAAAAHBsMBgMH4MBgMNg4AAAAAAAAMDAwAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAGBgYAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAMDAwAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAMDAwABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAHZuABuGYzGYzGYzAAAAAAHZuABjOZ7P5vM5jMZjAAAAAAAAADw2GwfAA/AAAAAAAAAAAAAAADg2GwcAA+AAAAAAAAAAAAAAADAYAAYDAwMBjMY+AAAAAAAAAAAAAAAP5gMBgMAAAAAAAAAAAAAAAAAP4DAYDAYAAAAAAAAAwOAxGY2BgYGBuIYGBgfAAAAAwOAxGY2BgYGZnJofgYDAAAAAABgMAAMBgMDweDwMAAAAAAAAAAAAAAbGxsGwbAAAAAAAAAAAAAAAABsGwbGxsAAAAAAAAABEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVN07t07t07t07t07t07t07t07hgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8Bh8BgMBgMBgMBgMDYbDYbDYbDZ7DYbDYbDYbDYbAAAAAAAAAAB/DYbDYbDYbDYbAAAAAAAB8Bh8BgMBgMBgMBgMDYbDYbDZ7AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7AZ/AAAAAAAAAAAADYbDYbDYbDZ/AAAAAAAAAAAABgMBgMBh8Bh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPwAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/wAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgPxgMBgMBgMBgMDYbDYbDYbDYbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAfwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfzAbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7wB/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB7zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAbzYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDZ7wB7zYbDYbDYbDYbBgMBgMBh/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDYbDZ/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB/xgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYfwAAAAAAAAAAABgMBgMBgPxgPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAAfzYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ/zYbDYbDYbDYbBgMBgMBh/xh/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgMBgMBgMBgMP///////////////////////wAAAAAAAAAB//////////////B4PB4PB4PB4PB4PB4PB4PB4A+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+H//////////+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7NxsNhsNw7AAAAAAAAAHhmMxmNhmMZjMZmAAAAAAAAAP5jMZgMBgMBgMBgAAAAAAAAAAAAAB/Gw2Gw2Gw2AAAAAAAAAP5jGAYBgMDAwMZ/AAAAAAAAAAAAAA/NhsNhsNg4AAAAAAAAAAAAAAzGYzGYzGY+GAwMAAAAAAAAHZuBgMBgMBgMAAAAAAAAAH4MDwzGYzGYeBg/AAAAAAAAADg2MZjP5jMZjGwcAAAAAAAAADg2MZjMY2Gw2Gx3AAAAAAAAAB4YBgGD4zGYzGYeAAAAAAAAAAAAAA/Nttts/AAAAAAAAAAAAAABgY/NttvM/GBgAAAAAAAAABwYGAwHwwGAwDAOAAAAAAAAAAA+MZjMZjMZjMZjAAAAAAAAAAAAP4AAB/AAAP4AAAAAAAAAAAAABgMH4MBgAAA/AAAAAAAAAAAYBgGAYGBgYAA/AAAAAAAAAAAGBgYGAYBgGAA/AAAAAAAAAA4NhsMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBhsNhsHAAAAAAAAAAAAAMAA/AAMAAAAAAAAAAAAAAAAA7NwAHZuAAAAAAAAAAAcGw2DgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAHgwGAwGAx2Gw2DwOAAAAAAAA2DYbDYbDYAAAAAAAAAAAAAAAeGYGBgZH4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH4/H4/H4/H4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==", + "width": 9, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfkCpUCgV6mUCgT8AAAAAAAAAfn+23+/2G53+/z8AAAAAAAAAAAAbH8/n8/j4OAgAAAAAAAAAAAAEBwfH8fBwEAAAAAAAAAAAAAwPB453O5wwGB4AAAAAAAAAAAwPD8/3+fgwGB4AAAAAAAAAAAAAAAGB4PAwAAAAAAAAA/3+/3+/3+52Gw3O/3+/3+/3+AAAAAAAB4ZiEQjMPAAAAAAAA/3+/3+/2GmV6vUyw3+/3+/3+AAAHgcGhkeGYzGYzDwAAAAAAAAAPDMZjMZh4GD8GAwAAAAAAAAAPxmPxgMBgMDg8HAAAAAAAAAAfzGfzGYzGYzO53MwAAAAAAAAAAwGG2PHOPG2GAwAAAAAAAEAwHA8Hw/nw8HAwEAAAAAAAAAEBgcHh8/h8HgcBgEAAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GAAAAAAAAAAAZjMZjMZjMZgAZjMAAAAAAAAAf22222ew2Gw2Gw2AAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAAAAAAA/n8/n8AAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GD8AAAAAAAAAGB4fgwGAwGAwGAwAAAAAAAAAGAwGAwGAwGD8PAwAAAAAAAAAAAAAAwDH8DAwAAAAAAAAAAAAAAAABgYH8YBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwH8AAAAAAAAAAAAAAAABQbH8bBQAAAAAAAAAAAAAAAEBwOD4fH8/gAAAAAAAAAAAAA/n8fD4OBwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGB4PB4GAwGAAGAwAAAAAAADMZjMJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYbH8bDYbH8bDYAAAAAAGAwfGMwmAfAMBkMxj4GAwAAAAAAAAAwmMDAwMDAxkMAAAAAAAAAODYbBwdm4zGYzDsAAAAAAABgMBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwMBgMBgMBgGAYAAAAAAAAAMAwDAYDAYDAYGBgAAAAAAAAAAAAADMPH+PDMAAAAAAAAAAAAAAAAAwGD8GAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwMAAAAAAAAAAAAAAAH8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAAAAAAAAAgMDAwMDAwEAAAAAAAAAAODYxmM1msxmMbBwAAAAAAAAAGBweAwGAwGAwGD8AAAAAAAAAfGMBgYGBgYGAxn8AAAAAAAAAfGMBgMPAMBgMxj4AAAAAAAAADA4PDYzH8DAYDA8AAAAAAAAA/mAwGA/AMBgMxj4AAAAAAAAAODAwGA/GMxmMxj4AAAAAAAAA/mMBgMDAwMBgMBgAAAAAAAAAfGMxmMfGMxmMxj4AAAAAAAAAfGMxmMfgMBgMDDwAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGBgAAAAAAAAAAAMDAwMDAMAwDAMAAAAAAAAAAAAAD8AAAfgAAAAAAAAAAAAAADAMAwDAMDAwMDAAAAAAAAAAfGMxgYGAwGAAGAwAAAAAAAAAAD4xmM3m83m4wD4AAAAAAAAAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAAAA/DMZjMfDMZjMZn4AAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4AAAAAAAAA+DYZjMZjMZjMbHwAAAAAAAAA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAA/jMYjQeDQYDAYHgAAAAAAAAAPDMwmAwG8xmMZh0AAAAAAAAAxmMxmM/mMxmMxmMAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAHgYDAYDAYzGYzDwAAAAAAAAA5jMZjYeDwbDMZnMAAAAAAAAA8DAYDAYDAYDEZn8AAAAAAAAAxnc/n81mMxmMxmMAAAAAAAAAxnM9n83mcxmMxmMAAAAAAAAAfGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAA/DMZjMfDAYDAYHgAAAAAAAAAfGMxmMxmMxms3j4DAcAAAAAA/DMZjMfDYZjMZnMAAAAAAAAAfGMxjAOAYBmMxj4AAAAAAAAAfj8WgwGAwGAwGB4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxjYOAgAAAAAAAAAxmMxmM1ms1n87jYAAAAAAAAAxmMbD4OBwfDYxmMAAAAAAAAAZjMZjMPAwGAwGB4AAAAAAAAA/mMhgYGBgYGExn8AAAAAAAAAPBgMBgMBgMBgMB4AAAAAAAAAAEAwHAcBwHAcBgEAAAAAAAAAPAYDAYDAYDAYDB4AAAAAAEBwbGMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH+AAAABgGAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAA4DAYDwbDMZjMZj4AAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAAHAYDB4bGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAHBsMhgeBgMBgMDwAAAAAAAAAAAAADszGYzGYzD4DGYeAAAAA4DAYDYdjMZjMZnMAAAAAAAAAGAwABwGAwGAwGB4AAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgMZjMPAAAAA4DAYDMbDweDYZnMAAAAAAAAAOAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAHY/ms1ms1mMAAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZjMAAAAAAAAAAAAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZj4YDA8AAAAAAAAADszGYzGYzD4DAYHgAAAAAAAAG4djMYDAYHgAAAAAAAAAAAAAD4xjAOAYxj4AAAAAAAAAEBgMH4MBgMBgNg4AAAAAAAAAAAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMbBwAAAAAAAAAAAAAGMxms1ms/jYAAAAAAAAAAAAAGMbBwOBwbGMAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMxj8BgY+AAAAAAAAAH8zAwMDAxn8AAAAAAAAADgwGAwcAwGAwGAcAAAAAAAAAGAwGAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAcAwGAwDgwGAwGDgAAAAAAADs3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBwbGMxmM/gAAAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4GDgAAAAAAzAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAYGBgAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAgODYADwDD4zGYzDsAAAAAAAAAzAAADwDD4zGYzDsAAAAAAADAMAwADwDD4zGYzDsAAAAAAABwbBwADwDD4zGYzDsAAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4GDgAAAAAgODYAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAxgAAD4xn8wGAxj4AAAAAAADAMAwAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAZgAABwGAwGAwGB4AAAAAAAAwPDMABwGAwGAwGB4AAAAAAADAMAwABwGAwGAwGB4AAAAAAAGMAAgODYxmM/mMxmMAAAAAAODYOAgODYxn8xmMxmMAAAAAADAwAH8ZjEaDwaDEZn8AAAAAAAAAAAAAHYNhsfmw2DcAAAAAAAAAPjYzGY/mYzGYzGcAAAAAAAAgODYAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAxgAAD4xmMxmMxj4AAAAAAADAMAwAD4xmMxmMxj4AAAAAAABgeGYAGYzGYzGYzDsAAAAAAADAMAwAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAxgAAGMxmMxmMxj8BgYeAAAGMAD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAAGMAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAwGD4xmAwGAxj4GAwAAAAAAABwbDIYHgYDAYDA5n4AAAAAAAAAZjMPAwfgwfgwGAwAAAAAAAHwzGY+GIzG8zGYzGMAAAAAAAAcGwwGAwfgwGAw2DgAAAAAAAAwMDAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAYGBgABwGAwGAwGB4AAAAAAAAwMDAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAwMDAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAdm4AG4ZjMZjMZjMAAAAAAdm4AGM5ns/m8zmMxmMAAAAAAAAAPDYbB8AD8AAAAAAAAAAAAAAAODYbBwAD4AAAAAAAAAAAAAAAMBgABgMDAwGMxj4AAAAAAAAAAAAAAA/mAwGAwAAAAAAAAAAAAAAAAA/gMBgMBgAAAAAAAADA4DEZjYGBgYG4hgYGB8AAAADA4DEZjYGBgZmcmh+BgMAAAAAAGAwAAwGAwPB4PAwAAAAAAAAAAAAABsbGwbBsAAAAAAAAAAAAAAAAGwbBsbGwAAAAAAAAAESIESIESIESIESIESIESIESIVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVU3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3TuGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGHwGAwGAwGAwGAwNhsNhsNhsNnsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAAAAH8NhsNhsNhsNhsAAAAAAAHwGHwGAwGAwGAwGAwNhsNhsNnsBnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH8BnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnsBn8AAAAAAAAAAAANhsNhsNhsNn8AAAAAAAAAAAAGAwGAwGHwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GA/GAwGAwGAwGAwNhsNhsNhsNhvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/MBvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnvAH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AHvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMBvNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNnvAHvNhsNhsNhsNhsGAwGAwGH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNhsNn/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AH/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/NhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNh/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGA/GA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAB/NhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNn/NhsNhsNhsNhsGAwGAwGH/GH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GAwGAwGAwGAw////////////////////////AAAAAAAAAAH/////////////8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8HgD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4f//////////4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAADs3Gw2Gw3DsAAAAAAAAAeGYzGY2GYxmMxmYAAAAAAAAA/mMxmAwGAwGAwGAAAAAAAAAAAAAAH8bDYbDYbDYAAAAAAAAA/mMYBgGAwMDAxn8AAAAAAAAAAAAAD82Gw2Gw2DgAAAAAAAAAAAAADMZjMZjMZj4YDAwAAAAAAAAdm4GAwGAwGAwAAAAAAAAAfgwPDMZjMZh4GD8AAAAAAAAAODYxmM/mMxmMbBwAAAAAAAAAODYxmMxjYbDYbHcAAAAAAAAAHhgGAYPjMZjMZh4AAAAAAAAAAAAAD82222z8AAAAAAAAAAAAAAGBj82228z8YGAAAAAAAAAAHBgYDAfDAYDAMA4AAAAAAAAAAD4xmMxmMxmMxmMAAAAAAAAAAAA/gAAH8AAA/gAAAAAAAAAAAAAGAwfgwGAAAD8AAAAAAAAAABgGAYBgYGBgAD8AAAAAAAAAAAYGBgYBgGAYAD8AAAAAAAAADg2GwwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGGw2GwcAAAAAAAAAAAAAwAD8AAwAAAAAAAAAAAAAAAADs3AAdm4AAAAAAAAAABwbDYOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAeDAYDAYDHYbDYPA4AAAAAAADYNhsNhsNgAAAAAAAAAAAAAAB4ZgYGBkfgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfj8fj8fj8fgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA", "amigaFont": false }, "80x25small": { - "data": "BAAAAAAAkA9gb2/wnwruRAAE7uQABOpOAATuTgAABmAA//mf/wBplgD/lmn/AkqkAASqRAAHREgAB1VaAARKRAAIzsgAAm5iAATk5AAKqgoAB6YiMGhpYWAAAO4ABOTk4ATkREAE5ERAAC8gAABPQAAACPAAAG9gAABO4AAA7kAAAAAAAAREBAAKoAAABOTkAEaELEAAkkkABOSaUASAAAACREQgBCIiQApOSgAATkAAAAAEgAAOAAAAAAQAACRIAASqpAAMRE4ADCSOAAwkLAAIjkQADoQsAASMpAAOJEQABKSkAAamIgAAQEAAAEBIAAJIQgAA8PAACEJIAEokBAAE7oYABK6qAAysrAAEqKQADKqsAA6MjgAOjIgABKjkAAquqgAORE4ADiKkAAqsqgAIiI4ACu6qAAru6gAEqqQADKyIAASqpgAMrKoABoQsAA5ERAAKqqQACqpEAAqu5AAKpKoACqREAA4kjgAGREYAAIRCAAYiJgBKAAAAAAAA8AhAAAAAaqYACMqsAABohgACaqYAAE6GAAJGRAAASqYkCMqqAAQERAAEBESACKyqAARERAAA7qoAAMqqAABKpAAAysgAAGpiAADKiAAAaCwABOREAACqpgAAqqQAAKruAACkSgAAqkQAAOLOAAJMQgAEREQACEZIAGwAAAAASq4ABKikgAoKpgAkJOjgSgbmAAoG5gBCBuYABAbmAAAGhkhKBOjgCgTo4IQE6OAKBEQASgREAIQERACgSuoAQErqACQOjI4Ab+cAB6+rAEoEqkCgBKpAhASqQEoKpACECqQAoKpEAKBKqkCgqqpAAEaGQEqMjgCqTkQAysq6ISVORIAkBuYAJAREACQEqkAkCqQAbAyqAGwK7uoG5g4ABKQOAEBIpAAADogAAA4iAEQOBI5EDgjkBATuQABYUAAAoaAAFBQUFFpaWlrX19fXRERERERMREREzEREVV1VVQAPVVUAzEREVd1VVVVVVVUA/VVVVd8AAFVfAABEzAAAAAxERERHAABETwAAAA9ERERHREQADwAARE9ERER3RERVV1VVVXcAAAB3VVVV/wAAAP9VVVV3VVUA/wAAVf9VVUT/AABVXwAAAP9ERAAPVVVVVwAARHcAAAB3REQAB1VVVV9VVUT/RERETAAAAAdERP////8AAP//zMzMzDMzMzP//wAABaqlAGmpkgAOqIgAAOqqAPhCSPAAeqpAAFVWSACkREDkqqTgSq6qQGmWZpBkJplgAPmfABJpZIAGjoYABpmZAA4ODgAATkDgAEJAYAAkIGACVERERERMwAQOBAAFoFoASkAAAAAGYAAABgAAAyKmIAyqAABCRgAAAGZmAAAAAAA=", + "width": 4, + "height": 8, + "data": "AAAAAACQD2Bvb/CfCu5EAATu5AAE6k4ABO5OAAAGYAD/+Z//AGmWAP+Waf8CSqQABKpEAAdESAAHVVoABEpEAAjOyAACbmIABOTkAAqqCgAHpiIwaGlhYAAA7gAE5OTgBOREQATkREAALyAAAE9AAAAI8AAAb2AAAE7gAADuQAAAAAAABEQEAAqgAAAE5OQARoQsQACSSQAE5JpQBIAAAAJERCAEIiJACk5KAABOQAAAAASAAA4AAAAABAAAJEgABKqkAAxETgAMJI4ADCQsAAiORAAOhCwABIykAA4kRAAEpKQABqYiAABAQAAAQEgAAkhCAADw8AAIQkgASiQEAATuhgAErqoADKysAASopAAMqqwADoyOAA6MiAAEqOQACq6qAA5ETgAOIqQACqyqAAiIjgAK7qoACu7qAASqpAAMrIgABKqmAAysqgAGhCwADkREAAqqpAAKqkQACq7kAAqkqgAKpEQADiSOAAZERgAAhEIABiImAEoAAAAAAADwCEAAAABqpgAIyqwAAGiGAAJqpgAAToYAAkZEAABKpiQIyqoABAREAAQERIAIrKoABEREAADuqgAAyqoAAEqkAADKyAAAamIAAMqIAABoLAAE5EQAAKqmAACqpAAAqu4AAKRKAACqRAAA4s4AAkxCAARERAAIRkgAbAAAAABKrgAEqKSACgqmACQk6OBKBuYACgbmAEIG5gAEBuYAAAaGSEoE6OAKBOjghATo4AoERABKBEQAhAREAKBK6gBASuoAJA6MjgBv5wAHr6sASgSqQKAEqkCEBKpASgqkAIQKpACgqkQAoEqqQKCqqkAARoZASoyOAKpORADKyrohJU5EgCQG5gAkBEQAJASqQCQKpABsDKoAbAru6gbmDgAEpA4AQEikAAAOiAAADiIARA4EjkQOCOQEBO5AAFhQAAChoAAUFBQUWlpaWtfX19dERERERExERETMRERVXVVVAA9VVQDMRERV3VVVVVVVVQD9VVVV3wAAVV8AAETMAAAADEREREcAAERPAAAAD0REREdERAAPAABET0RERHdERFVXVVVVdwAAAHdVVVX/AAAA/1VVVXdVVQD/AABV/1VVRP8AAFVfAAAA/0REAA9VVVVXAABEdwAAAHdERAAHVVVVX1VVRP9ERERMAAAAB0RE/////wAA///MzMzMMzMzM///AAAFqqUAaamSAA6oiAAA6qoA+EJI8AB6qkAAVVZIAKREQOSqpOBKrqpAaZZmkGQmmWAA+Z8AEmlkgAaOhgAGmZkADg4OAABOQOAAQkBgACQgYAJUREREREzABA4EAAWgWgBKQAAAAAZgAAAGAAADIqYgDKoAAEJGAAAAZmYAAAAAAA==", "amigaFont": false }, "80x50": { - "data": "CQAAAAAAAAAAAH5AqVAr1MoE/H5/tt/sNzv8/Gx/P5/HwcBAABAcHx/HwcBAADg+Dh/P5rBAcBAcHx/P4+BAcAAABgeDwMAAAP9/udhsNzv9/gAeGYhEIzDwAP9hpler1MsN/g8Dg8+sxmMw8DwzGYzDwMH4MD8Zj8YDA4PBwH8xn8xmMzuZgBhtjxzuceNsMIBwPh/PhwIAAAIHD5/D4HAIABgeH4MBg/DwMGYzGYzGYAGYAH9tts9hsNhsAD4wjwzGYeIY+AAAAAAH4/H4ABgeH4MH4eBh/hgeH4MBgMBgABgMBgMH4eBgAAAMAx/AwMAAAAAYGB/GAYAAAAAAMBgMB/AAAAASGZ/mYSAAAAAMDw/P9/gAAAB/v8/DwMAAAAAAAAAAAAAAABgeDwMBgABgAGYzCQAAAAAAAGw2P42P42GwABgfGAeAY+BgAABjMwMDAzMYADg2Dg7NxmHYABgMDAAAAAAAAAwMDAYDAMAwADAMAwGAwMDAAAAzDx/jwzAAAAAMBg/BgMAAAAAAAAAAAMBgYAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAMBgAAYGBgYGBgIAADg2MZrMY2DgABgcBgMBgMH4AHxjAYODAzP4AHxjAYeAZjHwABweGxmP4GB4AP5gMB+AZjHwADgwMB+MZjHwAP5jAwMDAYDAAHxjMY+MZjHwAHxjMY/AYGHgAAAMBgAAAMBgAAAMBgAAAMBgYAYGBgYBgGAYAAAAH4AAA/AAAGAYBgGBgYGAAHxjAwMBgABgAHxjN5vN5gHgADg2MZ/MZjMYAPwzGY+GYzPwADwzMBgMAzDwAPg2GYzGY2PgAP4xGg8GgxP4AP4xGg8GgwPAADwzMBgM4zDoAMZjMZ/MZjMYADwMBgMBgMDwAB4GAwGMxmHgAOYzGw8GwzOYAPAwGAwGIzP4AMZ3P5/NZjMYAMZzPZvM5jMYAHxjMZjMZjHwAPwzGY+GAwPAAHxjMZjMZnHwHPwzGY+GwzOYADwzDAMAwzDwAH4/FoMBgMDwAMZjMZjMZjHwAMZjMZjMY2DgAMZjMZrNZ/GwAMZjGwcGxjMYAGYzGYeBgMDwAP5jIwMDIzP4ADwYDAYDAYDwAMAwDAMAwDAIADwGAwGAwGDwABAcGxjAAAAAAAAAAAAAAAAB/jAMAwAAAAAAAAAAHgGHxmHYAOAwHwzGYzNwAAAAHxjMBjHwABwGHxmMxmHYAAAAHxjP5gHwADwzGB8GAwPAAAAAHZmMw+Ax8OAwGw7GYzOYABgADgMBgMDwAAYAAYDAYzGYeOAwGY2Hg2OYADgMBgMBgMDwAAAAOx/NZrNYAAAANwzGYzGYAAAAHxjMZjHwAAAANwzGY+GB4AAAHZmMw+AwPAAANw7GAwPAAAAAH5gHwDPwADAYPwYDAbBwAAAAMxmMxmHYAAAAMZjMY2DgAAAAMZrNZ/GwAAAAMY2Dg2MYAAAAMZjMY/AZ+AAAH4mBgZH4AA4MBg4BgMA4ABgMBgMBgMBgAHAMBgHBgMHAAHZuAAAAAAAAAAAIDg2MZjP4AHxjMBgMY+Aw8MwAMxmMxmHYAAwMHxjP5gHwAHxBHgGHxmHYAMYAHgGHxmHYADAMHgGHxmHYADAYHgGHxmHYAAAAH5gMA/AwcHxBHxjP5gHwAMYAHxjP5gHwADAMHxjP5gHwAGYADgMBgMDwAHxBDgMBgMDwADAMAAcBgMDwAMYcGxjP5jMYADg2HxjP5jMYABgYP5gPhgP4AAAAH4MH5sH4AD42Mx/MxmM4AHxBHxjMZjHwAMYAHxjMZjHwADAMHxjMZjHwAHhCABmMxmHYAGAYMxmMxmHYAMYAMZjMY/AZ+MYcGxjMY2DgAMYAMZjMZjHwABgMH5gMA/BgMDg2GR4GAzPwAGYzDw/Bg/BgMPhmMx9MZnsZjg4NhgeBhsHAABgYHgGHxmHYAAwMAAcBgMDwAAwMHxjMZjHwABgYMxmMxmHYAHZuABuGYzGYAHZuABzPZvM4ADw2GwfAA/AAADg2GwcAA+AAABgABgMDAxj4AAAAAB/MBgAAAAAAAB/AYDAAAGNzGw/DMzMwHmNzGw9DY1N8DBgABgMDweBgAAAZmZmGYZgAAABmGYZmZmAAACJECJECJECJEFVVFVVFVVFVVHdundundunduhgMBgMBgMBgMBgMBgMPgMBgMBgMPgMPgMBgMDYbDYbPYbDYbAAAAAAP4bDYbAAAPgMPgMBgMDYbPYDPYbDYbDYbDYbDYbDYbAAAP4DPYbDYbDYbPYDP4AAAADYbDYbP4AAAABgMPgMPgAAAAAAAAAAPgMBgMBgMBgMB+AAAABgMBgMP+AAAAAAAAAAP+MBgMBgMBgMB+MBgMAAAAAAP+AAAABgMBgMP+MBgMBgMB+MB+MBgMDYbDYbDebDYbDYbDeYD+AAAAAAAD+YDebDYbDYbPeAP+AAAAAAAP+APebDYbDYbDeYDebDYbAAAP+AP+AAAADYbPeAPebDYbBgMP+AP+AAAADYbDYbP+AAAAAAAP+AP+MBgMAAAAAAP+bDYbDYbDYbD+AAAABgMB+MB+AAAAAAAB+MB+MBgMAAAAAAD+bDYbDYbDYbP+bDYbBgMP+MP+MBgMBgMBgMPgAAAAAAAAAAB+MBgMP///////////wAAAAAP//////B4PB4PB4PB4A+Hw+Hw+Hw+H//////wAAAAAAAAHZuMhuHYAHhmMxsMxjMwAP5jMBgMBgMAAAAAP42Gw2GwAP5jGAYGBjP4AAAAH5sNhsHAAAAAGYzGYzHxgAA7NwMBgMBgAH4MDwzGYeBg/Dg2MZ/MY2DgADg2MZjGw2O4AA4MAwfGYzDwAAAAH5tts/AAAAYGH5tts/GBgB4YGA/GAYB4AAA+MZjMZjMYAAB/AB/AB/AAABgMH4MBgAH4ADAMAwMDAAH4AAwMDAMAwAH4AA4NhsMBgMBgMBgMBgMBhsNg4AAMAA/AAMAAAAA7NwAHZuAAADg2GwcAAAAAAAAAAAMBgAAAAAAAAAMAAAAAAA8GAwGOw2DwOGwbDYbDYAAAAHgGBgYHwAAAAAAADweDweAAAAAAAAAAAAAAAA==", + "width": 9, + "height": 8, + "data": "AAAAAAAAAAAAfkCpUCvUygT8fn+23+w3O/z8bH8/n8fBwEAAEBwfH8fBwEAAOD4OH8/msEBwEBwfH8/j4EBwAAAGB4PAwAAA/3+52Gw3O/3+AB4ZiEQjMPAA/2GmV6vUyw3+DwODz6zGYzDwPDMZjMPAwfgwPxmPxgMDg8HAfzGfzGYzO5mAGG2PHO5x42wwgHA+H8+HAgAAAgcPn8PgcAgAGB4fgwGD8PAwZjMZjMZgAZgAf222z2Gw2GwAPjCPDMZh4hj4AAAAAAfj8fgAGB4fgwfh4GH+GB4fgwGAwGAAGAwGAwfh4GAAAAwDH8DAwAAAABgYH8YBgAAAAAAwGAwH8AAAABIZn+ZhIAAAAAwPD8/3+AAAAH+/z8PAwAAAAAAAAAAAAAAAGB4PAwGAAGAAZjMJAAAAAAAAbDY/jY/jYbAAGB8YB4Bj4GAAAGMzAwMDMxgAODYODs3GYdgAGAwMAAAAAAAADAwMBgMAwDAAMAwDAYDAwMAAADMPH+PDMAAAAAwGD8GAwAAAAAAAAAAAwGBgAAAAD8AAAAAAAAAAAAAAwGAABgYGBgYGAgAAODYxmsxjYOAAGBwGAwGAwfgAfGMBg4MDM/gAfGMBh4BmMfAAHB4bGY/gYHgA/mAwH4BmMfAAODAwH4xmMfAA/mMDAwMBgMAAfGMxj4xmMfAAfGMxj8BgYeAAAAwGAAAAwGAAAAwGAAAAwGBgBgYGBgGAYBgAAAAfgAAD8AAAYBgGAYGBgYAAfGMDAwGAAGAAfGM3m83mAeAAODYxn8xmMxgA/DMZj4ZjM/AAPDMwGAwDMPAA+DYZjMZjY+AA/jEaDwaDE/gA/jEaDwaDA8AAPDMwGAzjMOgAxmMxn8xmMxgAPAwGAwGAwPAAHgYDAYzGYeAA5jMbDwbDM5gA8DAYDAYjM/gAxnc/n81mMxgAxnM9m8zmMxgAfGMxmMxmMfAA/DMZj4YDA8AAfGMxmMxmcfAc/DMZj4bDM5gAPDMMAwDDMPAAfj8WgwGAwPAAxmMxmMxmMfAAxmMxmMxjYOAAxmMxms1n8bAAxmMbBwbGMxgAZjMZh4GAwPAA/mMjAwMjM/gAPBgMBgMBgPAAwDAMAwDAMAgAPAYDAYDAYPAAEBwbGMAAAAAAAAAAAAAAAAH+MAwDAAAAAAAAAAAeAYfGYdgA4DAfDMZjM3AAAAAfGMwGMfAAHAYfGYzGYdgAAAAfGM/mAfAAPDMYHwYDA8AAAAAdmYzD4DHw4DAbDsZjM5gAGAAOAwGAwPAABgABgMBjMZh44DAZjYeDY5gAOAwGAwGAwPAAAAA7H81ms1gAAAA3DMZjMZgAAAAfGMxmMfAAAAA3DMZj4YHgAAAdmYzD4DA8AAA3DsYDA8AAAAAfmAfAM/AAMBg/BgMBsHAAAAAzGYzGYdgAAAAxmMxjYOAAAAAxms1n8bAAAAAxjYODYxgAAAAxmMxj8Bn4AAAfiYGBkfgADgwGDgGAwDgAGAwGAwGAwGAAcAwGAcGAwcAAdm4AAAAAAAAAAAgODYxmM/gAfGMwGAxj4DDwzAAzGYzGYdgADAwfGM/mAfAAfEEeAYfGYdgAxgAeAYfGYdgAMAweAYfGYdgAMBgeAYfGYdgAAAAfmAwD8DBwfEEfGM/mAfAAxgAfGM/mAfAAMAwfGM/mAfAAZgAOAwGAwPAAfEEOAwGAwPAAMAwABwGAwPAAxhwbGM/mMxgAODYfGM/mMxgAGBg/mA+GA/gAAAAfgwfmwfgAPjYzH8zGYzgAfEEfGMxmMfAAxgAfGMxmMfAAMAwfGMxmMfAAeEIAGYzGYdgAYBgzGYzGYdgAxgAxmMxj8Bn4xhwbGMxjYOAAxgAxmMxmMfAAGAwfmAwD8GAwODYZHgYDM/AAZjMPD8GD8GAw+GYzH0xmexmODg2GB4GGwcAAGBgeAYfGYdgADAwABwGAwPAADAwfGMxmMfAAGBgzGYzGYdgAdm4AG4ZjMZgAdm4AHM9m8zgAPDYbB8AD8AAAODYbBwAD4AAAGAAGAwMDGPgAAAAAH8wGAAAAAAAAH8BgMAAAY3MbD8MzMzAeY3MbD0NjU3wMGAAGAwPB4GAAABmZmYZhmAAAAGYZhmZmYAAAIkQIkQIkQIkQVVUVVUVVUVVUd26d26d26d26GAwGAwGAwGAwGAwGAw+AwGAwGAw+Aw+AwGAwNhsNhs9hsNhsAAAAAA/hsNhsAAA+Aw+AwGAwNhs9gM9hsNhsNhsNhsNhsNhsAAA/gM9hsNhsNhs9gM/gAAAANhsNhs/gAAAAGAw+Aw+AAAAAAAAAAA+AwGAwGAwGAwH4AAAAGAwGAw/4AAAAAAAAAA/4wGAwGAwGAwH4wGAwAAAAAA/4AAAAGAwGAw/4wGAwGAwH4wH4wGAwNhsNhsN5sNhsNhsN5gP4AAAAAAAP5gN5sNhsNhs94A/4AAAAAAA/4A95sNhsNhsN5gN5sNhsAAA/4A/4AAAANhs94A95sNhsGAw/4A/4AAAANhsNhs/4AAAAAAA/4A/4wGAwAAAAAA/5sNhsNhsNhsP4AAAAGAwH4wH4AAAAAAAH4wH4wGAwAAAAAAP5sNhsNhsNhs/5sNhsGAw/4w/4wGAwGAwGAw+AAAAAAAAAAAH4wGAw////////////AAAAAA//////8Hg8Hg8Hg8HgD4fD4fD4fD4f//////AAAAAAAAAdm4yG4dgAeGYzGwzGMzAA/mMwGAwGAwAAAAA/jYbDYbAA/mMYBgYGM/gAAAAfmw2GwcAAAAAZjMZjMfGAADs3AwGAwGAAfgwPDMZh4GD8ODYxn8xjYOAAODYxmMbDY7gADgwDB8ZjMPAAAAAfm22z8AAABgYfm22z8YGAHhgYD8YBgHgAAD4xmMxmMxgAAH8AH8AH8AAAGAwfgwGAAfgAMAwDAwMAAfgADAwMAwDAAfgADg2GwwGAwGAwGAwGAwGGw2DgAAwAD8AAwAAAADs3AAdm4AAAODYbBwAAAAAAAAAAAwGAAAAAAAAAAwAAAAAADwYDAY7DYPA4bBsNhsNgAAAAeAYGBgfAAAAAAAAPB4PB4AAAAAAAAAAAAAAA", "amigaFont": false }, "armenian": { - "data": "CQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH5AqVAoFeplAoE/AAAAAAAAAH5/tt/v9hud/v8/AAAAAAAAAAAAGx/P5/P4+DgIAAAAAAAAAAAABAcHx/HwcBAAAAAAAAAAAAAMDweOdzucMBgeAAAAAAAAAAAMDw/P9/n4MBgeAAAAAAAAAAAAAAABgeDwMAAAAAAAAAP9/v9/v9/udhsNzv9/v9/v9/gAAAAAAAeGYhEIzDwAAAAAAAP9/v9/v9hpler1MsN/v9/v9/gAAB4HBoZHhmMxmMw8AAAAAAAAADwzGYzGYeBg/BgMAAAAAAAAAD8Zj8YDAYDA4PBwAAAAAAAAAH8xn8xmMxmMzudzMAAAAAAAAAAMBhtjxzjxthgMAAAAAAABAMBwPB8P58PBwMBAAAAAAAAABAYHB4fP4fB4HAYBAAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBgAAAAAAAAAAGYzGYzGYzGYAGYzAAAAAAAAAH9ttttnsNhsNhsNgAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAAAAAAAAP5/P5/AAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBg/AAAAAAAAABgeH4MBgMBgMBgMAAAAAAAAABgMBgMBgMBg/DwMAAAAAAAAAAAAAAMAx/AwMAAAAAAAAAAAAAAAAAYGB/GAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMB/AAAAAAAAAAAAAAAAASGZ/mYSAAAAAAAAAAAAAAABAcDg+Hx/P4AAAAAAAAAAAAAP5/Hw+DgcBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgeDweBgMBgABgMAAAAAAAAzGYzCQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2Gx/Gw2Gx/Gw2AAAAAABgMHxjMJgHwDAZDMY+BgMAAAAAAAAAMJjAwMDAwMZDAAAAAAAAADg2GwcHZuMxmMw7AAAAAAAAYDAYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDAYDAYDAYBgGAAAAAAAAADAMAwGAwGAwGBgYAAAAAAAAAAAAAAzDx/jwzAAAAAAAAAAAAAAAAAMBg/BgMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMDAAAAAAAAAAAAAAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAAAAAAAAAIDAwMDAwMBAAAAAAAAAADwzMNhtttsNhmYeAAAAAAAAABgcHgMBgMBgMBg/AAAAAAAAAHxjAYGBgYGBgMZ/AAAAAAAAAHxjAYDDwDAYDMY+AAAAAAAAAAwODw2Mx/AwGAwPAAAAAAAAAP5gMBgPwDAYDMY+AAAAAAAAADgwMBgPxjMZjMY+AAAAAAAAAP5jAYDAwMDAYDAYAAAAAAAAAHxjMZjHxjMZjMY+AAAAAAAAAHxjMZjH4DAYDAw8AAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgYAAAAAAAAAAADAwMDAwDAMAwDAAAAAAAAAAAAAA/AAAH4AAAAAAAAAAAAAAAwDAMAwDAwMDAwAAAAAAAAAHxjMYGBgMBgABgMAAAAAAAAAAA+MZjN5vN5uMA+AAAAAAAAABAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAPwzGYzHwzGYzGZ+AAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeAAAAAAAAAPg2GYzGYzGYzGx8AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAwGB4AAAAAAAAADwzMJgMBvMZjGYdAAAAAAAAAMZjMZjP5jMZjMZjAAAAAAAAADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAB4GAwGAwGMxmMw8AAAAAAAAAOYzGY2Hg8GwzGZzAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAxGZ/AAAAAAAAAMNzv9/tthsNhsNhgAAAAAAAAMZzPZ/N5nMZjMZjAAAAAAAAAHxjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAPwzGYzHwwGAwGB4AAAAAAAAAHxjMZjMZjMZrN4+AwHAAAAAAPwzGYzHw2GYzGZzAAAAAAAAAHxjMYwDgGAZjMY+AAAAAAAAAP9tpkMBgMBgMBgeAAAAAAAAAMZjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAMNhsNhsNhsMzDwMAAAAAAAAAMNhsNhsNttt/mYzAAAAAAAAAMNhmYeBgMDwzMNhgAAAAAAAAMNhsMzDwMBgMBgeAAAAAAAAAP9hoYGBgYGBgsN/gAAAAAAAADwYDAYDAYDAYDAeAAAAAAAAAABAMBwHAcBwHAYBAAAAAAAAADwGAwGAwGAwGAweAAAAAABAcGxjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/gAADAYBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAOAwGA8GwzGYzGY+AAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAABwGAweGxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAADg2GQwPAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AxmHgAAAAOAwGA2HYzGYzGZzAAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAAAYDAAHAYDAYDAYDGYzDwAAAAOAwGAzGw8Hg2GZzAAAAAAAAADgMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAAAAABzP9tttttttgAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGYzAAAAAAAAAAAAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGY+GAwPAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AwGB4AAAAAAAABuHYzGAwGB4AAAAAAAAAAAAAA+MYwDgGMY+AAAAAAAAABAYDB+DAYDAYDYOAAAAAAAAAAAAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAABhsNhsMzDwMAAAAAAAAAAAAABhsNhtttv8zAAAAAAAAAAAAABhmYeBgeGZhgAAAAAAAAAAAABjMZjMZjMY/AYGPgAAAAAAAAB/MwMDAwMZ/AAAAAAAAAA4MBgMHAMBgMBgHAAAAAAAAABgMBgMAAMBgMBgMAAAAAAAAAHAMBgMA4MBgMBg4AAAAAAAAAHZuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAcGxjMZjP4AAAAAAAAAAMxmMxmMxmNxuM47AAAAAAAAAAAAABtttttttts3gAAAAAAAAHhmMxmMxgMB/MBgAAAAAAAAAAAAAB8MxmMxgMB/MBgMAAAAAHhmMxmMxmH8GAwGAAAAAAAAAAAAAA+MxmMxmMw/gwGAwAAAAHhmMxmMxmM8GAwGAAAAAAAAAAAAAB8MxmMxmMxngwGAwAAAAMBgP5gMBmMxmMw8AAAAAAAAAMBgPxgMBgMxmMw+AAAAAAAAADwzGYzGYfAYGNh/MMAAAAAAAAAAABmMxmMxmMw+AwGA8AAAAMBgP5gMBgMB8AwGHgAAAAAAAMBgMB+MBgMBgPgGHgAAAAAAAHhmMxmMxmMBgMB/AAAAAAAAAAAAAB8MxmMxmMxgMBgP4AAAAHxjM9rNZrNZrNZmAAAAAAAAAAAAAB+MZntZrNZmMBgMAAAAAAwGH9mMxmMxmMw8AAAAAAAAAAwGAw/sxmMxmMw+AAAAAAAAAMBgPhmMxmMxmMBgAAAAAAAAAMBgMB8MxmMxmMxmMBgMAAAAAMBgMBgMBgMBgMB+AYAAAAAAAAAAAAwGAwGAwGAwGAwHwAAAAMBgPttttttttttnAAAAAAAAAMBgMB9ttttttttnsBgMAAAAAMA/PtmMxmMxmMw8AAAAAAABgHgGAw/sxmMxmMw+AAAAAAAAAMBgMxmMxmMw+AwGAAAAAAAAAMBgMBmMxmMxmMw+AwGAwAAAADAMAwMDAwMBgMB+A4AAAAAAAMBgMB8MxmMxmMxmAAAAAAAAADwzGYzGYDAY2Ng3AAAAAAAAACA/AwMDA4NhmM47AAAAAAAAAHhmMxmMxmMwGAwHgAAAAAAAAAAAAB8MxmMxmMxmAwGAwHgAAM49nBsMxmMxmMw+AAAAAAAAABh4GA4NhmMxmMw+AAAAAAAAAM9mMxmMxmMxmMw8AAAAAAAAAA8GAxmMxmMxmMw+AAAAAAAAAHhmAwcGwGAxmMw8AAAAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGGxuHgAAAAOAwGAzGYzGYzGYeAAAAAAAAAOAwGAzGYzGYzGYfAAAAAAAAAPgGHxmMBgMxmMw8AAAAAAAAAAAAAA8MxmMwGBgYGBgH4AAAAHhmMxmMxmMxmMxmAAAAAAAAAAAAAB8MxmMxmMxmAAAAAABEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVN07t07t07t07t07t07t07t07hgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8Bh8BgMBgMBgMBgMDYbDYbDYbDZ7DYbDYbDYbDYbAAAAAAAAAAB/DYbDYbDYbDYbAAAAAAAB8Bh8BgMBgMBgMBgMDYbDYbDZ7AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7AZ/AAAAAAAAAAAADYbDYbDYbDZ/AAAAAAAAAAAABgMBgMBh8Bh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPwAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/wAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgPxgMBgMBgMBgMDYbDYbDYbDYbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAfwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfzAbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7wB/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB7zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAbzYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDZ7wB7zYbDYbDYbDYbBgMBgMBh/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDYbDZ/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB/xgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYfwAAAAAAAAAAABgMBgMBgPxgPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAAfzYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ/zYbDYbDYbDYbBgMBgMBh/xh/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgMBgMBgMBgMP///////////////////////wAAAAAAAAAB//////////////B4PB4PB4PB4PB4PB4PB4PB4A+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+H//////////+AAAAAAAAAAAAAAAAHhmMxmAwGAxsHAYBgAAAAAAAAAAAAMDAMAwMDAwMBgH4AAAAH5ttttttthsNgMBgAAAAAAAAAAAABtttttttts/gMBgMAAAAGB4NhmGYbBYONh/MMAAAAAAAAAAAA4NhmMw2DgYGBgH4AAAAHhmMxmMxnsxmMxmAAAAAAAAAAAAAB8MxmMxmMxngAAAAAAAAMxmMxmMxmMxmMw8AAAAAAAAAAAAABmMxmMxmMw+AAAAAAAAAAwGMxmMxmMw+AwHgAAAAAAAAAwGAxmMxmMxmMw+AwGA8AAAAHhmMwwDAMAxmMw8AAAAAAAAAAAAABvNtttttts9gAAAAAAAAHhmMxmMxmMxgMBgAAAAAAAAAAAAAB8MxmMxmMxmMBgMAAAAAHhmMw8MwGAwGMw8AAAAAAAAAAAAABmMxmMxmMw+AwGHgAAAAMBgPhmMxmMxjMBgAAAAAAAAAAAAAAwGAwGAwGA+AAAAAAAAABgMH5ttttts/BgMAAAAAAAAABgMBhvNtttttts9hgMBgAAAADwzGYzHwwGB/GAwAAAAAAAAAAAAAA+GYzGYzGY+GB/GAAAAAHhmMxmMxmMxmMw8AAAAAAAAAAAAAA8MxmMxmMw8AAAAAAAAAHhsNg/BsNtttts/AAAAAAAAAHhsNg/BsNtttts/BgMBgAAAADgiJQEAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHw+Hw+Hw+HwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==", + "width": 9, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfkCpUCgV6mUCgT8AAAAAAAAAfn+23+/2G53+/z8AAAAAAAAAAAAbH8/n8/j4OAgAAAAAAAAAAAAEBwfH8fBwEAAAAAAAAAAAAAwPB453O5wwGB4AAAAAAAAAAAwPD8/3+fgwGB4AAAAAAAAAAAAAAAGB4PAwAAAAAAAAA/3+/3+/3+52Gw3O/3+/3+/3+AAAAAAAB4ZiEQjMPAAAAAAAA/3+/3+/2GmV6vUyw3+/3+/3+AAAHgcGhkeGYzGYzDwAAAAAAAAAPDMZjMZh4GD8GAwAAAAAAAAAPxmPxgMBgMDg8HAAAAAAAAAAfzGfzGYzGYzO53MwAAAAAAAAAAwGG2PHOPG2GAwAAAAAAAEAwHA8Hw/nw8HAwEAAAAAAAAAEBgcHh8/h8HgcBgEAAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GAAAAAAAAAAAZjMZjMZjMZgAZjMAAAAAAAAAf22222ew2Gw2Gw2AAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAAAAAAA/n8/n8AAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GD8AAAAAAAAAGB4fgwGAwGAwGAwAAAAAAAAAGAwGAwGAwGD8PAwAAAAAAAAAAAAAAwDH8DAwAAAAAAAAAAAAAAAABgYH8YBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwH8AAAAAAAAAAAAAAAABIZn+ZhIAAAAAAAAAAAAAAAEBwOD4fH8/gAAAAAAAAAAAAA/n8fD4OBwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGB4PB4GAwGAAGAwAAAAAAADMZjMJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYbH8bDYbH8bDYAAAAAAGAwfGMwmAfAMBkMxj4GAwAAAAAAAAAwmMDAwMDAxkMAAAAAAAAAODYbBwdm4zGYzDsAAAAAAABgMBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwMBgMBgMBgGAYAAAAAAAAAMAwDAYDAYDAYGBgAAAAAAAAAAAAADMPH+PDMAAAAAAAAAAAAAAAAAwGD8GAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwMAAAAAAAAAAAAAAAH8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAAAAAAAAAgMDAwMDAwEAAAAAAAAAAPDMw2G222w2GZh4AAAAAAAAAGBweAwGAwGAwGD8AAAAAAAAAfGMBgYGBgYGAxn8AAAAAAAAAfGMBgMPAMBgMxj4AAAAAAAAADA4PDYzH8DAYDA8AAAAAAAAA/mAwGA/AMBgMxj4AAAAAAAAAODAwGA/GMxmMxj4AAAAAAAAA/mMBgMDAwMBgMBgAAAAAAAAAfGMxmMfGMxmMxj4AAAAAAAAAfGMxmMfgMBgMDDwAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGBgAAAAAAAAAAAMDAwMDAMAwDAMAAAAAAAAAAAAAD8AAAfgAAAAAAAAAAAAAADAMAwDAMDAwMDAAAAAAAAAAfGMxgYGAwGAAGAwAAAAAAAAAAD4xmM3m83m4wD4AAAAAAAAAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAAAA/DMZjMfDMZjMZn4AAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4AAAAAAAAA+DYZjMZjMZjMbHwAAAAAAAAA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAA/jMYjQeDQYDAYHgAAAAAAAAAPDMwmAwG8xmMZh0AAAAAAAAAxmMxmM/mMxmMxmMAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAHgYDAYDAYzGYzDwAAAAAAAAA5jMZjYeDwbDMZnMAAAAAAAAA8DAYDAYDAYDEZn8AAAAAAAAAw3O/3+22Gw2Gw2GAAAAAAAAAxnM9n83mcxmMxmMAAAAAAAAAfGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAA/DMZjMfDAYDAYHgAAAAAAAAAfGMxmMxmMxms3j4DAcAAAAAA/DMZjMfDYZjMZnMAAAAAAAAAfGMxjAOAYBmMxj4AAAAAAAAA/22mQwGAwGAwGB4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAw2Gw2Gw2GwzMPAwAAAAAAAAAw2Gw2Gw2223+ZjMAAAAAAAAAw2GZh4GAwPDMw2GAAAAAAAAAw2GwzMPAwGAwGB4AAAAAAAAA/2GhgYGBgYGCw3+AAAAAAAAAPBgMBgMBgMBgMB4AAAAAAAAAAEAwHAcBwHAcBgEAAAAAAAAAPAYDAYDAYDAYDB4AAAAAAEBwbGMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH+AAAMBgGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAA4DAYDwbDMZjMZj4AAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAAHAYDB4bGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAODYZDA8DAYDAYHgAAAAAAAAAAAAADszGYzGYzD4DGYeAAAAA4DAYDYdjMZjMZnMAAAAAAAAAGAwABwGAwGAwGB4AAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgMZjMPAAAAA4DAYDMbDweDYZnMAAAAAAAAAOAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAHM/22222222AAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZjMAAAAAAAAAAAAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZj4YDA8AAAAAAAAADszGYzGYzD4DAYHgAAAAAAAAG4djMYDAYHgAAAAAAAAAAAAAD4xjAOAYxj4AAAAAAAAAEBgMH4MBgMBgNg4AAAAAAAAAAAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAGGw2GwzMPAwAAAAAAAAAAAAAGGw2G222/zMAAAAAAAAAAAAAGGZh4GB4ZmGAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMxj8BgY+AAAAAAAAAH8zAwMDAxn8AAAAAAAAADgwGAwcAwGAwGAcAAAAAAAAAGAwGAwAAwGAwGAwAAAAAAAAAcAwGAwDgwGAwGDgAAAAAAAAAdm4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBwbGMxmM/gAAAAAAAAAAzGYzGYzGY3G4zjsAAAAAAAAAAAAAG22222222zeAAAAAAAAAeGYzGYzGAwH8wGAAAAAAAAAAAAAAHwzGYzGAwH8wGAwAAAAAeGYzGYzGYfwYDAYAAAAAAAAAAAAAD4zGYzGYzD+DAYDAAAAAeGYzGYzGYzwYDAYAAAAAAAAAAAAAHwzGYzGYzGeDAYDAAAAAwGA/mAwGYzGYzDwAAAAAAAAAwGA/GAwGAzGYzD4AAAAAAAAAPDMZjMZh8BgY2H8wwAAAAAAAAAAAGYzGYzGYzD4DAYDwAAAAwGA/mAwGAwHwDAYeAAAAAAAAwGAwH4wGAwGA+AYeAAAAAAAAeGYzGYzGYwGAwH8AAAAAAAAAAAAAHwzGYzGYzGAwGA/gAAAAfGMz2s1ms1ms1mYAAAAAAAAAAAAAH4xme1ms1mYwGAwAAAAADAYf2YzGYzGYzDwAAAAAAAAADAYDD+zGYzGYzD4AAAAAAAAAwGA+GYzGYzGYwGAAAAAAAAAAwGAwHwzGYzGYzGYwGAwAAAAAwGAwGAwGAwGAwH4BgAAAAAAAAAAADAYDAYDAYDAYDAfAAAAAwGA+2222222222cAAAAAAAAAwGAwH222222222ewGAwAAAAAwD8+2YzGYzGYzDwAAAAAAAGAeAYDD+zGYzGYzD4AAAAAAAAAwGAzGYzGYzD4DAYAAAAAAAAAwGAwGYzGYzGYzD4DAYDAAAAAMAwDAwMDAwGAwH4DgAAAAAAAwGAwHwzGYzGYzGYAAAAAAAAAPDMZjMZgMBjY2DcAAAAAAAAAID8DAwMDg2GYzjsAAAAAAAAAeGYzGYzGYzAYDAeAAAAAAAAAAAAAHwzGYzGYzGYDAYDAeAAAzj2cGwzGYzGYzD4AAAAAAAAAGHgYDg2GYzGYzD4AAAAAAAAAz2YzGYzGYzGYzDwAAAAAAAAADwYDGYzGYzGYzD4AAAAAAAAAeGYDBwbAYDGYzDwAAAAAAAAAAAAAAYDAYDAYDAYbG4eAAAAA4DAYDMZjMZjMZh4AAAAAAAAA4DAYDMZjMZjMZh8AAAAAAAAA+AYfGYwGAzGYzDwAAAAAAAAAAAAADwzGYzAYGBgYGAfgAAAAeGYzGYzGYzGYzGYAAAAAAAAAAAAAHwzGYzGYzGYAAAAAAESIESIESIESIESIESIESIESIVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVU3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3TuGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGHwGAwGAwGAwGAwNhsNhsNhsNnsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAAAAH8NhsNhsNhsNhsAAAAAAAHwGHwGAwGAwGAwGAwNhsNhsNnsBnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH8BnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnsBn8AAAAAAAAAAAANhsNhsNhsNn8AAAAAAAAAAAAGAwGAwGHwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GA/GAwGAwGAwGAwNhsNhsNhsNhvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/MBvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnvAH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AHvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMBvNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNnvAHvNhsNhsNhsNhsGAwGAwGH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNhsNn/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AH/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/NhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNh/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGA/GA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAB/NhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNn/NhsNhsNhsNhsGAwGAwGH/GH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GAwGAwGAwGAw////////////////////////AAAAAAAAAAH/////////////8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8HgD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4f//////////4AAAAAAAAAAAAAAAAeGYzGYDAYDGwcBgGAAAAAAAAAAAAAwMAwDAwMDAwGAfgAAAAfm2222222Gw2AwGAAAAAAAAAAAAAG22222222z+AwGAwAAAAYHg2GYZhsFg42H8wwAAAAAAAAAAADg2GYzDYOBgYGAfgAAAAeGYzGYzGezGYzGYAAAAAAAAAAAAAHwzGYzGYzGeAAAAAAAAAzGYzGYzGYzGYzDwAAAAAAAAAAAAAGYzGYzGYzD4AAAAAAAAADAYzGYzGYzD4DAeAAAAAAAAADAYDGYzGYzGYzD4DAYDwAAAAeGYzDAMAwDGYzDwAAAAAAAAAAAAAG82222222z2AAAAAAAAAeGYzGYzGYzGAwGAAAAAAAAAAAAAAHwzGYzGYzGYwGAwAAAAAeGYzDwzAYDAYzDwAAAAAAAAAAAAAGYzGYzGYzD4DAYeAAAAAwGA+GYzGYzGMwGAAAAAAAAAAAAAADAYDAYDAYD4AAAAAAAAAGAwfm22222z8GAwAAAAAAAAAGAwGG82222222z2GAwGAAAAAPDMZjMfDAYH8YDAAAAAAAAAAAAAAD4ZjMZjMZj4YH8YAAAAAeGYzGYzGYzGYzDwAAAAAAAAAAAAADwzGYzGYzDwAAAAAAAAAeGw2D8Gw22222z8AAAAAAAAAeGw2D8Gw22222z8GAwGAAAAAOCIlAQAAAAAAAAAAAAAAAAAYGBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfD4fD4fD4fAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA", "amigaFont": false }, "baltic": { - "data": "CQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH5AqVAoFeplAoE/AAAAAAAAAH5/tt/v9hud/v8/AAAAAAAAAAAAGx/P5/P4+DgIAAAAAAAAAAAABAcHx/HwcBAAAAAAAAAAAAAMDweOdzucMBgeAAAAAAAAAAAMDw/P9/n4MBgeAAAAAAAAAAAAAAABgeDwMAAAAAAAAAP9/v9/v9/udhsNzv9/v9/v9/gAAAAAAAeGYhEIzDwAAAAAAAP9/v9/v9hpler1MsN/v9/v9/gAAB4HBoZHhmMxmMw8AAAAAAAAADwzGYzGYeBg/BgMAAAAAAAAAD8Zj8YDAYDA4PBwAAAAAAAAAH8xn8xmMxmMzudzMAAAAAAAAAAMBhtjxzjxthgMAAAAAAABAMBwPB8P58PBwMBAAAAAAAAABAYHB4fP4fB4HAYBAAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBgAAAAAAAAAAGYzGYzGYzGYAGYzAAAAAAAAAH9ttttnsNhsNhsNgAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAAAAAAAAP5/P5/AAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBg/AAAAAAAAABgeH4MBgMBgMBgMAAAAAAAAABgMBgMBgMBg/DwMAAAAAAAAAAAAAAMAx/AwMAAAAAAAAAAAAAAAAAYGB/GAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAUGx/GwUAAAAAAAAAAAAAAABAcDg+Hx/P4AAAAAAAAAAAAAP5/Hw+DgcBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgeDweBgMBgABgMAAAAAAAAzGYzCQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2Gx/Gw2Gx/Gw2AAAAAABgMHxjMJgHwDAZDMY+BgMAAAAAAAAAMJjAwMDAwMZDAAAAAAAAADg2GwcHZuMxmMw7AAAAAAAAYDAYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDAYDAYDAYBgGAAAAAAAAADAMAwGAwGAwGBgYAAAAAAAAAAAAAAzDx/jwzAAAAAAAAAAAAAAAAAMBg/BgMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMDAAAAAAAAAAAAAAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAAAAAAAAAIDAwMDAwMBAAAAAAAAAADg2MZjNZrMZjGwcAAAAAAAAABgcHgMBgMBgMBg/AAAAAAAAAHxjAYGBgYGBgMZ/AAAAAAAAAHxjAYDDwDAYDMY+AAAAAAAAAAwODw2Mx/AwGAwPAAAAAAAAAP5gMBgPwDAYDMY+AAAAAAAAADgwMBgPxjMZjMY+AAAAAAAAAP5jAYDAwMDAYDAYAAAAAAAAAHxjMZjHxjMZjMY+AAAAAAAAAHxjMZjH4DAYDAw8AAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgYAAAAAAAAAAADAwMDAwDAMAwDAAAAAAAAAAAAAA/AAAH4AAAAAAAAAAAAAAAwDAMAwDAwMDAwAAAAAAAAAHxjMYGBgMBgABgMAAAAAAAAAAA+MZjN5vN5uMA+AAAAAAAAABAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAPwzGYzHwzGYzGZ+AAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeAAAAAAAAAPg2GYzGYzGYzGx8AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAwGB4AAAAAAAAADwzMJgMBvMZjGYdAAAAAAAAAMZjMZjP5jMZjMZjAAAAAAAAADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAB4GAwGAwGMxmMw8AAAAAAAAAOYzGY2Hg8GwzGZzAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAxGZ/AAAAAAAAAMZ3P5/NZjMZjMZjAAAAAAAAAMZzPZ/N5nMZjMZjAAAAAAAAAHxjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAPwzGYzHwwGAwGB4AAAAAAAAAHxjMZjMZjMZrN4+AwHAAAAAAPwzGYzHw2GYzGZzAAAAAAAAAHxjMYwDgGAZjMY+AAAAAAAAAH4/FoMBgMBgMBgeAAAAAAAAAMZjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAMZjMZjMZjMY2DgIAAAAAAAAAMZjMZjNZrNZ/O42AAAAAAAAAMZjGw+DgcHw2MZjAAAAAAAAAGYzGYzDwMBgMBgeAAAAAAAAAP5jIYGBgYGBhMZ/AAAAAAAAADwYDAYDAYDAYDAeAAAAAAAAAABAMBwHAcBwHAYBAAAAAAAAADwGAwGAwGAwGAweAAAAAABAcGxjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/gAAAAYBgGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAOAwGA8GwzGYzGY+AAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAABwGAweGxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAABwbDIYHgYDAYDA8AAAAAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AxmHgAAAAOAwGA2HYzGYzGZzAAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAAAYDAAHAYDAYDAYDGYzDwAAAAOAwGAzGw8Hg2GZzAAAAAAAAADgMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAAAAAB2P5rNZrNZjAAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGYzAAAAAAAAAAAAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGY+GAwPAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AwGB4AAAAAAAABuHYzGAwGB4AAAAAAAAAAAAAA+MYwDgGMY+AAAAAAAAABAYDB+DAYDAYDYOAAAAAAAAAAAAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAABjMZjMZjGwcAAAAAAAAAAAAABjMZrNZrP42AAAAAAAAAAAAABjGwcDgcGxjAAAAAAAAAAAAABjMZjMZjMY/AYGPgAAAAAAAAB/MwMDAwMZ/AAAAAAAAAA4MBgMHAMBgMBgHAAAAAAAAABgMBgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAHAMBgMA4MBgMBg4AAAAAAAA7NwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAcGxjMZjP4AAAAAAAAwMAAeGZhMBgMBhGYeAAAAAAAAAMwAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAGBgYAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAAH4AAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAMwAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAABwYBg7MxmMxiMw+AxmHgAAAcGwcAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAGBgYAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAADgNB4OBgcHgsBgeAAAAAAAAAH4AAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAAPwzGYzHw2GYzGZzAwDDwAAAAAAAABuHYzGAwGB4BgGHgAAAAHwAAAcBgMBgMBgeAAAAAABgYAB/IYGBgYGBhMZ/AAAAAAABjAAIDg2MZjP5jMZjAAAAAADg2DgIDg2MZjP5jMZjAAAAAAAwMAB/GYxGg8GgxGZ/AAAAAAAAAAAAAB2DYbH5sNg3AAAAAAAAAD42MxmP5mMxmMxnAAAAAAAAAH4AAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAMYAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAADwzMJgMBvMZjGYdAwDDwAAAABgMHxjMBgMY+BgMAAAAAABgYAA+MZjGAcAxjMY+AAAAAAAAAAwMAA+MYwDgGMY+AAAAAAABjAA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAABjABjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAAA+M5vPZzMY+AAAAAAAAcGwyGB4GAwGAwOZ+AAAAAAAACHxnM5rNZrNZzOY+EAAAAAAAAAAAABjGwcDg2MYAAAAAAAAAAAAAMY+MZjMZjHxjAAAAAAH4ABAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAH4ADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAMDAwAA+MZjMZjMY+AAAAAABgMAB/IYGBgYGBhMZ/AAAAAAAAABgMAB/MwMDAwMZ/AAAAAAAAGBgYAB/MwMDAwMZ/AAAAAAAAbGxsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMBgMAAABgMBgMBgAAAAAAAHxBJpRKJRJpBHwAAAAAAAAAAHxBLJVLJVKpBHwAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AIBAAAAAAAAAAAwOAxGY2BgYGBuIYGBgfAAAAAwOAxGY2BgYGZnJofgYDAAAAAAPAyGw8HBwOAxGZ/AAAAAAAAAAAAAAbGxsGwbAAAAAAAAAAAAAAAABsGwbGxsAAAAAAAAABEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVN07t07t07t07t07t07t07t07hgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8BgMBgMBgMBgMAAABAcGxjMZ/MZjMZjBgYB4AGYeAAeGZhMBgMBhGYeAAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAxGZ/BgYB4ABgMP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAADYbDYbDZ7AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7AZ/AAAAAAAAAAAAAAADwMBgMBgMBgMBgeBgYB4AGwcAA+MZgGAcAwDMY+AAAAAAAAAAAAAAAAB8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPwAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/wAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/xgMBgMBgMBgMAAAMZjMZjMZjMZjMY+DAwDwAH4AMZjMZjMZjMZjMY+AAAAAADYbDYbDYbzAfwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfzAbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7wB/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB7zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAbzYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDZ7wB7zYbDYbDYbDYbGwcAB/MZGBgYGBhMZ/AAAAAAAAAAAAAA8Aw+MxmMw7BgYB4AAAAGwcAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAAAAAAA+MZ/MBgMY+DAwDwAAAABgMAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgeBgYB4AAAAGwcAA+MYwDgGMY+AAAAAAAAAAAAABmMxmMxmMw7DAwDwAAAAHwAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAGwcAB/MwMDAwMZ/AAAAAABgMBgMBgMBh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgMBgMBgMBgMP///////////////////////wAAAAAAAAAB//////////////B4PB4PB4PB4PB4PB4PB4PB4A+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+H//////////+AAAAAAAAAAAAABgYAA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAHhmMxmNhmMZjMZmAAAAAAH4AAA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAAwMABjOZ7P5vM5jMZjAAAAAAAAAHZuAA+MZjMZjMY+AAAAAAHZuAA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAAAzGYzGYzGY+GAwMAAAAGBgYABuGYzGYzGYzAAAAAAAAAOYzGY2Hg8GwzGZzBgGHgAAAAOAwGAzGw8Hg2GZzBgGHgAAAAPAwGAwGAwGAxGZ/BgGHgAAAADgMBgMBgMBgMBgeBgGHgAAAAAAAABuGYzGYzGYzAwDDwAH4AP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAAABjOZ7P5vM5jMZjBgGHgAAAGBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAAABgMH4MBgAAA/AAAAAAAAbGxsAAAAAAAAAAAAAAAAAAABwDAxDZ2BgYGZnJofgYDAAAAAAH9ttttnsNhsNhsNgAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAAAAMAA/AAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANg2DYAAAAAAcGw2DgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAMDgMBgMDwAAAAAAAAAAAAAAA+AYeAYDHwAAAAAAAAAAAAAAAeGYGBgZH4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH4/H4/H4/H4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==", + "width": 9, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfkCpUCgV6mUCgT8AAAAAAAAAfn+23+/2G53+/z8AAAAAAAAAAAAbH8/n8/j4OAgAAAAAAAAAAAAEBwfH8fBwEAAAAAAAAAAAAAwPB453O5wwGB4AAAAAAAAAAAwPD8/3+fgwGB4AAAAAAAAAAAAAAAGB4PAwAAAAAAAAA/3+/3+/3+52Gw3O/3+/3+/3+AAAAAAAB4ZiEQjMPAAAAAAAA/3+/3+/2GmV6vUyw3+/3+/3+AAAHgcGhkeGYzGYzDwAAAAAAAAAPDMZjMZh4GD8GAwAAAAAAAAAPxmPxgMBgMDg8HAAAAAAAAAAfzGfzGYzGYzO53MwAAAAAAAAAAwGG2PHOPG2GAwAAAAAAAEAwHA8Hw/nw8HAwEAAAAAAAAAEBgcHh8/h8HgcBgEAAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GAAAAAAAAAAAZjMZjMZjMZgAZjMAAAAAAAAAf22222ew2Gw2Gw2AAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAAAAAAA/n8/n8AAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GD8AAAAAAAAAGB4fgwGAwGAwGAwAAAAAAAAAGAwGAwGAwGD8PAwAAAAAAAAAAAAAAwDH8DAwAAAAAAAAAAAAAAAABgYH8YBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwH8AAAAAAAAAAAAAAAABQbH8bBQAAAAAAAAAAAAAAAEBwOD4fH8/gAAAAAAAAAAAAA/n8fD4OBwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGB4PB4GAwGAAGAwAAAAAAADMZjMJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYbH8bDYbH8bDYAAAAAAGAwfGMwmAfAMBkMxj4GAwAAAAAAAAAwmMDAwMDAxkMAAAAAAAAAODYbBwdm4zGYzDsAAAAAAABgMBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwMBgMBgMBgGAYAAAAAAAAAMAwDAYDAYDAYGBgAAAAAAAAAAAAADMPH+PDMAAAAAAAAAAAAAAAAAwGD8GAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwMAAAAAAAAAAAAAAAH8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAAAAAAAAAgMDAwMDAwEAAAAAAAAAAODYxmM1msxmMbBwAAAAAAAAAGBweAwGAwGAwGD8AAAAAAAAAfGMBgYGBgYGAxn8AAAAAAAAAfGMBgMPAMBgMxj4AAAAAAAAADA4PDYzH8DAYDA8AAAAAAAAA/mAwGA/AMBgMxj4AAAAAAAAAODAwGA/GMxmMxj4AAAAAAAAA/mMBgMDAwMBgMBgAAAAAAAAAfGMxmMfGMxmMxj4AAAAAAAAAfGMxmMfgMBgMDDwAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGBgAAAAAAAAAAAMDAwMDAMAwDAMAAAAAAAAAAAAAD8AAAfgAAAAAAAAAAAAAADAMAwDAMDAwMDAAAAAAAAAAfGMxgYGAwGAAGAwAAAAAAAAAAD4xmM3m83m4wD4AAAAAAAAAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAAAA/DMZjMfDMZjMZn4AAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4AAAAAAAAA+DYZjMZjMZjMbHwAAAAAAAAA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAA/jMYjQeDQYDAYHgAAAAAAAAAPDMwmAwG8xmMZh0AAAAAAAAAxmMxmM/mMxmMxmMAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAHgYDAYDAYzGYzDwAAAAAAAAA5jMZjYeDwbDMZnMAAAAAAAAA8DAYDAYDAYDEZn8AAAAAAAAAxnc/n81mMxmMxmMAAAAAAAAAxnM9n83mcxmMxmMAAAAAAAAAfGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAA/DMZjMfDAYDAYHgAAAAAAAAAfGMxmMxmMxms3j4DAcAAAAAA/DMZjMfDYZjMZnMAAAAAAAAAfGMxjAOAYBmMxj4AAAAAAAAAfj8WgwGAwGAwGB4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxjYOAgAAAAAAAAAxmMxmM1ms1n87jYAAAAAAAAAxmMbD4OBwfDYxmMAAAAAAAAAZjMZjMPAwGAwGB4AAAAAAAAA/mMhgYGBgYGExn8AAAAAAAAAPBgMBgMBgMBgMB4AAAAAAAAAAEAwHAcBwHAcBgEAAAAAAAAAPAYDAYDAYDAYDB4AAAAAAEBwbGMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH+AAAABgGAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAA4DAYDwbDMZjMZj4AAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAAHAYDB4bGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAHBsMhgeBgMBgMDwAAAAAAAAAAAAADszGYzGYzD4DGYeAAAAA4DAYDYdjMZjMZnMAAAAAAAAAGAwABwGAwGAwGB4AAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgMZjMPAAAAA4DAYDMbDweDYZnMAAAAAAAAAOAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAHY/ms1ms1mMAAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZjMAAAAAAAAAAAAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZj4YDA8AAAAAAAAADszGYzGYzD4DAYHgAAAAAAAAG4djMYDAYHgAAAAAAAAAAAAAD4xjAOAYxj4AAAAAAAAAEBgMH4MBgMBgNg4AAAAAAAAAAAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMbBwAAAAAAAAAAAAAGMxms1ms/jYAAAAAAAAAAAAAGMbBwOBwbGMAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMxj8BgY+AAAAAAAAAH8zAwMDAxn8AAAAAAAAADgwGAwcAwGAwGAcAAAAAAAAAGAwGAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAcAwGAwDgwGAwGDgAAAAAAADs3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBwbGMxmM/gAAAAAAADAwAB4ZmEwGAwGEZh4AAAAAAAAAzAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAYGBgAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAfgAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAAzAAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAAHBgGDszGYzGIzD4DGYeAAABwbBwADwDD4zGYzDsAAAAAAAAYGBgAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAAOA0Hg4GBweCwGB4AAAAAAAAAfgAAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAA/DMZjMfDYZjMZnMDAMPAAAAAAAAAG4djMYDAYHgGAYeAAAAAfAAABwGAwGAwGB4AAAAAAGBgAH8hgYGBgYGExn8AAAAAAAGMAAgODYxmM/mMxmMAAAAAAODYOAgODYxmM/mMxmMAAAAAADAwAH8ZjEaDwaDEZn8AAAAAAAAAAAAAHYNhsfmw2DcAAAAAAAAAPjYzGY/mYzGYzGcAAAAAAAAAfgAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAxgAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAPDMwmAwG8xmMZh0DAMPAAAAAGAwfGMwGAxj4GAwAAAAAAGBgAD4xmMYBwDGMxj4AAAAAAAAADAwAD4xjAOAYxj4AAAAAAAGMAD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAAGMAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAD4zm89nMxj4AAAAAAABwbDIYHgYDAYDA5n4AAAAAAAAIfGczms1ms1nM5j4QAAAAAAAAAAAAGMbBwODYxgAAAAAAAAAAAAAxj4xmMxmMfGMAAAAAAfgAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAfgAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAwMDAAD4xmMxmMxj4AAAAAAGAwAH8hgYGBgYGExn8AAAAAAAAAGAwAH8zAwMDAxn8AAAAAAAAYGBgAH8zAwMDAxn8AAAAAAABsbGwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwGAwAAAGAwGAwGAAAAAAAAfEEmlEolEmkEfAAAAAAAAAAAfEEslUslUqkEfAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AgEAAAAAAAAAADA4DEZjYGBgYG4hgYGB8AAAADA4DEZjYGBgZmcmh+BgMAAAAAA8DIbDwcHA4DEZn8AAAAAAAAAAAAABsbGwbBsAAAAAAAAAAAAAAAAGwbBsbGwAAAAAAAAAESIESIESIESIESIESIESIESIVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVU3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3TuGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGAwGAwGAwGAwAAAEBwbGMxn8xmMxmMGBgHgAZh4AB4ZmEwGAwGEZh4AAAAAAAAA/jMYjQeDQYDEZn8GBgHgAGAw/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAANhsNhsNnsBnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH8BnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnsBn8AAAAAAAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAwGB4GBgHgAbBwAD4xmAYBwDAMxj4AAAAAAAAAAAAAAAAHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/GAwGAwGAwGAwAAAxmMxmMxmMxmMxj4MDAPAAfgAxmMxmMxmMxmMxj4AAAAAANhsNhsNhvMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/MBvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnvAH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AHvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMBvNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNnvAHvNhsNhsNhsNhsbBwAH8xkYGBgYGExn8AAAAAAAAAAAAADwDD4zGYzDsGBgHgAAAAbBwAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAAAAAAD4xn8wGAxj4MDAPAAAAAGAwAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAGAwABwGAwGAwGB4GBgHgAAAAbBwAD4xjAOAYxj4AAAAAAAAAAAAAGYzGYzGYzDsMDAPAAAAAfAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAbBwAH8zAwMDAxn8AAAAAAGAwGAwGAwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GAwGAwGAwGAw////////////////////////AAAAAAAAAAH/////////////8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8HgD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4f//////////4AAAAAAAAAAAAAGBgAD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAeGYzGY2GYxmMxmYAAAAAAfgAAD4xmMxmMxmMxj4AAAAAADAwAGM5ns/m8zmMxmMAAAAAAAAAdm4AD4xmMxmMxj4AAAAAAdm4AD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAADMZjMZjMZj4YDAwAAAAYGBgAG4ZjMZjMZjMAAAAAAAAA5jMZjYeDwbDMZnMGAYeAAAAA4DAYDMbDweDYZnMGAYeAAAAA8DAYDAYDAYDEZn8GAYeAAAAAOAwGAwGAwGAwGB4GAYeAAAAAAAAAG4ZjMZjMZjMDAMPAAfgA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAAAGM5ns/m8zmMxmMGAYeAAAAYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH8AAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwfgwGAAAD8AAAAAAABsbGwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAMDENnYGBgZmcmh+BgMAAAAAAf22222ew2Gw2Gw2AAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAAAwAD8AAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2DYNgAAAAABwbDYOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAwOAwGAwPAAAAAAAAAAAAAAAD4Bh4BgMfAAAAAAAAAAAAAAAB4ZgYGBkfgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfj8fj8fj8fgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA", "amigaFont": false }, "cyrillic": { - "data": "CQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH5AqVAoFeplAoE/AAAAAAAAAH5/tt/v9hud/v8/AAAAAAAAAAAAGx/P5/P4+DgIAAAAAAAAAAAABAcHx/HwcBAAAAAAAAAAAAAMDweOdzucMBgeAAAAAAAAAAAMDw/P9/n4MBgeAAAAAAAAAAAAAAABgeDwMAAAAAAAAAP9/v9/v9/udhsNzv9/v9/v9/gAAAAAAAeGYhEIzDwAAAAAAAP9/v9/v9hpler1MsN/v9/v9/gAAB4HBoZHhmMxmMw8AAAAAAAAADwzGYzGYeBg/BgMAAAAAAAAAD8Zj8YDAYDA4PBwAAAAAAAAAH8xn8xmMxmMzudzMAAAAAAAAAAMBhtjxzjxthgMAAAAAAABAMBwPB8P58PBwMBAAAAAAAAABAYHB4fP4fB4HAYBAAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBgAAAAAAAAAAGYzGYzGYzGYAGYzAAAAAAAAAH9ttttnsNhsNhsNgAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAAAAAAAAP5/P5/AAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBg/AAAAAAAAABgeH4MBgMBgMBgMAAAAAAAAABgMBgMBgMBg/DwMAAAAAAAAAAAAAAMAx/AwMAAAAAAAAAAAAAAAAAYGB/GAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAUGx/GwUAAAAAAAAAAAAAAABAcDg+Hx/P4AAAAAAAAAAAAAP5/Hw+DgcBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgeDweBgMBgABgMAAAAAAAAzGYzCQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2Gx/Gw2Gx/Gw2AAAAAABgMHxjMJgHwDAZDMY+BgMAAAAAAAAAMJjAwMDAwMZDAAAAAAAAADg2GwcHZuMxmMw7AAAAAAAAYDAYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDAYDAYDAYBgGAAAAAAAAADAMAwGAwGAwGBgYAAAAAAAAAAAAAAzDx/jwzAAAAAAAAAAAAAAAAAMBg/BgMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMDAAAAAAAAAAAAAAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAAAAAAAAAIDAwMDAwMBAAAAAAAAAAHxjMZnNZzMZjMY+AAAAAAAAABgcHgMBgMBgMBg/AAAAAAAAAHxjAYGBgYGBgMZ/AAAAAAAAAHxjAYDDwDAYDMY+AAAAAAAAAAwODw2Mx/AwGAwPAAAAAAAAAP5gMBgPwDAYDMY+AAAAAAAAADgwMBgPxjMZjMY+AAAAAAAAAP5jAYDAwMDAYDAYAAAAAAAAAHxjMZjHxjMZjMY+AAAAAAAAAHxjMZjH4DAYDAw8AAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgYAAAAAAAAAAADAwMDAwDAMAwDAAAAAAAAAAAAAA/AAAH4AAAAAAAAAAAAAAAwDAMAwDAwMDAwAAAAAAAAAHxjMYGBgMBgABgMAAAAAAAAAAA+MZjN5vN5uMA+AAAAAAAAABAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAPwzGYzHwzGYzGZ+AAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeAAAAAAAAAPg2GYzGYzGYzGx8AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAwGB4AAAAAAAAADwzMJgMBvMZjGYdAAAAAAAAAMZjMZjP5jMZjMZjAAAAAAAAADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAB4GAwGAwGMxmMw8AAAAAAAAAOYzGY2Hg8GwzGZzAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAxGZ/AAAAAAAAAMZ3P5/NZjMZjMZjAAAAAAAAAMZzPZ/N5nMZjMZjAAAAAAAAAHxjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAPwzGYzHwwGAwGB4AAAAAAAAAHxjMZjMZjMZrN4+AwHAAAAAAPwzGYzHw2GYzGZzAAAAAAAAAHxjMYwDgGAZjMY+AAAAAAAAAH4/FoMBgMBgMBgeAAAAAAAAAMZjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAMZjMZjMZjMY2DgIAAAAAAAAAMZjMZjNZrNZ/O42AAAAAAAAAMZjGw+DgcHw2MZjAAAAAAAAAGYzGYzDwMBgMBgeAAAAAAAAAP5jIYGBgYGBhMZ/AAAAAAAAADwYDAYDAYDAYDAeAAAAAAAAAABAMBwHAcBwHAYBAAAAAAAAADwGAwGAwGAwGAweAAAAAABAcGxjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/gAAAAYBgGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAOAwGA8GwzGYzGY+AAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAABwGAweGxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAABwbDIYHgYDAYDA8AAAAAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AxmHgAAAAOAwGA2HYzGYzGZzAAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAAAYDAAHAYDAYDAYDGYzDwAAAAOAwGAzGw8Hg2GZzAAAAAAAAADgMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAAAAAB2P5rNZrNZjAAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGYzAAAAAAAAAAAAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGY+GAwPAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AwGB4AAAAAAAABuHYzGAwGB4AAAAAAAAAAAAAA+MYwDgGMY+AAAAAAAAABAYDB+DAYDAYDYOAAAAAAAAAAAAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAABjMZjMZjGwcAAAAAAAAAAAAABjMZrNZrP42AAAAAAAAAAAAABjGwcDgcGxjAAAAAAAAAAAAABjMZjMZjMY/AYGPgAAAAAAAAB/MwMDAwMZ/AAAAAAAAAA4MBgMHAMBgMBgHAAAAAAAAABgMBgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAHAMBgMA4MBgMBg4AAAAAAAA7NwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAcGxjMZjP4AAAAAAAAAAGAwPgwGA+GYzGZzAYCAgAAAAPwwGAwGw7GYzGZ2AAAAAAAAAAwMAB/GIwGAwGB4AAAAAAAwMAB/GYxGAwGAwGB4AAAAAAAAAAA2AA+MZjPxgMY+AAAAAAGwAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAAAAAAA+MZgPhgMY+AAAAAAAAAHxjMBkPhkMBgMY+AAAAAAAAAAAAAA+MYwDgGMY+AAAAAAAAAHxjMYwDgGAZjMY+AAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAAA2AAcBgMBgMBgeAAAAAAGYADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAAYDAAHAYDAYDAYDGYzDwAAAAB4GAwGAwGMxmMw8AAAAAAAAAAAAAB+FguFotFpuAAAAAAAAAPwsFgsFwtFotFpuAAAAAAAAAAAAABsNh+NptNpuAAAAAAAAANhsNhsPxtNptNpuAAAAAAAAAGB8GAwHwzGYzGZzAAAAAAAAAPwwGAwHwzGYzGZzAAAAAAAAAAwMABzGw8Hg2GZzAAAAAAAwMABzGY2Hg8Gw2GZzAAAAAAAAAAA2DhjMZjMZjH4DAZjHwAGwcMZjMZjMY/AYDMY+AAAAAAAAAAAAAB3Gw2Gw2Gx/BAAAAAAAAO42Gw2Gw2Gw2Gx/BAAAAAAAAAAAABnNttvttttnAAAAAAAAAM5ttttvtttttttnAAAAAAAAAAAAAB8LBYD4ZjM/AAAAAAAAAPh4LAYD4ZjMZjM/AAAAAAAAAAAAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAB4bGZjMZ/MZjMZjAAAAAAAABAY+MBgPxjMZjMY+AAAAAAAAAP4xGIwHwzGYzGZ+AAAAAAAAAAAAABjMZjMZjMZ/gMBgAAAAAMZjMZjMZjMZjMZ/gMBgAAAAAAAAAAPDYzGYzGZ/sNhgAAAAAB4bGYzGYzGYzGZ/sNAgAAAAAAAAAA+MZjP5gMY+AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAAAAeBg/Ntttttts/BgMDwAAAAH5tttttttts/BgeAAAAAAAAAAAAAB/GIxGAwGB4AAAAAAAAAP4zGIwGAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAAbGxsGwbAAAAAAAAAAAAAAAABsGwbGxsAAAAAAAAAEQIkQIkQIkQIkQIkQIkQIkQIqoqqoqqoqqoqqoqqoqqoqqoqndundundundundundundunduhgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMPgMBgMBgMBgMAAAAAAABjGwcDgcGxjAAAAAAAAAMZjGw+DgcHw2MZjAAAAAAAAAAAAABjMZnNZzMZjAAAAAAAAAMZjMZnN57OZjMZjAAAAAADYbDYbDYbPYDPYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbAAAAAAAAAP4DPYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbPYDP4AAAAAAAAAAAAAAA2DhjMZnNZzMZjAAAAAAGwcMZjMZnN57OZjMZjAAAAAAAAAAAAAAAAAAPgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMB+AAAAAAAAAABgMBgMBgMBgMP+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP+MBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMB+MBgMBgMBgMAAAAAAAAAAAAP+AAAAAAAAAABgMBgMBgMBgMP+MBgMBgMBgMAAAAAAABzGw8Hg2GZzAAAAAAAAAOYzGw2Hg8Gw2GZzAAAAAADYbDYbDYbDeYD+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAD+YDebDYbDYbDYbDYbDYbDYbPeAP+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAP+APebDYbDYbDYbDYbDYbDYbDeYDebDYbDYbDYbAAAAAAAAAP+AP+AAAAAAAAAADYbDYbDYbPeAPebDYbDYbDYbAAAABjHxjMZjMZjHxjAAAAAAAAAAAAAAPDYzGYzGZzAAAAAAAAAB4bGYzGYzGYzGZjAAAAAAAAAAAAABjO5/P5rNZjAAAAAAAAAMZ3P5/NZjMZjMZjAAAAAAAAAAAAABjMZjP5jMZjAAAAAAAAAMZjMZjP5jMZjMZjAAAAAAAAAAAAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAHxjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAAB/MZjMZjMZjAAAAAABgMBgMBgMBgMPgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB+MBgMBgMBgMP///////////////////////wAAAAAAAAAAAP///////////wAAP5jMZjMZjMZjMZjAAAAAAAAAAAAAA/MZjH4bGZjAAAAAAP///////////wAAAAAAAAAAAAAAD8zGYzD4fGYzGZzgAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGY+GAwPAAAAAPwzGYzGY+GAwGB4AAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAAHxjMZgMBgMBhMY+AAAAAAAAAAAAAA/FoMBgMBgeAAAAAAAAAH4/FoMBgMBgMBgeAAAAAAAAAAAAABjMZjMZjH4DAZjHwAAAAMZjMZjMY/AYDMY+AAAAAAAAAAAAABrNYqHwqNZrAAAAAAAAANttlotH4/FpttttgAAAAAAAAAAAAB+GYzHwzGZ+AAAAAAAAAPwzGYzHwzGYzGZ+AAAAAAAAAAAAAB4GAwHwzGZ+AAAAAAAAAPAwGAwHwzGYzGZ+AAAAAAAAAM9mu92P9uNxmMxmAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAABjMZjPZvN57AAAAAAAAAMNhsNhvNtttttt5gAAAAAAAAAAAAA+MYDDwDMY+AAAAAAAAAHxjAYDDwDAYDMY+AAAAAAAAAAAAABrNZrNZrNZ/AAAAAAAAANZrNZrNZrNZrNZ/AAAAAAAAAAAAAA+MYDD4DMY+AAAAAAAAAHxjAYTD4TAYDMY+AAAAAAAAAAAAABrNZrNZrNZ/AMBgAAAAANZrNZrNZrNZrNZ/AYDAAAAAAAAAABjMZjMY/AYDAAAAAAAAAMZjMZjMY/AYDAYDAAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAAHw+Hw+Hw+Hw+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==", + "width": 9, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfkCpUCgV6mUCgT8AAAAAAAAAfn+23+/2G53+/z8AAAAAAAAAAAAbH8/n8/j4OAgAAAAAAAAAAAAEBwfH8fBwEAAAAAAAAAAAAAwPB453O5wwGB4AAAAAAAAAAAwPD8/3+fgwGB4AAAAAAAAAAAAAAAGB4PAwAAAAAAAAA/3+/3+/3+52Gw3O/3+/3+/3+AAAAAAAB4ZiEQjMPAAAAAAAA/3+/3+/2GmV6vUyw3+/3+/3+AAAHgcGhkeGYzGYzDwAAAAAAAAAPDMZjMZh4GD8GAwAAAAAAAAAPxmPxgMBgMDg8HAAAAAAAAAAfzGfzGYzGYzO53MwAAAAAAAAAAwGG2PHOPG2GAwAAAAAAAEAwHA8Hw/nw8HAwEAAAAAAAAAEBgcHh8/h8HgcBgEAAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GAAAAAAAAAAAZjMZjMZjMZgAZjMAAAAAAAAAf22222ew2Gw2Gw2AAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAAAAAAA/n8/n8AAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GD8AAAAAAAAAGB4fgwGAwGAwGAwAAAAAAAAAGAwGAwGAwGD8PAwAAAAAAAAAAAAAAwDH8DAwAAAAAAAAAAAAAAAABgYH8YBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwH8AAAAAAAAAAAAAAAABQbH8bBQAAAAAAAAAAAAAAAEBwOD4fH8/gAAAAAAAAAAAAA/n8fD4OBwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGB4PB4GAwGAAGAwAAAAAAADMZjMJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYbH8bDYbH8bDYAAAAAAGAwfGMwmAfAMBkMxj4GAwAAAAAAAAAwmMDAwMDAxkMAAAAAAAAAODYbBwdm4zGYzDsAAAAAAABgMBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwMBgMBgMBgGAYAAAAAAAAAMAwDAYDAYDAYGBgAAAAAAAAAAAAADMPH+PDMAAAAAAAAAAAAAAAAAwGD8GAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwMAAAAAAAAAAAAAAAH8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAAAAAAAAAgMDAwMDAwEAAAAAAAAAAfGMxmc1nMxmMxj4AAAAAAAAAGBweAwGAwGAwGD8AAAAAAAAAfGMBgYGBgYGAxn8AAAAAAAAAfGMBgMPAMBgMxj4AAAAAAAAADA4PDYzH8DAYDA8AAAAAAAAA/mAwGA/AMBgMxj4AAAAAAAAAODAwGA/GMxmMxj4AAAAAAAAA/mMBgMDAwMBgMBgAAAAAAAAAfGMxmMfGMxmMxj4AAAAAAAAAfGMxmMfgMBgMDDwAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGBgAAAAAAAAAAAMDAwMDAMAwDAMAAAAAAAAAAAAAD8AAAfgAAAAAAAAAAAAAADAMAwDAMDAwMDAAAAAAAAAAfGMxgYGAwGAAGAwAAAAAAAAAAD4xmM3m83m4wD4AAAAAAAAAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAAAA/DMZjMfDMZjMZn4AAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4AAAAAAAAA+DYZjMZjMZjMbHwAAAAAAAAA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAA/jMYjQeDQYDAYHgAAAAAAAAAPDMwmAwG8xmMZh0AAAAAAAAAxmMxmM/mMxmMxmMAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAHgYDAYDAYzGYzDwAAAAAAAAA5jMZjYeDwbDMZnMAAAAAAAAA8DAYDAYDAYDEZn8AAAAAAAAAxnc/n81mMxmMxmMAAAAAAAAAxnM9n83mcxmMxmMAAAAAAAAAfGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAA/DMZjMfDAYDAYHgAAAAAAAAAfGMxmMxmMxms3j4DAcAAAAAA/DMZjMfDYZjMZnMAAAAAAAAAfGMxjAOAYBmMxj4AAAAAAAAAfj8WgwGAwGAwGB4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxjYOAgAAAAAAAAAxmMxmM1ms1n87jYAAAAAAAAAxmMbD4OBwfDYxmMAAAAAAAAAZjMZjMPAwGAwGB4AAAAAAAAA/mMhgYGBgYGExn8AAAAAAAAAPBgMBgMBgMBgMB4AAAAAAAAAAEAwHAcBwHAcBgEAAAAAAAAAPAYDAYDAYDAYDB4AAAAAAEBwbGMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH+AAAABgGAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAA4DAYDwbDMZjMZj4AAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAAHAYDB4bGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAHBsMhgeBgMBgMDwAAAAAAAAAAAAADszGYzGYzD4DGYeAAAAA4DAYDYdjMZjMZnMAAAAAAAAAGAwABwGAwGAwGB4AAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgMZjMPAAAAA4DAYDMbDweDYZnMAAAAAAAAAOAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAHY/ms1ms1mMAAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZjMAAAAAAAAAAAAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZj4YDA8AAAAAAAAADszGYzGYzD4DAYHgAAAAAAAAG4djMYDAYHgAAAAAAAAAAAAAD4xjAOAYxj4AAAAAAAAAEBgMH4MBgMBgNg4AAAAAAAAAAAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMbBwAAAAAAAAAAAAAGMxms1ms/jYAAAAAAAAAAAAAGMbBwOBwbGMAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMxj8BgY+AAAAAAAAAH8zAwMDAxn8AAAAAAAAADgwGAwcAwGAwGAcAAAAAAAAAGAwGAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAcAwGAwDgwGAwGDgAAAAAAADs3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBwbGMxmM/gAAAAAAAAAAYDA+DAYD4ZjMZnMBgICAAAAA/DAYDAbDsZjMZnYAAAAAAAAADAwAH8YjAYDAYHgAAAAAADAwAH8ZjEYDAYDAYHgAAAAAAAAAADYAD4xmM/GAxj4AAAAAAbAA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAAAAAAD4xmA+GAxj4AAAAAAAAAfGMwGQ+GQwGAxj4AAAAAAAAAAAAAD4xjAOAYxj4AAAAAAAAAfGMxjAOAYBmMxj4AAAAAAAAAGAwABwGAwGAwGB4AAAAAAAAAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAADYABwGAwGAwGB4AAAAAAZgAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgMZjMPAAAAAHgYDAYDAYzGYzDwAAAAAAAAAAAAAH4WC4Wi0Wm4AAAAAAAAA/CwWCwXC0Wi0Wm4AAAAAAAAAAAAAGw2H42m02m4AAAAAAAAA2Gw2Gw/G02m02m4AAAAAAAAAYHwYDAfDMZjMZnMAAAAAAAAA/DAYDAfDMZjMZnMAAAAAAAAADAwAHMbDweDYZnMAAAAAADAwAHMZjYeDwbDYZnMAAAAAAAAAADYOGMxmMxmMfgMBmMfAAbBwxmMxmMxj8BgMxj4AAAAAAAAAAAAAHcbDYbDYbH8EAAAAAAAA7jYbDYbDYbDYbH8EAAAAAAAAAAAAGc222+2222cAAAAAAAAAzm2222+2222222cAAAAAAAAAAAAAHwsFgPhmMz8AAAAAAAAA+HgsBgPhmMxmMz8AAAAAAAAAAAAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAAHhsZmMxn8xmMxmMAAAAAAAAEBj4wGA/GMxmMxj4AAAAAAAAA/jEYjAfDMZjMZn4AAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMxn+AwGAAAAAAxmMxmMxmMxmMxn+AwGAAAAAAAAAAA8NjMZjMZn+w2GAAAAAAHhsZjMZjMZjMZn+w0CAAAAAAAAAAD4xmM/mAxj4AAAAAAAAA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAAAB4GD82222222z8GAwPAAAAAfm22222222z8GB4AAAAAAAAAAAAAH8YjEYDAYHgAAAAAAAAA/jMYjAYDAYDAYHgAAAAAAAAAAAAABsbGwbBsAAAAAAAAAAAAAAAAGwbBsbGwAAAAAAAAARAiRAiRAiRAiRAiRAiRAiRAiqiqqiqqiqqiqqiqqiqqiqqiqd26d26d26d26d26d26d26d26GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAw+AwGAwGAwGAwAAAAAAAGMbBwOBwbGMAAAAAAAAAxmMbD4OBwfDYxmMAAAAAAAAAAAAAGMxmc1nMxmMAAAAAAAAAxmMxmc3ns5mMxmMAAAAAANhsNhsNhs9gM9hsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAAA/gM9hsNhsNhsNhsNhsNhsNhs9gM/gAAAAAAAAAAAAAADYOGMxmc1nMxmMAAAAAAbBwxmMxmc3ns5mMxmMAAAAAAAAAAAAAAAAAA+AwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwH4AAAAAAAAAAGAwGAwGAwGAw/4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/4wGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwH4wGAwGAwGAwAAAAAAAAAAAA/4AAAAAAAAAAGAwGAwGAwGAw/4wGAwGAwGAwAAAAAAAHMbDweDYZnMAAAAAAAAA5jMbDYeDwbDYZnMAAAAAANhsNhsNhsN5gP4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAP5gN5sNhsNhsNhsNhsNhsNhs94A/4AAAAAAAAAAAAAAAAAAA/4A95sNhsNhsNhsNhsNhsNhsN5gN5sNhsNhsNhsAAAAAAAAA/4A/4AAAAAAAAAANhsNhsNhs94A95sNhsNhsNhsAAAAGMfGMxmMxmMfGMAAAAAAAAAAAAAA8NjMZjMZnMAAAAAAAAAHhsZjMZjMZjMZmMAAAAAAAAAAAAAGM7n8/ms1mMAAAAAAAAAxnc/n81mMxmMxmMAAAAAAAAAAAAAGMxmM/mMxmMAAAAAAAAAxmMxmM/mMxmMxmMAAAAAAAAAAAAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAfGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAH8xmMxmMxmMAAAAAAGAwGAwGAwGAw+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH4wGAwGAwGAw////////////////////////AAAAAAAAAAAA////////////AAA/mMxmMxmMxmMxmMAAAAAAAAAAAAAD8xmMfhsZmMAAAAAA////////////AAAAAAAAAAAAAAAPzMZjMPh8ZjMZnOAAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZj4YDA8AAAAA/DMZjMZj4YDAYHgAAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAAfGMxmAwGAwGExj4AAAAAAAAAAAAAD8WgwGAwGB4AAAAAAAAAfj8WgwGAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMfgMBmMfAAAAAxmMxmMxj8BgMxj4AAAAAAAAAAAAAGs1iofCo1msAAAAAAAAA222Wi0fj8Wm2222AAAAAAAAAAAAAH4ZjMfDMZn4AAAAAAAAA/DMZjMfDMZjMZn4AAAAAAAAAAAAAHgYDAfDMZn4AAAAAAAAA8DAYDAfDMZjMZn4AAAAAAAAAz2a73Y/243GYzGYAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAGMxmM9m83nsAAAAAAAAAw2Gw2G82222223mAAAAAAAAAAAAAD4xgMPAMxj4AAAAAAAAAfGMBgMPAMBgMxj4AAAAAAAAAAAAAGs1ms1ms1n8AAAAAAAAA1ms1ms1ms1ms1n8AAAAAAAAAAAAAD4xgMPgMxj4AAAAAAAAAfGMBhMPhMBgMxj4AAAAAAAAAAAAAGs1ms1ms1n8AwGAAAAAA1ms1ms1ms1ms1n8BgMAAAAAAAAAAGMxmMxj8BgMAAAAAAAAAxmMxmMxj8BgMBgMAAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAfD4fD4fD4fD4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA", "amigaFont": false }, "french_canadian": { - "data": "CQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH5AqVAoFeplAoE/AAAAAAAAAH5/tt/v9hud/v8/AAAAAAAAAAAAGx/P5/P4+DgIAAAAAAAAAAAABAcHx/HwcBAAAAAAAAAAAAAMDweOdzucMBgeAAAAAAAAAAAMDw/P9/n4MBgeAAAAAAAAAAAAAAABgeDwMAAAAAAAAAP9/v9/v9/udhsNzv9/v9/v9/gAAAAAAAeGYhEIzDwAAAAAAAP9/v9/v9hpler1MsN/v9/v9/gAAB4HBoZHhmMxmMw8AAAAAAAAADwzGYzGYeBg/BgMAAAAAAAAAD8Zj8YDAYDA4PBwAAAAAAAAAH8xn8xmMxmMzudzMAAAAAAAAAAMBhtjxzjxthgMAAAAAAABAMBwPB8P58PBwMBAAAAAAAAABAYHB4fP4fB4HAYBAAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBgAAAAAAAAAAGYzGYzGYzGYAGYzAAAAAAAAAH9ttttnsNhsNhsNgAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAAAAAAAAP5/P5/AAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBg/AAAAAAAAABgeH4MBgMBgMBgMAAAAAAAAABgMBgMBgMBg/DwMAAAAAAAAAAAAAAMAx/AwMAAAAAAAAAAAAAAAAAYGB/GAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAUGx/GwUAAAAAAAAAAAAAAABAcDg+Hx/P4AAAAAAAAAAAAAP5/Hw+DgcBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgeDweBgMBgABgMAAAAAAAAzGYzCQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2Gx/Gw2Gx/Gw2AAAAAABgMHxjMJgHwDAZDMY+BgMAAAAAAAAAMJjAwMDAwMZDAAAAAAAAADg2GwcHZuMxmMw7AAAAAAAAYDAYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDAYDAYDAYBgGAAAAAAAAADAMAwGAwGAwGBgYAAAAAAAAAAAAAAzDx/jwzAAAAAAAAAAAAAAAAAMBg/BgMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMDAAAAAAAAAAAAAAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAAAAAAAAAIDAwMDAwMBAAAAAAAAAADg2MZjNZrMZjGwcAAAAAAAAABgcHgMBgMBgMBg/AAAAAAAAAHxjAYGBgYGBgMZ/AAAAAAAAAHxjAYDDwDAYDMY+AAAAAAAAAAwODw2Mx/AwGAwPAAAAAAAAAP5gMBgPwDAYDMY+AAAAAAAAADgwMBgPxjMZjMY+AAAAAAAAAP5jAYDAwMDAYDAYAAAAAAAAAHxjMZjHxjMZjMY+AAAAAAAAAHxjMZjH4DAYDAw8AAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgYAAAAAAAAAAADAwMDAwDAMAwDAAAAAAAAAAAAAA/AAAH4AAAAAAAAAAAAAAAwDAMAwDAwMDAwAAAAAAAAAHxjMYGBgMBgABgMAAAAAAAAAAA+MZjN5vN5uMA+AAAAAAAAABAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAPwzGYzHwzGYzGZ+AAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeAAAAAAAAAPg2GYzGYzGYzGx8AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAwGB4AAAAAAAAADwzMJgMBvMZjGYdAAAAAAAAAMZjMZjP5jMZjMZjAAAAAAAAADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAB4GAwGAwGMxmMw8AAAAAAAAAOYzGY2Hg8GwzGZzAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAxGZ/AAAAAAAAAMZ3P5/NZjMZjMZjAAAAAAAAAMZzPZ/N5nMZjMZjAAAAAAAAAHxjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAPwzGYzHwwGAwGB4AAAAAAAAAHxjMZjMZjMZrN4+AwHAAAAAAPwzGYzHw2GYzGZzAAAAAAAAAHxjMYwDgGAZjMY+AAAAAAAAAH4/FoMBgMBgMBgeAAAAAAAAAMZjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAMZjMZjMZjMY2DgIAAAAAAAAAMZjMZjNZrNZ/O42AAAAAAAAAMZjGw+DgcHw2MZjAAAAAAAAAGYzGYzDwMBgMBgeAAAAAAAAAP5jIYGBgYGBhMZ/AAAAAAAAADwYDAYDAYDAYDAeAAAAAAAAAABAMBwHAcBwHAYBAAAAAAAAADwGAwGAwGAwGAweAAAAAABAcGxjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/gAAAAYBgGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAOAwGA8GwzGYzGY+AAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAABwGAweGxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAABwbDIYHgYDAYDA8AAAAAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AxmHgAAAAOAwGA2HYzGYzGZzAAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAAAYDAAHAYDAYDAYDGYzDwAAAAOAwGAzGw8Hg2GZzAAAAAAAAADgMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAAAAAB2P5rNZrNZjAAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGYzAAAAAAAAAAAAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGY+GAwPAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AwGB4AAAAAAAABuHYzGAwGB4AAAAAAAAAAAAAA+MYwDgGMY+AAAAAAAAABAYDB+DAYDAYDYOAAAAAAAAAAAAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAABjMZjMZjGwcAAAAAAAAAAAAABjMZrNZrP42AAAAAAAAAAAAABjGwcDgcGxjAAAAAAAAAAAAABjMZjMZjMY/AYGPgAAAAAAAAB/MwMDAwMZ/AAAAAAAAAA4MBgMHAMBgMBgHAAAAAAAAABgMBgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAHAMBgMA4MBgMBg4AAAAAAAA7NwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAcGxjMZjP4AAAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeBg4AAAAAAMwAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAGBgYAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAIDg2AA8Aw+MxmMw7AAAAAADg2MYIDg2MZjP5jMZjAAAAAAAAwDAMAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAAA/tttts9hsNhsNgAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+Bg4AAAAAIDg2AA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAAMYAAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAwDAMAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAAGYAAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAMDwzAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP8AP8ABgGAYIDg2MZjP5jMZjAAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAwMAB/GYxGg8GgxGZ/AAAAAADAMAB/GYxGg8GgxGZ/AAAAAADg2AB/GYxGg8GgxGZ/AAAAAAAAIDg2AA+MZjMZjMY+AAAAAAABjAB/GYxGg8GgxGZ/AAAAAAAAzAAeBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAYHhmABmMxmMxmMw7AAAAAAAAwDAMABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAMY+MZjMZjHxjAAAAAADg2AA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAABjABjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAMBg+MZgMBgMY+BgMAAAAAAAAcGwyGB4GAwGAwOZ+AAAAAADAMABjMZjMZjMZjMY+AAAAAADg2ABjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAHBsMBgMH4MBgMNg4AAAAAAAAMBgMBgMAAABgMBgMBgAAAAAAGBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMDAwAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAMDAwABmMxmMxmMw7AAAAAAABjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAw8AAAAA+AYeAYDHwAAAAAAAAAAAAAAB/gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwzAAeBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAAAAAAAP5gMBgMAAAAAAAAAAAAAAAAAP4DAYDAYAAAAAAAAAwOAxGY2BgYGBuIYGBgfAAAAAwOAxGY2BgYGZnJofgYDAAAABwDBxDZ2BgYGZnJofgYDAAAAAAAAAAAbGxsGwbAAAAAAAAAAAAAAAABsGwbGxsAAAAAAAAABEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVN07t07t07t07t07t07t07t07hgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8Bh8BgMBgMBgMBgMDYbDYbDYbDZ7DYbDYbDYbDYbAAAAAAAAAAB/DYbDYbDYbDYbAAAAAAAB8Bh8BgMBgMBgMBgMDYbDYbDZ7AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7AZ/AAAAAAAAAAAADYbDYbDYbDZ/AAAAAAAAAAAABgMBgMBh8Bh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPwAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/wAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgPxgMBgMBgMBgMDYbDYbDYbDYbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAfwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfzAbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7wB/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB7zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAbzYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDZ7wB7zYbDYbDYbDYbBgMBgMBh/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDYbDZ/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB/xgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYfwAAAAAAAAAAABgMBgMBgPxgPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAAfzYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ/zYbDYbDYbDYbBgMBgMBh/xh/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgMBgMBgMBgMP///////////////////////wAAAAAAAAAB//////////////B4PB4PB4PB4PB4PB4PB4PB4A+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+H//////////+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7NxsNhsNw7AAAAAAAAAHhmMxmNhmMZjMZmAAAAAAAAAP5jMZgMBgMBgMBgAAAAAAAAAAAAAB/Gw2Gw2Gw2AAAAAAAAAP5jGAYBgMDAwMZ/AAAAAAAAAAAAAA/NhsNhsNg4AAAAAAAAAAAAAAzGYzGYzGY+GAwMAAAAAAAAHZuBgMBgMBgMAAAAAAAAAH4MDwzGYzGYeBg/AAAAAAAAADg2MZjP5jMZjGwcAAAAAAAAADg2MZjMY2Gw2Gx3AAAAAAAAAB4YBgGD4zGYzGYeAAAAAAAAAAAAAA/Nttts/AAAAAAAAAAAAAABgY/NttvM/GBgAAAAAAAAABwYGAwHwwGAwDAOAAAAAAAAAAA+MZjMZjMZjMZjAAAAAAAAAAAAP4AAB/AAAP4AAAAAAAAAAAAABgMH4MBgAAA/AAAAAAAAAAAYBgGAYGBgYAA/AAAAAAAAAAAGBgYGAYBgGAA/AAAAAAAAAA4NhsMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBhsNhsHAAAAAAAAAAAAAMAA/AAMAAAAAAAAAAAAAAAAA7NwAHZuAAAAAAAAAAAcGw2DgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAHgwGAwGAx2Gw2DwOAAAAAAAA2DYbDYbDYAAAAAAAAAAAAAAAeGYGBgZH4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH4/H4/H4/H4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==", + "width": 9, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfkCpUCgV6mUCgT8AAAAAAAAAfn+23+/2G53+/z8AAAAAAAAAAAAbH8/n8/j4OAgAAAAAAAAAAAAEBwfH8fBwEAAAAAAAAAAAAAwPB453O5wwGB4AAAAAAAAAAAwPD8/3+fgwGB4AAAAAAAAAAAAAAAGB4PAwAAAAAAAAA/3+/3+/3+52Gw3O/3+/3+/3+AAAAAAAB4ZiEQjMPAAAAAAAA/3+/3+/2GmV6vUyw3+/3+/3+AAAHgcGhkeGYzGYzDwAAAAAAAAAPDMZjMZh4GD8GAwAAAAAAAAAPxmPxgMBgMDg8HAAAAAAAAAAfzGfzGYzGYzO53MwAAAAAAAAAAwGG2PHOPG2GAwAAAAAAAEAwHA8Hw/nw8HAwEAAAAAAAAAEBgcHh8/h8HgcBgEAAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GAAAAAAAAAAAZjMZjMZjMZgAZjMAAAAAAAAAf22222ew2Gw2Gw2AAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAAAAAAA/n8/n8AAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GD8AAAAAAAAAGB4fgwGAwGAwGAwAAAAAAAAAGAwGAwGAwGD8PAwAAAAAAAAAAAAAAwDH8DAwAAAAAAAAAAAAAAAABgYH8YBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwH8AAAAAAAAAAAAAAAABQbH8bBQAAAAAAAAAAAAAAAEBwOD4fH8/gAAAAAAAAAAAAA/n8fD4OBwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGB4PB4GAwGAAGAwAAAAAAADMZjMJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYbH8bDYbH8bDYAAAAAAGAwfGMwmAfAMBkMxj4GAwAAAAAAAAAwmMDAwMDAxkMAAAAAAAAAODYbBwdm4zGYzDsAAAAAAABgMBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwMBgMBgMBgGAYAAAAAAAAAMAwDAYDAYDAYGBgAAAAAAAAAAAAADMPH+PDMAAAAAAAAAAAAAAAAAwGD8GAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwMAAAAAAAAAAAAAAAH8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAAAAAAAAAgMDAwMDAwEAAAAAAAAAAODYxmM1msxmMbBwAAAAAAAAAGBweAwGAwGAwGD8AAAAAAAAAfGMBgYGBgYGAxn8AAAAAAAAAfGMBgMPAMBgMxj4AAAAAAAAADA4PDYzH8DAYDA8AAAAAAAAA/mAwGA/AMBgMxj4AAAAAAAAAODAwGA/GMxmMxj4AAAAAAAAA/mMBgMDAwMBgMBgAAAAAAAAAfGMxmMfGMxmMxj4AAAAAAAAAfGMxmMfgMBgMDDwAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGBgAAAAAAAAAAAMDAwMDAMAwDAMAAAAAAAAAAAAAD8AAAfgAAAAAAAAAAAAAADAMAwDAMDAwMDAAAAAAAAAAfGMxgYGAwGAAGAwAAAAAAAAAAD4xmM3m83m4wD4AAAAAAAAAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAAAA/DMZjMfDMZjMZn4AAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4AAAAAAAAA+DYZjMZjMZjMbHwAAAAAAAAA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAA/jMYjQeDQYDAYHgAAAAAAAAAPDMwmAwG8xmMZh0AAAAAAAAAxmMxmM/mMxmMxmMAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAHgYDAYDAYzGYzDwAAAAAAAAA5jMZjYeDwbDMZnMAAAAAAAAA8DAYDAYDAYDEZn8AAAAAAAAAxnc/n81mMxmMxmMAAAAAAAAAxnM9n83mcxmMxmMAAAAAAAAAfGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAA/DMZjMfDAYDAYHgAAAAAAAAAfGMxmMxmMxms3j4DAcAAAAAA/DMZjMfDYZjMZnMAAAAAAAAAfGMxjAOAYBmMxj4AAAAAAAAAfj8WgwGAwGAwGB4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxjYOAgAAAAAAAAAxmMxmM1ms1n87jYAAAAAAAAAxmMbD4OBwfDYxmMAAAAAAAAAZjMZjMPAwGAwGB4AAAAAAAAA/mMhgYGBgYGExn8AAAAAAAAAPBgMBgMBgMBgMB4AAAAAAAAAAEAwHAcBwHAcBgEAAAAAAAAAPAYDAYDAYDAYDB4AAAAAAEBwbGMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH+AAAABgGAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAA4DAYDwbDMZjMZj4AAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAAHAYDB4bGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAHBsMhgeBgMBgMDwAAAAAAAAAAAAADszGYzGYzD4DGYeAAAAA4DAYDYdjMZjMZnMAAAAAAAAAGAwABwGAwGAwGB4AAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgMZjMPAAAAA4DAYDMbDweDYZnMAAAAAAAAAOAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAHY/ms1ms1mMAAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZjMAAAAAAAAAAAAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZj4YDA8AAAAAAAAADszGYzGYzD4DAYHgAAAAAAAAG4djMYDAYHgAAAAAAAAAAAAAD4xjAOAYxj4AAAAAAAAAEBgMH4MBgMBgNg4AAAAAAAAAAAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMbBwAAAAAAAAAAAAAGMxms1ms/jYAAAAAAAAAAAAAGMbBwOBwbGMAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMxj8BgY+AAAAAAAAAH8zAwMDAxn8AAAAAAAAADgwGAwcAwGAwGAcAAAAAAAAAGAwGAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAcAwGAwDgwGAwGDgAAAAAAADs3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBwbGMxmM/gAAAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4GDgAAAAAAzAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAYGBgAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAgODYADwDD4zGYzDsAAAAAAODYxggODYxmM/mMxmMAAAAAAADAMAwADwDD4zGYzDsAAAAAAAAAAD+2222z2Gw2Gw2AAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4GDgAAAAAgODYAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAxgAAD4xn8wGAxj4AAAAAAADAMAwAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAZgAABwGAwGAwGB4AAAAAAAAwPDMABwGAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/wA/wAGAYBggODYxmM/mMxmMAAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAADAwAH8ZjEaDwaDEZn8AAAAAAMAwAH8ZjEaDwaDEZn8AAAAAAODYAH8ZjEaDwaDEZn8AAAAAAAAgODYAD4xmMxmMxj4AAAAAAAGMAH8ZjEaDwaDEZn8AAAAAAADMAB4GAwGAwGAwGB4AAAAAAABgeGYAGYzGYzGYzDsAAAAAAADAMAwAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAxj4xmMxmMfGMAAAAAAODYAD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAAGMAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAwGD4xmAwGAxj4GAwAAAAAAABwbDIYHgYDAYDA5n4AAAAAAMAwAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAODYAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAcGwwGAwfgwGAw2DgAAAAAAAAwGAwGAwAAAGAwGAwGAAAAAAAYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAwMDAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAGMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwDDwAAAAD4Bh4BgMfAAAAAAAAAAAAAAAH+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDMAB4GAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAAA/mAwGAwAAAAAAAAAAAAAAAAA/gMBgMBgAAAAAAAADA4DEZjYGBgYG4hgYGB8AAAADA4DEZjYGBgZmcmh+BgMAAAAHAMHENnYGBgZmcmh+BgMAAAAAAAAAABsbGwbBsAAAAAAAAAAAAAAAAGwbBsbGwAAAAAAAAAESIESIESIESIESIESIESIESIVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVU3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3TuGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGHwGAwGAwGAwGAwNhsNhsNhsNnsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAAAAH8NhsNhsNhsNhsAAAAAAAHwGHwGAwGAwGAwGAwNhsNhsNnsBnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH8BnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnsBn8AAAAAAAAAAAANhsNhsNhsNn8AAAAAAAAAAAAGAwGAwGHwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GA/GAwGAwGAwGAwNhsNhsNhsNhvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/MBvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnvAH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AHvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMBvNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNnvAHvNhsNhsNhsNhsGAwGAwGH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNhsNn/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AH/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/NhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNh/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGA/GA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAB/NhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNn/NhsNhsNhsNhsGAwGAwGH/GH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GAwGAwGAwGAw////////////////////////AAAAAAAAAAH/////////////8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8HgD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4f//////////4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAADs3Gw2Gw3DsAAAAAAAAAeGYzGY2GYxmMxmYAAAAAAAAA/mMxmAwGAwGAwGAAAAAAAAAAAAAAH8bDYbDYbDYAAAAAAAAA/mMYBgGAwMDAxn8AAAAAAAAAAAAAD82Gw2Gw2DgAAAAAAAAAAAAADMZjMZjMZj4YDAwAAAAAAAAdm4GAwGAwGAwAAAAAAAAAfgwPDMZjMZh4GD8AAAAAAAAAODYxmM/mMxmMbBwAAAAAAAAAODYxmMxjYbDYbHcAAAAAAAAAHhgGAYPjMZjMZh4AAAAAAAAAAAAAD82222z8AAAAAAAAAAAAAAGBj82228z8YGAAAAAAAAAAHBgYDAfDAYDAMA4AAAAAAAAAAD4xmMxmMxmMxmMAAAAAAAAAAAA/gAAH8AAA/gAAAAAAAAAAAAAGAwfgwGAAAD8AAAAAAAAAABgGAYBgYGBgAD8AAAAAAAAAAAYGBgYBgGAYAD8AAAAAAAAADg2GwwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGGw2GwcAAAAAAAAAAAAAwAD8AAwAAAAAAAAAAAAAAAADs3AAdm4AAAAAAAAAABwbDYOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAeDAYDAYDHYbDYPA4AAAAAAADYNhsNhsNgAAAAAAAAAAAAAAB4ZgYGBkfgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfj8fj8fj8fgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA", "amigaFont": false }, "greek": { - "data": "CQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH5AqVAoFeplAoE/AAAAAAAAAH5/tt/v9hud/v8/AAAAAAAAAAAAGx/P5/P4+DgIAAAAAAAAAAAABAcHx/HwcBAAAAAAAAAAAAAMDweOdzucMBgeAAAAAAAAAAAMDw/P9/n4MBgeAAAAAAAAAAAAAAABgeDwMAAAAAAAAAP9/v9/v9/udhsNzv9/v9/v9/gAAAAAAAeGYhEIzDwAAAAAAAP9/v9/v9hpler1MsN/v9/v9/gAAB4HBoZHhmMxmMw8AAAAAAAAADwzGYzGYeBg/BgMAAAAAAAAAD8Zj8YDAYDA4PBwAAAAAAAAAH8xn8xmMxmMzudzMAAAAAAAAAAMBhtjxzjxthgMAAAAAAABAMBwPB8P58PBwMBAAAAAAAAABAYHB4fP4fB4HAYBAAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBgAAAAAAAAAAGYzGYzGYzGYAGYzAAAAAAAAAH9ttttnsNhsNhsNgAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAAAAAAAAP5/P5/AAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBg/AAAAAAAAABgeH4MBgMBgMBgMAAAAAAAAABgMBgMBgMBg/DwMAAAAAAAAAAAAAAMAx/AwMAAAAAAAAAAAAAAAAAYGB/GAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAUGx/GwUAAAAAAAAAAAAAAABAcDg+Hx/P4AAAAAAAAAAAAAP5/Hw+DgcBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgeDweBgMBgABgMAAAAAAAAzGYzCQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2Gx/Gw2Gx/Gw2AAAAAABgMHxjMJgHwDAZDMY+BgMAAAAAAAAAMJjAwMDAwMZDAAAAAAAAADg2GwcHZuMxmMw7AAAAAAAAYDAYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDAYDAYDAYBgGAAAAAAAAADAMAwGAwGAwGBgYAAAAAAAAAAAAAAzDx/jwzAAAAAAAAAAAAAAAAAMBg/BgMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMDAAAAAAAAAAAAAAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAAAAAAAAAIDAwMDAwMBAAAAAAAAAADg2MZjNZrMZjGwcAAAAAAAAABgcHgMBgMBgMBg/AAAAAAAAAHxjAYGBgYGBgMZ/AAAAAAAAAHxjAYDDwDAYDMY+AAAAAAAAAAwODw2Mx/AwGAwPAAAAAAAAAP5gMBgPwDAYDMY+AAAAAAAAADgwMBgPxjMZjMY+AAAAAAAAAP5jAYDAwMDAYDAYAAAAAAAAAHxjMZjHxjMZjMY+AAAAAAAAAHxjMZjH4DAYDAw8AAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgYAAAAAAAAAAADAwMDAwDAMAwDAAAAAAAAAAAAAA/AAAH4AAAAAAAAAAAAAAAwDAMAwDAwMDAwAAAAAAAAAHxjMYGBgMBgABgMAAAAAAAAAAA+MZjN5vN5uMA+AAAAAAAAABAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAPwzGYzHwzGYzGZ+AAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeAAAAAAAAAPg2GYzGYzGYzGx8AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAwGB4AAAAAAAAADwzMJgMBvMZjGYdAAAAAAAAAMZjMZjP5jMZjMZjAAAAAAAAADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAB4GAwGAwGMxmMw8AAAAAAAAAOYzGY2Hg8GwzGZzAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAxGZ/AAAAAAAAAMZ3P5/NZjMZjMZjAAAAAAAAAMZzPZ/N5nMZjMZjAAAAAAAAAHxjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAPwzGYzHwwGAwGB4AAAAAAAAAHxjMZjMZjMZrN4+AwHAAAAAAPwzGYzHw2GYzGZzAAAAAAAAAHxjMYwDgGAZjMY+AAAAAAAAAH4/FoMBgMBgMBgeAAAAAAAAAMZjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAMZjMZjMZjMY2DgIAAAAAAAAAMZjMZjNZrNZ/O42AAAAAAAAAMZjGw+DgcHw2MZjAAAAAAAAAGYzGYzDwMBgMBgeAAAAAAAAAP5jIYGBgYGBhMZ/AAAAAAAAADwYDAYDAYDAYDAeAAAAAAAAAABAMBwHAcBwHAYBAAAAAAAAADwGAwGAwGAwGAweAAAAAABAcGxjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/gAAAAYBgGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAOAwGA8GwzGYzGY+AAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAABwGAweGxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAABwbDIYHgYDAYDA8AAAAAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AxmHgAAAAOAwGA2HYzGYzGZzAAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAAAYDAAHAYDAYDAYDGYzDwAAAAOAwGAzGw8Hg2GZzAAAAAAAAADgMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAAAAAB2P5rNZrNZjAAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGYzAAAAAAAAAAAAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGY+GAwPAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AwGB4AAAAAAAABuHYzGAwGB4AAAAAAAAAAAAAA+MYwDgGMY+AAAAAAAAABAYDB+DAYDAYDYOAAAAAAAAAAAAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAABjMZjMZjGwcAAAAAAAAAAAAABjMZrNZrP42AAAAAAAAAAAAABjGwcDgcGxjAAAAAAAAAAAAABjMZjMZjMY/AYGPgAAAAAAAAB/MwMDAwMZ/AAAAAAAAAA4MBgMHAMBgMBgHAAAAAAAAABgMBgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAHAMBgMA4MBgMBg4AAAAAAAA7NwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAcGxjMZjP4AAAAAAAAAABAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAPwzGYzHwzGYzGZ+AAAAAAAAAP4xGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAABAcGxjMZjMZjMZ/AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAAP5jIYGBgYGBhMZ/AAAAAAAAAMZjMZjP5jMZjMZjAAAAAAAAAHxjMZjP5jMZjMY+AAAAAAAAADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAOYzGY2Hg8GwzGZzAAAAAAAAABAcGxjMZjMZjMZjAAAAAAAAAMZ3P5/NZjMZjMZjAAAAAAAAAMZzPZ/N5nMZjMZjAAAAAAAAAP5BAAAHwAAAAIJ/AAAAAAAAAHxjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAP5jMZjMZjMZjMZjAAAAAAAAAPwzGYzHwwGAwGB4AAAAAAAAAP5gGAYBgMDAwMB/AAAAAAAAAH4/FoMBgMBgMBgeAAAAAAAAAGYzGYzDwMBgMBgeAAAAAAAAADwMH5MplMn4MBgeAAAAAAAAAMZjGw+DgcHw2MZjAAAAAAAAABhtttttttn4MBgeAAAAAAAAADwzMNhsNhsMzCRzgAAAAAAAAAAAAA9s5mMxmMw9gAAAAAAAAHxjMZjMZ+MZjMZ+MBgMAAAAAAAAABhmYeBgeGYhGYeAAAAAAHwwDAMHhmMxmMw8AAAAAAAAAAAAAA+MZgHhgMY+AAAAAAAAAPwGBgYGBgMBgMA8AwGHgAAAAAAAABuGYzGYzGYzAYDAYAAAAD4xmMxn8xmMxmMfAAAAAAAAAAAAAAMBgMBgMBoGAAAAAAAAAAAAABzGw8Hg2GZzAAAAAAAAADwzAYDAYfGYzGYzAAAAAAAAAAAAAAzGYzGYzGY/mAwGAAAAAAAAABzGYzGY2HgYAAAAAAAAAPwwMA8DAwMBgMA+AYDDwAAAAAAAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAAB/mYzGYzGYzAAAAAAAAAAAAAAeGYzGYzGY+GAwGAAAAAAAAAA/sxmMxmMw8AAAAAAAAAAAAAA+MZgGAeAZjHwAAAAAAAAAAAB+DAYDAYDQMAAAAAAAAAAAAABzmYzGYzGYeAAAAAAAAAAAAAAuNZrNZrNY+BAIBAAAAAAAAABjGwcDgcGxjAAAAAAAAAAAAABrNZrNZrNY+BAIBAABEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVN07t07t07t07t07t07t07t07hgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8Bh8BgMBgMBgMBgMDYbDYbDYbDZ7DYbDYbDYbDYbAAAAAAAAAAB/DYbDYbDYbDYbAAAAAAAB8Bh8BgMBgMBgMBgMDYbDYbDZ7AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7AZ/AAAAAAAAAAAADYbDYbDYbDZ/AAAAAAAAAAAABgMBgMBh8Bh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPwAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/wAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgPxgMBgMBgMBgMDYbDYbDYbDYbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAfwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfzAbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7wB/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB7zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAbzYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDZ7wB7zYbDYbDYbDYbBgMBgMBh/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDYbDZ/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB/xgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYfwAAAAAAAAAAABgMBgMBgPxgPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAAfzYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ/zYbDYbDYbDYbBgMBgMBh/xh/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgMBgMBgMBgMP///////////////////////wAAAAAAAAAB//////////////B4PB4PB4PB4PB4PB4PB4PB4A+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+H//////////+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzMNhsNtv8zAAAAAAAAADgIAA9s5mMxmMw9gAAAAAAAADgIAA+MZgHhgMY+AAAAAAAAADgIABuGYzGYzGYzAYDAYAAAAGYAAAMBgMBgMBoGAAAAAAAAADgIAAMBgMBgMBoGAAAAAAAAADgIAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAADgIABzmYzGYzGYeAAAAAAAAAGYAABzmYzGYzGYeAAAAAAAAADgIAAzMNhsNtv8zAAAAAAEBABAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAEBAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAEBAMZjMZjP5jMZjMZjAAAAAAEBADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAEBAHxjMZjMZjMZjMY+AAAAAAEBAGYzGYzDwMBgMBgeAAAAAAEBADwzMNhsNhsMzCRzgAAAAAAAAAAABgMH4MBgAAA/AAAAAAAAAAAYBgGAYGBgYAA/AAAAAAAAAAAGBgYGAYBgGAA/AAAAAAGYADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAGYAGYzGYzDwMBgMBgeAAAAAAAAAAAAAAMAA/AAMAAAAAAAAAAAAAAAAA7NwAHZuAAAAAAAAAAAcGw2DgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAHgwGAwGAx2Gw2DwOAAAAAAAA2DYbDYbDYAAAAAAAAAAAAAAAeGYGBgZH4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH4/H4/H4/H4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==", + "width": 9, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfkCpUCgV6mUCgT8AAAAAAAAAfn+23+/2G53+/z8AAAAAAAAAAAAbH8/n8/j4OAgAAAAAAAAAAAAEBwfH8fBwEAAAAAAAAAAAAAwPB453O5wwGB4AAAAAAAAAAAwPD8/3+fgwGB4AAAAAAAAAAAAAAAGB4PAwAAAAAAAAA/3+/3+/3+52Gw3O/3+/3+/3+AAAAAAAB4ZiEQjMPAAAAAAAA/3+/3+/2GmV6vUyw3+/3+/3+AAAHgcGhkeGYzGYzDwAAAAAAAAAPDMZjMZh4GD8GAwAAAAAAAAAPxmPxgMBgMDg8HAAAAAAAAAAfzGfzGYzGYzO53MwAAAAAAAAAAwGG2PHOPG2GAwAAAAAAAEAwHA8Hw/nw8HAwEAAAAAAAAAEBgcHh8/h8HgcBgEAAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GAAAAAAAAAAAZjMZjMZjMZgAZjMAAAAAAAAAf22222ew2Gw2Gw2AAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAAAAAAA/n8/n8AAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GD8AAAAAAAAAGB4fgwGAwGAwGAwAAAAAAAAAGAwGAwGAwGD8PAwAAAAAAAAAAAAAAwDH8DAwAAAAAAAAAAAAAAAABgYH8YBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwH8AAAAAAAAAAAAAAAABQbH8bBQAAAAAAAAAAAAAAAEBwOD4fH8/gAAAAAAAAAAAAA/n8fD4OBwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGB4PB4GAwGAAGAwAAAAAAADMZjMJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYbH8bDYbH8bDYAAAAAAGAwfGMwmAfAMBkMxj4GAwAAAAAAAAAwmMDAwMDAxkMAAAAAAAAAODYbBwdm4zGYzDsAAAAAAABgMBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwMBgMBgMBgGAYAAAAAAAAAMAwDAYDAYDAYGBgAAAAAAAAAAAAADMPH+PDMAAAAAAAAAAAAAAAAAwGD8GAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwMAAAAAAAAAAAAAAAH8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAAAAAAAAAgMDAwMDAwEAAAAAAAAAAODYxmM1msxmMbBwAAAAAAAAAGBweAwGAwGAwGD8AAAAAAAAAfGMBgYGBgYGAxn8AAAAAAAAAfGMBgMPAMBgMxj4AAAAAAAAADA4PDYzH8DAYDA8AAAAAAAAA/mAwGA/AMBgMxj4AAAAAAAAAODAwGA/GMxmMxj4AAAAAAAAA/mMBgMDAwMBgMBgAAAAAAAAAfGMxmMfGMxmMxj4AAAAAAAAAfGMxmMfgMBgMDDwAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGBgAAAAAAAAAAAMDAwMDAMAwDAMAAAAAAAAAAAAAD8AAAfgAAAAAAAAAAAAAADAMAwDAMDAwMDAAAAAAAAAAfGMxgYGAwGAAGAwAAAAAAAAAAD4xmM3m83m4wD4AAAAAAAAAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAAAA/DMZjMfDMZjMZn4AAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4AAAAAAAAA+DYZjMZjMZjMbHwAAAAAAAAA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAA/jMYjQeDQYDAYHgAAAAAAAAAPDMwmAwG8xmMZh0AAAAAAAAAxmMxmM/mMxmMxmMAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAHgYDAYDAYzGYzDwAAAAAAAAA5jMZjYeDwbDMZnMAAAAAAAAA8DAYDAYDAYDEZn8AAAAAAAAAxnc/n81mMxmMxmMAAAAAAAAAxnM9n83mcxmMxmMAAAAAAAAAfGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAA/DMZjMfDAYDAYHgAAAAAAAAAfGMxmMxmMxms3j4DAcAAAAAA/DMZjMfDYZjMZnMAAAAAAAAAfGMxjAOAYBmMxj4AAAAAAAAAfj8WgwGAwGAwGB4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxjYOAgAAAAAAAAAxmMxmM1ms1n87jYAAAAAAAAAxmMbD4OBwfDYxmMAAAAAAAAAZjMZjMPAwGAwGB4AAAAAAAAA/mMhgYGBgYGExn8AAAAAAAAAPBgMBgMBgMBgMB4AAAAAAAAAAEAwHAcBwHAcBgEAAAAAAAAAPAYDAYDAYDAYDB4AAAAAAEBwbGMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH+AAAABgGAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAA4DAYDwbDMZjMZj4AAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAAHAYDB4bGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAHBsMhgeBgMBgMDwAAAAAAAAAAAAADszGYzGYzD4DGYeAAAAA4DAYDYdjMZjMZnMAAAAAAAAAGAwABwGAwGAwGB4AAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgMZjMPAAAAA4DAYDMbDweDYZnMAAAAAAAAAOAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAHY/ms1ms1mMAAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZjMAAAAAAAAAAAAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZj4YDA8AAAAAAAAADszGYzGYzD4DAYHgAAAAAAAAG4djMYDAYHgAAAAAAAAAAAAAD4xjAOAYxj4AAAAAAAAAEBgMH4MBgMBgNg4AAAAAAAAAAAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMbBwAAAAAAAAAAAAAGMxms1ms/jYAAAAAAAAAAAAAGMbBwOBwbGMAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMxj8BgY+AAAAAAAAAH8zAwMDAxn8AAAAAAAAADgwGAwcAwGAwGAcAAAAAAAAAGAwGAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAcAwGAwDgwGAwGDgAAAAAAADs3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBwbGMxmM/gAAAAAAAAAAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAAAA/DMZjMfDMZjMZn4AAAAAAAAA/jEYDAYDAYDAYHgAAAAAAAAAEBwbGMxmMxmMxn8AAAAAAAAA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAA/mMhgYGBgYGExn8AAAAAAAAAxmMxmM/mMxmMxmMAAAAAAAAAfGMxmM/mMxmMxj4AAAAAAAAAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAA5jMZjYeDwbDMZnMAAAAAAAAAEBwbGMxmMxmMxmMAAAAAAAAAxnc/n81mMxmMxmMAAAAAAAAAxnM9n83mcxmMxmMAAAAAAAAA/kEAAAfAAAAAgn8AAAAAAAAAfGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAA/mMxmMxmMxmMxmMAAAAAAAAA/DMZjMfDAYDAYHgAAAAAAAAA/mAYBgGAwMDAwH8AAAAAAAAAfj8WgwGAwGAwGB4AAAAAAAAAZjMZjMPAwGAwGB4AAAAAAAAAPAwfkymUyfgwGB4AAAAAAAAAxmMbD4OBwfDYxmMAAAAAAAAAGG2222222fgwGB4AAAAAAAAAPDMw2Gw2GwzMJHOAAAAAAAAAAAAAD2zmYzGYzD2AAAAAAAAAfGMxmMxn4xmMxn4wGAwAAAAAAAAAGGZh4GB4ZiEZh4AAAAAAfDAMAweGYzGYzDwAAAAAAAAAAAAAD4xmAeGAxj4AAAAAAAAA/AYGBgYGAwGAwDwDAYeAAAAAAAAAG4ZjMZjMZjMBgMBgAAAAPjGYzGfzGYzGYx8AAAAAAAAAAAAAAwGAwGAwGgYAAAAAAAAAAAAAHMbDweDYZnMAAAAAAAAAPDMBgMBh8ZjMZjMAAAAAAAAAAAAADMZjMZjMZj+YDAYAAAAAAAAAHMZjMZjYeBgAAAAAAAAA/DAwDwMDAwGAwD4BgMPAAAAAAAAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAH+ZjMZjMZjMAAAAAAAAAAAAAB4ZjMZjMZj4YDAYAAAAAAAAAD+zGYzGYzDwAAAAAAAAAAAAAD4xmAYB4BmMfAAAAAAAAAAAAH4MBgMBgNAwAAAAAAAAAAAAAHOZjMZjMZh4AAAAAAAAAAAAAC41ms1ms1j4EAgEAAAAAAAAAGMbBwOBwbGMAAAAAAAAAAAAAGs1ms1ms1j4EAgEAAESIESIESIESIESIESIESIESIVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVU3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3TuGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGHwGAwGAwGAwGAwNhsNhsNhsNnsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAAAAH8NhsNhsNhsNhsAAAAAAAHwGHwGAwGAwGAwGAwNhsNhsNnsBnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH8BnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnsBn8AAAAAAAAAAAANhsNhsNhsNn8AAAAAAAAAAAAGAwGAwGHwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GA/GAwGAwGAwGAwNhsNhsNhsNhvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/MBvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnvAH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AHvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMBvNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNnvAHvNhsNhsNhsNhsGAwGAwGH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNhsNn/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AH/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/NhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNh/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGA/GA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAB/NhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNn/NhsNhsNhsNhsGAwGAwGH/GH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GAwGAwGAwGAw////////////////////////AAAAAAAAAAH/////////////8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8HgD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4f//////////4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAADMw2Gw22/zMAAAAAAAAAOAgAD2zmYzGYzD2AAAAAAAAAOAgAD4xmAeGAxj4AAAAAAAAAOAgAG4ZjMZjMZjMBgMBgAAAAZgAAAwGAwGAwGgYAAAAAAAAAOAgAAwGAwGAwGgYAAAAAAAAAOAgAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAOAgAHOZjMZjMZh4AAAAAAAAAZgAAHOZjMZjMZh4AAAAAAAAAOAgADMw2Gw22/zMAAAAAAQEAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAQEA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAQEAxmMxmM/mMxmMxmMAAAAAAQEAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAQEAfGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAQEAZjMZjMPAwGAwGB4AAAAAAQEAPDMw2Gw2GwzMJHOAAAAAAAAAAAAGAwfgwGAAAD8AAAAAAAAAABgGAYBgYGBgAD8AAAAAAAAAAAYGBgYBgGAYAD8AAAAAAZgAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAZgAZjMZjMPAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAAwAD8AAwAAAAAAAAAAAAAAAADs3AAdm4AAAAAAAAAABwbDYOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAeDAYDAYDHYbDYPA4AAAAAAADYNhsNhsNgAAAAAAAAAAAAAAB4ZgYGBkfgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfj8fj8fj8fgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA", "amigaFont": false }, "greek_869": { - "data": "CQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH5AqVAoFeplAoE/AAAAAAAAAH5/tt/v9hud/v8/AAAAAAAAAAAAGx/P5/P4+DgIAAAAAAAAAAAABAcHx/HwcBAAAAAAAAAAAAAMDweOdzucMBgeAAAAAAAAAAAMDw/P9/n4MBgeAAAAAAAAAAAAAAABgeDwMAAAAAAAAAP9/v9/v9/udhsNzv9/v9/v9/gAAAAAAAeGYhEIzDwAAAAAAAP9/v9/v9hpler1MsN/v9/v9/gAAB4HBoZHhmMxmMw8AAAAAAAAADwzGYzGYeBg/BgMAAAAAAAAAD8Zj8YDAYDA4PBwAAAAAAAAAH8xn8xmMxmMzudzMAAAAAAAAAAMBhtjxzjxthgMAAAAAAABAMBwPB8P58PBwMBAAAAAAAAABAYHB4fP4fB4HAYBAAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBgAAAAAAAAAAGYzGYzGYzGYAGYzAAAAAAAAAH9ttttnsNhsNhsNgAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAAAAAAAAP5/P5/AAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBg/AAAAAAAAABgeH4MBgMBgMBgMAAAAAAAAABgMBgMBgMBg/DwMAAAAAAAAAAAAAAMAx/AwMAAAAAAAAAAAAAAAAAYGB/GAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAUGx/GwUAAAAAAAAAAAAAAABAcDg+Hx/P4AAAAAAAAAAAAAP5/Hw+DgcBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgeDweBgMBgABgMAAAAAAAAzGYzCQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2Gx/Gw2Gx/Gw2AAAAAABgMHxjMJgHwDAZDMY+BgMAAAAAAAAAMJjAwMDAwMZDAAAAAAAAADg2GwcHZuMxmMw7AAAAAAAAYDAYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDAYDAYDAYBgGAAAAAAAAADAMAwGAwGAwGBgYAAAAAAAAAAAAAAzDx/jwzAAAAAAAAAAAAAAAAAMBg/BgMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMDAAAAAAAAAAAAAAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAAAAAAAAAIDAwMDAwMBAAAAAAAAAADg2MZjNZrMZjGwcAAAAAAAAABgcHgMBgMBgMBg/AAAAAAAAAHxjAYGBgYGBgMZ/AAAAAAAAAHxjAYDDwDAYDMY+AAAAAAAAAAwODw2Mx/AwGAwPAAAAAAAAAP5gMBgPwDAYDMY+AAAAAAAAADgwMBgPxjMZjMY+AAAAAAAAAP5jAYDAwMDAYDAYAAAAAAAAAHxjMZjHxjMZjMY+AAAAAAAAAHxjMZjH4DAYDAw8AAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgYAAAAAAAAAAADAwMDAwDAMAwDAAAAAAAAAAAAAA/AAAH4AAAAAAAAAAAAAAAwDAMAwDAwMDAwAAAAAAAAAHxjMYGBgMBgABgMAAAAAAAAAAA+MZjN5vN5uMA+AAAAAAAAABAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAPwzGYzHwzGYzGZ+AAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeAAAAAAAAAPg2GYzGYzGYzGx8AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAwGB4AAAAAAAAADwzMJgMBvMZjGYdAAAAAAAAAMZjMZjP5jMZjMZjAAAAAAAAADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAB4GAwGAwGMxmMw8AAAAAAAAAOYzGY2Hg8GwzGZzAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAxGZ/AAAAAAAAAMZ3P5/NZjMZjMZjAAAAAAAAAMZzPZ/N5nMZjMZjAAAAAAAAAHxjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAPwzGYzHwwGAwGB4AAAAAAAAAHxjMZjMZjMZrN4+AwHAAAAAAPwzGYzHw2GYzGZzAAAAAAAAAHxjMYwDgGAZjMY+AAAAAAAAAH4/FoMBgMBgMBgeAAAAAAAAAMZjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAMZjMZjMZjMY2DgIAAAAAAAAAMZjMZjNZrNZ/O42AAAAAAAAAMZjGw+DgcHw2MZjAAAAAAAAAGYzGYzDwMBgMBgeAAAAAAAAAP5jIYGBgYGBhMZ/AAAAAAAAADwYDAYDAYDAYDAeAAAAAAAAAABAMBwHAcBwHAYBAAAAAAAAADwGAwGAwGAwGAweAAAAAABAcGxjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/gAAAAYBgGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAOAwGA8GwzGYzGY+AAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAABwGAweGxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAABwbDIYHgYDAYDA8AAAAAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AxmHgAAAAOAwGA2HYzGYzGZzAAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAAAYDAAHAYDAYDAYDGYzDwAAAAOAwGAzGw8Hg2GZzAAAAAAAAADgMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAAAAAB2P5rNZrNZjAAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGYzAAAAAAAAAAAAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGY+GAwPAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AwGB4AAAAAAAABuHYzGAwGB4AAAAAAAAAAAAAA+MYwDgGMY+AAAAAAAAABAYDB+DAYDAYDYOAAAAAAAAAAAAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAABjMZjMZjGwcAAAAAAAAAAAAABjMZrNZrP42AAAAAAAAAAAAABjGwcDgcGxjAAAAAAAAAAAAABjMZjMZjMY/AYGPgAAAAAAAAB/MwMDAwMZ/AAAAAAAAAA4MBgMHAMBgMBgHAAAAAAAAABgMBgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAHAMBgMA4MBgMBg4AAAAAAAA7NwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAcGxjMZjP4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQEgODYxmM/mMxmMxgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/AYDAAAAAAAAAAAMBgMBgMBgAAAMBgMBgMBgAAAABgMBAEAAAAAAAAAAAAAAAAAABgMAgIAAAAAAAAAAAAAAAAAgL8YDAYD4YDAYDAfgAAAAAAAAAAAAAAAB/gAAAAAAAAAAAAAgLMZjMZj8ZjMZjMZgAAAAAAAQF4GAwGAwGAwGAwPAAAAAAGYAH4MBgMBgMBgMBg/AAAAAAAAgL4xmMxmMxmMxmMfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgLMZjMZh4GAwGAwGAAAAAAGYAGYzGYzDwMBgMBgMAAAAAAAAADwhJlSqFSpkhDwAAAAAAAAAgLg2MZjMZjMY2Ch3AAAAAAAAcGwGBgYHwAAAAAAAAAAAAAAA+AwYAwGHgAAAAAAAAAAAAAAAAAgIAA7MxmMxmMw7AAAAAAAAcGwyGB4GAwGAwOZ+AAAAAAAAAAgIAA+MZgHhgMY+AAAAAAAAAAgIABuGYzGYzGYzAYAAAAAAAAgIAAYDAYDAYDAOAAAAAAAAAABmAAYDAYDAYDAOAAAAAAAgIABmAAYDAYDAYDAOAAAAAAAAAAgIAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAAQEABzGYzGYzGYeAAAAAAAAABAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAPwzGYzHwzGYzGZ+AAAAAAAAAP5gMBgMBgMBgMBgAAAAAAAAABAcGw2MZjMZjMZ/AAAAAAAAAP5gMBgPxgMBgMB/AAAAAAAAAP4DAYGBgYGBgMB/AAAAAAAAAMZjMZjP5jMZjMZjAAAAAAAAwOAxGY2BgYGBuIYGBgfAAAAAAHxjMZjMZ/MZjMY+AAAAAAAAAH4MBgMBgMBgMBg/AAAAAAAAAAAAAAbGxsGwbAAAAAAAAAAAAAAAABsGwbGxsAAAAAAAAABEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVN07t07t07t07t07t07t07t07hgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8BgMBgMBgMBgMAAAMZmNh4OB4NhmMZjAAAAAAAAABAcGw2MZjMZjMZjAAAAAAAAAMZ3P5/NZjMZjMZjAAAAAAAAAMZzPZ/N5nMZjMZjAAAAAADYbDYbDZ7AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7AZ/AAAAAAAAAAAAAAAP5jAAAHw+AAAMZ/AAAAAAAAAHxjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAAAAAB8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPwAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/wAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/xgMBgMBgMBgMAAAP+zGYzGYzGYzGYzAAAAAAAAAPxjMZjPxgMBgMBgAAAAAADYbDYbDYbzAfwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfzAbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7wB/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB7zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAbzYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDZ7wB7zYbDYbDYbDYbAAAP5gGAYBgMDAwMB/AAAAAAAAAH4MBgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAGYzGYzDwMBgMBgMAAAAAAAAABA+NZrNZrHwIBAcAAAAAAAAAMZjGw2DgcGw2MZjAAAAAAAAABBrNZrNZrHwIBAcAAAAAAAAADg2MZjMZjMY2Ch3AAAAAAAAAAAAAA7MxmMxmMw7AAAAAAAAAHhmMxmNh+MZjMZ+MBAAAAAAAAAAABBMY2Dg+MZjMZjHwABgMBgMBgMBh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgMBgMBgMBgMP///////////////////////wAAAAAAAAAB/////////////wAAH4wDAMHxjMZjMY+AAAAAAAAAAAAAA+MZgHhgMY+AAAAAAP/////////+AAAAAAAAAAAAAAAAH4DAwMDAwGAwGAfAYeAAAAAAAAAABuGYzGYzGYzAYAAAAAAAHxjMYzDYfIZjMY+AAAAAAAAAAAAAAYDAYDAYDAOAAAAAAAAAAAAABjMxsPBsMxjAAAAAAAAAHxjAYDD4zGZjMZjAAAAAAAAAAAAABjMZjMZjOZusBgMAAAAAAAAABBMZjMY2GwcAAAAAAAAAH4MDAYBwYGAwGAfAYeAAAAAAAAAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAAB/mYzGYzGYzAAAAAAAAAAAAAA+MZjMZjOZuMBgMAAAAAAAAAA/NhmMxmMw8AAAAAAAAAAAAAA+MZgMA+AYDDwAAAAAAAAAAAB+DAYDAYDYOAAAAAAAAGBgIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAABgMH4MBgAAA/AAAAAAAAAAAAABzGYzGYzGYeAAAAAAAAAAAAAAOFZrNZrNY+BAIBAAAAAAAAABhGwcDgcGxDAAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAAAAINZrNZrNY+BAIBAAAQEAAzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcGw2DgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAiMZjNZrNY2AAAAAAAAAAAzABzGYzGYzGYeAAAAAAAQEAAzABzGYzGYzGYeAAAAAAAAAAgIAAiMZjNZrNY2AAAAAAAAAAAAH4/H4/H4/H4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==", + "width": 9, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfkCpUCgV6mUCgT8AAAAAAAAAfn+23+/2G53+/z8AAAAAAAAAAAAbH8/n8/j4OAgAAAAAAAAAAAAEBwfH8fBwEAAAAAAAAAAAAAwPB453O5wwGB4AAAAAAAAAAAwPD8/3+fgwGB4AAAAAAAAAAAAAAAGB4PAwAAAAAAAAA/3+/3+/3+52Gw3O/3+/3+/3+AAAAAAAB4ZiEQjMPAAAAAAAA/3+/3+/2GmV6vUyw3+/3+/3+AAAHgcGhkeGYzGYzDwAAAAAAAAAPDMZjMZh4GD8GAwAAAAAAAAAPxmPxgMBgMDg8HAAAAAAAAAAfzGfzGYzGYzO53MwAAAAAAAAAAwGG2PHOPG2GAwAAAAAAAEAwHA8Hw/nw8HAwEAAAAAAAAAEBgcHh8/h8HgcBgEAAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GAAAAAAAAAAAZjMZjMZjMZgAZjMAAAAAAAAAf22222ew2Gw2Gw2AAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAAAAAAA/n8/n8AAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GD8AAAAAAAAAGB4fgwGAwGAwGAwAAAAAAAAAGAwGAwGAwGD8PAwAAAAAAAAAAAAAAwDH8DAwAAAAAAAAAAAAAAAABgYH8YBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwH8AAAAAAAAAAAAAAAABQbH8bBQAAAAAAAAAAAAAAAEBwOD4fH8/gAAAAAAAAAAAAA/n8fD4OBwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGB4PB4GAwGAAGAwAAAAAAADMZjMJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYbH8bDYbH8bDYAAAAAAGAwfGMwmAfAMBkMxj4GAwAAAAAAAAAwmMDAwMDAxkMAAAAAAAAAODYbBwdm4zGYzDsAAAAAAABgMBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwMBgMBgMBgGAYAAAAAAAAAMAwDAYDAYDAYGBgAAAAAAAAAAAAADMPH+PDMAAAAAAAAAAAAAAAAAwGD8GAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwMAAAAAAAAAAAAAAAH8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAAAAAAAAAgMDAwMDAwEAAAAAAAAAAODYxmM1msxmMbBwAAAAAAAAAGBweAwGAwGAwGD8AAAAAAAAAfGMBgYGBgYGAxn8AAAAAAAAAfGMBgMPAMBgMxj4AAAAAAAAADA4PDYzH8DAYDA8AAAAAAAAA/mAwGA/AMBgMxj4AAAAAAAAAODAwGA/GMxmMxj4AAAAAAAAA/mMBgMDAwMBgMBgAAAAAAAAAfGMxmMfGMxmMxj4AAAAAAAAAfGMxmMfgMBgMDDwAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGBgAAAAAAAAAAAMDAwMDAMAwDAMAAAAAAAAAAAAAD8AAAfgAAAAAAAAAAAAAADAMAwDAMDAwMDAAAAAAAAAAfGMxgYGAwGAAGAwAAAAAAAAAAD4xmM3m83m4wD4AAAAAAAAAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAAAA/DMZjMfDMZjMZn4AAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4AAAAAAAAA+DYZjMZjMZjMbHwAAAAAAAAA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAA/jMYjQeDQYDAYHgAAAAAAAAAPDMwmAwG8xmMZh0AAAAAAAAAxmMxmM/mMxmMxmMAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAHgYDAYDAYzGYzDwAAAAAAAAA5jMZjYeDwbDMZnMAAAAAAAAA8DAYDAYDAYDEZn8AAAAAAAAAxnc/n81mMxmMxmMAAAAAAAAAxnM9n83mcxmMxmMAAAAAAAAAfGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAA/DMZjMfDAYDAYHgAAAAAAAAAfGMxmMxmMxms3j4DAcAAAAAA/DMZjMfDYZjMZnMAAAAAAAAAfGMxjAOAYBmMxj4AAAAAAAAAfj8WgwGAwGAwGB4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxjYOAgAAAAAAAAAxmMxmM1ms1n87jYAAAAAAAAAxmMbD4OBwfDYxmMAAAAAAAAAZjMZjMPAwGAwGB4AAAAAAAAA/mMhgYGBgYGExn8AAAAAAAAAPBgMBgMBgMBgMB4AAAAAAAAAAEAwHAcBwHAcBgEAAAAAAAAAPAYDAYDAYDAYDB4AAAAAAEBwbGMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH+AAAABgGAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAA4DAYDwbDMZjMZj4AAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAAHAYDB4bGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAHBsMhgeBgMBgMDwAAAAAAAAAAAAADszGYzGYzD4DGYeAAAAA4DAYDYdjMZjMZnMAAAAAAAAAGAwABwGAwGAwGB4AAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgMZjMPAAAAA4DAYDMbDweDYZnMAAAAAAAAAOAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAHY/ms1ms1mMAAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZjMAAAAAAAAAAAAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZj4YDA8AAAAAAAAADszGYzGYzD4DAYHgAAAAAAAAG4djMYDAYHgAAAAAAAAAAAAAD4xjAOAYxj4AAAAAAAAAEBgMH4MBgMBgNg4AAAAAAAAAAAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMbBwAAAAAAAAAAAAAGMxms1ms/jYAAAAAAAAAAAAAGMbBwOBwbGMAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMxj8BgY+AAAAAAAAAH8zAwMDAxn8AAAAAAAAADgwGAwcAwGAwGAcAAAAAAAAAGAwGAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAcAwGAwDgwGAwGDgAAAAAAADs3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBwbGMxmM/gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABASA4NjGYz+YzGYzGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH8BgMAAAAAAAAAAAwGAwGAwGAAAAwGAwGAwGAAAAAGAwEAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwCAgAAAAAAAAAAAAAAAACAvxgMBgPhgMBgMB+AAAAAAAAAAAAAAAAH+AAAAAAAAAAAAACAsxmMxmPxmMxmMxmAAAAAAABAXgYDAYDAYDAYDA8AAAAAAZgAfgwGAwGAwGAwGD8AAAAAAACAvjGYzGYzGYzGYx8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAsxmMxmHgYDAYDAYAAAAAAZgAZjMZjMPAwGAwGAwAAAAAAAAAPCEmVKoVKmSEPAAAAAAAAACAuDYxmMxmMxjYKHcAAAAAAABwbAYGBgfAAAAAAAAAAAAAAAD4DBgDAYeAAAAAAAAAAAAAAAAACAgADszGYzGYzDsAAAAAAABwbDIYHgYDAYDA5n4AAAAAAAAACAgAD4xmAeGAxj4AAAAAAAAACAgAG4ZjMZjMZjMBgAAAAAAACAgABgMBgMBgMA4AAAAAAAAAAGYABgMBgMBgMA4AAAAAACAgAGYABgMBgMBgMA4AAAAAAAAACAgAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAABAQAHMZjMZjMZh4AAAAAAAAAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAAAA/DMZjMfDMZjMZn4AAAAAAAAA/mAwGAwGAwGAwGAAAAAAAAAAEBwbDYxmMxmMxn8AAAAAAAAA/mAwGA/GAwGAwH8AAAAAAAAA/gMBgYGBgYGAwH8AAAAAAAAAxmMxmM/mMxmMxmMAAAAAAADA4DEZjYGBgYG4hgYGB8AAAAAAfGMxmMxn8xmMxj4AAAAAAAAAfgwGAwGAwGAwGD8AAAAAAAAAAAAABsbGwbBsAAAAAAAAAAAAAAAAGwbBsbGwAAAAAAAAAESIESIESIESIESIESIESIESIVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVU3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3TuGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGAwGAwGAwGAwAAAxmY2Hg4Hg2GYxmMAAAAAAAAAEBwbDYxmMxmMxmMAAAAAAAAAxnc/n81mMxmMxmMAAAAAAAAAxnM9n83mcxmMxmMAAAAAANhsNhsNnsBnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH8BnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnsBn8AAAAAAAAAAAAAAA/mMAAAfD4AAAxn8AAAAAAAAAfGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAAAAHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/GAwGAwGAwGAwAAA/7MZjMZjMZjMZjMAAAAAAAAA/GMxmM/GAwGAwGAAAAAAANhsNhsNhvMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/MBvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnvAH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AHvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMBvNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNnvAHvNhsNhsNhsNhsAAA/mAYBgGAwMDAwH8AAAAAAAAAfgwGAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAZjMZjMPAwGAwGAwAAAAAAAAAED41ms1msfAgEBwAAAAAAAAAxmMbDYOBwbDYxmMAAAAAAAAAEGs1ms1msfAgEBwAAAAAAAAAODYxmMxmMxjYKHcAAAAAAAAAAAAADszGYzGYzDsAAAAAAAAAeGYzGY2H4xmMxn4wEAAAAAAAAAAAEExjYOD4xmMxmMfAAGAwGAwGAwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GAwGAwGAwGAw////////////////////////AAAAAAAAAAH/////////////AAAfjAMAwfGMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAD4xmAeGAxj4AAAAAA//////////4AAAAAAAAAAAAAAAAfgMDAwMDAYDAYB8Bh4AAAAAAAAAAG4ZjMZjMZjMBgAAAAAAAfGMxjMNh8hmMxj4AAAAAAAAAAAAABgMBgMBgMA4AAAAAAAAAAAAAGMzGw8GwzGMAAAAAAAAAfGMBgMPjMZmMxmMAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmM5m6wGAwAAAAAAAAAEExmMxjYbBwAAAAAAAAAfgwMBgHBgYDAYB8Bh4AAAAAAAAAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAH+ZjMZjMZjMAAAAAAAAAAAAAD4xmMxmM5m4wGAwAAAAAAAAAD82GYzGYzDwAAAAAAAAAAAAAD4xmAwD4BgMPAAAAAAAAAAAAH4MBgMBgNg4AAAAAAAAYGAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwfgwGAAAD8AAAAAAAAAAAAAHMZjMZjMZh4AAAAAAAAAAAAAA4Vms1ms1j4EAgEAAAAAAAAAGEbBwOBwbEMAAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAAAg1ms1ms1j4EAgEAABAQADMAAAAAAAAAAAAAAAAAAABwbDYOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACIxmM1ms1jYAAAAAAAAAADMAHMZjMZjMZh4AAAAAABAQADMAHMZjMZjMZh4AAAAAAAAACAgACIxmM1ms1jYAAAAAAAAAAAAfj8fj8fj8fgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA", "amigaFont": false }, "hebrew": { - "data": "CQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH5AqVAoFeplAoE/AAAAAAAAAH5/tt/v9hud/v8/AAAAAAAAAAAAGx/P5/P4+DgIAAAAAAAAAAAABAcHx/HwcBAAAAAAAAAAAAAMDweOdzucMBgeAAAAAAAAAAAMDw/P9/n4MBgeAAAAAAAAAAAAAAABgeDwMAAAAAAAAAP9/v9/v9/udhsNzv9/v9/v9/gAAAAAAAeGYhEIzDwAAAAAAAP9/v9/v9hpler1MsN/v9/v9/gAAB4HBoZHhmMxmMw8AAAAAAAAADwzGYzGYeBg/BgMAAAAAAAAAD8Zj8YDAYDA4PBwAAAAAAAAAH8xn8xmMxmMzudzMAAAAAAAAAAMBhtjxzjxthgMAAAAAAABAMBwPB8P58PBwMBAAAAAAAAABAYHB4fP4fB4HAYBAAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBgAAAAAAAAAAGYzGYzGYzGYAGYzAAAAAAAAAH9ttttnsNhsNhsNgAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAAAAAAAAP5/P5/AAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBg/AAAAAAAAABgeH4MBgMBgMBgMAAAAAAAAABgMBgMBgMBg/DwMAAAAAAAAAAAAAAMAx/AwMAAAAAAAAAAAAAAAAAYGB/GAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAUGx/GwUAAAAAAAAAAAAAAABAcDg+Hx/P4AAAAAAAAAAAAAP5/Hw+DgcBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgeDweBgMBgABgMAAAAAAAAzGYzCQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2Gx/Gw2Gx/Gw2AAAAAABgMHxjMJgHwDAZDMY+BgMAAAAAAAAAMJjAwMDAwMZDAAAAAAAAADg2GwcHZuMxmMw7AAAAAAAAYDAYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDAYDAYDAYBgGAAAAAAAAADAMAwGAwGAwGBgYAAAAAAAAAAAAAAzDx/jwzAAAAAAAAAAAAAAAAAMBg/BgMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMDAAAAAAAAAAAAAAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAAAAAAAAAIDAwMDAwMBAAAAAAAAAADg2MZjNZrMZjGwcAAAAAAAAABgcHgMBgMBgMBg/AAAAAAAAAHxjAYGBgYGBgMZ/AAAAAAAAAHxjAYDDwDAYDMY+AAAAAAAAAAwODw2Mx/AwGAwPAAAAAAAAAP5gMBgPwDAYDMY+AAAAAAAAADgwMBgPxjMZjMY+AAAAAAAAAP5jAYDAwMDAYDAYAAAAAAAAAHxjMZjHxjMZjMY+AAAAAAAAAHxjMZjH4DAYDAw8AAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgYAAAAAAAAAAADAwMDAwDAMAwDAAAAAAAAAAAAAA/AAAH4AAAAAAAAAAAAAAAwDAMAwDAwMDAwAAAAAAAAAHxjMYGBgMBgABgMAAAAAAAAAAA+MZjN5vN5uMA+AAAAAAAAABAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAPwzGYzHwzGYzGZ+AAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeAAAAAAAAAPg2GYzGYzGYzGx8AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAwGB4AAAAAAAAADwzMJgMBvMZjGYdAAAAAAAAAMZjMZjP5jMZjMZjAAAAAAAAADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAB4GAwGAwGMxmMw8AAAAAAAAAOYzGY2Hg8GwzGZzAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAxGZ/AAAAAAAAAMZ3P5/NZjMZjMZjAAAAAAAAAMZzPZ/N5nMZjMZjAAAAAAAAAHxjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAPwzGYzHwwGAwGB4AAAAAAAAAHxjMZjMZjMZrN4+AwHAAAAAAPwzGYzHw2GYzGZzAAAAAAAAAHxjMYwDgGAZjMY+AAAAAAAAAH4/FoMBgMBgMBgeAAAAAAAAAMZjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAMZjMZjMZjMY2DgIAAAAAAAAAMZjMZjNZrNZ/O42AAAAAAAAAMZjGw+DgcHw2MZjAAAAAAAAAGYzGYzDwMBgMBgeAAAAAAAAAP5jIYGBgYGBhMZ/AAAAAAAAADwYDAYDAYDAYDAeAAAAAAAAAABAMBwHAcBwHAYBAAAAAAAAADwGAwGAwGAwGAweAAAAAABAcGxjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP8AAAYBgGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAOAwGA8GwzGYzGZuAAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAABwGAweGxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAABwbDIYHgYDAYDA8AAAAAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AxmHgAAAAOAwGA2HYzGYzGZzAAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAAAYDAAHAYDAYDAYDGYzDwAAAAOAwGAzGw8Hg2GZzAAAAAAAAADgMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAAAAAB2P5rNZrNZjAAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGYzAAAAAAAAAAAAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGY+GAwPAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AwGB4AAAAAAAABuHYzGAwGB4AAAAAAAAAAAAAA+MYwDgGMY+AAAAAAAAABAYDB+DAYDAYDYOAAAAAAAAAAAAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAABjMZjMZjGwcAAAAAAAAAAAAABjMZrNZrP42AAAAAAAAAAAAABjGwcDgcGxjAAAAAAAAAAAAABjMZjMZjMY/AYGPgAAAAAAAAB/MwMDAwMZ/AAAAAAAAAA4MBgMHAMBgMBgHAAAAAAAAABgMBgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAHAMBgMA4MBgMBg4AAAAAAAA7NwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAcGxjMZjP4AAAAAAAAAAAAAMZjGY7NxmMZjAAAAAAAAAAAAPgGAwGAwGAx/AAAAAAAAAAAADgGAwGAwODZzAAAAAAAAAAAAP4GAwGAwGAwGAAAAAAAAAAAAPwDAYDMZjMZjAAAAAAAAAAAAHAMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAAAPwYDAYBgMDAwAAAAAAAAAAAAPwzMZjMZjMZjAAAAAAAAAAAAMxrNZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAHAMBgMDAAAAAAAAAAAAAAAAAPwDAYDAwGAwGAwGA4AAAAAAAPwDAYDAYDAZ+AAAAAAAAAMBgPwDAYDAYGBgMAAAAAAAAAAAAPwzMZjMZjMZ/AAAAAAAAAAAANw7GZjMZjMZvAAAAAAAAAAAADgGAwMBgMBgMBgMBwAAAAAAADgGAwGAwGAw+AAAAAAAAAAAAPwzMZjMZjMw8AAAAAAAAAAAAO4zGYzGYzCx8AAAAAAAAAAAAPgmMxmOwGAwGAwGA4AAAAAAAPwjMZjOYDAZ/AAAAAAAAAAAAO4zGY2HgwGAwGAwHAAAAAAAAO4zGYaBgGAZ/AAAAAAAAAAAAPwDAYzGQ2G4wGAwGAAAAAAAAPwDAYDAYDAYDAAAAAAAAAAAANZrNZrNZ7MY+AAAAAAAAAAAAPwzGYzGYzOZzAAAAAAAAMBg+MZgMBgMY+BgMAAAAAAAAcGwyGB4GAwGAwOZ+AAAAAAAAAGYzDwMH4MH4MBgMAAAAAAAB8MxmPhiMxvMxmMxjAAAAAAAAHBsMBgMH4MBgMNg4AAAAAAAAMDAwAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAGBgYAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAMDAwAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAMDAwABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAHZuABuGYzGYzGYzAAAAAAHZuABjOZ7P5vM5jMZjAAAAAAAAADw2GwfAA/AAAAAAAAAAAAAAADg2GwcAA+AAAAAAAAAAAAAAADAYAAYDAwMBjMY+AAAAAAAAAAAAAAAP5gMBgMAAAAAAAAAAAAAAAAAP4DAYDAYAAAAAAAAAwOAxGY2BgYGBuIYGBgfAAAAAwOAxGY2BgYGZnJofgYDAAAAAABgMAAMBgMDweDwMAAAAAAAAAAAAAAbGxsGwbAAAAAAAAAAAAAAAABsGwbGxsAAAAAAAAABEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVN07t07t07t07t07t07t07t07hgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8Bh8BgMBgMBgMBgMDYbDYbDYbDZ7DYbDYbDYbDYbAAAAAAAAAAB/DYbDYbDYbDYbAAAAAAAB8Bh8BgMBgMBgMBgMDYbDYbDZ7AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7AZ/AAAAAAAAAAAADYbDYbDYbDZ/AAAAAAAAAAAABgMBgMBh8Bh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPwAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/wAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgPxgMBgMBgMBgMDYbDYbDYbDYbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAfwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfzAbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7wB/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB7zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAbzYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDZ7wB7zYbDYbDYbDYbBgMBgMBh/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDYbDZ/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB/xgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYfwAAAAAAAAAAABgMBgMBgPxgPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAAfzYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ/zYbDYbDYbDYbBgMBgMBh/xh/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgMBgMBgMBgMP///////////////////////wAAAAAAAAAB//////////////B4PB4PB4PB4PB4PB4PB4PB4A+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+H//////////+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7NxsNhsNw7AAAAAAAAAHhmMxmNhmMZjMZmAAAAAAAAAP5jMZgMBgMBgMBgAAAAAAAAAAAAAB/Gw2Gw2Gw2AAAAAAAAAP5jGAYBgMDAwMZ/AAAAAAAAAAAAAA/NhsNhsNg4AAAAAAAAAAAAAAzGYzGYzGY+GAwMAAAAAAAAHZuBgMBgMBgMAAAAAAAAAH4MDwzGYzGYeBg/AAAAAAAAADg2MZjP5jMZjGwcAAAAAAAAADg2MZjMY2Gw2Gx3AAAAAAAAAB4YBgGD4zGYzGYeAAAAAAAAAAAAAA/Nttts/AAAAAAAAAAAAAABgY/NttvM/GBgAAAAAAAAABwYGAwHwwGAwDAOAAAAAAAAAAA+MZjMZjMZjMZjAAAAAAAAAAAAP4AAB/AAAP4AAAAAAAAAAAAABgMH4MBgAAA/AAAAAAAAAAAYBgGAYGBgYAA/AAAAAAAAAAAGBgYGAYBgGAA/AAAAAAAAAA4NhsMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBhsNhsHAAAAAAAAAAAAAMAA/AAMAAAAAAAAAAAAAAAAA7NwAHZuAAAAAAAAAAAcGw2DgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAHgwGAwGAx2Gw2DwOAAAAAAAA2DYbDYbDYAAAAAAAAAAAAAAAeGYGBgZH4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH4/H4/H4/H4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==", + "width": 9, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfkCpUCgV6mUCgT8AAAAAAAAAfn+23+/2G53+/z8AAAAAAAAAAAAbH8/n8/j4OAgAAAAAAAAAAAAEBwfH8fBwEAAAAAAAAAAAAAwPB453O5wwGB4AAAAAAAAAAAwPD8/3+fgwGB4AAAAAAAAAAAAAAAGB4PAwAAAAAAAAA/3+/3+/3+52Gw3O/3+/3+/3+AAAAAAAB4ZiEQjMPAAAAAAAA/3+/3+/2GmV6vUyw3+/3+/3+AAAHgcGhkeGYzGYzDwAAAAAAAAAPDMZjMZh4GD8GAwAAAAAAAAAPxmPxgMBgMDg8HAAAAAAAAAAfzGfzGYzGYzO53MwAAAAAAAAAAwGG2PHOPG2GAwAAAAAAAEAwHA8Hw/nw8HAwEAAAAAAAAAEBgcHh8/h8HgcBgEAAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GAAAAAAAAAAAZjMZjMZjMZgAZjMAAAAAAAAAf22222ew2Gw2Gw2AAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAAAAAAA/n8/n8AAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GD8AAAAAAAAAGB4fgwGAwGAwGAwAAAAAAAAAGAwGAwGAwGD8PAwAAAAAAAAAAAAAAwDH8DAwAAAAAAAAAAAAAAAABgYH8YBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwH8AAAAAAAAAAAAAAAABQbH8bBQAAAAAAAAAAAAAAAEBwOD4fH8/gAAAAAAAAAAAAA/n8fD4OBwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGB4PB4GAwGAAGAwAAAAAAADMZjMJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYbH8bDYbH8bDYAAAAAAGAwfGMwmAfAMBkMxj4GAwAAAAAAAAAwmMDAwMDAxkMAAAAAAAAAODYbBwdm4zGYzDsAAAAAAABgMBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwMBgMBgMBgGAYAAAAAAAAAMAwDAYDAYDAYGBgAAAAAAAAAAAAADMPH+PDMAAAAAAAAAAAAAAAAAwGD8GAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwMAAAAAAAAAAAAAAAH8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAAAAAAAAAgMDAwMDAwEAAAAAAAAAAODYxmM1msxmMbBwAAAAAAAAAGBweAwGAwGAwGD8AAAAAAAAAfGMBgYGBgYGAxn8AAAAAAAAAfGMBgMPAMBgMxj4AAAAAAAAADA4PDYzH8DAYDA8AAAAAAAAA/mAwGA/AMBgMxj4AAAAAAAAAODAwGA/GMxmMxj4AAAAAAAAA/mMBgMDAwMBgMBgAAAAAAAAAfGMxmMfGMxmMxj4AAAAAAAAAfGMxmMfgMBgMDDwAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGBgAAAAAAAAAAAMDAwMDAMAwDAMAAAAAAAAAAAAAD8AAAfgAAAAAAAAAAAAAADAMAwDAMDAwMDAAAAAAAAAAfGMxgYGAwGAAGAwAAAAAAAAAAD4xmM3m83m4wD4AAAAAAAAAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAAAA/DMZjMfDMZjMZn4AAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4AAAAAAAAA+DYZjMZjMZjMbHwAAAAAAAAA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAA/jMYjQeDQYDAYHgAAAAAAAAAPDMwmAwG8xmMZh0AAAAAAAAAxmMxmM/mMxmMxmMAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAHgYDAYDAYzGYzDwAAAAAAAAA5jMZjYeDwbDMZnMAAAAAAAAA8DAYDAYDAYDEZn8AAAAAAAAAxnc/n81mMxmMxmMAAAAAAAAAxnM9n83mcxmMxmMAAAAAAAAAfGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAA/DMZjMfDAYDAYHgAAAAAAAAAfGMxmMxmMxms3j4DAcAAAAAA/DMZjMfDYZjMZnMAAAAAAAAAfGMxjAOAYBmMxj4AAAAAAAAAfj8WgwGAwGAwGB4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxjYOAgAAAAAAAAAxmMxmM1ms1n87jYAAAAAAAAAxmMbD4OBwfDYxmMAAAAAAAAAZjMZjMPAwGAwGB4AAAAAAAAA/mMhgYGBgYGExn8AAAAAAAAAPBgMBgMBgMBgMB4AAAAAAAAAAEAwHAcBwHAcBgEAAAAAAAAAPAYDAYDAYDAYDB4AAAAAAEBwbGMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/wAABgGAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAA4DAYDwbDMZjMZm4AAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAAHAYDB4bGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAHBsMhgeBgMBgMDwAAAAAAAAAAAAADszGYzGYzD4DGYeAAAAA4DAYDYdjMZjMZnMAAAAAAAAAGAwABwGAwGAwGB4AAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgMZjMPAAAAA4DAYDMbDweDYZnMAAAAAAAAAOAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAHY/ms1ms1mMAAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZjMAAAAAAAAAAAAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZj4YDA8AAAAAAAAADszGYzGYzD4DAYHgAAAAAAAAG4djMYDAYHgAAAAAAAAAAAAAD4xjAOAYxj4AAAAAAAAAEBgMH4MBgMBgNg4AAAAAAAAAAAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMbBwAAAAAAAAAAAAAGMxms1ms/jYAAAAAAAAAAAAAGMbBwOBwbGMAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMxj8BgY+AAAAAAAAAH8zAwMDAxn8AAAAAAAAADgwGAwcAwGAwGAcAAAAAAAAAGAwGAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAcAwGAwDgwGAwGDgAAAAAAADs3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBwbGMxmM/gAAAAAAAAAAAAAxmMZjs3GYxmMAAAAAAAAAAAA+AYDAYDAYDH8AAAAAAAAAAAAOAYDAYDA4NnMAAAAAAAAAAAA/gYDAYDAYDAYAAAAAAAAAAAA/AMBgMxmMxmMAAAAAAAAAAAAcAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAAA/BgMBgGAwMDAAAAAAAAAAAAA/DMxmMxmMxmMAAAAAAAAAAAAzGs1mMxmMxj4AAAAAAAAAAAAcAwGAwMAAAAAAAAAAAAAAAAA/AMBgMDAYDAYDAYDgAAAAAAA/AMBgMBgMBn4AAAAAAAAAwGA/AMBgMBgYGAwAAAAAAAAAAAA/DMxmMxmMxn8AAAAAAAAAAAA3DsZmMxmMxm8AAAAAAAAAAAAOAYDAwGAwGAwGAwHAAAAAAAAOAYDAYDAYDD4AAAAAAAAAAAA/DMxmMxmMzDwAAAAAAAAAAAA7jMZjMZjMLHwAAAAAAAAAAAA+CYzGY7AYDAYDAYDgAAAAAAA/CMxmM5gMBn8AAAAAAAAAAAA7jMZjYeDAYDAYDAcAAAAAAAA7jMZhoGAYBn8AAAAAAAAAAAA/AMBjMZDYbjAYDAYAAAAAAAA/AMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAAA1ms1ms1nsxj4AAAAAAAAAAAA/DMZjMZjM5nMAAAAAAAAwGD4xmAwGAxj4GAwAAAAAAABwbDIYHgYDAYDA5n4AAAAAAAAAZjMPAwfgwfgwGAwAAAAAAAHwzGY+GIzG8zGYzGMAAAAAAAAcGwwGAwfgwGAw2DgAAAAAAAAwMDAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAYGBgABwGAwGAwGB4AAAAAAAAwMDAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAwMDAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAdm4AG4ZjMZjMZjMAAAAAAdm4AGM5ns/m8zmMxmMAAAAAAAAAPDYbB8AD8AAAAAAAAAAAAAAAODYbBwAD4AAAAAAAAAAAAAAAMBgABgMDAwGMxj4AAAAAAAAAAAAAAA/mAwGAwAAAAAAAAAAAAAAAAA/gMBgMBgAAAAAAAADA4DEZjYGBgYG4hgYGB8AAAADA4DEZjYGBgZmcmh+BgMAAAAAAGAwAAwGAwPB4PAwAAAAAAAAAAAAABsbGwbBsAAAAAAAAAAAAAAAAGwbBsbGwAAAAAAAAAESIESIESIESIESIESIESIESIVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVU3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3TuGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGHwGAwGAwGAwGAwNhsNhsNhsNnsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAAAAH8NhsNhsNhsNhsAAAAAAAHwGHwGAwGAwGAwGAwNhsNhsNnsBnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH8BnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnsBn8AAAAAAAAAAAANhsNhsNhsNn8AAAAAAAAAAAAGAwGAwGHwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GA/GAwGAwGAwGAwNhsNhsNhsNhvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/MBvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnvAH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AHvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMBvNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNnvAHvNhsNhsNhsNhsGAwGAwGH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNhsNn/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AH/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/NhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNh/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGA/GA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAB/NhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNn/NhsNhsNhsNhsGAwGAwGH/GH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GAwGAwGAwGAw////////////////////////AAAAAAAAAAH/////////////8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8HgD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4f//////////4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAADs3Gw2Gw3DsAAAAAAAAAeGYzGY2GYxmMxmYAAAAAAAAA/mMxmAwGAwGAwGAAAAAAAAAAAAAAH8bDYbDYbDYAAAAAAAAA/mMYBgGAwMDAxn8AAAAAAAAAAAAAD82Gw2Gw2DgAAAAAAAAAAAAADMZjMZjMZj4YDAwAAAAAAAAdm4GAwGAwGAwAAAAAAAAAfgwPDMZjMZh4GD8AAAAAAAAAODYxmM/mMxmMbBwAAAAAAAAAODYxmMxjYbDYbHcAAAAAAAAAHhgGAYPjMZjMZh4AAAAAAAAAAAAAD82222z8AAAAAAAAAAAAAAGBj82228z8YGAAAAAAAAAAHBgYDAfDAYDAMA4AAAAAAAAAAD4xmMxmMxmMxmMAAAAAAAAAAAA/gAAH8AAA/gAAAAAAAAAAAAAGAwfgwGAAAD8AAAAAAAAAABgGAYBgYGBgAD8AAAAAAAAAAAYGBgYBgGAYAD8AAAAAAAAADg2GwwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGGw2GwcAAAAAAAAAAAAAwAD8AAwAAAAAAAAAAAAAAAADs3AAdm4AAAAAAAAAABwbDYOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAeDAYDAYDHYbDYPA4AAAAAAADYNhsNhsNgAAAAAAAAAAAAAAB4ZgYGBkfgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfj8fj8fj8fgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA", "amigaFont": false }, "icelandic": { - "data": "CQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH5AqVAoFeplAoE/AAAAAAAAAH5/tt/v9hud/v8/AAAAAAAAAAAAGx/P5/P4+DgIAAAAAAAAAAAABAcHx/HwcBAAAAAAAAAAAAAMDweOdzucMBgeAAAAAAAAAAAMDw/P9/n4MBgeAAAAAAAAAAAAAAABgeDwMAAAAAAAAAP9/v9/v9/udhsNzv9/v9/v9/gAAAAAAAeGYhEIzDwAAAAAAAP9/v9/v9hpler1MsN/v9/v9/gAAB4HB4ZHhmMxmMw8AAAAAAAAADwzGYzGYeBg/BgMAAAAAAAAAD8Zj8YDAYDA4PBwAAAAAAAAAH8xn8xmMxmMzudzMAAAAAAAAAAMBhtjxzjxthgMAAAAAAABAMBwPB8P58PBwMBAAAAAAAAABAYHB4fP4fB4HAYBAAAAAAAAABgeH4MBgMBg/DwMAAAAAAAAAGYzGYzGYzGYAGYzAAAAAAAAAH9ttttnsNhsNhsNgAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAAAAAAAAAB/P5/AAAAAAAAABgeH4MBgMBg/DwMH4AAAAAAABgeH4MBgMBgMBgMAAAAAAAAABgMBgMBgMBg/DwMAAAAAAAAAAAAAAMAx/AwMAAAAAAAAAAAAAAAAAYGB/GAYAAAAAAAAAAAAAAAABgMBgMB/AAAAAAAAAAAAAAAAASGZ/mYSAAAAAAAAAAAAAAIBAcDg+Hx/P4AAAAAAAAAAAAAP5/Hw+DgcBAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgeDweBgMBgABgMAAAAAAAAzGYzCQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2Gx/Gw2Gx/Gw2AAAAAAAAMBg+MZhMA+AZDMY+BgMAAAAAAAAAMJjAwMDAwMZDAAAAAAAAADg2GwcHZuMxmMw7AAAAAAAAMBgMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDAYDAYDAYBgGAAAAAAAAADAMAwGAwGAwGBgYAAAAAAAAAAAAAAzDx/jwzAAAAAAAAAAAAAAAAAMBh/hgMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMDAAAAAAAAAAAAAAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAAAAAAYDAwGBgMDAYGAwAAAAAAAAAHxjMZrNZrNZjMY+AAAAAAAAABgcHgMBgMBgMBg/AAAAAAAAAHxjAYGBgYGBgMZ/AAAAAAAAAHxjAYDDwDAYDMY+AAAAAAAAAAwODw2Mx/AwGAwPAAAAAAAAAP5gMBgPwDAYDMY+AAAAAAAAADgwMBgPxjMZjMY+AAAAAAAAAP5jAYDAwMDAYDAYAAAAAAAAAHxjMZjHxjMZjMY+AAAAAAAAAHxjMZjH4DAYDAw8AAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgYAAAAAAAAAAADAwMDAwDAMAwDAAAAAAAAAAAAAAAP4AAB/AAAAAAAAAAAAAAwDAMAwDAwMDAwAAAAAAAAAHxjMYDAwMBgABgMAAAAAAAAAAA+MZjN5vN5uMA+AAAAAAAAABAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAPwzGYzHwzGYzGZ+AAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeAAAAAAAAAPg2GYzGYzGYzGx8AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAwGB4AAAAAAAAADwzMJgMBvMZjGYdAAAAAAAAAMZjMZjP5jMZjMZjAAAAAAAAADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAA8DAYDAYDAZjMY+AAAAAAAAAOYzGw2Hg+GwzGZzAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAxGZ/AAAAAAAAAMZ3P5/NZjMZjMZjAAAAAAAAAMZzPZ/N5nMZjMZjAAAAAAAAADg2MZjMZjMZjGwcAAAAAAAAAPwzGYzHwwGAwGB4AAAAAAAAAHxjMZjMZjMZrN4+AwHAAAAAAPwzGYzHw2GYzGZzAAAAAAAAAHxjMYwDgGAZjMY+AAAAAAAAAH4/FoMBgMBgMBgeAAAAAAAAAMZjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAMZjMZjMZjMY2DgIAAAAAAAAAMZjMZjMZrNZ/Gw2AAAAAAAAAMZjGw2DgcGw2MZjAAAAAAAAAGYzGYzDwMBgMBgeAAAAAAAAAP5jIYGBgYGBhMZ/AAAAAAAAADwYDAYDAYDAYDAeAAAAAAAAAGAwDAYBgMAwGAYDAAAAAAAAADwGAwGAwGAwGAweAAAAAABAcGxjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/gAAAAYBgGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAOAwGA8GwzGYzGZuAAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAABwGAweGxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAADg2GQwPAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAA7MxmMxmHwGAxmHgAAAAOAwGA2HYzGYzGZzAAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAAAYDAAHAYDAYDAYDGYzDwAAAAOAwGAzGw8Hg2GZzAAAAAAAAADgMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAAAAAB2P5rNZrMZjAAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGYzAAAAAAAAAAAAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAABuGYzGYzHwwGAwPAAAAAAAAAA7MxmMxmHwGAwGB4AAAAAAAABuHYzGAwGB4AAAAAAAAAAAAAA+MYwDgGMY+AAAAAAAAABAYDB+DAYDAYDYOAAAAAAAAAAAAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAAAzGYzGYzDwMAAAAAAAAAAAAABjMZjNZrP42AAAAAAAAAAAAABjMY2Dg2MZjAAAAAAAAAAAAABjMZjMZjH4DAYGHgAAAAAAAAB/MwMDAwMZ/AAAAAAAAAA4MBgMHA4BgMBgHAAAAAAAAABgMBgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAHAMBgMA4HBgMBg4AAAAAAAAAHZuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAcGxjMZjP4AAAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeBgGDgAAAAMxmABmMxmMxmMw7AAAAAAAAGBgYAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAIDg2AA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAMxmAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAwDAMAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAcGwcAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+BgGDgAAAIDg2AA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAAMxmAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAwDAMAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAAPg2GYzPYzGYzGx8AAAAAAAAAGwYNgGH5jMZjMY+AAAAAAAAAPAwHwzGYzGY+GB4AAAAAAMZjBAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAADg2DgADg2MZjP5jMZjAAAAAAAwMAB/GYxGg8GgxGZ/AAAAAAAAAAAAAB2DY7N5sNg3AAAAAAAAAD42MxmP5mMxmMxnAAAAAAAAIDg2AA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAMZjAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAOAwGA+GYzGYzHwwGAwPAAAAYHhmABmMxmMxmMw7AAAAAAAwMAAzGYzGYeBgMBgeAAAAAAAAGBgYABjMZjMZjH4DAYGHgAMZjDg2MZjMZjMZjGwcAAAAAAMZjABjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAAY+M5vNZzOY+MAAAAAAAcGwyGB4GAwGAwOZ+AAAAAAAADDw2M5nNZrOZzGw8MAAAAAAB8MxmPhiMxvMxmMxjAAAAAAAAHBsMBgMH4MBgMBgMNg4AAAAAGBgYAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAGBgYAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAGBgYAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAGBgYABmMxmMxmMw7AAAAAAAwMAAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAwMAAeBgMBgMBgMBgeAAAAAAAwMAAcGxjMZjMZjGwcAAAAAAAwMABjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAADAYAAYDAwMBjMY+AAAAAAAAAAAAAAAP5gMBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAP4DAYDAAAAAAAAAABgMBhMZmBgYGBuKYGBgfAAAABgMBhMZmBgYGZnJ4fAYDAAAAAABgMAAMBgMDweDwMAAAAAAAAAAAAAAZmZmGYZgAAAAAAAAAAAAAAABmGYZmZmAAAAAAAAABEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVN07t07t07t07t07t07t07t07hgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8Bh8BgMBgMBgMBgMDYbDYbDYbDZ7DYbDYbDYbDYbAAAAAAAAAAB/DYbDYbDYbDYbAAAAAAAB8Bh8BgMBgMBgMBgMDYbDYbDZ7AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7AZ/AAAAAAAAAAAADYbDYbDYbDZ/AAAAAAAAAAAABgMBgMBh8Bh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPwAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/wAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgPxgMBgMBgMBgMDYbDYbDYbDYbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAfwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfzAbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7wB/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB7zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAbzYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDZ7wB7zYbDYbDYbDYbBgMBgMBh/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDYbDZ/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB/xgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYfwAAAAAAAAAAABgMBgMBgPxgPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAAfzYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ/zYbDYbDYbDYbBgMBgMBh/xh/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgMBgMBgMBgMP///////////////////////wAAAAAAAAAB//////////////B4PB4PB4PB4PB4PB4PB4PB4A+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+H//////////+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7NxsNhsNw7AAAAAAAAAHhmMxmNhmMZjMZuAAAAAAAAAP5jMZgMBgMBgMBgAAAAAAAAAAAAAB/Gw2Gw2Gw2AAAAAAAAAP5jGAYBgMDAwMZ/AAAAAAAAAAAAAA/NhsNhsNg4AAAAAAAAAAAAAAzGYzGYzGY+GAwMAAAAAAAAAA7NwMBgMBgMAAAAAAAAADwMDwzGYzGYeBgeAAAAAAAAADg2MZjP5jMZjGwcAAAAAAAAADg2MZjMZjMY2Gx3AAAAAAAAAB4YBgGD4zGYzGYeAAAAAAAAAAAAAA/Nttts/AAAAAAAAAAAAAABgY/NttvM/GBgAAAAAAAAABwYGAwHwwGAwDAOAAAAAAAAAHxjMZjMZjMZjMZjAAAAAAAAAAAAP4AAB/AAAP4AAAAAAAAAAAAABgMH4MBgAAA/AAAAAAAAAAAYBgGAYGBgYAA/AAAAAAAAAAAGBgYGAYBgGAA/AAAAAAAAAA4NhsMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMNhsNg4AAAAAAAAAAAABgMAA/AAMBgAAAAAAAAAAAAAAA7NwAHZuAAAAAAAAAAAcGw2DgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAAAAAAAAAAAHgwGAwGAx2Gw2DwOAAAAAAABsGw2Gw2GwAAAAAAAAAAAAAAA4NgYGBkPgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHw+Hw+Hw+HwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==", + "width": 9, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfkCpUCgV6mUCgT8AAAAAAAAAfn+23+/2G53+/z8AAAAAAAAAAAAbH8/n8/j4OAgAAAAAAAAAAAAEBwfH8fBwEAAAAAAAAAAAAAwPB453O5wwGB4AAAAAAAAAAAwPD8/3+fgwGB4AAAAAAAAAAAAAAAGB4PAwAAAAAAAAA/3+/3+/3+52Gw3O/3+/3+/3+AAAAAAAB4ZiEQjMPAAAAAAAA/3+/3+/2GmV6vUyw3+/3+/3+AAAHgcHhkeGYzGYzDwAAAAAAAAAPDMZjMZh4GD8GAwAAAAAAAAAPxmPxgMBgMDg8HAAAAAAAAAAfzGfzGYzGYzO53MwAAAAAAAAAAwGG2PHOPG2GAwAAAAAAAEAwHA8Hw/nw8HAwEAAAAAAAAAEBgcHh8/h8HgcBgEAAAAAAAAAGB4fgwGAwGD8PAwAAAAAAAAAZjMZjMZjMZgAZjMAAAAAAAAAf22222ew2Gw2Gw2AAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAAAAAAAAH8/n8AAAAAAAAAGB4fgwGAwGD8PAwfgAAAAAAAGB4fgwGAwGAwGAwAAAAAAAAAGAwGAwGAwGD8PAwAAAAAAAAAAAAAAwDH8DAwAAAAAAAAAAAAAAAABgYH8YBgAAAAAAAAAAAAAAAAGAwGAwH8AAAAAAAAAAAAAAAABIZn+ZhIAAAAAAAAAAAAAAgEBwOD4fH8/gAAAAAAAAAAAAA/n8fD4OBwEAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGB4PB4GAwGAAGAwAAAAAAADMZjMJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYbH8bDYbH8bDYAAAAAAAAwGD4xmEwD4BkMxj4GAwAAAAAAAAAwmMDAwMDAxkMAAAAAAAAAODYbBwdm4zGYzDsAAAAAAAAwGAwMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwMBgMBgMBgGAYAAAAAAAAAMAwDAYDAYDAYGBgAAAAAAAAAAAAADMPH+PDMAAAAAAAAAAAAAAAAAwGH+GAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwMAAAAAAAAAAAAAAAH8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAAAAABgMDAYGAwMBgYDAAAAAAAAAAfGMxms1ms1mMxj4AAAAAAAAAGBweAwGAwGAwGD8AAAAAAAAAfGMBgYGBgYGAxn8AAAAAAAAAfGMBgMPAMBgMxj4AAAAAAAAADA4PDYzH8DAYDA8AAAAAAAAA/mAwGA/AMBgMxj4AAAAAAAAAODAwGA/GMxmMxj4AAAAAAAAA/mMBgMDAwMBgMBgAAAAAAAAAfGMxmMfGMxmMxj4AAAAAAAAAfGMxmMfgMBgMDDwAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGBgAAAAAAAAAAAMDAwMDAMAwDAMAAAAAAAAAAAAAAA/gAAH8AAAAAAAAAAAAADAMAwDAMDAwMDAAAAAAAAAAfGMxgMDAwGAAGAwAAAAAAAAAAD4xmM3m83m4wD4AAAAAAAAAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAAAA/DMZjMfDMZjMZn4AAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4AAAAAAAAA+DYZjMZjMZjMbHwAAAAAAAAA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAA/jMYjQeDQYDAYHgAAAAAAAAAPDMwmAwG8xmMZh0AAAAAAAAAxmMxmM/mMxmMxmMAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAADwMBgMBgMBmMxj4AAAAAAAAA5jMbDYeD4bDMZnMAAAAAAAAA8DAYDAYDAYDEZn8AAAAAAAAAxnc/n81mMxmMxmMAAAAAAAAAxnM9n83mcxmMxmMAAAAAAAAAODYxmMxmMxmMbBwAAAAAAAAA/DMZjMfDAYDAYHgAAAAAAAAAfGMxmMxmMxms3j4DAcAAAAAA/DMZjMfDYZjMZnMAAAAAAAAAfGMxjAOAYBmMxj4AAAAAAAAAfj8WgwGAwGAwGB4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxjYOAgAAAAAAAAAxmMxmMxms1n8bDYAAAAAAAAAxmMbDYOBwbDYxmMAAAAAAAAAZjMZjMPAwGAwGB4AAAAAAAAA/mMhgYGBgYGExn8AAAAAAAAAPBgMBgMBgMBgMB4AAAAAAAAAYDAMBgGAwDAYBgMAAAAAAAAAPAYDAYDAYDAYDB4AAAAAAEBwbGMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH+AAAABgGAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAA4DAYDwbDMZjMZm4AAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAAHAYDB4bGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAODYZDA8DAYDAYHgAAAAAAAAAAAAADszGYzGYfAYDGYeAAAAA4DAYDYdjMZjMZnMAAAAAAAAAGAwABwGAwGAwGB4AAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgMZjMPAAAAA4DAYDMbDweDYZnMAAAAAAAAAOAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAHY/ms1msxmMAAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZjMAAAAAAAAAAAAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMfDAYDA8AAAAAAAAADszGYzGYfAYDAYHgAAAAAAAAG4djMYDAYHgAAAAAAAAAAAAAD4xjAOAYxj4AAAAAAAAAEBgMH4MBgMBgNg4AAAAAAAAAAAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAADMZjMZjMPAwAAAAAAAAAAAAAGMxmM1ms/jYAAAAAAAAAAAAAGMxjYODYxmMAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMfgMBgYeAAAAAAAAAH8zAwMDAxn8AAAAAAAAADgwGAwcDgGAwGAcAAAAAAAAAGAwGAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAcAwGAwDgcGAwGDgAAAAAAAAAdm4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBwbGMxmM/gAAAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4GAYOAAAAAzGYAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAYGBgAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAgODYADwDD4zGYzDsAAAAAAAAAzGYADwDD4zGYzDsAAAAAAADAMAwADwDD4zGYzDsAAAAAAABwbBwADwDD4zGYzDsAAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4GAYOAAAAgODYAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAzGYAD4xn8wGAxj4AAAAAAADAMAwAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAA+DYZjM9jMZjMbHwAAAAAAAAAbBg2AYfmMxmMxj4AAAAAAAAA8DAfDMZjMZj4YHgAAAAAAxmMEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAODYOAAODYxmM/mMxmMAAAAAADAwAH8ZjEaDwaDEZn8AAAAAAAAAAAAAHYNjs3mw2DcAAAAAAAAAPjYzGY/mYzGYzGcAAAAAAAAgODYAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAxmMAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAA4DAYD4ZjMZjMfDAYDA8AAABgeGYAGYzGYzGYzDsAAAAAADAwADMZjMZh4GAwGB4AAAAAAAAYGBgAGMxmMxmMfgMBgYeAAxmMODYxmMxmMxmMbBwAAAAAAxmMAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAAAABj4zm81nM5j4wAAAAAABwbDIYHgYDAYDA5n4AAAAAAAAMPDYzmc1ms5nMbDwwAAAAAAHwzGY+GIzG8zGYzGMAAAAAAAAcGwwGAwfgwGAwGAw2DgAAAAAYGBgADwDD4zGYzDsAAAAAAAAYGBgABwGAwGAwGB4AAAAAAAAYGBgAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAYGBgAGYzGYzGYzDsAAAAAADAwABwbGMxn8xmMxmMAAAAAADAwAB4GAwGAwGAwGB4AAAAAADAwABwbGMxmMxmMbBwAAAAAADAwAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAMBgABgMDAwGMxj4AAAAAAAAAAAAAAA/mAwGAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/gMBgMAAAAAAAAAAGAwGExmYGBgYG4pgYGB8AAAAGAwGExmYGBgZmcnh8BgMAAAAAAGAwAAwGAwPB4PAwAAAAAAAAAAAAABmZmYZhmAAAAAAAAAAAAAAAAGYZhmZmYAAAAAAAAAESIESIESIESIESIESIESIESIVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVU3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3TuGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGHwGAwGAwGAwGAwNhsNhsNhsNnsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAAAAH8NhsNhsNhsNhsAAAAAAAHwGHwGAwGAwGAwGAwNhsNhsNnsBnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH8BnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnsBn8AAAAAAAAAAAANhsNhsNhsNn8AAAAAAAAAAAAGAwGAwGHwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GA/GAwGAwGAwGAwNhsNhsNhsNhvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/MBvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnvAH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AHvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMBvNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNnvAHvNhsNhsNhsNhsGAwGAwGH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNhsNn/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AH/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/NhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNh/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGA/GA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAB/NhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNn/NhsNhsNhsNhsGAwGAwGH/GH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GAwGAwGAwGAw////////////////////////AAAAAAAAAAH/////////////8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8HgD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4f//////////4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAADs3Gw2Gw3DsAAAAAAAAAeGYzGY2GYxmMxm4AAAAAAAAA/mMxmAwGAwGAwGAAAAAAAAAAAAAAH8bDYbDYbDYAAAAAAAAA/mMYBgGAwMDAxn8AAAAAAAAAAAAAD82Gw2Gw2DgAAAAAAAAAAAAADMZjMZjMZj4YDAwAAAAAAAAADs3AwGAwGAwAAAAAAAAAPAwPDMZjMZh4GB4AAAAAAAAAODYxmM/mMxmMbBwAAAAAAAAAODYxmMxmMxjYbHcAAAAAAAAAHhgGAYPjMZjMZh4AAAAAAAAAAAAAD82222z8AAAAAAAAAAAAAAGBj82228z8YGAAAAAAAAAAHBgYDAfDAYDAMA4AAAAAAAAAfGMxmMxmMxmMxmMAAAAAAAAAAAA/gAAH8AAA/gAAAAAAAAAAAAAGAwfgwGAAAD8AAAAAAAAAABgGAYBgYGBgAD8AAAAAAAAAAAYGBgYBgGAYAD8AAAAAAAAADg2GwwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAw2Gw2DgAAAAAAAAAAAAGAwAD8AAwGAAAAAAAAAAAAAAADs3AAdm4AAAAAAAAAABwbDYOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAAAAeDAYDAYDHYbDYPA4AAAAAAAGwbDYbDYbAAAAAAAAAAAAAAADg2BgYGQ+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfD4fD4fD4fAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA", "amigaFont": false }, "latin1": { - "data": "CQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH5AqVAoFeplAoE/AAAAAAAAAH5/tt/v9hud/v8/AAAAAAAAAAAAGx/P5/P4+DgIAAAAAAAAAAAABAcHx/HwcBAAAAAAAAAAAAAMDweOdzucMBgeAAAAAAAAAAAMDw/P9/n4MBgeAAAAAAAAAAAAAAABgeDwMAAAAAAAAAP9/v9/v9/udhsNzv9/v9/v9/gAAAAAAAeGYhEIzDwAAAAAAAP9/v9/v9hpler1MsN/v9/v9/gAAB4HBoZHhmMxmMw8AAAAAAAAADwzGYzGYeBg/BgMAAAAAAAAAD8Zj8YDAYDA4PBwAAAAAAAAAH8xn8xmMxmMzudzMAAAAAAAAAAMBhtjxzjxthgMAAAAAAABAMBwPB8P58PBwMBAAAAAAAAABAYHB4fP4fB4HAYBAAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBgAAAAAAAAAAGYzGYzGYzGYAGYzAAAAAAAAAH9ttttnsNhsNhsNgAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAAAAAAAAP5/P5/AAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBg/AAAAAAAAABgeH4MBgMBgMBgMAAAAAAAAABgMBgMBgMBg/DwMAAAAAAAAAAAAAAMAx/AwMAAAAAAAAAAAAAAAAAYGB/GAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAUGx/GwUAAAAAAAAAAAAAAABAcDg+Hx/P4AAAAAAAAAAAAAP5/Hw+DgcBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgeDweBgMBgABgMAAAAAAAAzGYzCQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2Gx/Gw2Gx/Gw2AAAAAABgMHxjMJgHwDAZDMY+BgMAAAAAAAAAMJjAwMDAwMZDAAAAAAAAADg2GwcHZuMxmMw7AAAAAAAAYDAYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDAYDAYDAYBgGAAAAAAAAADAMAwGAwGAwGBgYAAAAAAAAAAAAAAzDx/jwzAAAAAAAAAAAAAAAAAMBg/BgMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMDAAAAAAAAAAAAAAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAAAAAAAAAIDAwMDAwMBAAAAAAAAAADg2MZjNZrMZjGwcAAAAAAAAABgcHgMBgMBgMBg/AAAAAAAAAHxjAYGBgYGBgMZ/AAAAAAAAAHxjAYDDwDAYDMY+AAAAAAAAAAwODw2Mx/AwGAwPAAAAAAAAAP5gMBgPwDAYDMY+AAAAAAAAADgwMBgPxjMZjMY+AAAAAAAAAP5jAYDAwMDAYDAYAAAAAAAAAHxjMZjHxjMZjMY+AAAAAAAAAHxjMZjH4DAYDAw8AAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgYAAAAAAAAAAADAwMDAwDAMAwDAAAAAAAAAAAAAA/AAAH4AAAAAAAAAAAAAAAwDAMAwDAwMDAwAAAAAAAAAHxjMYGBgMBgABgMAAAAAAAAAAA+MZjN5vN5uMA+AAAAAAAAABAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAPwzGYzHwzGYzGZ+AAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeAAAAAAAAAPg2GYzGYzGYzGx8AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAwGB4AAAAAAAAADwzMJgMBvMZjGYdAAAAAAAAAMZjMZjP5jMZjMZjAAAAAAAAADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAB4GAwGAwGMxmMw8AAAAAAAAAOYzGY2Hg8GwzGZzAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAxGZ/AAAAAAAAAMZ3P5/NZjMZjMZjAAAAAAAAAMZzPZ/N5nMZjMZjAAAAAAAAAHxjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAPwzGYzHwwGAwGB4AAAAAAAAAHxjMZjMZjMZrN4+AwHAAAAAAPwzGYzHw2GYzGZzAAAAAAAAAHxjMYwDgGAZjMY+AAAAAAAAAH4/FoMBgMBgMBgeAAAAAAAAAMZjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAMZjMZjMZjMY2DgIAAAAAAAAAMZjMZjNZrNZ/O42AAAAAAAAAMZjGw+DgcHw2MZjAAAAAAAAAGYzGYzDwMBgMBgeAAAAAAAAAP5jIYGBgYGBhMZ/AAAAAAAAADwYDAYDAYDAYDAeAAAAAAAAAABAMBwHAcBwHAYBAAAAAAAAADwGAwGAwGAwGAweAAAAAABAcGxjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/gAAAAYBgGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAOAwGA8GwzGYzGY+AAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAABwGAweGxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAABwbDIYHgYDAYDA8AAAAAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AxmHgAAAAOAwGA2HYzGYzGZzAAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAAAYDAAHAYDAYDAYDGYzDwAAAAOAwGAzGw8Hg2GZzAAAAAAAAADgMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAAAAAB2P5rNZrNZjAAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGYzAAAAAAAAAAAAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGY+GAwPAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AwGB4AAAAAAAABuHYzGAwGB4AAAAAAAAAAAAAA+MYwDgGMY+AAAAAAAAABAYDB+DAYDAYDYOAAAAAAAAAAAAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAABjMZjMZjGwcAAAAAAAAAAAAABjMZrNZrP42AAAAAAAAAAAAABjGwcDgcGxjAAAAAAAAAAAAABjMZjMZjMY/AYGPgAAAAAAAAB/MwMDAwMZ/AAAAAAAAAA4MBgMHAMBgMBgHAAAAAAAAABgMBgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAHAMBgMA4MBgMBg4AAAAAAAA7NwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAcGxjMZjP4AAAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeBg4AAAAAAMwAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAGBgYAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAIDg2AA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAMwAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAwDAMAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAcGwcAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+Bg4AAAAAIDg2AA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAAMYAAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAwDAMAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAAGYAAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAMDwzAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAwDAMAAcBgMBgMBgeAAAAAAABjAAIDg2MZjP5jMZjAAAAAADg2DgIDg2MZjP5jMZjAAAAAAAwMAB/GYxGg8GgxGZ/AAAAAAAAAAAAAB2DYbH5sNg3AAAAAAAAAD42MxmP5mMxmMxnAAAAAAAAIDg2AA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAMYAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAwDAMAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAYHhmABmMxmMxmMw7AAAAAAAAwDAMABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAMYAABjMZjMZjMY/AYGHgAABjAA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAABjABjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAAA+M5vPZzMY+AAAAAAAAcGwyGB4GAwGAwOZ+AAAAAAAACHxnM5rNZrNZzOY+EAAAAAAAAAAAABjGwcDg2MYAAAAAAAAAHBsMBgMH4MBgMNg4AAAAAAAAMDAwAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAGBgYAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAMDAwAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAMDAwABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAHZuABuGYzGYzGYzAAAAAAHZuABjOZ7P5vM5jMZjAAAAAAAAADw2GwfAA/AAAAAAAAAAAAAAADg2GwcAA+AAAAAAAAAAAAAAADAYAAYDAwMBjMY+AAAAAAAAAHxBLJVLJVKpBHwAAAAAAAAAAAAAAAAP4DAYDAYAAAAAAAAAwOAxGY2BgYGBuIYGBgfAAAAAwOAxGY2BgYGZnJofgYDAAAAAABgMAAMBgMDweDwMAAAAAAAAAAAAAAbGxsGwbAAAAAAAAAAAAAAAABsGwbGxsAAAAAAAAABEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVN07t07t07t07t07t07t07t07hgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8BgMBgMBgMBgMGBgBAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAHxjBAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAwDBAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAHxBJpRKJRJpBHwAAAAAAADYbDYbDZ7AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7AZ/AAAAAAAAAAAAAAABgMHxjMBgMY+BgMAAAAAAAAAAAzGYeBg/Bg/BgMAAAAAAAAAAAAAAAAB8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPwAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/wAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/xgMBgMBgMBgMAAAHZuAA8Aw+MxmMw7AAAAAAHZuAAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAADYbDYbDYbzAfwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfzAbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7wB/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB7zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAbzYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDZ7wB7zYbDYbDYbDYbAAAAAAMY+MZjMZjHxjAAAAAAAAADQMCwDD4zGYzGYeAAAAAAAAAPg2GYzPYzGYzGx8AAAAAADg2AB/GYxGg8GgxGZ/AAAAAAABjAB/GYxGg8GgxGZ/AAAAAADAMAB/GYxGg8GgxGZ/AAAAAAAAAAAAAAcBgMBgMBgeAAAAAAAwMAAeBgMBgMBgMBgeAAAAAADwzAAeBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAzAAeBgMBgMBgMBgeAAAAAABgMBgMBgMBh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgMBgMBgMBgMP///////////////////////wAAAAAAAAAB/////////////wAMBgMBgMAAABgMBgMBgAAAADAMAAeBgMBgMBgMBgeAAAAAAP/////////+AAAAAAAAAAAAABgYAA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAHhmMxmNhmMZjMZmAAAAAADg2AA+MZjMZjMZjMY+AAAAAADAMAA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAHZuAA+MZjMZjMY+AAAAAAHZuAA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAAAzGYzGYzGY+GAwMAAAAAOAwGA+GYzGYzGY+GAwPAAAAAPAwHwzGYzGY+GB4AAAAAABgYABjMZjMZjMZjMY+AAAAAADg2ABjMZjMZjMZjMY+AAAAAADAMABjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAGBgYABjMZjMZjMY/AYGPgAAwMAAzGYzGYeBgMBgeAAAAAAAB/gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAAABgMH4MBgAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP8AP8AABwDAxDZ2BgYGZnJofgYDAAAAAAH9ttttnsNhsNhsNgAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAAAAMAA/AAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAw8AAAAAcGw2DgAAAAAAAAAAAAAAAAABjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAMDgMBgMDwAAAAAAAAAAAAAAA+AYeAYDHwAAAAAAAAAAAAAAAeGYGBgZH4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH4/H4/H4/H4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==", + "width": 9, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfkCpUCgV6mUCgT8AAAAAAAAAfn+23+/2G53+/z8AAAAAAAAAAAAbH8/n8/j4OAgAAAAAAAAAAAAEBwfH8fBwEAAAAAAAAAAAAAwPB453O5wwGB4AAAAAAAAAAAwPD8/3+fgwGB4AAAAAAAAAAAAAAAGB4PAwAAAAAAAAA/3+/3+/3+52Gw3O/3+/3+/3+AAAAAAAB4ZiEQjMPAAAAAAAA/3+/3+/2GmV6vUyw3+/3+/3+AAAHgcGhkeGYzGYzDwAAAAAAAAAPDMZjMZh4GD8GAwAAAAAAAAAPxmPxgMBgMDg8HAAAAAAAAAAfzGfzGYzGYzO53MwAAAAAAAAAAwGG2PHOPG2GAwAAAAAAAEAwHA8Hw/nw8HAwEAAAAAAAAAEBgcHh8/h8HgcBgEAAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GAAAAAAAAAAAZjMZjMZjMZgAZjMAAAAAAAAAf22222ew2Gw2Gw2AAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAAAAAAA/n8/n8AAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GD8AAAAAAAAAGB4fgwGAwGAwGAwAAAAAAAAAGAwGAwGAwGD8PAwAAAAAAAAAAAAAAwDH8DAwAAAAAAAAAAAAAAAABgYH8YBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwH8AAAAAAAAAAAAAAAABQbH8bBQAAAAAAAAAAAAAAAEBwOD4fH8/gAAAAAAAAAAAAA/n8fD4OBwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGB4PB4GAwGAAGAwAAAAAAADMZjMJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYbH8bDYbH8bDYAAAAAAGAwfGMwmAfAMBkMxj4GAwAAAAAAAAAwmMDAwMDAxkMAAAAAAAAAODYbBwdm4zGYzDsAAAAAAABgMBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwMBgMBgMBgGAYAAAAAAAAAMAwDAYDAYDAYGBgAAAAAAAAAAAAADMPH+PDMAAAAAAAAAAAAAAAAAwGD8GAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwMAAAAAAAAAAAAAAAH8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAAAAAAAAAgMDAwMDAwEAAAAAAAAAAODYxmM1msxmMbBwAAAAAAAAAGBweAwGAwGAwGD8AAAAAAAAAfGMBgYGBgYGAxn8AAAAAAAAAfGMBgMPAMBgMxj4AAAAAAAAADA4PDYzH8DAYDA8AAAAAAAAA/mAwGA/AMBgMxj4AAAAAAAAAODAwGA/GMxmMxj4AAAAAAAAA/mMBgMDAwMBgMBgAAAAAAAAAfGMxmMfGMxmMxj4AAAAAAAAAfGMxmMfgMBgMDDwAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGBgAAAAAAAAAAAMDAwMDAMAwDAMAAAAAAAAAAAAAD8AAAfgAAAAAAAAAAAAAADAMAwDAMDAwMDAAAAAAAAAAfGMxgYGAwGAAGAwAAAAAAAAAAD4xmM3m83m4wD4AAAAAAAAAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAAAA/DMZjMfDMZjMZn4AAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4AAAAAAAAA+DYZjMZjMZjMbHwAAAAAAAAA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAA/jMYjQeDQYDAYHgAAAAAAAAAPDMwmAwG8xmMZh0AAAAAAAAAxmMxmM/mMxmMxmMAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAHgYDAYDAYzGYzDwAAAAAAAAA5jMZjYeDwbDMZnMAAAAAAAAA8DAYDAYDAYDEZn8AAAAAAAAAxnc/n81mMxmMxmMAAAAAAAAAxnM9n83mcxmMxmMAAAAAAAAAfGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAA/DMZjMfDAYDAYHgAAAAAAAAAfGMxmMxmMxms3j4DAcAAAAAA/DMZjMfDYZjMZnMAAAAAAAAAfGMxjAOAYBmMxj4AAAAAAAAAfj8WgwGAwGAwGB4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxjYOAgAAAAAAAAAxmMxmM1ms1n87jYAAAAAAAAAxmMbD4OBwfDYxmMAAAAAAAAAZjMZjMPAwGAwGB4AAAAAAAAA/mMhgYGBgYGExn8AAAAAAAAAPBgMBgMBgMBgMB4AAAAAAAAAAEAwHAcBwHAcBgEAAAAAAAAAPAYDAYDAYDAYDB4AAAAAAEBwbGMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH+AAAABgGAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAA4DAYDwbDMZjMZj4AAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAAHAYDB4bGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAHBsMhgeBgMBgMDwAAAAAAAAAAAAADszGYzGYzD4DGYeAAAAA4DAYDYdjMZjMZnMAAAAAAAAAGAwABwGAwGAwGB4AAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgMZjMPAAAAA4DAYDMbDweDYZnMAAAAAAAAAOAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAHY/ms1ms1mMAAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZjMAAAAAAAAAAAAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZj4YDA8AAAAAAAAADszGYzGYzD4DAYHgAAAAAAAAG4djMYDAYHgAAAAAAAAAAAAAD4xjAOAYxj4AAAAAAAAAEBgMH4MBgMBgNg4AAAAAAAAAAAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMbBwAAAAAAAAAAAAAGMxms1ms/jYAAAAAAAAAAAAAGMbBwOBwbGMAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMxj8BgY+AAAAAAAAAH8zAwMDAxn8AAAAAAAAADgwGAwcAwGAwGAcAAAAAAAAAGAwGAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAcAwGAwDgwGAwGDgAAAAAAADs3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBwbGMxmM/gAAAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4GDgAAAAAAzAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAYGBgAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAgODYADwDD4zGYzDsAAAAAAAAAzAAADwDD4zGYzDsAAAAAAADAMAwADwDD4zGYzDsAAAAAAABwbBwADwDD4zGYzDsAAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4GDgAAAAAgODYAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAxgAAD4xn8wGAxj4AAAAAAADAMAwAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAZgAABwGAwGAwGB4AAAAAAAAwPDMABwGAwGAwGB4AAAAAAADAMAwABwGAwGAwGB4AAAAAAAGMAAgODYxmM/mMxmMAAAAAAODYOAgODYxmM/mMxmMAAAAAADAwAH8ZjEaDwaDEZn8AAAAAAAAAAAAAHYNhsfmw2DcAAAAAAAAAPjYzGY/mYzGYzGcAAAAAAAAgODYAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAxgAAD4xmMxmMxj4AAAAAAADAMAwAD4xmMxmMxj4AAAAAAABgeGYAGYzGYzGYzDsAAAAAAADAMAwAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAxgAAGMxmMxmMxj8BgYeAAAGMAD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAAGMAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAD4zm89nMxj4AAAAAAABwbDIYHgYDAYDA5n4AAAAAAAAIfGczms1ms1nM5j4QAAAAAAAAAAAAGMbBwODYxgAAAAAAAAAcGwwGAwfgwGAw2DgAAAAAAAAwMDAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAYGBgABwGAwGAwGB4AAAAAAAAwMDAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAwMDAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAdm4AG4ZjMZjMZjMAAAAAAdm4AGM5ns/m8zmMxmMAAAAAAAAAPDYbB8AD8AAAAAAAAAAAAAAAODYbBwAD4AAAAAAAAAAAAAAAMBgABgMDAwGMxj4AAAAAAAAAfEEslUslUqkEfAAAAAAAAAAAAAAAAA/gMBgMBgAAAAAAAADA4DEZjYGBgYG4hgYGB8AAAADA4DEZjYGBgZmcmh+BgMAAAAAAGAwAAwGAwPB4PAwAAAAAAAAAAAAABsbGwbBsAAAAAAAAAAAAAAAAGwbBsbGwAAAAAAAAAESIESIESIESIESIESIESIESIVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVU3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3TuGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGAwGAwGAwGAwYGAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAfGMEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAADAMEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAAAAfEEmlEolEmkEfAAAAAAAANhsNhsNnsBnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH8BnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnsBn8AAAAAAAAAAAAAAAGAwfGMwGAxj4GAwAAAAAAAAAADMZh4GD8GD8GAwAAAAAAAAAAAAAAAAHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/GAwGAwGAwGAwAAAdm4ADwDD4zGYzDsAAAAAAdm4ABwbGMxn8xmMxmMAAAAAANhsNhsNhvMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/MBvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnvAH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AHvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMBvNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNnvAHvNhsNhsNhsNhsAAAAAAxj4xmMxmMfGMAAAAAAAAANAwLAMPjMZjMZh4AAAAAAAAA+DYZjM9jMZjMbHwAAAAAAODYAH8ZjEaDwaDEZn8AAAAAAAGMAH8ZjEaDwaDEZn8AAAAAAMAwAH8ZjEaDwaDEZn8AAAAAAAAAAAAABwGAwGAwGB4AAAAAADAwAB4GAwGAwGAwGB4AAAAAAPDMAB4GAwGAwGAwGB4AAAAAAADMAB4GAwGAwGAwGB4AAAAAAGAwGAwGAwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GAwGAwGAwGAw////////////////////////AAAAAAAAAAH/////////////AAwGAwGAwAAAGAwGAwGAAAAAMAwAB4GAwGAwGAwGB4AAAAAA//////////4AAAAAAAAAAAAAGBgAD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAeGYzGY2GYxmMxmYAAAAAAODYAD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAMAwAD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAdm4AD4xmMxmMxj4AAAAAAdm4AD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAADMZjMZjMZj4YDAwAAAAA4DAYD4ZjMZjMZj4YDA8AAAAA8DAfDMZjMZj4YHgAAAAAAGBgAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAODYAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAMAwAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAYGBgAGMxmMxmMxj8BgY+AADAwADMZjMZh4GAwGB4AAAAAAAH+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH8AAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwfgwGAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/wA/wAAHAMDENnYGBgZmcmh+BgMAAAAAAf22222ew2Gw2Gw2AAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAAAwAD8AAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwDDwAAAABwbDYOAAAAAAAAAAAAAAAAAAGMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAwOAwGAwPAAAAAAAAAAAAAAAD4Bh4BgMfAAAAAAAAAAAAAAAB4ZgYGBkfgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfj8fj8fj8fgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA", "amigaFont": false }, "latin2": { - "data": "CQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH5AqVAoFeplAoE/AAAAAAAAAH5/tt/v9hud/v8/AAAAAAAAAAAAGx/P5/P4+DgIAAAAAAAAAAAABAcHx/HwcBAAAAAAAAAAAAAMDweOdzucMBgeAAAAAAAAAAAMDw/P9/n4MBgeAAAAAAAAAAAAAAABgeDwMAAAAAAAAAP9/v9/v9/udhsNzv9/v9/v9/gAAAAAAAeGYhEIzDwAAAAAAAP9/v9/v9hpler1MsN/v9/v9/gAAB4HBoZHhmMxmMw8AAAAAAAAADwzGYzGYeBg/BgMAAAAAAAAAD4bD4YDAYDA4PBwAAAAAAAAAH4zH4zGYzGY3O52MAAAAAAAAAAMBhtjxzjxthgMAAAAAAABAMBwPB8P58PBwMBAAAAAAAAABAYHB4fP4fB4HAYBAAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBgAAAAAAAAAAGYzGYzGYzGYAGYzAAAAAAAAAH9ttttnsNhsNhsNgAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAAAAAAAAP5/P5/AAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBg/AAAAAAAAABgeH4MBgMBgMBgMAAAAAAAAABgMBgMBgMBg/DwMAAAAAAAAAAAAAAMAx/AwMAAAAAAAAAAAAAAAAAYGB+GAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAUGx/GwUAAAAAAAAAAAAAAABAcDg+Hx/P4AAAAAAAAAAAAAP5/Hw+DgcBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgeDweBgMBgABgMAAAAAAABjMZjEQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2Gx/Gw2Gx/Gw2AAAAAABgMHxjMJgHwDAZDMY+BgMAAAAAAAAAMJjAwMDAwMZDAAAAAAAAADg2GwcHZuMxmMw7AAAAAAAAYDAYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDAYDAYDAYBgGAAAAAAAAADAMAwGAwGAwGBgYAAAAAAAAAAAAAAzDx/jwzAAAAAAAAAAAAAAAAAMBg/BgMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMDAAAAAAAAAAAAAAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAAAAAAAAAIDAwMDAwMBAAAAAAAAAADg2MZjNZrMZjGwcAAAAAAAAABgcHgMBgMBgMBg/AAAAAAAAAHxjAYGBgYGBgMZ/AAAAAAAAAHxjAYDDwDAYDMY+AAAAAAAAAAwODw2Mx/AwGAwPAAAAAAAAAP5gMBgPwDAYDMY+AAAAAAAAADgwMBgPxjMZjMY+AAAAAAAAAP5jAYGBgYDAYDAYAAAAAAAAAHxjMZjHxjMZjMY+AAAAAAAAAHxjMZjH4DAYDAw8AAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgYAAAAAAAAAAADAwMDAwDAMAwDAAAAAAAAAAAAAA/AAAH4AAAAAAAAAAAAAAAwDAMAwDAwMDAwAAAAAAAAAHxjMYGBgMBgABgMAAAAAAAAAAA+MZjN5vN5uMA+AAAAAAAAABAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAPwzGYzHwzGYzGZ+AAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeAAAAAAAAAPg2GYzGYzGYzGx8AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAwGB4AAAAAAAAADwzMJgMBvMZjGYdAAAAAAAAAMZjMZjP5jMZjMZjAAAAAAAAADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAB4GAwGAwGMxmMw8AAAAAAAAAOYzGY2Hg8GwzGZzAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAxGZ/AAAAAAAAAMZ3P5/NZjMZjMZjAAAAAAAAAMZzPZ/N5nMZjMZjAAAAAAAAAHxjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAPwzGYzHwwGAwGB4AAAAAAAAAHxjMZjMZjMZrN4+AwHAAAAAAPwzGYzHw2GYzGZ7AAAAAAAAAHxjMYwDgGAZjMY+AAAAAAAAAH4/FoMBgMBgMBgeAAAAAAAAAMZjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAMZjMZjMZjMY2DgIAAAAAAAAAMZjMZjNZrNZ/O42AAAAAAAAAMZjGw+DgcHw2MZjAAAAAAAAAGYzGYzDwMBgMBgeAAAAAAAAAP5jIYGBgYGBhMZ/AAAAAAAAADwYDAYDAYDAYDAeAAAAAAAAAABAMBwHAcBwHAYBAAAAAAAAADwGAwGAwGAwGAweAAAAAABAcGxjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/gAADAYBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAOAwGA8GwzGYzGY+AAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAABwGAweGxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAABwbDIYHgYDAYDA8AAAAAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AxmHgAAAAOAwGA2HYzGYzGZzAAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAAAYDAAHAYDAYDAYDGYzDwAAAAOAwGAzGw8Hg2GZzAAAAAAAAADgMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAAAAAB2P5rNZrNZjAAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGYzAAAAAAAAAAAAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGY+GAwPAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AwGB4AAAAAAAABuHYzGAwGB4AAAAAAAAAAAAAA+MYwDgGMY+AAAAAAAAABAYDB+DAYDAYDYOAAAAAAAAAAAAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAABmMxmMxmHgYAAAAAAAAAAAAABjMZrNZrP42AAAAAAAAAAAAABjGwcDgcGxjAAAAAAAAAAAAABjMZjMZjMY/AYGPgAAAAAAAAB/MwMDAwMZ/AAAAAAAAAA4MBgMHAMBgMBgHAAAAAAAAABgMBgMAAMBgMBgMAAAAAAAAAHAMBgMA4MBgMBg4AAAAAAAAAHZuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAcGxjMZjP4AAAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeAwDHwAAAAMwAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAGBgYAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAIDg2AA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAMwAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAA8Mw8ABmMxmMxmMw7AAAAAAAAGBgYAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+BgGHgAAAADgNB4OBgcHgsBgeAAAAAAAAAMYAAA+MZ/MBgMY+AAAAAADY2AA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAAAADY2AA+MZjMZjMY+AAAAAAAAMDwzAAcBgMBgMBgeAAAAAABgYAB/IYGBgYGBhMZ/AAAAAAABjBAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAwMAAeGZhMBgMBhGYeAAAAAABgYGAAP4zGA8GAxGZ/AAAAAADAwAB4GAwGAwGAxGZ/AAAAAADAwABwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAIDg2AA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAMYAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAPYxGQwGAwGAxGZ/AAAAAAAAAOwyGgwGAwGAwGB4AAAAAABgYAA+MZjGAcAxjMY+AAAAAAAAAAwMAA+MYwDgGMY+AAAAAAABjAA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAABjABjMZjMZjMZjMY+AAAAAAGYeAA/H4tBgMBgMBgeAAAAAAAADBIaDB+DAYDAYDYOAAAAAAAAAPAyGw8HBwOAxGZ/AAAAAAAAAAAAAAAMY2Dg2MYAAAAAAAAAAGwcAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAMDAwAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAGBgYAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAMDAwAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAMDAwABmMxmMxmMw7AAAAAAAAABAcGxjMZ/MZjMZjBgYB4AAAAAAAAA8Aw+MxmMw7BgYB4AGwcAB/MZGBgYGBhMZ/AAAAAAAAAGwcAB/MwMDAwMZ/AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAxGZ/BgYB4AAAAAAAAA+MZ/MBgMY+DAwDwAAAAAAAAAAP4DAYDAYAAAAAAAAAGBgYAB/MwMDAwMZ/AAAAAAGYeAAeGZhMBgMBhGYeAAAAAAAAAAAAAA+MYwDgGMY+BgGHgAAAAAAAAAbGxsGwbAAAAAAAAAAAAAAAAA2DYNjY2AAAAAAAAABEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVN07t07t07t07t07t07t07t07hgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8BgMBgMBgMBgMBgYAAIDg2MZjP5jMZjAAAAAADg2AAIDg2MZjP5jMZjAAAAAAGwcAB/GYxGg8GgxGZ/AAAAAAAAAHxjMYwDgGAZjMY+BgGHgADYbDYbDZ7AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7AZ/AAAAAAAAAAAABgMAB/IYGBgYGBhMZ/AAAAAAAAABgMAB/MwMDAwMZ/AAAAAAAAAAAAAAAAB8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPwAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/wAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/xgMBgMBgMBgMMY+AAIDg2MZjP5jMZjAAAAAAAAAMY+AA8Aw+MxmMw7AAAAAADYbDYbDYbzAfwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfzAbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7wB/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB7zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAbzYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDZ7wB7zYbDYbDYbDYbAAAAAAABjHxjMZjHxjAAAAAAAAAAwGH4GDw2MxmMw7AAAAAAAAAPg2GYzPYzGYzGx8AAAAAAGwcAB8GwzGYzGYzGx8AAAAAAGwAAB/GYxGg8GgxGZ/AAAAAAAAAB2Gw2eGxmMxmMw7AAAAAAGwcABjOZ7P5vM5jMZjAAAAAAAwMAAeBgMBgMBgMBgeAAAAAADwzAAeBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAGYeAA+MZ/MBgMY+AAAAAABgMBgMBgMBh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgMBgMBgMBgMP///////////////////////wAAAAAAAAAB/////////////wAAH4/FoMBgMBgMBgeBgGHgADg2DgAMZjMZjMZjMY+AAAAAAP/////////+AAAAAAAAAAAAAAwMAA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAHhmMxmNhmMZjMZmAAAAAADg2AA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAAwMABjOZ7P5vM5jMZjAAAAAAAAGBgYABuGYzGYzGYzAAAAAAAAAGwcABuGYzGYzGYzAAAAAAGwcAA+MZgGAcAwDMY+AAAAAAAAAGwcAA+MYwDgGMY+AAAAAABgYAB+GYzGY+GwzGZ7AAAAAABgYABjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAGBgYABuHYzGAwGB4AAAAAADY2ABjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAGBgYABjMZjMZjMY/AYGPgAAwMAAzGYzGYeBgMBgeAAAAAAAAABAYDB+DAYDAYDYOBgGHgAAAGBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAbGxsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwDwAAA2DgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABjHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAABgMAA/AAMBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgGHgAAAcGw2DgAAAAAAAAAAAAAAAAAA2GwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADY2ABmMxmMxmMw7AAAAAAGwcAB+GYzGY+GwzGZ7AAAAAAAAAGwcABuHYzGAwGB4AAAAAAAAAAAAHw+Hw+Hw+HwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==", + "width": 9, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfkCpUCgV6mUCgT8AAAAAAAAAfn+23+/2G53+/z8AAAAAAAAAAAAbH8/n8/j4OAgAAAAAAAAAAAAEBwfH8fBwEAAAAAAAAAAAAAwPB453O5wwGB4AAAAAAAAAAAwPD8/3+fgwGB4AAAAAAAAAAAAAAAGB4PAwAAAAAAAAA/3+/3+/3+52Gw3O/3+/3+/3+AAAAAAAB4ZiEQjMPAAAAAAAA/3+/3+/2GmV6vUyw3+/3+/3+AAAHgcGhkeGYzGYzDwAAAAAAAAAPDMZjMZh4GD8GAwAAAAAAAAAPhsPhgMBgMDg8HAAAAAAAAAAfjMfjMZjMZjc7nYwAAAAAAAAAAwGG2PHOPG2GAwAAAAAAAEAwHA8Hw/nw8HAwEAAAAAAAAAEBgcHh8/h8HgcBgEAAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GAAAAAAAAAAAZjMZjMZjMZgAZjMAAAAAAAAAf22222ew2Gw2Gw2AAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAAAAAAA/n8/n8AAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GD8AAAAAAAAAGB4fgwGAwGAwGAwAAAAAAAAAGAwGAwGAwGD8PAwAAAAAAAAAAAAAAwDH8DAwAAAAAAAAAAAAAAAABgYH4YBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwH8AAAAAAAAAAAAAAAABQbH8bBQAAAAAAAAAAAAAAAEBwOD4fH8/gAAAAAAAAAAAAA/n8fD4OBwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGB4PB4GAwGAAGAwAAAAAAAGMxmMRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYbH8bDYbH8bDYAAAAAAGAwfGMwmAfAMBkMxj4GAwAAAAAAAAAwmMDAwMDAxkMAAAAAAAAAODYbBwdm4zGYzDsAAAAAAABgMBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwMBgMBgMBgGAYAAAAAAAAAMAwDAYDAYDAYGBgAAAAAAAAAAAAADMPH+PDMAAAAAAAAAAAAAAAAAwGD8GAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwMAAAAAAAAAAAAAAAH8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAAAAAAAAAgMDAwMDAwEAAAAAAAAAAODYxmM1msxmMbBwAAAAAAAAAGBweAwGAwGAwGD8AAAAAAAAAfGMBgYGBgYGAxn8AAAAAAAAAfGMBgMPAMBgMxj4AAAAAAAAADA4PDYzH8DAYDA8AAAAAAAAA/mAwGA/AMBgMxj4AAAAAAAAAODAwGA/GMxmMxj4AAAAAAAAA/mMBgYGBgMBgMBgAAAAAAAAAfGMxmMfGMxmMxj4AAAAAAAAAfGMxmMfgMBgMDDwAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGBgAAAAAAAAAAAMDAwMDAMAwDAMAAAAAAAAAAAAAD8AAAfgAAAAAAAAAAAAAADAMAwDAMDAwMDAAAAAAAAAAfGMxgYGAwGAAGAwAAAAAAAAAAD4xmM3m83m4wD4AAAAAAAAAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAAAA/DMZjMfDMZjMZn4AAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4AAAAAAAAA+DYZjMZjMZjMbHwAAAAAAAAA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAA/jMYjQeDQYDAYHgAAAAAAAAAPDMwmAwG8xmMZh0AAAAAAAAAxmMxmM/mMxmMxmMAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAHgYDAYDAYzGYzDwAAAAAAAAA5jMZjYeDwbDMZnMAAAAAAAAA8DAYDAYDAYDEZn8AAAAAAAAAxnc/n81mMxmMxmMAAAAAAAAAxnM9n83mcxmMxmMAAAAAAAAAfGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAA/DMZjMfDAYDAYHgAAAAAAAAAfGMxmMxmMxms3j4DAcAAAAAA/DMZjMfDYZjMZnsAAAAAAAAAfGMxjAOAYBmMxj4AAAAAAAAAfj8WgwGAwGAwGB4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxjYOAgAAAAAAAAAxmMxmM1ms1n87jYAAAAAAAAAxmMbD4OBwfDYxmMAAAAAAAAAZjMZjMPAwGAwGB4AAAAAAAAA/mMhgYGBgYGExn8AAAAAAAAAPBgMBgMBgMBgMB4AAAAAAAAAAEAwHAcBwHAcBgEAAAAAAAAAPAYDAYDAYDAYDB4AAAAAAEBwbGMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH+AAAMBgGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAA4DAYDwbDMZjMZj4AAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAAHAYDB4bGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAHBsMhgeBgMBgMDwAAAAAAAAAAAAADszGYzGYzD4DGYeAAAAA4DAYDYdjMZjMZnMAAAAAAAAAGAwABwGAwGAwGB4AAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgMZjMPAAAAA4DAYDMbDweDYZnMAAAAAAAAAOAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAHY/ms1ms1mMAAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZjMAAAAAAAAAAAAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZj4YDA8AAAAAAAAADszGYzGYzD4DAYHgAAAAAAAAG4djMYDAYHgAAAAAAAAAAAAAD4xjAOAYxj4AAAAAAAAAEBgMH4MBgMBgNg4AAAAAAAAAAAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAGYzGYzGYeBgAAAAAAAAAAAAAGMxms1ms/jYAAAAAAAAAAAAAGMbBwOBwbGMAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMxj8BgY+AAAAAAAAAH8zAwMDAxn8AAAAAAAAADgwGAwcAwGAwGAcAAAAAAAAAGAwGAwAAwGAwGAwAAAAAAAAAcAwGAwDgwGAwGDgAAAAAAAAAdm4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBwbGMxmM/gAAAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4DAMfAAAAAzAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAYGBgAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAgODYADwDD4zGYzDsAAAAAAAAAzAAADwDD4zGYzDsAAAAAAADwzDwAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAYGBgAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4GAYeAAAAAOA0Hg4GBweCwGB4AAAAAAAAAxgAAD4xn8wGAxj4AAAAAANjYAD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAAAANjYAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAwPDMABwGAwGAwGB4AAAAAAGBgAH8hgYGBgYGExn8AAAAAAAGMEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAADAwAB4ZmEwGAwGEZh4AAAAAAGBgYAA/jMYDwYDEZn8AAAAAAMDAAHgYDAYDAYDEZn8AAAAAAMDAAHAYDAYDAYDAYHgAAAAAAAAgODYAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAxgAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAA9jEZDAYDAYDEZn8AAAAAAAAA7DIaDAYDAYDAYHgAAAAAAGBgAD4xmMYBwDGMxj4AAAAAAAAADAwAD4xjAOAYxj4AAAAAAAGMAD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAAGMAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAZh4AD8fi0GAwGAwGB4AAAAAAAAMEhoMH4MBgMBgNg4AAAAAAAAA8DIbDwcHA4DEZn8AAAAAAAAAAAAAAAxjYODYxgAAAAAAAAAAbBwAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAwMDAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAYGBgABwGAwGAwGB4AAAAAAAAwMDAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAwMDAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAEBwbGMxn8xmMxmMGBgHgAAAAAAAADwDD4zGYzDsGBgHgAbBwAH8xkYGBgYGExn8AAAAAAAAAbBwAH8zAwMDAxn8AAAAAAAAA/jMYjQeDQYDEZn8GBgHgAAAAAAAAD4xn8wGAxj4MDAPAAAAAAAAAAA/gMBgMBgAAAAAAAAAYGBgAH8zAwMDAxn8AAAAAAZh4AB4ZmEwGAwGEZh4AAAAAAAAAAAAAD4xjAOAYxj4GAYeAAAAAAAAABsbGwbBsAAAAAAAAAAAAAAAADYNg2NjYAAAAAAAAAESIESIESIESIESIESIESIESIVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVU3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3TuGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGAwGAwGAwGAwGBgAAgODYxmM/mMxmMAAAAAAODYAAgODYxmM/mMxmMAAAAAAbBwAH8ZjEaDwaDEZn8AAAAAAAAAfGMxjAOAYBmMxj4GAYeAANhsNhsNnsBnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH8BnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnsBn8AAAAAAAAAAAAGAwAH8hgYGBgYGExn8AAAAAAAAAGAwAH8zAwMDAxn8AAAAAAAAAAAAAAAAHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/GAwGAwGAwGAwxj4AAgODYxmM/mMxmMAAAAAAAAAxj4ADwDD4zGYzDsAAAAAANhsNhsNhvMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/MBvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnvAH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AHvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMBvNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNnvAHvNhsNhsNhsNhsAAAAAAAGMfGMxmMfGMAAAAAAAAADAYfgYPDYzGYzDsAAAAAAAAA+DYZjM9jMZjMbHwAAAAAAbBwAHwbDMZjMZjMbHwAAAAAAbAAAH8ZjEaDwaDEZn8AAAAAAAAAHYbDZ4bGYzGYzDsAAAAAAbBwAGM5ns/m8zmMxmMAAAAAADAwAB4GAwGAwGAwGB4AAAAAAPDMAB4GAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAZh4AD4xn8wGAxj4AAAAAAGAwGAwGAwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GAwGAwGAwGAw////////////////////////AAAAAAAAAAH/////////////AAAfj8WgwGAwGAwGB4GAYeAAODYOAAxmMxmMxmMxj4AAAAAA//////////4AAAAAAAAAAAAADAwAD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAeGYzGY2GYxmMxmYAAAAAAODYAD4xmMxmMxmMxj4AAAAAADAwAGM5ns/m8zmMxmMAAAAAAAAYGBgAG4ZjMZjMZjMAAAAAAAAAbBwAG4ZjMZjMZjMAAAAAAbBwAD4xmAYBwDAMxj4AAAAAAAAAbBwAD4xjAOAYxj4AAAAAAGBgAH4ZjMZj4bDMZnsAAAAAAGBgAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAYGBgAG4djMYDAYHgAAAAAANjYAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAYGBgAGMxmMxmMxj8BgY+AADAwADMZjMZh4GAwGB4AAAAAAAAAEBgMH4MBgMBgNg4GAYeAAAAYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAAAAAAAAAAAABsbGwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMDAPAAADYOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGMfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAGAwAD8AAwGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAYeAAABwbDYOAAAAAAAAAAAAAAAAAADYbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANjYAGYzGYzGYzDsAAAAAAbBwAH4ZjMZj4bDMZnsAAAAAAAAAbBwAG4djMYDAYHgAAAAAAAAAAAAfD4fD4fD4fAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA", "amigaFont": false }, "nordic": { - "data": "CQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH5AqVAoFeplAoE/AAAAAAAAAH5/tt/v9hud/v8/AAAAAAAAAAAAGx/P5/P4+DgIAAAAAAAAAAAABAcHx/HwcBAAAAAAAAAAAAAMDweOdzucMBgeAAAAAAAAAAAMDw/P9/n4MBgeAAAAAAAAAAAAAAABgeDwMAAAAAAAAAP9/v9/v9/udhsNzv9/v9/v9/gAAAAAAAeGYhEIzDwAAAAAAAP9/v9/v9hpler1MsN/v9/v9/gAAB4HBoZHhmMxmMw8AAAAAAAAADwzGYzGYeBg/BgMAAAAAAAAAD8Zj8YDAYDA4PBwAAAAAAAAAH8xn8xmMxmMzudzMAAAAAAAAAAMBhtjxzjxthgMAAAAAAABAMBwPB8P58PBwMBAAAAAAAAABAYHB4fP4fB4HAYBAAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBgAAAAAAAAAAGYzGYzGYzGYAGYzAAAAAAAAAH9ttttnsNhsNhsNgAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAAAAAAAAP5/P5/AAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBg/AAAAAAAAABgeH4MBgMBgMBgMAAAAAAAAABgMBgMBgMBg/DwMAAAAAAAAAAAAAAMAx/AwMAAAAAAAAAAAAAAAAAYGB/GAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAUGx/GwUAAAAAAAAAAAAAAABAcDg+Hx/P4AAAAAAAAAAAAAP5/Hw+DgcBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgeDweBgMBgABgMAAAAAAAAzGYzCQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2Gx/Gw2Gx/Gw2AAAAAABgMHxjMJgHwDAZDMY+BgMAAAAAAAAAMJjAwMDAwMZDAAAAAAAAADg2GwcHZuMxmMw7AAAAAAAAYDAYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDAYDAYDAYBgGAAAAAAAAADAMAwGAwGAwGBgYAAAAAAAAAAAAAAzDx/jwzAAAAAAAAAAAAAAAAAMBg/BgMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMDAAAAAAAAAAAAAAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAAAAAAAAAIDAwMDAwMBAAAAAAAAAADg2MZjNZrMZjGwcAAAAAAAAABgcHgMBgMBgMBg/AAAAAAAAAHxjAYGBgYGBgMZ/AAAAAAAAAHxjAYDDwDAYDMY+AAAAAAAAAAwODw2Mx/AwGAwPAAAAAAAAAP5gMBgPwDAYDMY+AAAAAAAAADgwMBgPxjMZjMY+AAAAAAAAAP5jAYDAwMDAYDAYAAAAAAAAAHxjMZjHxjMZjMY+AAAAAAAAAHxjMZjH4DAYDAw8AAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgYAAAAAAAAAAADAwMDAwDAMAwDAAAAAAAAAAAAAA/AAAH4AAAAAAAAAAAAAAAwDAMAwDAwMDAwAAAAAAAAAHxjMYGBgMBgABgMAAAAAAAAAAA+MZjN5vN5uMA+AAAAAAAAABAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAPwzGYzHwzGYzGZ+AAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeAAAAAAAAAPg2GYzGYzGYzGx8AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAwGB4AAAAAAAAADwzMJgMBvMZjGYdAAAAAAAAAMZjMZjP5jMZjMZjAAAAAAAAADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAB4GAwGAwGMxmMw8AAAAAAAAAOYzGY2Hg8GwzGZzAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAxGZ/AAAAAAAAAMZ3P5/NZjMZjMZjAAAAAAAAAMZzPZ/N5nMZjMZjAAAAAAAAAHxjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAPwzGYzHwwGAwGB4AAAAAAAAAHxjMZjMZjMZrN4+AwHAAAAAAPwzGYzHw2GYzGZzAAAAAAAAAHxjMYwDgGAZjMY+AAAAAAAAAH4/FoMBgMBgMBgeAAAAAAAAAMZjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAMZjMZjMZjMY2DgIAAAAAAAAAMZjMZjNZrNZ/O42AAAAAAAAAMZjGw+DgcHw2MZjAAAAAAAAAGYzGYzDwMBgMBgeAAAAAAAAAP5jIYGBgYGBhMZ/AAAAAAAAADwYDAYDAYDAYDAeAAAAAAAAAABAMBwHAcBwHAYBAAAAAAAAADwGAwGAwGAwGAweAAAAAABAcGxjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/gAAAAYBgGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAOAwGA8GwzGYzGY+AAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAABwGAweGxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAABwbDIYHgYDAYDA8AAAAAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AxmHgAAAAOAwGA2HYzGYzGZzAAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAAAYDAAHAYDAYDAYDGYzDwAAAAOAwGAzGw8Hg2GZzAAAAAAAAADgMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAAAAAB2P5rNZrNZjAAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGYzAAAAAAAAAAAAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGY+GAwPAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AwGB4AAAAAAAABuHYzGAwGB4AAAAAAAAAAAAAA+MYwDgGMY+AAAAAAAAABAYDB+DAYDAYDYOAAAAAAAAAAAAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAABjMZjMZjGwcAAAAAAAAAAAAABjMZrNZrP42AAAAAAAAAAAAABjGwcDgcGxjAAAAAAAAAAAAABjMZjMZjMY/AYGPgAAAAAAAAB/MwMDAwMZ/AAAAAAAAAA4MBgMHAMBgMBgHAAAAAAAAABgMBgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAHAMBgMA4MBgMBg4AAAAAAAA7NwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAcGxjMZjP4AAAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeBg4AAAAAAMwAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAGBgYAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAIDg2AA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAMwAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAwDAMAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAcGwcAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+Bg4AAAAAIDg2AA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAAMYAAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAwDAMAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAAGYAAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAMDwzAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAwDAMAAcBgMBgMBgeAAAAAAABjAAIDg2MZjP5jMZjAAAAAADg2DgIDg2MZjP5jMZjAAAAAAAwMAB/GYxGg8GgxGZ/AAAAAAAAAAAAAB2DYbH5sNg3AAAAAAAAAD42MxmP5mMxmMxnAAAAAAAAIDg2AA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAMYAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAwDAMAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAYHhmABmMxmMxmMw7AAAAAAAAwDAMABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAMYAABjMZjMZjMY/AYGHgAABjAA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAABjABjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAAA+MZnNZzMY+AAAAAAAAcGwyGB4GAwGAwOZ+AAAAAAAACHxnM5rNZrNZzOY+EAAAAAAB8MxmPhiMxvMxmMxjAAAAAAAAHBsMBgMH4MBgMNg4AAAAAAAAMDAwAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAGBgYAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAMDAwAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAMDAwABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAHZuABuGYzGYzGYzAAAAAAHZuABjOZ7P5vM5jMZjAAAAAAAAADw2GwfAA/AAAAAAAAAAAAAAADg2GwcAA+AAAAAAAAAAAAAAADAYAAYDAwMBjMY+AAAAAAAAAAAAAAAP5gMBgMAAAAAAAAAAAAAAAAAP4DAYDAYAAAAAAAAAwOAxGY2BgYGBuIYGBgfAAAAAwOAxGY2BgYGZnJofgYDAAAAAABgMAAMBgMDweDwMAAAAAAAAAAAAAAbGxsGwbAAAAAAAAAAAAAAAMY+MZjMZjHxjAAAAAABEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVN07t07t07t07t07t07t07t07hgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8Bh8BgMBgMBgMBgMDYbDYbDYbDZ7DYbDYbDYbDYbAAAAAAAAAAB/DYbDYbDYbDYbAAAAAAAB8Bh8BgMBgMBgMBgMDYbDYbDZ7AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7AZ/AAAAAAAAAAAADYbDYbDYbDZ/AAAAAAAAAAAABgMBgMBh8Bh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPwAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/wAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgPxgMBgMBgMBgMDYbDYbDYbDYbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAfwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfzAbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7wB/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB7zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAbzYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDZ7wB7zYbDYbDYbDYbBgMBgMBh/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDYbDZ/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB/xgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYfwAAAAAAAAAAABgMBgMBgPxgPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAAfzYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ/zYbDYbDYbDYbBgMBgMBh/xh/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgMBgMBgMBgMP///////////////////////wAAAAAAAAAB//////////////B4PB4PB4PB4PB4PB4PB4PB4A+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+H//////////+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7NxsNhsNw7AAAAAAAAAHhmMxmNhmMZjMZmAAAAAAAAAP5jMZgMBgMBgMBgAAAAAAAAAAAAAB/Gw2Gw2Gw2AAAAAAAAAP5jGAYBgMDAwMZ/AAAAAAAAAAAAAA/NhsNhsNg4AAAAAAAAAAAAAAzGYzGYzGY+GAwMAAAAAAAAHZuBgMBgMBgMAAAAAAAAAH4MDwzGYzGYeBg/AAAAAAAAADg2MZjP5jMZjGwcAAAAAAAAADg2MZjMY2Gw2Gx3AAAAAAAAAB4YBgGD4zGYzGYeAAAAAAAAAAAAAA/Nttts/AAAAAAAAAAAAAABgY/NttvM/GBgAAAAAAAAABwYGAwHwwGAwDAOAAAAAAAAAAA+MZjMZjMZjMZjAAAAAAAAAAAAP4AAB/AAAP4AAAAAAAAAAAAABgMH4MBgAAA/AAAAAAAAAAAYBgGAYGBgYAA/AAAAAAAAAAAGBgYGAYBgGAA/AAAAAAAAAA4NhsMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBhsNhsHAAAAAAAAAAAAAMAA/AAMAAAAAAAAAAAAAAAAA7NwAHZuAAAAAAAAAAAcGw2DgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAHgwGAwGAx2Gw2DwOAAAAAAAA2DYbDYbDYAAAAAAAAAAAAAAAeGYGBgZH4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH4/H4/H4/H4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==", + "width": 9, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfkCpUCgV6mUCgT8AAAAAAAAAfn+23+/2G53+/z8AAAAAAAAAAAAbH8/n8/j4OAgAAAAAAAAAAAAEBwfH8fBwEAAAAAAAAAAAAAwPB453O5wwGB4AAAAAAAAAAAwPD8/3+fgwGB4AAAAAAAAAAAAAAAGB4PAwAAAAAAAAA/3+/3+/3+52Gw3O/3+/3+/3+AAAAAAAB4ZiEQjMPAAAAAAAA/3+/3+/2GmV6vUyw3+/3+/3+AAAHgcGhkeGYzGYzDwAAAAAAAAAPDMZjMZh4GD8GAwAAAAAAAAAPxmPxgMBgMDg8HAAAAAAAAAAfzGfzGYzGYzO53MwAAAAAAAAAAwGG2PHOPG2GAwAAAAAAAEAwHA8Hw/nw8HAwEAAAAAAAAAEBgcHh8/h8HgcBgEAAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GAAAAAAAAAAAZjMZjMZjMZgAZjMAAAAAAAAAf22222ew2Gw2Gw2AAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAAAAAAA/n8/n8AAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GD8AAAAAAAAAGB4fgwGAwGAwGAwAAAAAAAAAGAwGAwGAwGD8PAwAAAAAAAAAAAAAAwDH8DAwAAAAAAAAAAAAAAAABgYH8YBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwH8AAAAAAAAAAAAAAAABQbH8bBQAAAAAAAAAAAAAAAEBwOD4fH8/gAAAAAAAAAAAAA/n8fD4OBwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGB4PB4GAwGAAGAwAAAAAAADMZjMJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYbH8bDYbH8bDYAAAAAAGAwfGMwmAfAMBkMxj4GAwAAAAAAAAAwmMDAwMDAxkMAAAAAAAAAODYbBwdm4zGYzDsAAAAAAABgMBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwMBgMBgMBgGAYAAAAAAAAAMAwDAYDAYDAYGBgAAAAAAAAAAAAADMPH+PDMAAAAAAAAAAAAAAAAAwGD8GAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwMAAAAAAAAAAAAAAAH8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAAAAAAAAAgMDAwMDAwEAAAAAAAAAAODYxmM1msxmMbBwAAAAAAAAAGBweAwGAwGAwGD8AAAAAAAAAfGMBgYGBgYGAxn8AAAAAAAAAfGMBgMPAMBgMxj4AAAAAAAAADA4PDYzH8DAYDA8AAAAAAAAA/mAwGA/AMBgMxj4AAAAAAAAAODAwGA/GMxmMxj4AAAAAAAAA/mMBgMDAwMBgMBgAAAAAAAAAfGMxmMfGMxmMxj4AAAAAAAAAfGMxmMfgMBgMDDwAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGBgAAAAAAAAAAAMDAwMDAMAwDAMAAAAAAAAAAAAAD8AAAfgAAAAAAAAAAAAAADAMAwDAMDAwMDAAAAAAAAAAfGMxgYGAwGAAGAwAAAAAAAAAAD4xmM3m83m4wD4AAAAAAAAAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAAAA/DMZjMfDMZjMZn4AAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4AAAAAAAAA+DYZjMZjMZjMbHwAAAAAAAAA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAA/jMYjQeDQYDAYHgAAAAAAAAAPDMwmAwG8xmMZh0AAAAAAAAAxmMxmM/mMxmMxmMAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAHgYDAYDAYzGYzDwAAAAAAAAA5jMZjYeDwbDMZnMAAAAAAAAA8DAYDAYDAYDEZn8AAAAAAAAAxnc/n81mMxmMxmMAAAAAAAAAxnM9n83mcxmMxmMAAAAAAAAAfGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAA/DMZjMfDAYDAYHgAAAAAAAAAfGMxmMxmMxms3j4DAcAAAAAA/DMZjMfDYZjMZnMAAAAAAAAAfGMxjAOAYBmMxj4AAAAAAAAAfj8WgwGAwGAwGB4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxjYOAgAAAAAAAAAxmMxmM1ms1n87jYAAAAAAAAAxmMbD4OBwfDYxmMAAAAAAAAAZjMZjMPAwGAwGB4AAAAAAAAA/mMhgYGBgYGExn8AAAAAAAAAPBgMBgMBgMBgMB4AAAAAAAAAAEAwHAcBwHAcBgEAAAAAAAAAPAYDAYDAYDAYDB4AAAAAAEBwbGMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH+AAAABgGAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAA4DAYDwbDMZjMZj4AAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAAHAYDB4bGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAHBsMhgeBgMBgMDwAAAAAAAAAAAAADszGYzGYzD4DGYeAAAAA4DAYDYdjMZjMZnMAAAAAAAAAGAwABwGAwGAwGB4AAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgMZjMPAAAAA4DAYDMbDweDYZnMAAAAAAAAAOAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAHY/ms1ms1mMAAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZjMAAAAAAAAAAAAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZj4YDA8AAAAAAAAADszGYzGYzD4DAYHgAAAAAAAAG4djMYDAYHgAAAAAAAAAAAAAD4xjAOAYxj4AAAAAAAAAEBgMH4MBgMBgNg4AAAAAAAAAAAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMbBwAAAAAAAAAAAAAGMxms1ms/jYAAAAAAAAAAAAAGMbBwOBwbGMAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMxj8BgY+AAAAAAAAAH8zAwMDAxn8AAAAAAAAADgwGAwcAwGAwGAcAAAAAAAAAGAwGAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAcAwGAwDgwGAwGDgAAAAAAADs3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBwbGMxmM/gAAAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4GDgAAAAAAzAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAYGBgAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAgODYADwDD4zGYzDsAAAAAAAAAzAAADwDD4zGYzDsAAAAAAADAMAwADwDD4zGYzDsAAAAAAABwbBwADwDD4zGYzDsAAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4GDgAAAAAgODYAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAxgAAD4xn8wGAxj4AAAAAAADAMAwAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAZgAABwGAwGAwGB4AAAAAAAAwPDMABwGAwGAwGB4AAAAAAADAMAwABwGAwGAwGB4AAAAAAAGMAAgODYxmM/mMxmMAAAAAAODYOAgODYxmM/mMxmMAAAAAADAwAH8ZjEaDwaDEZn8AAAAAAAAAAAAAHYNhsfmw2DcAAAAAAAAAPjYzGY/mYzGYzGcAAAAAAAAgODYAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAxgAAD4xmMxmMxj4AAAAAAADAMAwAD4xmMxmMxj4AAAAAAABgeGYAGYzGYzGYzDsAAAAAAADAMAwAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAxgAAGMxmMxmMxj8BgYeAAAGMAD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAAGMAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAD4xmc1nMxj4AAAAAAABwbDIYHgYDAYDA5n4AAAAAAAAIfGczms1ms1nM5j4QAAAAAAHwzGY+GIzG8zGYzGMAAAAAAAAcGwwGAwfgwGAw2DgAAAAAAAAwMDAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAYGBgABwGAwGAwGB4AAAAAAAAwMDAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAwMDAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAdm4AG4ZjMZjMZjMAAAAAAdm4AGM5ns/m8zmMxmMAAAAAAAAAPDYbB8AD8AAAAAAAAAAAAAAAODYbBwAD4AAAAAAAAAAAAAAAMBgABgMDAwGMxj4AAAAAAAAAAAAAAA/mAwGAwAAAAAAAAAAAAAAAAA/gMBgMBgAAAAAAAADA4DEZjYGBgYG4hgYGB8AAAADA4DEZjYGBgZmcmh+BgMAAAAAAGAwAAwGAwPB4PAwAAAAAAAAAAAAABsbGwbBsAAAAAAAAAAAAAAAxj4xmMxmMfGMAAAAAAESIESIESIESIESIESIESIESIVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVU3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3TuGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGHwGAwGAwGAwGAwNhsNhsNhsNnsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAAAAH8NhsNhsNhsNhsAAAAAAAHwGHwGAwGAwGAwGAwNhsNhsNnsBnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH8BnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnsBn8AAAAAAAAAAAANhsNhsNhsNn8AAAAAAAAAAAAGAwGAwGHwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GA/GAwGAwGAwGAwNhsNhsNhsNhvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/MBvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnvAH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AHvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMBvNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNnvAHvNhsNhsNhsNhsGAwGAwGH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNhsNn/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AH/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/NhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNh/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGA/GA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAB/NhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNn/NhsNhsNhsNhsGAwGAwGH/GH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GAwGAwGAwGAw////////////////////////AAAAAAAAAAH/////////////8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8HgD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4f//////////4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAADs3Gw2Gw3DsAAAAAAAAAeGYzGY2GYxmMxmYAAAAAAAAA/mMxmAwGAwGAwGAAAAAAAAAAAAAAH8bDYbDYbDYAAAAAAAAA/mMYBgGAwMDAxn8AAAAAAAAAAAAAD82Gw2Gw2DgAAAAAAAAAAAAADMZjMZjMZj4YDAwAAAAAAAAdm4GAwGAwGAwAAAAAAAAAfgwPDMZjMZh4GD8AAAAAAAAAODYxmM/mMxmMbBwAAAAAAAAAODYxmMxjYbDYbHcAAAAAAAAAHhgGAYPjMZjMZh4AAAAAAAAAAAAAD82222z8AAAAAAAAAAAAAAGBj82228z8YGAAAAAAAAAAHBgYDAfDAYDAMA4AAAAAAAAAAD4xmMxmMxmMxmMAAAAAAAAAAAA/gAAH8AAA/gAAAAAAAAAAAAAGAwfgwGAAAD8AAAAAAAAAABgGAYBgYGBgAD8AAAAAAAAAAAYGBgYBgGAYAD8AAAAAAAAADg2GwwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGGw2GwcAAAAAAAAAAAAAwAD8AAwAAAAAAAAAAAAAAAADs3AAdm4AAAAAAAAAABwbDYOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAeDAYDAYDHYbDYPA4AAAAAAADYNhsNhsNgAAAAAAAAAAAAAAB4ZgYGBkfgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfj8fj8fj8fgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA", "amigaFont": false }, "persian": { - "data": "CQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH5AqVAoFeplAoE/AAAAAAAAAH5/tt/v9hud/v8/AAAAAAAAAAAAGx/P5/P4+DgIAAAAAAAAAAAABAcHx/HwcBAAAAAAAAAAAAAMDweOdzucMBgeAAAAAAAAAAAMDw/P9/n4MBgeAAAAAAAAAAAAAAABgeDwMAAAAAAAAAP9/v9/v9/udhsNzv9/v9/v9/gAAAAAAAeGYhEIzDwAAAAAAAP9/v9/v9hpler1MsN/v9/v9/gAAB4HBoZHhmMxmMw8AAAAAAAAADwzGYzGYeBg/BgMAAAAAAAAAD8Zj8YDAYDA4PBwAAAAAAAAAH8xn8xmMxmMzudzMAAAAAAAAAAMBhtjxzjxthgMAAAAAAABAMBwPB8P58PBwMBAAAAAAAAABAYHB4fP4fB4HAYBAAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBgAAAAAAAAAAGYzGYzGYzGYAGYzAAAAAAAAAH9ttttnsNhsNhsNgAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAAAAAAAAP5/P5/AAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBg/AAAAAAAAABgeH4MBgMBgMBgMAAAAAAAAABgMBgMBgMBg/DwMAAAAAAAAAAAAAAMAx/AwMAAAAAAAAAAAAAAAAAYGB/GAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMB/AAAAAAAAAAAAAAAAASGZ/mYSAAAAAAAAAAAAAAABAcDg+Hx/P4AAAAAAAAAAAAAP5/Hw+DgcBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgeDweBgMBgABgMAAAAAAAAzGYzCQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2Gx/Gw2Gx/Gw2AAAAAABgMHxjMJgHwDAZDMY+BgMAAAAAAAAAMJjAwMDAwMZDAAAAAAAAADg2GwcHZuMxmMw7AAAAAAAAYDAYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDAYDAYDAYBgGAAAAAAAAADAMAwGAwGAwGBgYAAAAAAAAAAAAAAzDx/jwzAAAAAAAAAAAAAAAAAMBg/BgMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMDAAAAAAAAAAAAAAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAAAAAAAAAIDAwMDAwMBAAAAAAAAAADwzMNhtttsNhmYeAAAAAAAAABgcHgMBgMBgMBg/AAAAAAAAAHxjAYGBgYGBgMZ/AAAAAAAAAHxjAYDDwDAYDMY+AAAAAAAAAAwODw2Mx/AwGAwPAAAAAAAAAP5gMBgPwDAYDMY+AAAAAAAAADgwMBgPxjMZjMY+AAAAAAAAAP5jAYDAwMDAYDAYAAAAAAAAAHxjMZjHxjMZjMY+AAAAAAAAAHxjMZjH4DAYDAw8AAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgYAAAAAAAAAAADAwMDAwDAMAwDAAAAAAAAAAAAAA/AAAH4AAAAAAAAAAAAAAAwDAMAwDAwMDAwAAAAAAAAAHxjMYGBgMBgABgMAAAAAAAAAAA+MZjN5vN5uMA+AAAAAAAAABAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAPwzGYzHwzGYzGZ+AAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeAAAAAAAAAPg2GYzGYzGYzGx8AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAwGB4AAAAAAAAADwzMJgMBvMZjGYdAAAAAAAAAMZjMZjP5jMZjMZjAAAAAAAAADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAB4GAwGAwGMxmMw8AAAAAAAAAOYzGY2Hg8GwzGZzAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAxGZ/AAAAAAAAAMNzv9/tthsNhsNhgAAAAAAAAMZzPZ/N5nMZjMZjAAAAAAAAAHxjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAPwzGYzHwwGAwGB4AAAAAAAAAHxjMZjMZjMZrN4+AwHAAAAAAPwzGYzHw2GYzGZzAAAAAAAAAHxjMYwDgGAZjMY+AAAAAAAAAP9tpkMBgMBgMBgeAAAAAAAAAMZjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAMNhsNhsNhsMzDwMAAAAAAAAAMNhsNhsNttt/mYzAAAAAAAAAMNhmYeBgMDwzMNhgAAAAAAAAMNhsMzDwMBgMBgeAAAAAAAAAP9hoYGBgYGBgsN/gAAAAAAAADwYDAYDAYDAYDAeAAAAAAAAAABAMBwHAcBwHAYBAAAAAAAAADwGAwGAwGAwGAweAAAAAABAcGxjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/gAADAYBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAOAwGA8GwzGYzGY+AAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAABwGAweGxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAADg2GQwPAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AxmHgAAAAOAwGA2HYzGYzGZzAAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAAAYDAAHAYDAYDAYDGYzDwAAAAOAwGAzGw8Hg2GZzAAAAAAAAADgMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAAAAABzP9tttttttgAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGYzAAAAAAAAAAAAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGY+GAwPAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AwGB4AAAAAAAABuHYzGAwGB4AAAAAAAAAAAAAA+MYwDgGMY+AAAAAAAAABAYDB+DAYDAYDYOAAAAAAAAAAAAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAABhsNhsMzDwMAAAAAAAAAAAAABhsNhtttv8zAAAAAAAAAAAAABhmYeBgeGZhgAAAAAAAAAAAABjMZjMZjMY/AYGPgAAAAAAAAB/MwMDAwMZ/AAAAAAAAAA4MBgMHAMBgMBgHAAAAAAAAABgMBgMAAMBgMBgMAAAAAAAAAHAMBgMA4MBgMBg4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAIAgDgAAAAAAAAAAAAgIA8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIDgIAAAAAAAAAAAIBAIBAEAgEAQCAQCAAAAAAAABEI+EAQCAQBAIBAIAAAAAAAAkkk7EAQCAQBAIBAIAAAAAAAADAgIBAGAgICAQCAPAAAAAAAAABAEBQSCIhEFApE3AAAAAAAAhD4BAICAQCAQBAIBAAAAAAAAhEIhEIRCQSBQMBgIAAAAAAAAEBgMBQSCQREIhEIhAAAAAAAAMCQiEQeAQCAQBAIBAAAAAAAAAAAAAwMBgMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/gAAAAAAAAAAeEIgEAQBAGAwAAAGAwAAAAAAAj4gAgEAgEAgEAgAAAAAAAAAAAADAgHBAAgF/AAAAAAAAAAAAAAAAAEBAIAwIAQEAAAAAAAAAgEAgEAgEAgEAgAAAAAAAAAACAQCAQCAQCAQBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgoE/AAABAAAAAAAAAAAAAAAAAgF/AAABAAAAAAAAAAAAAAAAgoE/AAABQEAAAAAAAAAAAAAAAgF/AAACgIAAAAAAAAABQAAAgoE/AAAAAAAAAAAAAAABQAAAAgF/AAAAAAAAAAAAAAEBQAAAgoE/AAAAAAAAAAAAAAEBQAAAAgF/AAAAAAAAAAAAAAAAAMCQBB8QEAgEQgCEPAAAAAAAAABgSAJ/gAAAgAAAAAAAAAAAAMCQBB8QEAlEQgCEPAAAAAAAAABgSAJ/gAACgIAAAAAAAAAAAMCQBB8QEAgEAgCEPAAAAAAAAABgSAJ/gAAAAAAAAAAABAAAAMCQBB8QEAgEAgCEPAAAAAIAAABgSAJ/gAAAAAAAAAAAAAAAACAIAiEPAAAAAAAAAAAAAgAAACAIAiEPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAEAgEBAQcAAAAAAAAAAIAAABAEAgEBAQcAAAAAAAACAoAAABAEAgEBAQcAAAAAAAAAAAAAAShUPhAICBgAAAAAAAAAAAAAAAiV/AAAAAAAAAAAAAACAoAAAShUPhAICBgAAAAAAAAEBQAAAAiV/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAICikPBAICBgAAAAAAAAAAAAAYUjF/AAAAAAAAAAAAAACAAAAICikPBAICBgAAAAAAAQAAAAAYUjF/AAAAAAAAAAAQCAQCAQCYUjF/AAAAAAAAABEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVAAAAEAgIBARCEgUBAAAAAAAABgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMPgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMPgMPgMBgMBgMBgMDYbDYbDYbDYbPYbDYbDYbDYbAAAAAAAAAAAAP4bDYbDYbDYbAAAAAAAAAPgMPgMBgMBgMBgMDYbDYbDYbPYDPYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbAAAAAAAAAP4DPYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbPYDP4AAAAAAAAAADYbDYbDYbDYbP4AAAAAAAAAABgMBgMBgMPgMPgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMB+AAAAAAAAAABgMBgMBgMBgMP+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP+MBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMB+MBgMBgMBgMAAAAAAAAAAAAP+AAAAAAAAAABgMBgMBgMBgMP+MBgMBgMBgMBgMBgMBgMB+MB+MBgMBgMBgMDYbDYbDYbDYbDebDYbDYbDYbDYbDYbDYbDeYD+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAD+YDebDYbDYbDYbDYbDYbDYbPeAP+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAP+APebDYbDYbDYbDYbDYbDYbDeYDebDYbDYbDYbAAAAAAAAAP+AP+AAAAAAAAAADYbDYbDYbPeAPebDYbDYbDYbBgMBgMBgMP+AP+AAAAAAAAAADYbDYbDYbDYbP+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAP+AP+MBgMBgMBgMAAAAAAAAAAAAP+bDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbD+AAAAAAAAAABgMBgMBgMB+MB+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB+MB+MBgMBgMBgMAAAAAAAAAAAAD+bDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbP+bDYbDYbDYbBgMBgMBgMP+MP+MBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMPgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB+MBgMBgMBgMP///////////////////////wAAAAAAAAAAAP////////////B4PB4PB4PB4PB4PB4PB4PB4A+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+H////////////wAAAAAAAAAAAAAQCASCAQCYUjF/AAAAAAAAAAAAAAAAwIBAEB4QEAgEAgCEPAAAAAAAAHB4GBMQEAgEAgCEPAAAAAAAAABweBhzgAAAAAAAAAAAAAAAAGBIIAh/gAAAAAAAAAAAAgAAwIBAEB4QEAgEAgCEPAAAAQAAAHB4GBMQEAgEAgCEPAAAAAEAAABweBhzgAAAAAAAAAAAAgAAAGBIIAh/gAAAAAAAAAAAAIAAABAUjoE/AAAAAAAAAAAAAIAAABAUDgF/AAAAAAAAAAAAAAFAAAAICiUhkEgkERBwAAAAAoAAABAUDgF/AAAAAAAAAAAAgEAgkIgkIoE/AAAAAAAAAAEBAQEBAIA4AgF/AAAAAAAAAAUFBQEBAMAYAoE/AAAAAAAAAAUFBQEBAIA4AgF/AAAAAAAAAAAAgEAgEAgEAiEgkEgkEfAAAAAAiEQhEIgkEgYPgAAAAAAAAAAAgEAgEAgEAgF/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAwHB8QCAQCAQCAQAAAAAAAAAAADAl7AAAAAAAAAAAAAAAAACAAAiEgkEgkEQh4AAAAAAAAgAAAAgF/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAICgUBgEBAQ8AAAAAAAAAAACAYEgkDAAAAAAAAAAAAAAAAAABwSCh5iQJA4AAAAAAAAAAAgCB4Shl7AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADggkIRBII+AAAAAAAAAAYEEhCIJBII+AAAAAAAAAAAAAAAgF/AAACgAAAAAAAAB/lV/lV/lV/uV7v1/v9/g==", + "width": 9, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfkCpUCgV6mUCgT8AAAAAAAAAfn+23+/2G53+/z8AAAAAAAAAAAAbH8/n8/j4OAgAAAAAAAAAAAAEBwfH8fBwEAAAAAAAAAAAAAwPB453O5wwGB4AAAAAAAAAAAwPD8/3+fgwGB4AAAAAAAAAAAAAAAGB4PAwAAAAAAAAA/3+/3+/3+52Gw3O/3+/3+/3+AAAAAAAB4ZiEQjMPAAAAAAAA/3+/3+/2GmV6vUyw3+/3+/3+AAAHgcGhkeGYzGYzDwAAAAAAAAAPDMZjMZh4GD8GAwAAAAAAAAAPxmPxgMBgMDg8HAAAAAAAAAAfzGfzGYzGYzO53MwAAAAAAAAAAwGG2PHOPG2GAwAAAAAAAEAwHA8Hw/nw8HAwEAAAAAAAAAEBgcHh8/h8HgcBgEAAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GAAAAAAAAAAAZjMZjMZjMZgAZjMAAAAAAAAAf22222ew2Gw2Gw2AAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAAAAAAA/n8/n8AAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GD8AAAAAAAAAGB4fgwGAwGAwGAwAAAAAAAAAGAwGAwGAwGD8PAwAAAAAAAAAAAAAAwDH8DAwAAAAAAAAAAAAAAAABgYH8YBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwH8AAAAAAAAAAAAAAAABIZn+ZhIAAAAAAAAAAAAAAAEBwOD4fH8/gAAAAAAAAAAAAA/n8fD4OBwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGB4PB4GAwGAAGAwAAAAAAADMZjMJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYbH8bDYbH8bDYAAAAAAGAwfGMwmAfAMBkMxj4GAwAAAAAAAAAwmMDAwMDAxkMAAAAAAAAAODYbBwdm4zGYzDsAAAAAAABgMBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwMBgMBgMBgGAYAAAAAAAAAMAwDAYDAYDAYGBgAAAAAAAAAAAAADMPH+PDMAAAAAAAAAAAAAAAAAwGD8GAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwMAAAAAAAAAAAAAAAH8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAAAAAAAAAgMDAwMDAwEAAAAAAAAAAPDMw2G222w2GZh4AAAAAAAAAGBweAwGAwGAwGD8AAAAAAAAAfGMBgYGBgYGAxn8AAAAAAAAAfGMBgMPAMBgMxj4AAAAAAAAADA4PDYzH8DAYDA8AAAAAAAAA/mAwGA/AMBgMxj4AAAAAAAAAODAwGA/GMxmMxj4AAAAAAAAA/mMBgMDAwMBgMBgAAAAAAAAAfGMxmMfGMxmMxj4AAAAAAAAAfGMxmMfgMBgMDDwAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGBgAAAAAAAAAAAMDAwMDAMAwDAMAAAAAAAAAAAAAD8AAAfgAAAAAAAAAAAAAADAMAwDAMDAwMDAAAAAAAAAAfGMxgYGAwGAAGAwAAAAAAAAAAD4xmM3m83m4wD4AAAAAAAAAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAAAA/DMZjMfDMZjMZn4AAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4AAAAAAAAA+DYZjMZjMZjMbHwAAAAAAAAA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAA/jMYjQeDQYDAYHgAAAAAAAAAPDMwmAwG8xmMZh0AAAAAAAAAxmMxmM/mMxmMxmMAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAHgYDAYDAYzGYzDwAAAAAAAAA5jMZjYeDwbDMZnMAAAAAAAAA8DAYDAYDAYDEZn8AAAAAAAAAw3O/3+22Gw2Gw2GAAAAAAAAAxnM9n83mcxmMxmMAAAAAAAAAfGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAA/DMZjMfDAYDAYHgAAAAAAAAAfGMxmMxmMxms3j4DAcAAAAAA/DMZjMfDYZjMZnMAAAAAAAAAfGMxjAOAYBmMxj4AAAAAAAAA/22mQwGAwGAwGB4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAw2Gw2Gw2GwzMPAwAAAAAAAAAw2Gw2Gw2223+ZjMAAAAAAAAAw2GZh4GAwPDMw2GAAAAAAAAAw2GwzMPAwGAwGB4AAAAAAAAA/2GhgYGBgYGCw3+AAAAAAAAAPBgMBgMBgMBgMB4AAAAAAAAAAEAwHAcBwHAcBgEAAAAAAAAAPAYDAYDAYDAYDB4AAAAAAEBwbGMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH+AAAMBgGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAA4DAYDwbDMZjMZj4AAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAAHAYDB4bGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAODYZDA8DAYDAYHgAAAAAAAAAAAAADszGYzGYzD4DGYeAAAAA4DAYDYdjMZjMZnMAAAAAAAAAGAwABwGAwGAwGB4AAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgMZjMPAAAAA4DAYDMbDweDYZnMAAAAAAAAAOAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAHM/22222222AAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZjMAAAAAAAAAAAAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZj4YDA8AAAAAAAAADszGYzGYzD4DAYHgAAAAAAAAG4djMYDAYHgAAAAAAAAAAAAAD4xjAOAYxj4AAAAAAAAAEBgMH4MBgMBgNg4AAAAAAAAAAAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAGGw2GwzMPAwAAAAAAAAAAAAAGGw2G222/zMAAAAAAAAAAAAAGGZh4GB4ZmGAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMxj8BgY+AAAAAAAAAH8zAwMDAxn8AAAAAAAAADgwGAwcAwGAwGAcAAAAAAAAAGAwGAwAAwGAwGAwAAAAAAAAAcAwGAwDgwGAwGDgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQEAgCAOAAAAAAAAAAAACAgDwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgOAgAAAAAAAAAAAgEAgEAQCAQBAIBAIAAAAAAAAEQj4QBAIBAEAgEAgAAAAAAACSSTsQBAIBAEAgEAgAAAAAAAAMCAgEAYCAgIBAIA8AAAAAAAAAEAQFBIIiEQUCkTcAAAAAAACEPgEAgIBAIBAEAgEAAAAAAACEQiEQhEJBIFAwGAgAAAAAAAAQGAwFBIJBEQiEQiEAAAAAAAAwJCIRB4BAIBAEAgEAAAAAAAAAAAADAwGAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH+AAAAAAAAAAB4QiAQBAEAYDAAAAYDAAAAAAACPiACAQCAQCAQCAAAAAAAAAAAAAMCAcEACAX8AAAAAAAAAAAAAAAAAQEAgDAgBAQAAAAAAAACAQCAQCAQCAQCAAAAAAAAAAAIBAIBAIBAIBAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCgT8AAAEAAAAAAAAAAAAAAAACAX8AAAEAAAAAAAAAAAAAAACCgT8AAAFAQAAAAAAAAAAAAAACAX8AAAKAgAAAAAAAAAFAAACCgT8AAAAAAAAAAAAAAAFAAAACAX8AAAAAAAAAAAAAAQFAAACCgT8AAAAAAAAAAAAAAQFAAAACAX8AAAAAAAAAAAAAAAAAwJAEHxAQCARCAIQ8AAAAAAAAAGBIAn+AAACAAAAAAAAAAAAAwJAEHxAQCURCAIQ8AAAAAAAAAGBIAn+AAAKAgAAAAAAAAAAAwJAEHxAQCAQCAIQ8AAAAAAAAAGBIAn+AAAAAAAAAAAAEAAAAwJAEHxAQCAQCAIQ8AAAAAgAAAGBIAn+AAAAAAAAAAAAAAAAAIAgCIQ8AAAAAAAAAAAACAAAAIAgCIQ8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAQCAQEBBwAAAAAAAAAAgAAAEAQCAQEBBwAAAAAAAAICgAAAEAQCAQEBBwAAAAAAAAAAAAABKFQ+EAgIGAAAAAAAAAAAAAAACJX8AAAAAAAAAAAAAAICgAABKFQ+EAgIGAAAAAAAAAQFAAAACJX8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAgKKQ8EAgIGAAAAAAAAAAAAABhSMX8AAAAAAAAAAAAAAIAAAAgKKQ8EAgIGAAAAAAABAAAAABhSMX8AAAAAAAAAABAIBAIBAJhSMX8AAAAAAAAAESIESIESIESIESIESIESIESIVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVUAAAAQCAgEBEISBQEAAAAAAAAGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAw+AwGAwGAwGAwGAwGAwGAw+Aw+AwGAwGAwGAwNhsNhsNhsNhs9hsNhsNhsNhsAAAAAAAAAAAA/hsNhsNhsNhsAAAAAAAAA+Aw+AwGAwGAwGAwNhsNhsNhs9gM9hsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAAA/gM9hsNhsNhsNhsNhsNhsNhs9gM/gAAAAAAAAAANhsNhsNhsNhs/gAAAAAAAAAAGAwGAwGAw+Aw+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+AwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwH4AAAAAAAAAAGAwGAwGAwGAw/4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/4wGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwH4wGAwGAwGAwAAAAAAAAAAAA/4AAAAAAAAAAGAwGAwGAwGAw/4wGAwGAwGAwGAwGAwGAwH4wH4wGAwGAwGAwNhsNhsNhsNhsN5sNhsNhsNhsNhsNhsNhsN5gP4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAP5gN5sNhsNhsNhsNhsNhsNhs94A/4AAAAAAAAAAAAAAAAAAA/4A95sNhsNhsNhsNhsNhsNhsN5gN5sNhsNhsNhsAAAAAAAAA/4A/4AAAAAAAAAANhsNhsNhs94A95sNhsNhsNhsGAwGAwGAw/4A/4AAAAAAAAAANhsNhsNhsNhs/4AAAAAAAAAAAAAAAAAAA/4A/4wGAwGAwGAwAAAAAAAAAAAA/5sNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsP4AAAAAAAAAAGAwGAwGAwH4wH4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH4wH4wGAwGAwGAwAAAAAAAAAAAAP5sNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhs/5sNhsNhsNhsGAwGAwGAw/4w/4wGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAw+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH4wGAwGAwGAw////////////////////////AAAAAAAAAAAA////////////8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8HgD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4f////////////AAAAAAAAAAAAABAIBIIBAJhSMX8AAAAAAAAAAAAAAADAgEAQHhAQCAQCAIQ8AAAAAAAAcHgYExAQCAQCAIQ8AAAAAAAAAHB4GHOAAAAAAAAAAAAAAAAAYEggCH+AAAAAAAAAAAACAADAgEAQHhAQCAQCAIQ8AAABAAAAcHgYExAQCAQCAIQ8AAAAAQAAAHB4GHOAAAAAAAAAAAACAAAAYEggCH+AAAAAAAAAAAAAgAAAEBSOgT8AAAAAAAAAAAAAgAAAEBQOAX8AAAAAAAAAAAAAAUAAAAgKJSGQSCQREHAAAAACgAAAEBQOAX8AAAAAAAAAAACAQCCQiCQigT8AAAAAAAAAAQEBAQEAgDgCAX8AAAAAAAAABQUFAQEAwBgCgT8AAAAAAAAABQUFAQEAgDgCAX8AAAAAAAAAAACAQCAQCAQCISCQSCQR8AAAAACIRCEQiCQSBg+AAAAAAAAAAACAQCAQCAQCAX8AAAAAAAAAAAAAAAAAADAcHxAIBAIBAIBAAAAAAAAAAAAMCXsAAAAAAAAAAAAAAAAAIAACISCQSCQRCHgAAAAAAACAAAACAX8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAgKBQGAQEBDwAAAAAAAAAAAIBgSCQMAAAAAAAAAAAAAAAAAAHBIKHmJAkDgAAAAAAAAAACAIHhKGXsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOCCQhEEgj4AAAAAAAAABgQSEIgkEgj4AAAAAAAAAAAAAACAX8AAAKAAAAAAAAAH+VX+VX+VX+5Xu/X+/3+", "amigaFont": false }, "portuguese": { - "data": "CQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH5AqVAoFeplAoE/AAAAAAAAAH5/tt/v9hud/v8/AAAAAAAAAAAAGx/P5/P4+DgIAAAAAAAAAAAABAcHx/HwcBAAAAAAAAAAAAAMDweOdzucMBgeAAAAAAAAAAAMDw/P9/n4MBgeAAAAAAAAAAAAAAABgeDwMAAAAAAAAAP9/v9/v9/udhsNzv9/v9/v9/gAAAAAAAeGYhEIzDwAAAAAAAP9/v9/v9hpler1MsN/v9/v9/gAAB4HBoZHhmMxmMw8AAAAAAAAADwzGYzGYeBg/BgMAAAAAAAAAD8Zj8YDAYDA4PBwAAAAAAAAAH8xn8xmMxmMzudzMAAAAAAAAAAMBhtjxzjxthgMAAAAAAABAMBwPB8P58PBwMBAAAAAAAAABAYHB4fP4fB4HAYBAAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBgAAAAAAAAAAGYzGYzGYzGYAGYzAAAAAAAAAH9ttttnsNhsNhsNgAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAAAAAAAAP5/P5/AAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBg/AAAAAAAAABgeH4MBgMBgMBgMAAAAAAAAABgMBgMBgMBg/DwMAAAAAAAAAAAAAAMAx/AwMAAAAAAAAAAAAAAAAAYGB/GAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAUGx/GwUAAAAAAAAAAAAAAABAcDg+Hx/P4AAAAAAAAAAAAAP5/Hw+DgcBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgeDweBgMBgABgMAAAAAAAAzGYzCQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2Gx/Gw2Gx/Gw2AAAAAABgMHxjMJgHwDAZDMY+BgMAAAAAAAAAMJjAwMDAwMZDAAAAAAAAADg2GwcHZuMxmMw7AAAAAAAAYDAYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDAYDAYDAYBgGAAAAAAAAADAMAwGAwGAwGBgYAAAAAAAAAAAAAAzDx/jwzAAAAAAAAAAAAAAAAAMBg/BgMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMDAAAAAAAAAAAAAAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAAAAAAAAAIDAwMDAwMBAAAAAAAAAADg2MZjNZrMZjGwcAAAAAAAAABgcHgMBgMBgMBg/AAAAAAAAAHxjAYGBgYGBgMZ/AAAAAAAAAHxjAYDDwDAYDMY+AAAAAAAAAAwODw2Mx/AwGAwPAAAAAAAAAP5gMBgPwDAYDMY+AAAAAAAAADgwMBgPxjMZjMY+AAAAAAAAAP5jAYDAwMDAYDAYAAAAAAAAAHxjMZjHxjMZjMY+AAAAAAAAAHxjMZjH4DAYDAw8AAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgYAAAAAAAAAAADAwMDAwDAMAwDAAAAAAAAAAAAAA/AAAH4AAAAAAAAAAAAAAAwDAMAwDAwMDAwAAAAAAAAAHxjMYGBgMBgABgMAAAAAAAAAAA+MZjN5vN5uMA+AAAAAAAAABAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAPwzGYzHwzGYzGZ+AAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeAAAAAAAAAPg2GYzGYzGYzGx8AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAwGB4AAAAAAAAADwzMJgMBvMZjGYdAAAAAAAAAMZjMZjP5jMZjMZjAAAAAAAAADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAB4GAwGAwGMxmMw8AAAAAAAAAOYzGY2Hg8GwzGZzAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAxGZ/AAAAAAAAAMZ3P5/NZjMZjMZjAAAAAAAAAMZzPZ/N5nMZjMZjAAAAAAAAAHxjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAPwzGYzHwwGAwGB4AAAAAAAAAHxjMZjMZjMZrN4+AwHAAAAAAPwzGYzHw2GYzGZzAAAAAAAAAHxjMYwDgGAZjMY+AAAAAAAAAH4/FoMBgMBgMBgeAAAAAAAAAMZjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAMZjMZjMZjMY2DgIAAAAAAAAAMZjMZjNZrNZ/O42AAAAAAAAAMZjGw+DgcHw2MZjAAAAAAAAAGYzGYzDwMBgMBgeAAAAAAAAAP5jIYGBgYGBhMZ/AAAAAAAAADwYDAYDAYDAYDAeAAAAAAAAAABAMBwHAcBwHAYBAAAAAAAAADwGAwGAwGAwGAweAAAAAABAcGxjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/gAAAAYBgGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAOAwGA8GwzGYzGY+AAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAABwGAweGxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAABwbDIYHgYDAYDA8AAAAAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AxmHgAAAAOAwGA2HYzGYzGZzAAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAAAYDAAHAYDAYDAYDGYzDwAAAAOAwGAzGw8Hg2GZzAAAAAAAAADgMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAAAAAB2P5rNZrNZjAAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGYzAAAAAAAAAAAAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGY+GAwPAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AwGB4AAAAAAAABuHYzGAwGB4AAAAAAAAAAAAAA+MYwDgGMY+AAAAAAAAABAYDB+DAYDAYDYOAAAAAAAAAAAAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAABjMZjMZjGwcAAAAAAAAAAAAABjMZrNZrP42AAAAAAAAAAAAABjGwcDgcGxjAAAAAAAAAAAAABjMZjMZjMY/AYGPgAAAAAAAAB/MwMDAwMZ/AAAAAAAAAA4MBgMHAMBgMBgHAAAAAAAAABgMBgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAHAMBgMA4MBgMBg4AAAAAAAA7NwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAcGxjMZjP4AAAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeBg4AAAAAAMwAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAGBgYAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAIDg2AA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAHZuAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAwDAMAA8Aw+MxmMw7AAAAAAGBgBAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+Bg4AAAAAIDg2AA+MZ/MBgMY+AAAAAADg2AB/GYxGg8GgxGZ/AAAAAAAAwDAMAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAwMAAeBgMBgMBgMBgeAAAAAADg2AA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAAAwDAMAAcBgMBgMBgeAAAAAAHZuAAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAADg2MYcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAwMAB/GYxGg8GgxGZ/AAAAAAAwDBAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAADAMAB/GYxGg8GgxGZ/AAAAAAAAIDg2AA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAHZuAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAwDAMAA+MZjMZjMY+AAAAAABgYABjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAwDAMABmMxmMxmMw7AAAAAADAMAAeBgMBgMBgMBgeAAAAAAHZuAA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAABjABjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAMBg+MZgMBgMY+BgMAAAAAAAAcGwyGB4GAwGAwOZ+AAAAAADAMABjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAB8MxmPhiMxvMxmMxjAAAAAABgYAA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAAAMDAwAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAGBgYAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAMDAwAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAMDAwABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAHZuABuGYzGYzGYzAAAAAAHZuABjOZ7P5vM5jMZjAAAAAAAAADw2GwfAA/AAAAAAAAAAAAAAADg2GwcAA+AAAAAAAAAAAAAAADAYAAYDAwMBjMY+AAAAAADAMAA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAAAAP4DAYDAYAAAAAAAAAwOAxGY2BgYGBuIYGBgfAAAAAwOAxGY2BgYGZnJofgYDAAAAAABgMAAMBgMDweDwMAAAAAAAAAAAAAAbGxsGwbAAAAAAAAAAAAAAAABsGwbGxsAAAAAAAAABEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVN07t07t07t07t07t07t07t07hgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8Bh8BgMBgMBgMBgMDYbDYbDYbDZ7DYbDYbDYbDYbAAAAAAAAAAB/DYbDYbDYbDYbAAAAAAAB8Bh8BgMBgMBgMBgMDYbDYbDZ7AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7AZ/AAAAAAAAAAAADYbDYbDYbDZ/AAAAAAAAAAAABgMBgMBh8Bh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPwAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/wAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgPxgMBgMBgMBgMDYbDYbDYbDYbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAfwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfzAbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7wB/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB7zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAbzYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDZ7wB7zYbDYbDYbDYbBgMBgMBh/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDYbDZ/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB/xgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYfwAAAAAAAAAAABgMBgMBgPxgPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAAfzYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ/zYbDYbDYbDYbBgMBgMBh/xh/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgMBgMBgMBgMP///////////////////////wAAAAAAAAAB//////////////B4PB4PB4PB4PB4PB4PB4PB4A+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+H//////////+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7NxsNhsNw7AAAAAAAAAHhmMxmNhmMZjMZmAAAAAAAAAP5jMZgMBgMBgMBgAAAAAAAAAAAAAB/Gw2Gw2Gw2AAAAAAAAAP5jGAYBgMDAwMZ/AAAAAAAAAAAAAA/NhsNhsNg4AAAAAAAAAAAAAAzGYzGYzGY+GAwMAAAAAAAAHZuBgMBgMBgMAAAAAAAAAH4MDwzGYzGYeBg/AAAAAAAAADg2MZjP5jMZjGwcAAAAAAAAADg2MZjMY2Gw2Gx3AAAAAAAAAB4YBgGD4zGYzGYeAAAAAAAAAAAAAA/Nttts/AAAAAAAAAAAAAABgY/NttvM/GBgAAAAAAAAABwYGAwHwwGAwDAOAAAAAAAAAAA+MZjMZjMZjMZjAAAAAAAAAAAAP4AAB/AAAP4AAAAAAAAAAAAABgMH4MBgAAA/AAAAAAAAAAAYBgGAYGBgYAA/AAAAAAAAAAAGBgYGAYBgGAA/AAAAAAAAAA4NhsMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBhsNhsHAAAAAAAAAAAAAMAA/AAMAAAAAAAAAAAAAAAAA7NwAHZuAAAAAAAAAAAcGw2DgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAHgwGAwGAx2Gw2DwOAAAAAAAA2DYbDYbDYAAAAAAAAAAAAAAAeGYGBgZH4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH4/H4/H4/H4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==", + "width": 9, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfkCpUCgV6mUCgT8AAAAAAAAAfn+23+/2G53+/z8AAAAAAAAAAAAbH8/n8/j4OAgAAAAAAAAAAAAEBwfH8fBwEAAAAAAAAAAAAAwPB453O5wwGB4AAAAAAAAAAAwPD8/3+fgwGB4AAAAAAAAAAAAAAAGB4PAwAAAAAAAAA/3+/3+/3+52Gw3O/3+/3+/3+AAAAAAAB4ZiEQjMPAAAAAAAA/3+/3+/2GmV6vUyw3+/3+/3+AAAHgcGhkeGYzGYzDwAAAAAAAAAPDMZjMZh4GD8GAwAAAAAAAAAPxmPxgMBgMDg8HAAAAAAAAAAfzGfzGYzGYzO53MwAAAAAAAAAAwGG2PHOPG2GAwAAAAAAAEAwHA8Hw/nw8HAwEAAAAAAAAAEBgcHh8/h8HgcBgEAAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GAAAAAAAAAAAZjMZjMZjMZgAZjMAAAAAAAAAf22222ew2Gw2Gw2AAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAAAAAAA/n8/n8AAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GD8AAAAAAAAAGB4fgwGAwGAwGAwAAAAAAAAAGAwGAwGAwGD8PAwAAAAAAAAAAAAAAwDH8DAwAAAAAAAAAAAAAAAABgYH8YBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwH8AAAAAAAAAAAAAAAABQbH8bBQAAAAAAAAAAAAAAAEBwOD4fH8/gAAAAAAAAAAAAA/n8fD4OBwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGB4PB4GAwGAAGAwAAAAAAADMZjMJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYbH8bDYbH8bDYAAAAAAGAwfGMwmAfAMBkMxj4GAwAAAAAAAAAwmMDAwMDAxkMAAAAAAAAAODYbBwdm4zGYzDsAAAAAAABgMBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwMBgMBgMBgGAYAAAAAAAAAMAwDAYDAYDAYGBgAAAAAAAAAAAAADMPH+PDMAAAAAAAAAAAAAAAAAwGD8GAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwMAAAAAAAAAAAAAAAH8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAAAAAAAAAgMDAwMDAwEAAAAAAAAAAODYxmM1msxmMbBwAAAAAAAAAGBweAwGAwGAwGD8AAAAAAAAAfGMBgYGBgYGAxn8AAAAAAAAAfGMBgMPAMBgMxj4AAAAAAAAADA4PDYzH8DAYDA8AAAAAAAAA/mAwGA/AMBgMxj4AAAAAAAAAODAwGA/GMxmMxj4AAAAAAAAA/mMBgMDAwMBgMBgAAAAAAAAAfGMxmMfGMxmMxj4AAAAAAAAAfGMxmMfgMBgMDDwAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGBgAAAAAAAAAAAMDAwMDAMAwDAMAAAAAAAAAAAAAD8AAAfgAAAAAAAAAAAAAADAMAwDAMDAwMDAAAAAAAAAAfGMxgYGAwGAAGAwAAAAAAAAAAD4xmM3m83m4wD4AAAAAAAAAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAAAA/DMZjMfDMZjMZn4AAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4AAAAAAAAA+DYZjMZjMZjMbHwAAAAAAAAA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAA/jMYjQeDQYDAYHgAAAAAAAAAPDMwmAwG8xmMZh0AAAAAAAAAxmMxmM/mMxmMxmMAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAHgYDAYDAYzGYzDwAAAAAAAAA5jMZjYeDwbDMZnMAAAAAAAAA8DAYDAYDAYDEZn8AAAAAAAAAxnc/n81mMxmMxmMAAAAAAAAAxnM9n83mcxmMxmMAAAAAAAAAfGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAA/DMZjMfDAYDAYHgAAAAAAAAAfGMxmMxmMxms3j4DAcAAAAAA/DMZjMfDYZjMZnMAAAAAAAAAfGMxjAOAYBmMxj4AAAAAAAAAfj8WgwGAwGAwGB4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxjYOAgAAAAAAAAAxmMxmM1ms1n87jYAAAAAAAAAxmMbD4OBwfDYxmMAAAAAAAAAZjMZjMPAwGAwGB4AAAAAAAAA/mMhgYGBgYGExn8AAAAAAAAAPBgMBgMBgMBgMB4AAAAAAAAAAEAwHAcBwHAcBgEAAAAAAAAAPAYDAYDAYDAYDB4AAAAAAEBwbGMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH+AAAABgGAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAA4DAYDwbDMZjMZj4AAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAAHAYDB4bGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAHBsMhgeBgMBgMDwAAAAAAAAAAAAADszGYzGYzD4DGYeAAAAA4DAYDYdjMZjMZnMAAAAAAAAAGAwABwGAwGAwGB4AAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgMZjMPAAAAA4DAYDMbDweDYZnMAAAAAAAAAOAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAHY/ms1ms1mMAAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZjMAAAAAAAAAAAAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZj4YDA8AAAAAAAAADszGYzGYzD4DAYHgAAAAAAAAG4djMYDAYHgAAAAAAAAAAAAAD4xjAOAYxj4AAAAAAAAAEBgMH4MBgMBgNg4AAAAAAAAAAAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMbBwAAAAAAAAAAAAAGMxms1ms/jYAAAAAAAAAAAAAGMbBwOBwbGMAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMxj8BgY+AAAAAAAAAH8zAwMDAxn8AAAAAAAAADgwGAwcAwGAwGAcAAAAAAAAAGAwGAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAcAwGAwDgwGAwGDgAAAAAAADs3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBwbGMxmM/gAAAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4GDgAAAAAAzAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAYGBgAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAgODYADwDD4zGYzDsAAAAAAAAAdm4ADwDD4zGYzDsAAAAAAADAMAwADwDD4zGYzDsAAAAAAYGAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4GDgAAAAAgODYAD4xn8wGAxj4AAAAAAODYAH8ZjEaDwaDEZn8AAAAAAADAMAwAD4xn8wGAxj4AAAAAADAwAB4GAwGAwGAwGB4AAAAAAODYAD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAADAMAwABwGAwGAwGB4AAAAAAdm4ABwbGMxn8xmMxmMAAAAAAODYxhwbGMxn8xmMxmMAAAAAADAwAH8ZjEaDwaDEZn8AAAAAADAMEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAMAwAH8ZjEaDwaDEZn8AAAAAAAAgODYAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAdm4AD4xmMxmMxj4AAAAAAADAMAwAD4xmMxmMxj4AAAAAAGBgAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAADAMAwAGYzGYzGYzDsAAAAAAMAwAB4GAwGAwGAwGB4AAAAAAdm4AD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAAGMAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAwGD4xmAwGAxj4GAwAAAAAAABwbDIYHgYDAYDA5n4AAAAAAMAwAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAHwzGY+GIzG8zGYzGMAAAAAAGBgAD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAAAwMDAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAYGBgABwGAwGAwGB4AAAAAAAAwMDAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAwMDAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAdm4AG4ZjMZjMZjMAAAAAAdm4AGM5ns/m8zmMxmMAAAAAAAAAPDYbB8AD8AAAAAAAAAAAAAAAODYbBwAD4AAAAAAAAAAAAAAAMBgABgMDAwGMxj4AAAAAAMAwAD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAAA/gMBgMBgAAAAAAAADA4DEZjYGBgYG4hgYGB8AAAADA4DEZjYGBgZmcmh+BgMAAAAAAGAwAAwGAwPB4PAwAAAAAAAAAAAAABsbGwbBsAAAAAAAAAAAAAAAAGwbBsbGwAAAAAAAAAESIESIESIESIESIESIESIESIVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVU3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3TuGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGHwGAwGAwGAwGAwNhsNhsNhsNnsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAAAAH8NhsNhsNhsNhsAAAAAAAHwGHwGAwGAwGAwGAwNhsNhsNnsBnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH8BnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnsBn8AAAAAAAAAAAANhsNhsNhsNn8AAAAAAAAAAAAGAwGAwGHwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GA/GAwGAwGAwGAwNhsNhsNhsNhvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/MBvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnvAH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AHvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMBvNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNnvAHvNhsNhsNhsNhsGAwGAwGH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNhsNn/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AH/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/NhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNh/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGA/GA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAB/NhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNn/NhsNhsNhsNhsGAwGAwGH/GH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GAwGAwGAwGAw////////////////////////AAAAAAAAAAH/////////////8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8HgD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4f//////////4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAADs3Gw2Gw3DsAAAAAAAAAeGYzGY2GYxmMxmYAAAAAAAAA/mMxmAwGAwGAwGAAAAAAAAAAAAAAH8bDYbDYbDYAAAAAAAAA/mMYBgGAwMDAxn8AAAAAAAAAAAAAD82Gw2Gw2DgAAAAAAAAAAAAADMZjMZjMZj4YDAwAAAAAAAAdm4GAwGAwGAwAAAAAAAAAfgwPDMZjMZh4GD8AAAAAAAAAODYxmM/mMxmMbBwAAAAAAAAAODYxmMxjYbDYbHcAAAAAAAAAHhgGAYPjMZjMZh4AAAAAAAAAAAAAD82222z8AAAAAAAAAAAAAAGBj82228z8YGAAAAAAAAAAHBgYDAfDAYDAMA4AAAAAAAAAAD4xmMxmMxmMxmMAAAAAAAAAAAA/gAAH8AAA/gAAAAAAAAAAAAAGAwfgwGAAAD8AAAAAAAAAABgGAYBgYGBgAD8AAAAAAAAAAAYGBgYBgGAYAD8AAAAAAAAADg2GwwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGGw2GwcAAAAAAAAAAAAAwAD8AAwAAAAAAAAAAAAAAAADs3AAdm4AAAAAAAAAABwbDYOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAeDAYDAYDHYbDYPA4AAAAAAADYNhsNhsNgAAAAAAAAAAAAAAB4ZgYGBkfgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfj8fj8fj8fgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA", "amigaFont": false }, "russian": { - "data": "CQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH5AqVAoFeplAoE/AAAAAAAAAH5/tt/v9hud/v8/AAAAAAAAAAAAGx/P5/P4+DgIAAAAAAAAAAAABAcHx/HwcBAAAAAAAAAAAAAMDweOdzucMBgeAAAAAAAAAAAMDw/P9/n4MBgeAAAAAAAAAAAAAAABgeDwMAAAAAAAAAP9/v9/v9/udhsNzv9/v9/v9/gAAAAAAAeGYhEIzDwAAAAAAAP9/v9/v9hpler1MsN/v9/v9/gAAB4HBoZHhmMxmMw8AAAAAAAAADwzGYzGYeBg/BgMAAAAAAAAAD8Zj8YDAYDA4PBwAAAAAAAAAH8xn8xmMxmMzudzMAAAAAAAAAAMBhtjxzjxthgMAAAAAAABAMBwPB8P58PBwMBAAAAAAAAABAYHB4fP4fB4HAYBAAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBgAAAAAAAAAAGYzGYzGYzGYAGYzAAAAAAAAAH9ttttnsNhsNhsNgAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAAAAAAAAP5/P5/AAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBg/AAAAAAAAABgeH4MBgMBgMBgMAAAAAAAAABgMBgMBgMBg/DwMAAAAAAAAAAAAAAMAx/AwMAAAAAAAAAAAAAAAAAYGB/GAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAUGx/GwUAAAAAAAAAAAAAAABAcDg+Hx/P4AAAAAAAAAAAAAP5/Hw+DgcBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgeDweBgMBgABgMAAAAAAAAzGYzCQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2Gx/Gw2Gx/Gw2AAAAAABgMHxjMJgHwDAZDMY+BgMAAAAAAAAAMJjAwMDAwMZDAAAAAAAAADg2GwcHZuMxmMw7AAAAAAAAYDAYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDAYDAYDAYBgGAAAAAAAAADAMAwGAwGAwGBgYAAAAAAAAAAAAAAzDx/jwzAAAAAAAAAAAAAAAAAMBg/BgMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMDAAAAAAAAAAAAAAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAAAAAAAAAIDAwMDAwMBAAAAAAAAAAHxjMZnNZzMZjMY+AAAAAAAAABgcHgMBgMBgMBg/AAAAAAAAAHxjAYGBgYGBgMZ/AAAAAAAAAHxjAYDDwDAYDMY+AAAAAAAAAAwODw2Mx/AwGAwPAAAAAAAAAP5gMBgPwDAYDMY+AAAAAAAAADgwMBgPxjMZjMY+AAAAAAAAAP5jAYDAwMDAYDAYAAAAAAAAAHxjMZjHxjMZjMY+AAAAAAAAAHxjMZjH4DAYDAw8AAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgYAAAAAAAAAAADAwMDAwDAMAwDAAAAAAAAAAAAAA/AAAH4AAAAAAAAAAAAAAAwDAMAwDAwMDAwAAAAAAAAAHxjMYGBgMBgABgMAAAAAAAAAAA+MZjN5vN5uMA+AAAAAAAAABAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAPwzGYzHwzGYzGZ+AAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeAAAAAAAAAPg2GYzGYzGYzGx8AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAwGB4AAAAAAAAADwzMJgMBvMZjGYdAAAAAAAAAMZjMZjP5jMZjMZjAAAAAAAAADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAB4GAwGAwGMxmMw8AAAAAAAAAOYzGY2Hg8GwzGZzAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAxGZ/AAAAAAAAAMZ3P5/NZjMZjMZjAAAAAAAAAMZzPZ/N5nMZjMZjAAAAAAAAAHxjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAPwzGYzHwwGAwGB4AAAAAAAAAHxjMZjMZjMZrN4+AwHAAAAAAPwzGYzHw2GYzGZzAAAAAAAAAHxjMYwDgGAZjMY+AAAAAAAAAH4/FoMBgMBgMBgeAAAAAAAAAMZjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAMZjMZjMZjMY2DgIAAAAAAAAAMZjMZjNZrNZ/O42AAAAAAAAAMZjGw+DgcHw2MZjAAAAAAAAAGYzGYzDwMBgMBgeAAAAAAAAAP5jIYGBgYGBhMZ/AAAAAAAAADwYDAYDAYDAYDAeAAAAAAAAAABAMBwHAcBwHAYBAAAAAAAAADwGAwGAwGAwGAweAAAAAABAcGxjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/gAAAAYBgGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAOAwGA8GwzGYzGY+AAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAABwGAweGxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAABwbDIYHgYDAYDA8AAAAAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AxmHgAAAAOAwGA2HYzGYzGZzAAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAAAYDAAHAYDAYDAYDGYzDwAAAAOAwGAzGw8Hg2GZzAAAAAAAAADgMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAAAAAB2P5rNZrNZjAAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGYzAAAAAAAAAAAAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGY+GAwPAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AwGB4AAAAAAAABuHYzGAwGB4AAAAAAAAAAAAAA+MYwDgGMY+AAAAAAAAABAYDB+DAYDAYDYOAAAAAAAAAAAAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAABjMZjMZjGwcAAAAAAAAAAAAABjMZrNZrP42AAAAAAAAAAAAABjGwcDgcGxjAAAAAAAAAAAAABjMZjMZjMY/AYGPgAAAAAAAAB/MwMDAwMZ/AAAAAAAAAA4MBgMHAMBgMBgHAAAAAAAAABgMBgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAHAMBgMA4MBgMBg4AAAAAAAA7NwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAcGxjMZjP4AAAAAAAAAAB4bGZjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAP4xGAwHwzGYzGZ+AAAAAAAAAPwzGYzHwzGYzGZ+AAAAAAAAAP4zGIwGAwGAwGB4AAAAAAAAAB4bGYzGYzGYzGZ/sNAgAAAAAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAANttlotH4/FpttttgAAAAAAAAHxjAYDDwDAYDMY+AAAAAAAAAMZjMZnN57OZjMZjAAAAAAGwcMZjMZnN57OZjMZjAAAAAAAAAOYzGw2Hg8Gw2GZzAAAAAAAAAB8bGYzGYzGYzGZngAAAAAAAAMZ3P5/NZjMZjMZjAAAAAAAAAMZjMZjP5jMZjMZjAAAAAAAAAHxjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAP5jMZjMZjMZjMZjAAAAAAAAAPwzGYzGY+GAwGB4AAAAAAAAAHxjMZgMBgMBhMY+AAAAAAAAAP9tpkMBgMBgMBgeAAAAAAAAAMZjMZjMY/AYDMY+AAAAAAAAAH5tttttttts/BgeAAAAAAAAAMZjGw+DgcHw2MZjAAAAAAAAAMZjMZjMZjMZjMZ/gMBgAAAAAMZjMZjMY/AYDAYDAAAAAAAAANZrNZrNZrNZrNZ/AAAAAAAAANZrNZrNZrNZrNZ/gMBgAAAAAPh4LAYD4ZjMZjM/AAAAAAAAAMNhsNhvNtttttt5gAAAAAAAAPAwGAwHwzGYzGZ+AAAAAAAAAHxjAYTD4TAYDMY+AAAAAAAAAM5ttttvtttttttnAAAAAAAAAD8zGYzD4fGYzGZzgAAAAAAAAAAAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAABAY+MBgPxjMZjMY+AAAAAAAAAAAAAB+GYzHwzGZ+AAAAAAAAAAAAAB/GIxGAwGB4AAAAAAAAAAAAAAPDYzGYzGZ/sNhgAAAAAAAAAA+MZjP5gMY+AAAAAAAAAAAAABrNYqHwqNZrAAAAAAAAAAAAAA+MYDDwDMY+AAAAAAAAAAAAABjMZnNZzMZjAAAAAAAAAAA2DhjMZnNZzMZjAAAAAAAAAAAAABzGw8Hg2GZzAAAAAAAAAAAAAAPDYzGYzGZzAAAAAAAAAAAAABjO5/P5rNZjAAAAAAAAAAAAABjMZjP5jMZjAAAAAAAAAAAAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAAB/MZjMZjMZjAAAAAABEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVN07t07t07t07t07t07t07t07hgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8Bh8BgMBgMBgMBgMDYbDYbDYbDZ7DYbDYbDYbDYbAAAAAAAAAAB/DYbDYbDYbDYbAAAAAAAB8Bh8BgMBgMBgMBgMDYbDYbDZ7AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7AZ/AAAAAAAAAAAADYbDYbDYbDZ/AAAAAAAAAAAABgMBgMBh8Bh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPwAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/wAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgPxgMBgMBgMBgMDYbDYbDYbDYbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAfwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfzAbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7wB/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB7zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAbzYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDZ7wB7zYbDYbDYbDYbBgMBgMBh/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDYbDZ/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB/xgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYfwAAAAAAAAAAABgMBgMBgPxgPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAAfzYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ/zYbDYbDYbDYbBgMBgMBh/xh/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgMBgMBgMBgMP///////////////////////wAAAAAAAAAB//////////////B4PB4PB4PB4PB4PB4PB4PB4A+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+H//////////+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGY+GAwPAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAAAAAAA/FoMBgMBgeAAAAAAAAAAAAABjMZjMZjH4DAZjHwAAAAAAeBg/Ntttttts/BgMDwAAAAAAAABjGwcDgcGxjAAAAAAAAAAAAABjMZjMZjMZ/gMBgAAAAAAAAABjMZjMY/AYDAAAAAAAAAAAAABrNZrNZrNZ/AAAAAAAAAAAAABrNZrNZrNZ/AMBgAAAAAAAAAB8LBYD4ZjM/AAAAAAAAAAAAABjMZjPZvN57AAAAAAAAAAAAAB4GAwHwzGZ+AAAAAAAAAAAAAA+MYDD4DMY+AAAAAAAAAAAAABnNttvttttnAAAAAAAAAAAAAA/sZjH4bGZzgAAAAAGwAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAAAA2AA+MZjPxgMY+AAAAAAAAAHxjMBkPhkMBgMY+AAAAAAAAAAAAAA+MZgPhgMY+AAAAAAGYADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAAA2AAcBgMBgMBgeAAAAAAGwcMZjMZjMY/AYDMY+AAAAAAAAAAA2DhjMZjMZjH4DAZjHwAAAcGw2DgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAHAwGAwGAwGOw2DwOAAAAAAAAAM9mu92P9uNxmMxmAAAAAAAAAABjHxjMZjMZjHxjAAAAAAAAAAAAH4/H4/H4/H4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==", + "width": 9, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfkCpUCgV6mUCgT8AAAAAAAAAfn+23+/2G53+/z8AAAAAAAAAAAAbH8/n8/j4OAgAAAAAAAAAAAAEBwfH8fBwEAAAAAAAAAAAAAwPB453O5wwGB4AAAAAAAAAAAwPD8/3+fgwGB4AAAAAAAAAAAAAAAGB4PAwAAAAAAAAA/3+/3+/3+52Gw3O/3+/3+/3+AAAAAAAB4ZiEQjMPAAAAAAAA/3+/3+/2GmV6vUyw3+/3+/3+AAAHgcGhkeGYzGYzDwAAAAAAAAAPDMZjMZh4GD8GAwAAAAAAAAAPxmPxgMBgMDg8HAAAAAAAAAAfzGfzGYzGYzO53MwAAAAAAAAAAwGG2PHOPG2GAwAAAAAAAEAwHA8Hw/nw8HAwEAAAAAAAAAEBgcHh8/h8HgcBgEAAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GAAAAAAAAAAAZjMZjMZjMZgAZjMAAAAAAAAAf22222ew2Gw2Gw2AAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAAAAAAA/n8/n8AAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GD8AAAAAAAAAGB4fgwGAwGAwGAwAAAAAAAAAGAwGAwGAwGD8PAwAAAAAAAAAAAAAAwDH8DAwAAAAAAAAAAAAAAAABgYH8YBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwH8AAAAAAAAAAAAAAAABQbH8bBQAAAAAAAAAAAAAAAEBwOD4fH8/gAAAAAAAAAAAAA/n8fD4OBwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGB4PB4GAwGAAGAwAAAAAAADMZjMJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYbH8bDYbH8bDYAAAAAAGAwfGMwmAfAMBkMxj4GAwAAAAAAAAAwmMDAwMDAxkMAAAAAAAAAODYbBwdm4zGYzDsAAAAAAABgMBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwMBgMBgMBgGAYAAAAAAAAAMAwDAYDAYDAYGBgAAAAAAAAAAAAADMPH+PDMAAAAAAAAAAAAAAAAAwGD8GAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwMAAAAAAAAAAAAAAAH8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAAAAAAAAAgMDAwMDAwEAAAAAAAAAAfGMxmc1nMxmMxj4AAAAAAAAAGBweAwGAwGAwGD8AAAAAAAAAfGMBgYGBgYGAxn8AAAAAAAAAfGMBgMPAMBgMxj4AAAAAAAAADA4PDYzH8DAYDA8AAAAAAAAA/mAwGA/AMBgMxj4AAAAAAAAAODAwGA/GMxmMxj4AAAAAAAAA/mMBgMDAwMBgMBgAAAAAAAAAfGMxmMfGMxmMxj4AAAAAAAAAfGMxmMfgMBgMDDwAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGBgAAAAAAAAAAAMDAwMDAMAwDAMAAAAAAAAAAAAAD8AAAfgAAAAAAAAAAAAAADAMAwDAMDAwMDAAAAAAAAAAfGMxgYGAwGAAGAwAAAAAAAAAAD4xmM3m83m4wD4AAAAAAAAAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAAAA/DMZjMfDMZjMZn4AAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4AAAAAAAAA+DYZjMZjMZjMbHwAAAAAAAAA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAA/jMYjQeDQYDAYHgAAAAAAAAAPDMwmAwG8xmMZh0AAAAAAAAAxmMxmM/mMxmMxmMAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAHgYDAYDAYzGYzDwAAAAAAAAA5jMZjYeDwbDMZnMAAAAAAAAA8DAYDAYDAYDEZn8AAAAAAAAAxnc/n81mMxmMxmMAAAAAAAAAxnM9n83mcxmMxmMAAAAAAAAAfGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAA/DMZjMfDAYDAYHgAAAAAAAAAfGMxmMxmMxms3j4DAcAAAAAA/DMZjMfDYZjMZnMAAAAAAAAAfGMxjAOAYBmMxj4AAAAAAAAAfj8WgwGAwGAwGB4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxjYOAgAAAAAAAAAxmMxmM1ms1n87jYAAAAAAAAAxmMbD4OBwfDYxmMAAAAAAAAAZjMZjMPAwGAwGB4AAAAAAAAA/mMhgYGBgYGExn8AAAAAAAAAPBgMBgMBgMBgMB4AAAAAAAAAAEAwHAcBwHAcBgEAAAAAAAAAPAYDAYDAYDAYDB4AAAAAAEBwbGMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH+AAAABgGAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAA4DAYDwbDMZjMZj4AAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAAHAYDB4bGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAHBsMhgeBgMBgMDwAAAAAAAAAAAAADszGYzGYzD4DGYeAAAAA4DAYDYdjMZjMZnMAAAAAAAAAGAwABwGAwGAwGB4AAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgMZjMPAAAAA4DAYDMbDweDYZnMAAAAAAAAAOAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAHY/ms1ms1mMAAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZjMAAAAAAAAAAAAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZj4YDA8AAAAAAAAADszGYzGYzD4DAYHgAAAAAAAAG4djMYDAYHgAAAAAAAAAAAAAD4xjAOAYxj4AAAAAAAAAEBgMH4MBgMBgNg4AAAAAAAAAAAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMbBwAAAAAAAAAAAAAGMxms1ms/jYAAAAAAAAAAAAAGMbBwOBwbGMAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMxj8BgY+AAAAAAAAAH8zAwMDAxn8AAAAAAAAADgwGAwcAwGAwGAcAAAAAAAAAGAwGAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAcAwGAwDgwGAwGDgAAAAAAADs3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBwbGMxmM/gAAAAAAAAAAHhsZmMxn8xmMxmMAAAAAAAAA/jEYDAfDMZjMZn4AAAAAAAAA/DMZjMfDMZjMZn4AAAAAAAAA/jMYjAYDAYDAYHgAAAAAAAAAHhsZjMZjMZjMZn+w0CAAAAAA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAA222Wi0fj8Wm2222AAAAAAAAAfGMBgMPAMBgMxj4AAAAAAAAAxmMxmc3ns5mMxmMAAAAAAbBwxmMxmc3ns5mMxmMAAAAAAAAA5jMbDYeDwbDYZnMAAAAAAAAAHxsZjMZjMZjMZmeAAAAAAAAAxnc/n81mMxmMxmMAAAAAAAAAxmMxmM/mMxmMxmMAAAAAAAAAfGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAA/mMxmMxmMxmMxmMAAAAAAAAA/DMZjMZj4YDAYHgAAAAAAAAAfGMxmAwGAwGExj4AAAAAAAAA/22mQwGAwGAwGB4AAAAAAAAAxmMxmMxj8BgMxj4AAAAAAAAAfm22222222z8GB4AAAAAAAAAxmMbD4OBwfDYxmMAAAAAAAAAxmMxmMxmMxmMxn+AwGAAAAAAxmMxmMxj8BgMBgMAAAAAAAAA1ms1ms1ms1ms1n8AAAAAAAAA1ms1ms1ms1ms1n+AwGAAAAAA+HgsBgPhmMxmMz8AAAAAAAAAw2Gw2G82222223mAAAAAAAAA8DAYDAfDMZjMZn4AAAAAAAAAfGMBhMPhMBgMxj4AAAAAAAAAzm2222+2222222cAAAAAAAAAPzMZjMPh8ZjMZnOAAAAAAAAAAAAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAEBj4wGA/GMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAH4ZjMfDMZn4AAAAAAAAAAAAAH8YjEYDAYHgAAAAAAAAAAAAAA8NjMZjMZn+w2GAAAAAAAAAAD4xmM/mAxj4AAAAAAAAAAAAAGs1iofCo1msAAAAAAAAAAAAAD4xgMPAMxj4AAAAAAAAAAAAAGMxmc1nMxmMAAAAAAAAAADYOGMxmc1nMxmMAAAAAAAAAAAAAHMbDweDYZnMAAAAAAAAAAAAAA8NjMZjMZnMAAAAAAAAAAAAAGM7n8/ms1mMAAAAAAAAAAAAAGMxmM/mMxmMAAAAAAAAAAAAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAH8xmMxmMxmMAAAAAAESIESIESIESIESIESIESIESIVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVU3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3TuGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGHwGAwGAwGAwGAwNhsNhsNhsNnsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAAAAH8NhsNhsNhsNhsAAAAAAAHwGHwGAwGAwGAwGAwNhsNhsNnsBnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH8BnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnsBn8AAAAAAAAAAAANhsNhsNhsNn8AAAAAAAAAAAAGAwGAwGHwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GA/GAwGAwGAwGAwNhsNhsNhsNhvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/MBvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnvAH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AHvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMBvNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNnvAHvNhsNhsNhsNhsGAwGAwGH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNhsNn/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AH/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/NhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNh/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGA/GA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAB/NhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNn/NhsNhsNhsNhsGAwGAwGH/GH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GAwGAwGAwGAw////////////////////////AAAAAAAAAAH/////////////8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8HgD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4f//////////4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZj4YDA8AAAAAAAAAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAAAAAAD8WgwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMfgMBmMfAAAAAAB4GD82222222z8GAwPAAAAAAAAAGMbBwOBwbGMAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMxn+AwGAAAAAAAAAAGMxmMxj8BgMAAAAAAAAAAAAAGs1ms1ms1n8AAAAAAAAAAAAAGs1ms1ms1n8AwGAAAAAAAAAAHwsFgPhmMz8AAAAAAAAAAAAAGMxmM9m83nsAAAAAAAAAAAAAHgYDAfDMZn4AAAAAAAAAAAAAD4xgMPgMxj4AAAAAAAAAAAAAGc222+2222cAAAAAAAAAAAAAD+xmMfhsZnOAAAAAAbAA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAAADYAD4xmM/GAxj4AAAAAAAAAfGMwGQ+GQwGAxj4AAAAAAAAAAAAAD4xmA+GAxj4AAAAAAZgAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAADYABwGAwGAwGB4AAAAAAbBwxmMxmMxj8BgMxj4AAAAAAAAAADYOGMxmMxmMfgMBmMfAAABwbDYOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAcDAYDAYDAY7DYPA4AAAAAAAAAz2a73Y/243GYzGYAAAAAAAAAAGMfGMxmMxmMfGMAAAAAAAAAAAAfj8fj8fj8fgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA", "amigaFont": false }, "terminus": { - "data": "CQAAH4hEIhEIhEIhEI/AAAAAAAAAHxBKpBIJdJJBII+AAAAAAAAAHx/NZ/P5jO5/P4+AAAAAAAAAAAAGx/P5/P4+DgIAAAAAAAAAAAABAcHx/HwcBAAAAAAAAAAABAcDgIFR/P4qBAcAAAAAAAAABAIDg+P5/HwIBAcAAAAAAAAAAAAAAABgeDwMAAAAAAAAAP9/v9/v9/udhsNzv9/v9/v9/gAAAAAAAABgSCQMAAAAAAAAAP9/v9/v9/udtttzv9/v9/v9/gAAB4DAoJDgiEQiEQcAAAAAAAAADgiEQiEQcBA+BAIAAAAAAAAAD4RD4QCAQCAQCBgAAAAAAAAAH4hH4hEIhEIhEIiIAAAAAAAAAAIJIqDh3DgqJIIAAAAAAAAAAAAMB4Px/vx4MAAAAAAAAAAAAAAAMHj9/j8HgMAAAAAAAAAABAcFQIBAIBAqDgIAAAAAAAAACQSCQSCQSCQACQSAAAAAAAAAH5JJJJJI5BIJBIJAAAAAAAAcEQgDAkEQiCQMAQiDgAAAAAAAAAAAAAAAAH4/H4/AAAAAAAAABAcFQIBAIFQcBA+AAAAAAAAABAcFQIBAIBAIBAIAAAAAAAAABAIBAIBAIBAqDgIAAAAAAAAAAAAAAEAR/AQEAAAAAAAAAAAAAAAAAQEB/EAQAAAAAAAAAAAAAAAEAgEAgEA/AAAAAAAAAAAAAAAAASEJ/kISAAAAAAAAAAAAAAABAIDgcHw+P5/AAAAAAAAAAAAP5/Hw+DgcBAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAIBAIBAIBAABAIAAAAAAAASCQSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQSCQ/CQSH4SCQSAAAAAAAAIBA+JJIJA+BIJJI+BAIAAAAAAGRKGgEBAICAWFImAAAAAAAAABgSCQMDAlEQiEQdAAAAAAAAIBAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgICAQCAQCAQBAEAAAAAAAAACAIAgEAgEAgEBAQAAAAAAAAAAAAAASBg/BgSAAAAAAAAAAAAAAAAAIBA+BAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAICAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAIAAAAAAAAAAQCAgEBAICAQEAgAAAAAAAAADwhEIjEopGIhEIeAAAAAAAAAAgMCgEAgEAgEAgfAAAAAAAAADwhEIBAQEBAQEA/AAAAAAAAADwhEIBBwBAIhEIeAAAAAAAAAAIDAoJCIhH4BAIBAAAAAAAAAH4gEAgHwBAIBEIeAAAAAAAAABwQEAgHwhEIhEIeAAAAAAAAAH4BAICAQEAgIBAIAAAAAAAAADwhEIhDwhEIhEIeAAAAAAAAADwhEIhEIfAIBAQcAAAAAAAAAAAAAAIBAAAAABAIAAAAAAAAAAAAAAIBAAAAABAICAAAAAAAAAACAgICAgCAIAgCAAAAAAAAAAAAAA/AAAH4AAAAAAAAAAAAAAAgCAIAgCAgICAgAAAAAAAAADwhEIhAQEAgAAgEAAAAAAAAAHxBJ5RKJRKZNIA/AAAAAAAAADwhEIhEI/EIhEIhAAAAAAAAAHwhEIhHwhEIhEI+AAAAAAAAADwhEIgEAgEAhEIeAAAAAAAAAHgiEIhEIhEIhEQ8AAAAAAAAAH4gEAgHggEAgEA/AAAAAAAAAH4gEAgHggEAgEAgAAAAAAAAADwhEIgEAnEIhEIeAAAAAAAAAEIhEIhH4hEIhEIhAAAAAAAAADgIBAIBAIBAIBAcAAAAAAAAAA4CAQCAQCAQiEQcAAAAAAAAAEIiEgoGAwFAkEQhAAAAAAAAAEAgEAgEAgEAgEA/AAAAAAAAAIJjKpJJJBIJBIJBAAAAAAAAAEIhEIxFIlEYhEIhAAAAAAAAADwhEIhEIhEIhEIeAAAAAAAAAHwhEIhEI+EAgEAgAAAAAAAAADwhEIhEIhEIhEoeAIAAAAAAAHwhEIhEI+FAkEQhAAAAAAAAADwhEAgDwBAIhEIeAAAAAAAAAP4IBAIBAIBAIBAIAAAAAAAAAEIhEIhEIhEIhEIeAAAAAAAAAEIhEIhEISCQSBgMAAAAAAAAAIJBIJBIJJJJVMZBAAAAAAAAAEIhCQSBgMCQSEIhAAAAAAAAAIJBEQiCgIBAIBAIAAAAAAAAAH4BAICAgICAgEA/AAAAAAAAADgQCAQCAQCAQCAcAAAAAAAAAEAgCAQBAIAgEAQCAAAAAAAAADgEAgEAgEAgEAgcAAAAAAAAICgiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAABAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeAIfEIhEIfAAAAAAAAAEAgEA+EIhEIhEI+AAAAAAAAAAAAAAeEIgEAgEIeAAAAAAAAAAIBAIfEIhEIhEIfAAAAAAAAAAAAAAeEIhH4gEAeAAAAAAAAAA4IBA+BAIBAIBAIAAAAAAAAAAAAAAfEIhEIhEIfAIBDwAAAAEAgEA+EIhEIhEIhAAAAAAAAABAIAAYBAIBAIBAcAAAAAAAAAAQCAAGAQCAQCAQCEQiDgAAAAEAgEAhEQkHAkEQhAAAAAAAAADAIBAIBAIBAIBAcAAAAAAAAAAAAAB+JJJJJJJJJAAAAAAAAAAAAAA+EIhEIhEIhAAAAAAAAAAAAAAeEIhEIhEIeAAAAAAAAAAAAAA+EIhEIhEI+EAgEAAAAAAAAAAfEIhEIhEIfAIBAIAAAAAAAAAvGAgEAgEAgAAAAAAAAAAAAAAfEAgDwBAI+AAAAAAAAABAIBA+BAIBAIBAHAAAAAAAAAAAAAAhEIhEIhEIfAAAAAAAAAAAAAAhEIhCQSBgMAAAAAAAAAAAAABBIJJJJJJI+AAAAAAAAAAAAAAhEISBgSEIhAAAAAAAAAAAAAAhEIhEIhEIfAIBDwAAAAAAAAA/AQEBAQEA/AAAAAAAAAAwIBAICAIBAIBAGAAAAAAAAABAIBAIBAIBAIBAIAAAAAAAAADAEAgEAQEAgEAgYAAAAAAAAxJJGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAUERBIJBIJ/AAAAAAAAADwhEIgEAgEAhEIeBAICAAAAACQSAAhEIhEIhEIfAAAAAAAAAAgIAAeEIhH4gEAeAAAAAAAAABgSAAeAIfEIhEIfAAAAAAAAACQSAAeAIfEIhEIfAAAAAAAAABAEAAeAIfEIhEIfAAAAAAAAABgSBgeAIfEIhEIfAAAAAAAAAAAAAAeEIgEAgEIeBAICAAAAABgSAAeEIhH4gEAeAAAAAAAAACQSAAeEIhH4gEAeAAAAAAAAABAEAAeEIhH4gEAeAAAAAAAAAEgkAAYBAIBAIBAcAAAAAAAAADAkAAYBAIBAIBAcAAAAAAAAACAIAAYBAIBAIBAcAAAAAACQSAAeEIhEI/EIhEIhAAAAAABgSBgeEIhEI/EIhEIhAAAAAAAgIAA/EAgEA8EAgEA/AAAAAAAAAAAAAA2BI5J5IJA2AAAAAAAAAH5IJBIPxIJBIJBPAAAAAAAAABgSAAeEIhEIhEIeAAAAAAAAACQSAAeEIhEIhEIeAAAAAAAAABAEAAeEIhEIhEIeAAAAAAAAABgSAAhEIhEIhEIfAAAAAAAAABAEAAhEIhEIhEIfAAAAAAAAACQSAAhEIhEIhEIfAIBDwACQSAAeEIhEIhEIhEIeAAAAAACQSAAhEIhEIhEIhEIeAAAAAAAAAAAIBA+JJIJBIJI+BAIAAAAAABgSCAQHgQCAQCI/AAAAAAAAAIJBEQUBA+BA+BAIAAAAAAAAAPBEIhEPRCI5CIRBAAAAAAAAAAwJBAIHwIBAIBAIBBIGAAAAAAgIAAeAIfEIhEIfAAAAAAAAAAgIAAYBAIBAIBAcAAAAAAAAAAgIAAeEIhEIhEIeAAAAAAAAAAgIAAhEIhEIhEIfAAAAAAAAADImAA+EIhEIhEIhAAAAAADImAAhEIxFIlEYhEIhAAAAAAAAcAQeEQeAA+AAAAAAAAAAAAAAcEQiEQcAA+AAAAAAAAAAAAAAABAIAAIBAQEIhEIeAAAAAAAAAAAAAA/EAgEAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AIBAIAAAAAAAAAAAAQGAQCISAgICAmJICAgPAAAAAQGAQCISAgICIjIoPAIBAAAAAABAIAAIBAIBAIBAIAAAAAAAAAAAAAAJCQkJAkCQJAAAAAAAAAAAAABIEgSBISEhIAAAAAAIgRIgRIgRIgRIgRIgRIgRIgRKoqqoqqoqqoqqoqqoqqoqqoqu5du5du5du5du5du5du5du5dhAIBAIBAIBAIBAIBAIBAIBAIBAIBAIBAIBB4BAIBAIBAIBAIBAIBAIBAIPAIPAIBAIBAIBAICgUCgUCgUCh0CgUCgUCgUCgUAAAAAAAAAAB8CgUCgUCgUCgUAAAAAAAAAPAIPAIBAIBAIBAICgUCgUCgUOgEOgUCgUCgUCgUCgUCgUCgUCgUCgUCgUCgUCgUAAAAAAAAAPgEOgUCgUCgUCgUCgUCgUCgUOgEPgAAAAAAAAAACgUCgUCgUCh8AAAAAAAAAAAABAIBAIBAIPAIPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB4BAIBAIBAIBAIBAIBAIBAIBAPwAAAAAAAAAAABAIBAIBAIBB/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/xAIBAIBAIBAIBAIBAIBAIBAPxAIBAIBAIBAIAAAAAAAAAAB/wAAAAAAAAAAABAIBAIBAIBB/xAIBAIBAIBAIBAIBAIBAIB+IB+IBAIBAIBAICgUCgUCgUCgXygUCgUCgUCgUCgUCgUCgUC+QD+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAD+QC+UCgUCgUCgUCgUCgUCgUO+AP+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAP+AO+UCgUCgUCgUCgUCgUCgUC+QC+UCgUCgUCgUAAAAAAAAAP+AP+AAAAAAAAAACgUCgUCgUO+AO+UCgUCgUCgUBAIBAIBAIP+AP+AAAAAAAAAACgUCgUCgUCh/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP+AP+IBAIBAIBAIAAAAAAAAAAB/ygUCgUCgUCgUCgUCgUCgUCgfwAAAAAAAAAAABAIBAIBAIB+IB+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB+IB+IBAIBAIBAIAAAAAAAAAAAfygUCgUCgUCgUCgUCgUCgUCh/ygUCgUCgUCgUBAIBAIBAIP+IP+IBAIBAIBAIBAIBAIBAIBB4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxAIBAIBAIBAIP///////////////////////wAAAAAAAAAAAP////////////B4PB4PB4PB4PB4PB4PB4PB4A+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+Hw+H////////////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdEYiEQiEYdAAAAAAAAADgiEQkHwhEIhEI+EAgEAAAAAH4gEAgEAgEAgEAgAAAAAAAAAAAAAA/EIhEIhEIhAAAAAAAAAH4gCAIAgEBAQEA/AAAAAAAAAAAAAAfEQiEQiEQcAAAAAAAAAAAAAAhEIhEIhEY9EAgEAAAAAAAAAB/BAIBAIBAGAAAAAAAAABA+JJJJJJJJJHwIAAAAAAAAADwhEIhFohEIhEIeAAAAAAAAADwhEIhEIhEISCQzAAAAAAAAAD4IAgeEIhEIhEIeAAAAAAAAAAAAAA2JJJJI2AAAAAAAAAAAAAICHxFJJJKI+EBAAAAAAAAAAAAAB4QEA/EAQB4AAAAAAAAAAAAADwhEIhEIhEIhAAAAAAAAAAAAH4AAA/AAAH4AAAAAAAAAAAAAAAIBA+BAIAA+AAAAAAAAAAAQBAEAQEBAQAA+AAAAAAAAAAACAgICAIAgCAAfAAAAAAAAAAwJBIIBAIBAIBAIBAIBAIBAIBAIBAIBAIBBIJAwAAAAAAAAAAAABAIAA+AAIBAAAAAAAAAAAAAAAAZEwADImAAAAAAAAAAAMCQSBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIBAAAAAAAAAAAAADAQCAQCEQiEQSBQGAAAAAAAAcCQSCQSAAAAAAAAAAAAAAAAAMCQEBAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeDweDweDwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==", + "width": 9, + "height": 16, + "data": "AAAfiEQiEQiEQiEQj8AAAAAAAAAfEEqkEgl0kkEgj4AAAAAAAAAfH81n8/mM7n8/j4AAAAAAAAAAAAbH8/n8/j4OAgAAAAAAAAAAAAEBwfH8fBwEAAAAAAAAAAAEBwOAgVH8/ioEBwAAAAAAAAAEAgOD4/n8fAgEBwAAAAAAAAAAAAAAAGB4PAwAAAAAAAAA/3+/3+/3+52Gw3O/3+/3+/3+AAAAAAAAAGBIJAwAAAAAAAAA/3+/3+/3+52223O/3+/3+/3+AAAHgMCgkOCIRCIRBwAAAAAAAAAOCIRCIRBwED4EAgAAAAAAAAAPhEPhAIBAIBAIGAAAAAAAAAAfiEfiEQiEQiEQiIgAAAAAAAAAAgkioOHcOCokggAAAAAAAAAAAAwHg/H+/HgwAAAAAAAAAAAAAAAweP3+PweAwAAAAAAAAAAEBwVAgEAgECoOAgAAAAAAAAAJBIJBIJBIJAAJBIAAAAAAAAAfkkkkkkjkEgkEgkAAAAAAABwRCAMCQRCIJAwBCIOAAAAAAAAAAAAAAAAAfj8fj8AAAAAAAAAEBwVAgEAgVBwED4AAAAAAAAAEBwVAgEAgEAgEAgAAAAAAAAAEAgEAgEAgECoOAgAAAAAAAAAAAAAAQBH8BAQAAAAAAAAAAAAAAAABAQH8QBAAAAAAAAAAAAAAAAQCAQCAQD8AAAAAAAAAAAAAAAABIQn+QhIAAAAAAAAAAAAAAAEAgOBwfD4/n8AAAAAAAAAAAA/n8fD4OBwEAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAgEAgEAgEAAEAgAAAAAAABIJBIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJBIJD8JBIfhIJBIAAAAAAAAgED4kkgkD4Egkkj4EAgAAAAAAZEoaAQEAgIBYUiYAAAAAAAAAGBIJAwMCURCIRB0AAAAAAAAgEAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAgIBAIBAIBAEAQAAAAAAAAAIAgCAQCAQCAQEBAAAAAAAAAAAAAABIGD8GBIAAAAAAAAAAAAAAAAAgED4EAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAgIAAAAAAAAAAAAAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAgAAAAAAAAABAICAQEAgIBAQCAAAAAAAAAAPCEQiMSikYiEQh4AAAAAAAAACAwKAQCAQCAQCB8AAAAAAAAAPCEQgEBAQEBAQD8AAAAAAAAAPCEQgEHAEAiEQh4AAAAAAAAAAgMCgkIiEfgEAgEAAAAAAAAAfiAQCAfAEAgEQh4AAAAAAAAAHBAQCAfCEQiEQh4AAAAAAAAAfgEAgIBAQCAgEAgAAAAAAAAAPCEQiEPCEQiEQh4AAAAAAAAAPCEQiEQh8AgEBBwAAAAAAAAAAAAAAgEAAAAAEAgAAAAAAAAAAAAAAgEAAAAAEAgIAAAAAAAAAAICAgICAIAgCAIAAAAAAAAAAAAAD8AAAfgAAAAAAAAAAAAAACAIAgCAICAgICAAAAAAAAAAPCEQiEBAQCAACAQAAAAAAAAAfEEnlEolEpk0gD8AAAAAAAAAPCEQiEQj8QiEQiEAAAAAAAAAfCEQiEfCEQiEQj4AAAAAAAAAPCEQiAQCAQCEQh4AAAAAAAAAeCIQiEQiEQiERDwAAAAAAAAAfiAQCAeCAQCAQD8AAAAAAAAAfiAQCAeCAQCAQCAAAAAAAAAAPCEQiAQCcQiEQh4AAAAAAAAAQiEQiEfiEQiEQiEAAAAAAAAAOAgEAgEAgEAgEBwAAAAAAAAADgIBAIBAIBCIRBwAAAAAAAAAQiISCgYDAUCQRCEAAAAAAAAAQCAQCAQCAQCAQD8AAAAAAAAAgmMqkkkkEgkEgkEAAAAAAAAAQiEQjEUiURiEQiEAAAAAAAAAPCEQiEQiEQiEQh4AAAAAAAAAfCEQiEQj4QCAQCAAAAAAAAAAPCEQiEQiEQiESh4AgAAAAAAAfCEQiEQj4UCQRCEAAAAAAAAAPCEQCAPAEAiEQh4AAAAAAAAA/ggEAgEAgEAgEAgAAAAAAAAAQiEQiEQiEQiEQh4AAAAAAAAAQiEQiEQhIJBIGAwAAAAAAAAAgkEgkEgkkklUxkEAAAAAAAAAQiEJBIGAwJBIQiEAAAAAAAAAgkERCIKAgEAgEAgAAAAAAAAAfgEAgICAgICAQD8AAAAAAAAAOBAIBAIBAIBAIBwAAAAAAAAAQCAIBAEAgCAQBAIAAAAAAAAAOAQCAQCAQCAQCBwAAAAAAAAgKCIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAAEAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB4Ah8QiEQh8AAAAAAAAAQCAQD4QiEQiEQj4AAAAAAAAAAAAAB4QiAQCAQh4AAAAAAAAAAgEAh8QiEQiEQh8AAAAAAAAAAAAAB4QiEfiAQB4AAAAAAAAADggED4EAgEAgEAgAAAAAAAAAAAAAB8QiEQiEQh8AgEPAAAAAQCAQD4QiEQiEQiEAAAAAAAAAEAgABgEAgEAgEBwAAAAAAAAABAIAAYBAIBAIBAIRCIOAAAAAQCAQCERCQcCQRCEAAAAAAAAAMAgEAgEAgEAgEBwAAAAAAAAAAAAAH4kkkkkkkkkAAAAAAAAAAAAAD4QiEQiEQiEAAAAAAAAAAAAAB4QiEQiEQh4AAAAAAAAAAAAAD4QiEQiEQj4QCAQAAAAAAAAAB8QiEQiEQh8AgEAgAAAAAAAAC8YCAQCAQCAAAAAAAAAAAAAAB8QCAPAEAj4AAAAAAAAAEAgED4EAgEAgEAcAAAAAAAAAAAAACEQiEQiEQh8AAAAAAAAAAAAACEQiEJBIGAwAAAAAAAAAAAAAEEgkkkkkkj4AAAAAAAAAAAAACEQhIGBIQiEAAAAAAAAAAAAACEQiEQiEQh8AgEPAAAAAAAAAD8BAQEBAQD8AAAAAAAAADAgEAgIAgEAgEAYAAAAAAAAAEAgEAgEAgEAgEAgAAAAAAAAAMAQCAQBAQCAQCBgAAAAAAADEkkYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBQREEgkEgn8AAAAAAAAAPCEQiAQCAQCEQh4EAgIAAAAAJBIACEQiEQiEQh8AAAAAAAAACAgAB4QiEfiAQB4AAAAAAAAAGBIAB4Ah8QiEQh8AAAAAAAAAJBIAB4Ah8QiEQh8AAAAAAAAAEAQAB4Ah8QiEQh8AAAAAAAAAGBIGB4Ah8QiEQh8AAAAAAAAAAAAAB4QiAQCAQh4EAgIAAAAAGBIAB4QiEfiAQB4AAAAAAAAAJBIAB4QiEfiAQB4AAAAAAAAAEAQAB4QiEfiAQB4AAAAAAAAASCQABgEAgEAgEBwAAAAAAAAAMCQABgEAgEAgEBwAAAAAAAAAIAgABgEAgEAgEBwAAAAAAJBIAB4QiEQj8QiEQiEAAAAAAGBIGB4QiEQj8QiEQiEAAAAAACAgAD8QCAQDwQCAQD8AAAAAAAAAAAAADYEjknkgkDYAAAAAAAAAfkgkEg/EgkEgkE8AAAAAAAAAGBIAB4QiEQiEQh4AAAAAAAAAJBIAB4QiEQiEQh4AAAAAAAAAEAQAB4QiEQiEQh4AAAAAAAAAGBIACEQiEQiEQh8AAAAAAAAAEAQACEQiEQiEQh8AAAAAAAAAJBIACEQiEQiEQh8AgEPAAJBIAB4QiEQiEQiEQh4AAAAAAJBIACEQiEQiEQiEQh4AAAAAAAAAAAgED4kkgkEgkj4EAgAAAAAAGBIIBAeBAIBAIj8AAAAAAAAAgkERBQED4ED4EAgAAAAAAAAA8EQiEQ9EIjkIhEEAAAAAAAAADAkEAgfAgEAgEAgEEgYAAAAACAgAB4Ah8QiEQh8AAAAAAAAACAgABgEAgEAgEBwAAAAAAAAACAgAB4QiEQiEQh4AAAAAAAAACAgACEQiEQiEQh8AAAAAAAAAMiYAD4QiEQiEQiEAAAAAAMiYACEQjEUiURiEQiEAAAAAAABwBB4RB4AD4AAAAAAAAAAAAABwRCIRBwAD4AAAAAAAAAAAAAAAEAgAAgEBAQiEQh4AAAAAAAAAAAAAD8QCAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AgEAgAAAAAAAAAAABAYBAIhICAgICYkgICA8AAAABAYBAIhICAgIiMig8AgEAAAAAAEAgAAgEAgEAgEAgAAAAAAAAAAAAAAkJCQkCQJAkAAAAAAAAAAAAAEgSBIEhISEgAAAAAAiBEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiBEqiqqiqqiqqiqqiqqiqqiqqiq7l27l27l27l27l27l27l27l2EAgEAgEAgEAgEAgEAgEAgEAgEAgEAgEAgEHgEAgEAgEAgEAgEAgEAgEAg8Ag8AgEAgEAgEAgKBQKBQKBQKHQKBQKBQKBQKBQAAAAAAAAAAHwKBQKBQKBQKBQAAAAAAAAA8Ag8AgEAgEAgEAgKBQKBQKBQ6AQ6BQKBQKBQKBQKBQKBQKBQKBQKBQKBQKBQKBQAAAAAAAAA+AQ6BQKBQKBQKBQKBQKBQKBQ6AQ+AAAAAAAAAAAKBQKBQKBQKHwAAAAAAAAAAAAEAgEAgEAg8Ag8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHgEAgEAgEAgEAgEAgEAgEAgEA/AAAAAAAAAAAAEAgEAgEAgEH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/EAgEAgEAgEAgEAgEAgEAgEA/EAgEAgEAgEAgAAAAAAAAAAH/AAAAAAAAAAAAEAgEAgEAgEH/EAgEAgEAgEAgEAgEAgEAgH4gH4gEAgEAgEAgKBQKBQKBQKBfKBQKBQKBQKBQKBQKBQKBQL5AP4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAP5AL5QKBQKBQKBQKBQKBQKBQ74A/4AAAAAAAAAAAAAAAAAAA/4A75QKBQKBQKBQKBQKBQKBQL5AL5QKBQKBQKBQAAAAAAAAA/4A/4AAAAAAAAAAKBQKBQKBQ74A75QKBQKBQKBQEAgEAgEAg/4A/4AAAAAAAAAAKBQKBQKBQKH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/4A/4gEAgEAgEAgAAAAAAAAAAH/KBQKBQKBQKBQKBQKBQKBQKB/AAAAAAAAAAAAEAgEAgEAgH4gH4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH4gH4gEAgEAgEAgAAAAAAAAAAB/KBQKBQKBQKBQKBQKBQKBQKH/KBQKBQKBQKBQEAgEAgEAg/4g/4gEAgEAgEAgEAgEAgEAgEHgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/EAgEAgEAgEAg////////////////////////AAAAAAAAAAAA////////////8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8Hg8HgD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4fD4f////////////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB0RiIRCIRh0AAAAAAAAAOCIRCQfCEQiEQj4QCAQAAAAAfiAQCAQCAQCAQCAAAAAAAAAAAAAAD8QiEQiEQiEAAAAAAAAAfiAIAgCAQEBAQD8AAAAAAAAAAAAAB8RCIRCIRBwAAAAAAAAAAAAACEQiEQiERj0QCAQAAAAAAAAAH8EAgEAgEAYAAAAAAAAAED4kkkkkkkkkfAgAAAAAAAAAPCEQiEWiEQiEQh4AAAAAAAAAPCEQiEQiEQhIJDMAAAAAAAAAPggCB4QiEQiEQh4AAAAAAAAAAAAADYkkkkjYAAAAAAAAAAAAAgIfEUkkkoj4QEAAAAAAAAAAAAAHhAQD8QBAHgAAAAAAAAAAAAAPCEQiEQiEQiEAAAAAAAAAAAAfgAAD8AAAfgAAAAAAAAAAAAAAAgED4EAgAD4AAAAAAAAAABAEAQBAQEBAAD4AAAAAAAAAAAICAgIAgCAIAB8AAAAAAAAADAkEggEAgEAgEAgEAgEAgEAgEAgEAgEAgEEgkDAAAAAAAAAAAAAEAgAD4AAgEAAAAAAAAAAAAAAABkTAAMiYAAAAAAAAAAAwJBIGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgEAAAAAAAAAAAAAMBAIBAIRCIRBIFAYAAAAAAABwJBIJBIAAAAAAAAAAAAAAAAAwJAQEB4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB4PB4PB4PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA", "amigaFont": false }, "turkish": { - "data": "CQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH5AqVAoFeplAoE/AAAAAAAAAH5/tt/v9hud/v8/AAAAAAAAAAAAGx/P5/P4+DgIAAAAAAAAAAAABAcHx/HwcBAAAAAAAAAAAAAMDweOdzucMBgeAAAAAAAAAAAMDw/P9/n4MBgeAAAAAAAAAAAAAAABgeDwMAAAAAAAAAP9/v9/v9/udhsNzv9/v9/v9/gAAAAAAAeGYhEIzDwAAAAAAAP9/v9/v9hpler1MsN/v9/v9/gAAB4HBoZHhmMxmMw8AAAAAAAAADwzGYzGYeBg/BgMAAAAAAAAAD8Zj8YDAYDA4PBwAAAAAAAAAH8xn8xmMxmMzudzMAAAAAAAAAAMBhtjxzjxthgMAAAAAAABAMBwPB8P58PBwMBAAAAAAAAABAYHB4fP4fB4HAYBAAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBgAAAAAAAAAAGYzGYzGYzGYAGYzAAAAAAAAAH9ttttnsNhsNhsNgAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAAAAAAAAP5/P5/AAAAAAAAABgeH4MBgMH4eBg/AAAAAAAAABgeH4MBgMBgMBgMAAAAAAAAABgMBgMBgMBg/DwMAAAAAAAAAAAAAAMAx/AwMAAAAAAAAAAAAAAAAAYGB/GAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAUGx/GwUAAAAAAAAAAAAAAABAcDg+Hx/P4AAAAAAAAAAAAAP5/Hw+DgcBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgeDweBgMBgABgMAAAAAAAAzGYzCQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2Gx/Gw2Gx/Gw2AAAAAABgMHxjMJgHwDAZDMY+BgMAAAAAAAAAMJjAwMDAwMZDAAAAAAAAADg2GwcHZuMxmMw7AAAAAAAAYDAYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMDAYDAYDAYBgGAAAAAAAAADAMAwGAwGAwGBgYAAAAAAAAAAAAAAzDx/jwzAAAAAAAAAAAAAAAAAMBg/BgMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBgMDAAAAAAAAAAAAAAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAAAAAAAAAIDAwMDAwMBAAAAAAAAAADg2MZjNZrMZjGwcAAAAAAAAABgcHgMBgMBgMBg/AAAAAAAAAHxjAYGBgYGBgMZ/AAAAAAAAAHxjAYDDwDAYDMY+AAAAAAAAAAwODw2Mx/AwGAwPAAAAAAAAAP5gMBgPwDAYDMY+AAAAAAAAADgwMBgPxjMZjMY+AAAAAAAAAP5jAYDAwMDAYDAYAAAAAAAAAHxjMZjHxjMZjMY+AAAAAAAAAHxjMZjH4DAYDAw8AAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgAAAAAAAAAAAAABgMAAAAAMBgYAAAAAAAAAAADAwMDAwDAMAwDAAAAAAAAAAAAAA/AAAH4AAAAAAAAAAAAAAAwDAMAwDAwMDAwAAAAAAAAAHxjMYGBgMBgABgMAAAAAAAAAAA+MZjN5vN5uMA+AAAAAAAAABAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAPwzGYzHwzGYzGZ+AAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeAAAAAAAAAPg2GYzGYzGYzGx8AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAxGZ/AAAAAAAAAP4zGI0Hg0GAwGB4AAAAAAAAADwzMJgMBvMZjGYdAAAAAAAAAMZjMZjP5jMZjMZjAAAAAAAAADwMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAB4GAwGAwGMxmMw8AAAAAAAAAOYzGY2Hg8GwzGZzAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAxGZ/AAAAAAAAAMZ3P5/NZjMZjMZjAAAAAAAAAMZzPZ/N5nMZjMZjAAAAAAAAAHxjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAPwzGYzHwwGAwGB4AAAAAAAAAHxjMZjMZjMZrN4+AwHAAAAAAPwzGYzHw2GYzGZzAAAAAAAAAHxjMYwDgGAZjMY+AAAAAAAAAH4/FoMBgMBgMBgeAAAAAAAAAMZjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAMZjMZjMZjMY2DgIAAAAAAAAAMZjMZjNZrNZ/O42AAAAAAAAAMZjGw+DgcHw2MZjAAAAAAAAAGYzGYzDwMBgMBgeAAAAAAAAAP5jIYGBgYGBhMZ/AAAAAAAAADwYDAYDAYDAYDAeAAAAAAAAAABAMBwHAcBwHAYBAAAAAAAAADwGAwGAwGAwGAweAAAAAABAcGxjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/gAAAAYBgGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAOAwGA8GwzGYzGY+AAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+AAAAAAAAABwGAweGxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAABwbDIYHgYDAYDA8AAAAAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AxmHgAAAAOAwGA2HYzGYzGZzAAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAAAYDAAHAYDAYDAYDGYzDwAAAAOAwGAzGw8Hg2GZzAAAAAAAAADgMBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAAAAAAB2P5rNZrNZjAAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGYzAAAAAAAAAAAAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAABuGYzGYzGY+GAwPAAAAAAAAAA7MxmMxmMw+AwGB4AAAAAAAABuHYzGAwGB4AAAAAAAAAAAAAA+MYwDgGMY+AAAAAAAAABAYDB+DAYDAYDYOAAAAAAAAAAAAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAAAAABjMZjMZjGwcAAAAAAAAAAAAABjMZrNZrP42AAAAAAAAAAAAABjGwcDgcGxjAAAAAAAAAAAAABjMZjMZjMY/AYGPgAAAAAAAAB/MwMDAwMZ/AAAAAAAAAA4MBgMHAMBgMBgHAAAAAAAAABgMBgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAHAMBgMA4MBgMBg4AAAAAAAA7NwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAcGxjMZjP4AAAAAAAAAADwzMJgMBgMBhGYeBgYAAAAAAMwAABmMxmMxmMw7AAAAAAAAGBgYAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAIDg2AA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAMwAAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAwDAMAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAcGwcAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAAAAAAA+MZgMBgMY+BgYAAAAAIDg2AA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAAMYAAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAwDAMAA+MZ/MBgMY+AAAAAAAAAGYAAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAMDwzAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAAAAAAAcBgMBgMBgeAAAAAAABjAAIDg2MZjP5jMZjAAAAAADg2DgIDg2MZ/MZjMZjAAAAAAAwMAB/GYxGg8GgxGZ/AAAAAAAAAAAAABmHYbH5sNg3AAAAAAAAAD42MxmP5mMxmMxnAAAAAAAAIDg2AA+MZjMZjMY+AAAAAAAAAMYAAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAwDAMAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAYHhmABmMxmMxmMw7AAAAAAAAwDAMABmMxmMxmMw7AAAAAAAAMAAeBgMBgMBgMBgeAAAAAAABjAA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAABjABjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAAA+M5vPZzMY+AAAAAAAAcGwyGB4GAwGAwOZ+AAAAAAAAAHxjMZnN57OZjMY+AAAAAAAAAHxjMYwDgGAZjMY+BgYAAAAAAAAAAA+MYwDgGMY+BgYAAAAAMDAwAA8Aw+MxmMw7AAAAAAAAGBgYAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAMDAwAA+MZjMZjMY+AAAAAAAAMDAwABmMxmMxmMw7AAAAAAAAAHZuABuGYzGYzGYzAAAAAAHZuABjOZ7P5vM5jMZjAAAAAAAAzH4eGZhMBgN5jG4dAAAAAAAAAMw8AA7MxmMxmMw+AxmHgAAAADAYAAYDAwMBjMY+AAAAAAAAAHxBLJVLJVKpBHwAAAAAAAAAAAAAAAAP4DAYDAYAAAAAAAAAwOAxGY2BgYGBuIYGBgfAAAAAwOAxGY2BgYGZnJofgYDAAAAAABgMAAMBgMDweDwMAAAAAAAAAAAAAAbGxsGwbAAAAAAAAAAAAAAAABsGwbGxsAAAAAAAAABEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiBEiFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVFVVN07t07t07t07t07t07t07t07hgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBh8BgMBgMBgMBgMGBgBAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAHxjBAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAwDBAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAAAAAHxBJpRKJRJpBHwAAAAAAADYbDYbDZ7AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/AZ7DYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7AZ/AAAAAAAAAAAAAAABgMHxjMBgMY+BgMAAAAAAAAAAAzGYeBg/Bg/BgMAAAAAAAAAAAAAAAAB8BgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPwAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/xgMBgMBgMBgMBgMBgMBgMBgPxgMBgMBgMBgMAAAAAAAAAAB/wAAAAAAAAAAABgMBgMBgMBh/xgMBgMBgMBgMAAAHZuAA8Aw+MxmMw7AAAAAAHZuAAcGxjMZ/MZjMZjAAAAAADYbDYbDYbzAfwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfzAbzYbDYbDYbDYbDYbDYbDZ7wB/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/wB7zYbDYbDYbDYbDYbDYbDYbzAbzYbDYbDYbDYbAAAAAAAB/wB/wAAAAAAAAAAADYbDYbDZ7wB7zYbDYbDYbDYbAAAAAAMY+MZjMZjHxjAAAAAAAAADg2GwcAA+AAAAAAAAAAAAAAADw2GwfAA/AAAAAAAAAAAADg2AB/GYxGg8GgxGZ/AAAAAAABjAB/GYxGg8GgxGZ/AAAAAADAMAB/GYxGg8GgxGZ/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMAAeBgMBgMBgMBgeAAAAAADwzAAeBgMBgMBgMBgeAAAAAAAAzAAeBgMBgMBgMBgeAAAAAABgMBgMBgMBh8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxgMBgMBgMBgMP///////////////////////wAAAAAAAAAB/////////////wAMBgMBgMAAABgMBgMBgAAAADAMAAeBgMBgMBgMBgeAAAAAAP/////////+AAAAAAAAAAAAABgYAA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAHhmMxmNhmMZjMZmAAAAAADg2AA+MZjMZjMZjMY+AAAAAADAMAA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAHZuAA+MZjMZjMY+AAAAAAHZuAA+MZjMZjMZjMY+AAAAAAAAAAAAAAzGYzGYzGY+GAwMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABjGwcDg2MYAAAAAAABgYABjMZjMZjMZjMY+AAAAAADg2ABjMZjMZjMZjMY+AAAAAADAMABjMZjMZjMZjMY+AAAAAAAAwDAMAAcBgMBgMBgeAAAAAAAAAMYAABjMZjMZjMY/AYGHgAAB/gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAAABgMH4MBgAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABwDAxDZ2BgYGZnJofgYDAAAAAAH9ttttnsNhsNhsNgAAAAAAA+MYwDg2MZjGwcAxjHwAAAAAAAAAAAAMAA/AAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAw8AAAAAcGw2DgAAAAAAAAAAAAAAAAABjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAMDgMBgMDwAAAAAAAAAAAAAAA+AYeAYDHwAAAAAAAAAAAAAAAeGYGBgZH4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH4/H4/H4/H4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==", + "width": 9, + "height": 16, + "data": "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfkCpUCgV6mUCgT8AAAAAAAAAfn+23+/2G53+/z8AAAAAAAAAAAAbH8/n8/j4OAgAAAAAAAAAAAAEBwfH8fBwEAAAAAAAAAAAAAwPB453O5wwGB4AAAAAAAAAAAwPD8/3+fgwGB4AAAAAAAAAAAAAAAGB4PAwAAAAAAAAA/3+/3+/3+52Gw3O/3+/3+/3+AAAAAAAB4ZiEQjMPAAAAAAAA/3+/3+/2GmV6vUyw3+/3+/3+AAAHgcGhkeGYzGYzDwAAAAAAAAAPDMZjMZh4GD8GAwAAAAAAAAAPxmPxgMBgMDg8HAAAAAAAAAAfzGfzGYzGYzO53MwAAAAAAAAAAwGG2PHOPG2GAwAAAAAAAEAwHA8Hw/nw8HAwEAAAAAAAAAEBgcHh8/h8HgcBgEAAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GAAAAAAAAAAAZjMZjMZjMZgAZjMAAAAAAAAAf22222ew2Gw2Gw2AAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAAAAAAA/n8/n8AAAAAAAAAGB4fgwGAwfh4GD8AAAAAAAAAGB4fgwGAwGAwGAwAAAAAAAAAGAwGAwGAwGD8PAwAAAAAAAAAAAAAAwDH8DAwAAAAAAAAAAAAAAAABgYH8YBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwH8AAAAAAAAAAAAAAAABQbH8bBQAAAAAAAAAAAAAAAEBwOD4fH8/gAAAAAAAAAAAAA/n8fD4OBwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGB4PB4GAwGAAGAwAAAAAAADMZjMJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYbH8bDYbH8bDYAAAAAAGAwfGMwmAfAMBkMxj4GAwAAAAAAAAAwmMDAwMDAxkMAAAAAAAAAODYbBwdm4zGYzDsAAAAAAABgMBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwMBgMBgMBgGAYAAAAAAAAAMAwDAYDAYDAYGBgAAAAAAAAAAAAADMPH+PDMAAAAAAAAAAAAAAAAAwGD8GAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGAwMAAAAAAAAAAAAAAAH8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAAAAAAAAAgMDAwMDAwEAAAAAAAAAAODYxmM1msxmMbBwAAAAAAAAAGBweAwGAwGAwGD8AAAAAAAAAfGMBgYGBgYGAxn8AAAAAAAAAfGMBgMPAMBgMxj4AAAAAAAAADA4PDYzH8DAYDA8AAAAAAAAA/mAwGA/AMBgMxj4AAAAAAAAAODAwGA/GMxmMxj4AAAAAAAAA/mMBgMDAwMBgMBgAAAAAAAAAfGMxmMfGMxmMxj4AAAAAAAAAfGMxmMfgMBgMDDwAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGAAAAAAAAAAAAAAGAwAAAAAwGBgAAAAAAAAAAAMDAwMDAMAwDAMAAAAAAAAAAAAAD8AAAfgAAAAAAAAAAAAAADAMAwDAMDAwMDAAAAAAAAAAfGMxgYGAwGAAGAwAAAAAAAAAAD4xmM3m83m4wD4AAAAAAAAAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAAAA/DMZjMfDMZjMZn4AAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4AAAAAAAAA+DYZjMZjMZjMbHwAAAAAAAAA/jMYjQeDQYDEZn8AAAAAAAAA/jMYjQeDQYDAYHgAAAAAAAAAPDMwmAwG8xmMZh0AAAAAAAAAxmMxmM/mMxmMxmMAAAAAAAAAPAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAHgYDAYDAYzGYzDwAAAAAAAAA5jMZjYeDwbDMZnMAAAAAAAAA8DAYDAYDAYDEZn8AAAAAAAAAxnc/n81mMxmMxmMAAAAAAAAAxnM9n83mcxmMxmMAAAAAAAAAfGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAA/DMZjMfDAYDAYHgAAAAAAAAAfGMxmMxmMxms3j4DAcAAAAAA/DMZjMfDYZjMZnMAAAAAAAAAfGMxjAOAYBmMxj4AAAAAAAAAfj8WgwGAwGAwGB4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAxmMxmMxmMxjYOAgAAAAAAAAAxmMxmM1ms1n87jYAAAAAAAAAxmMbD4OBwfDYxmMAAAAAAAAAZjMZjMPAwGAwGB4AAAAAAAAA/mMhgYGBgYGExn8AAAAAAAAAPBgMBgMBgMBgMB4AAAAAAAAAAEAwHAcBwHAcBgEAAAAAAAAAPAYDAYDAYDAYDB4AAAAAAEBwbGMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH+AAAABgGAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAA4DAYDwbDMZjMZj4AAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4AAAAAAAAAHAYDB4bGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAHBsMhgeBgMBgMDwAAAAAAAAAAAAADszGYzGYzD4DGYeAAAAA4DAYDYdjMZjMZnMAAAAAAAAAGAwABwGAwGAwGB4AAAAAAAAABgMAAcBgMBgMBgMZjMPAAAAA4DAYDMbDweDYZnMAAAAAAAAAOAwGAwGAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAAHY/ms1ms1mMAAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZjMAAAAAAAAAAAAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAG4ZjMZjMZj4YDA8AAAAAAAAADszGYzGYzD4DAYHgAAAAAAAAG4djMYDAYHgAAAAAAAAAAAAAD4xjAOAYxj4AAAAAAAAAEBgMH4MBgMBgNg4AAAAAAAAAAAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMbBwAAAAAAAAAAAAAGMxms1ms/jYAAAAAAAAAAAAAGMbBwOBwbGMAAAAAAAAAAAAAGMxmMxmMxj8BgY+AAAAAAAAAH8zAwMDAxn8AAAAAAAAADgwGAwcAwGAwGAcAAAAAAAAAGAwGAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAcAwGAwDgwGAwGDgAAAAAAADs3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBwbGMxmM/gAAAAAAAAAAPDMwmAwGAwGEZh4GBgAAAAAAzAAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAYGBgAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAgODYADwDD4zGYzDsAAAAAAAAAzAAADwDD4zGYzDsAAAAAAADAMAwADwDD4zGYzDsAAAAAAABwbBwADwDD4zGYzDsAAAAAAAAAAAAAD4xmAwGAxj4GBgAAAAAgODYAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAxgAAD4xn8wGAxj4AAAAAAADAMAwAD4xn8wGAxj4AAAAAAAAAZgAABwGAwGAwGB4AAAAAAAAwPDMABwGAwGAwGB4AAAAAAAAAAAAABwGAwGAwGB4AAAAAAAGMAAgODYxmM/mMxmMAAAAAAODYOAgODYxn8xmMxmMAAAAAADAwAH8ZjEaDwaDEZn8AAAAAAAAAAAAAGYdhsfmw2DcAAAAAAAAAPjYzGY/mYzGYzGcAAAAAAAAgODYAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAAxgAAD4xmMxmMxj4AAAAAAADAMAwAD4xmMxmMxj4AAAAAAABgeGYAGYzGYzGYzDsAAAAAAADAMAwAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAwAB4GAwGAwGAwGB4AAAAAAAGMAD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAAGMAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAAD4zm89nMxj4AAAAAAABwbDIYHgYDAYDA5n4AAAAAAAAAfGMxmc3ns5mMxj4AAAAAAAAAfGMxjAOAYBmMxj4GBgAAAAAAAAAAD4xjAOAYxj4GBgAAAAAwMDAADwDD4zGYzDsAAAAAAAAYGBgABwGAwGAwGB4AAAAAAAAwMDAAD4xmMxmMxj4AAAAAAAAwMDAAGYzGYzGYzDsAAAAAAAAAdm4AG4ZjMZjMZjMAAAAAAdm4AGM5ns/m8zmMxmMAAAAAAADMfh4ZmEwGA3mMbh0AAAAAAAAAzDwADszGYzGYzD4DGYeAAAAAMBgABgMDAwGMxj4AAAAAAAAAfEEslUslUqkEfAAAAAAAAAAAAAAAAA/gMBgMBgAAAAAAAADA4DEZjYGBgYG4hgYGB8AAAADA4DEZjYGBgZmcmh+BgMAAAAAAGAwAAwGAwPB4PAwAAAAAAAAAAAAABsbGwbBsAAAAAAAAAAAAAAAAGwbBsbGwAAAAAAAAAESIESIESIESIESIESIESIESIVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVUVVU3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3Tu3TuGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGHwGAwGAwGAwGAwYGAEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAfGMEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAADAMEBwbGMxn8xmMxmMAAAAAAAAAfEEmlEolEmkEfAAAAAAAANhsNhsNnsBnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH8BnsNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnsBn8AAAAAAAAAAAAAAAGAwfGMwGAxj4GAwAAAAAAAAAADMZh4GD8GD8GAwAAAAAAAAAAAAAAAAHwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/GAwGAwGAwGAwGAwGAwGAwGA/GAwGAwGAwGAwAAAAAAAAAAH/AAAAAAAAAAAAGAwGAwGAwGH/GAwGAwGAwGAwAAAdm4ADwDD4zGYzDsAAAAAAdm4ABwbGMxn8xmMxmMAAAAAANhsNhsNhvMB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/MBvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNnvAH/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/AHvNhsNhsNhsNhsNhsNhsNhvMBvNhsNhsNhsNhsAAAAAAAH/AH/AAAAAAAAAAAANhsNhsNnvAHvNhsNhsNhsNhsAAAAAAxj4xmMxmMfGMAAAAAAAAAODYbBwAD4AAAAAAAAAAAAAAAPDYbB8AD8AAAAAAAAAAAAODYAH8ZjEaDwaDEZn8AAAAAAAGMAH8ZjEaDwaDEZn8AAAAAAMAwAH8ZjEaDwaDEZn8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwAB4GAwGAwGAwGB4AAAAAAPDMAB4GAwGAwGAwGB4AAAAAAADMAB4GAwGAwGAwGB4AAAAAAGAwGAwGAwGHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/GAwGAwGAwGAw////////////////////////AAAAAAAAAAH/////////////AAwGAwGAwAAAGAwGAwGAAAAAMAwAB4GAwGAwGAwGB4AAAAAA//////////4AAAAAAAAAAAAAGBgAD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAeGYzGY2GYxmMxmYAAAAAAODYAD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAMAwAD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAdm4AD4xmMxmMxj4AAAAAAdm4AD4xmMxmMxmMxj4AAAAAAAAAAAAADMZjMZjMZj4YDAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGMbBwODYxgAAAAAAAGBgAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAODYAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAMAwAGMxmMxmMxmMxj4AAAAAAADAMAwABwGAwGAwGB4AAAAAAAAAxgAAGMxmMxmMxj8BgYeAAAH+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYGBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH8AAAAAAAAAAAAAAAAAAGAwfgwGAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAMDENnYGBgZmcmh+BgMAAAAAAf22222ew2Gw2Gw2AAAAAAAD4xjAODYxmMbBwDGMfAAAAAAAAAAAAAwAD8AAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwDDwAAAABwbDYOAAAAAAAAAAAAAAAAAAGMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAwOAwGAwPAAAAAAAAAAAAAAAD4Bh4BgMfAAAAAAAAAAAAAAAB4ZgYGBkfgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfj8fj8fj8fgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA", "amigaFont": false } }; @@ -248,14 +306,12 @@ var AnsiLove = (function () { function font(bits, width, height, fontSize, amigaFont) { var fontBitWidth, fontBuffer, fontBuffer24Bit; - fontBitWidth = width * height; fontBuffer = []; fontBuffer24Bit = new Uint8Array(width * height * 4); function getData(charCode, palette, fg, bg) { var i, j, k, bufferIndex; - bufferIndex = charCode + (fg << 8) + (bg << 12); if (!fontBuffer[bufferIndex]) { fontBuffer[bufferIndex] = new Uint8Array(width * height * 4); @@ -276,7 +332,6 @@ var AnsiLove = (function () { function get24BitData(charCode, fg, bg) { var i, j, k; - for (i = 0, j = charCode * fontBitWidth, k = 0; i < fontBitWidth; ++i, ++j, k += 4) { if (bits[j]) { fontBuffer24Bit.set(fg, k); @@ -302,26 +357,21 @@ var AnsiLove = (function () { function bytesToBits(file, width, height, fontSize) { var bits, i, j, k, v; - bits = new Uint8Array(width * height * fontSize); - for (i = width * height * fontSize / 8, k = 0; i > 0; --i) { v = file.get(); for (j = 7; j >= 0; --j) { bits[k++] = !!((v >> j) & 1); } } - return bits; } function getFontFromFile(file, width, height, fontSize, amigaFont) { var fontBitWidth, fontBuffer, fontBuffer24Bit; - fontBitWidth = width * height; fontBuffer = []; fontBuffer24Bit = new Uint8Array(width * height * 4); - return font(bytesToBits(file, width, height, fontSize), width, height, fontSize, amigaFont); } @@ -345,10 +395,9 @@ var AnsiLove = (function () { bytes = new Uint8Array(atob(FONT_PRESETS[name].data).split("").map(function (c) { return c.charCodeAt(0); })); - file = new File(bytes); - width = file.get(); - height = (file.size - 1) / 256 * 8 / width; - fontBitsBuffer[name] = bytesToBits(file, width, height, 256); + width = FONT_PRESETS[name].width; + height = FONT_PRESETS[name].height; + fontBitsBuffer[name] = bytesToBits(new File(bytes), width, height, 256); } return font(fontBitsBuffer[name], width, height, 256, FONT_PRESETS[name].amigaFont); }